Ifjúmunkás, 1961 (5. évfolyam, 1-51. szám)

1961-01-05 / 1. szám

Hétfőtől hétfőig lU'd'é d­e n. AMIKOR az erdődi művelődési otthon ve­zetősége összeállította téli munkatervét, min­denre gondolt, csak éppen egy jelentéktelen dolog kerülte el figyelmét : a sár. A műsort beosztotta pontos dátumokra , és aztán megbánta. Meg, mert kalendárium szerint tél lett, de az őszről visszamaradt sarat a nagy­­szemű esőcseppek pocsolyává hígították. Az emberek munka után hazahúzódtak, otthon ültek, noha az üres estéket sem unták kevés­bé, mint a rossz időt.­ Egyszer aztán az egyik kollektivista legény zsákolás közben kibök­te, hogy új táncot ta­nult a „kultúrban“, majd hozzátette : este megint próbát tartanak. Az akaratlan agitá­­lásnak váratlan ered­ménye lett: Lieb Géza, a művelődési otthon igazgatójának örömére ré­gen látott vendégek toppantak be a terembe aznap este, így történt aztán, hogy noha Erdődön nem fagyott meg a feneketlen sár, a művelődési otthon mégis látogatottságnak örvend. Az érdekes kultúrműsor a szó szoros értelmében legyőzte a sötétséget, az esős, sáros estéket. Bízzuk az olvasóra, döntse el: valóban tar­talmas és vonzó kulturális programot állított össze a téli estékre a művelődési otthon ve­zetősége, amelynek tagja Horváth Károly, a községi IMSZ bizottság titkára is. Hétfő : Versolvasás . Szavalópróba. Kedd : Színdarab és énekpróba. Filmismer­­tető, vetítés. Szerda : Hírmagyarázó (Az előadó az újsá­gokból felolvas kül- és belpolitikai híreket, majd térkép, földgömb és plakátok segítségé­vel bemutatja az esemény helyét, gazdasági, történelmi jellemzőit, ha pedig külföldről van szó —­ népét stb). A természetbarát kör ösz­­szejövetele. Péntek : Zenekar és táncpróba. Filmvetítés. Szombat : A színjátszócsoport és rigmusbri­gád próbája. Filmvetítés. Vasárnap . Délelőtt műkedvelőcsoportok előadása. Délután a bábszínház együttes sze­replése, vagy rövid film vetítése a gyerme­kek részére. Este film. Különös hét ez. Mindössze hat napból áll. Szándékosan hagytuk ki a csütörtöki progra­mot a felsorolásból — az ifjúsági este meg­említését, mert efölött érdemes részleteseb­be elidőzni. AZ IFJÚSÁGI csütörtököket minden hé­ten más és más alapszervezet — hét van a községben — rendezi meg a községi IMSZ bizottsággal összeállított terv alapján. Nem véletlen, hogy ezeket az estéket látogatják a legtöbben. Az est tánccal kezdődik, vidám társasjá­tékkal folytatódik, majd ismét tánc követke­zik. Amikor a társaság javarésze összegyüle­kezett, megkezdődnek a tanulságos verse­nyek : ki ismer több forradalmi dalt (leg­utóbb Peres Viktor nyerte az első díjat) ki is­meri legjobban szülőföldjét (Flesch Albert bi­zonyult a legtájékozot­­tabbnak). Tánc után is­mét komolyra fordult a szó: előadást tartanak KISZ harcosokról, tu­dományos kérdésekről, illemről, kül- és bel­politikai események­ről. Ismertetőket, vitákat rendeznek könyvek­ről. De mindenről csak nagyon röviden és ér­dekesen, helyi példákkal teletűzdelve. Az előadás után újból tánc következik. Az alapszervezetek bárói között verseny alakult ki , az ifjúsági csütörtökre melyik állít össze érdekesebb és tartalmasabb műsort. A kollektív gazdaság IMSZ alapszervezetének bürója a jövőre a gazdaság eredményeinek népszerűsítését tűzte céljául. A különböző versenyek részvevői, a találós kérdések meg­fejtői alaposan megismerhették a kollektív gazdaságot. A versenyeket az ifjúsági csütör­tökre meghívott mérnök vezeti. Ők lesznek továbbá a Kérdezz — felelek rovat­bál-sz­ádéi is. Erre az alkalomra a rigmusbrigád kü­lön műsort állít össze. A gazdaság legjobbjait megdicséri, a kullogókat pedig „kiénekli“. Közös munka öröméről szóló versek, elbeszé­lések, énekek tarkítják a szórakozást. SOK MINDENT lehetne még mondani a művelődési otthonban összpontosult nevelő­munkáról, hiszen ott tartják az agrotechnikai és a politikai körök előadásait is. A „Szeresd a könyvet“ moz­galomnak is nagy tábora van a községben. S mindez azt bizonyítja, hogy a Homoród patak melletti helyiségben a párt­­szervezet útmutatásai nyomán született közös művelődési programot az ifjúság nevelése iránti felelősségérzet tettekké formálta. Szekeres Lajos TELI­K A FAL Ш .0Щ És ment (Húgomról, alif­a­gyárba ment) És ment húgom a nyári fényben, Copfjára szétömlött a fény, Szelíd, kis álomhajók úsztak Lelkének rezdü­lő vizén. Utána bólintott az udvar, Megrázta üstökét a ház Meleg port ringatott az utca És álmot ringatott a nyár. És ment húgom a nyári fényben, Kísérte jó anyám szava... Úgy ment, mint játszani a gyermek, Aki estére jön haza. Bőröndben vitte kis motróját, Szívében mozduló hitét, Kaszáknak fényét szép szemében, Karjának munkaerejét. És ment húgom a nyári fényben Szemében szikrázott a nyár ... Hisz várták őt a fürge gépek t Anyás meleggel várt­­ gyár. Szemlér Ferenc Csékely lévén (udvarhe­­lyi), nekem is két eszem van. Az egyikkel arra gondolok, h­o­zy néhány rövid ''ét, és választani fog az or­szág. Képviselőket a Nagy Nemzetpai­­ésbe, képviselőket a néptanács._ „ legjobb fiait küldi teliz. a néphata­­lom­ központi ét szer­­veibel hadd intézzék a. ef/_ didinél is jobbam szocial,.i­l hazánk sorsát. Azt mondja erre ez az egyik eszmém, hogy ilyen fontos feladat elvégzésé­be mindent bele kell adni. Mindent, maradék nélkül! A másik eszem viszont arra figyelmeztet, hogy ha én sze­mély szerint maradék nélkül mindent beleadok, akkor baj lesz a regénnyel. Azzal a re­génnyel, amelyet hónapok óta megszakítás nélkül írtam ed­dig, és hamarosan be kell fe­jeznem! Ebbe is mindent be­le kell adnom, mégpedig szin­tén maradék nélkül ! Így küzd e pillanatban egymással az én két eszem. Nyilvánvaló, hogy itt ná­lunk felé mindenkiben hasonló küzdelem folyik. A villamos­sági iparban is a közelgő vá­lasztásokra gondolnak az em­berek, de még arra is, hogy a hatéves terv szerint hogyan kell majd 1959-hez arányitva a villamos energiát 1965-ben két egész hét tizednyivel többre emelniük! Az olajbá­nyászok azon töprengenek, milyen módszerekkel érik el 1965-re (és titokban arra gondolnak, hogy jósai előbb!) az évi 12,2 millió tonna ny­ersolajat?Miként terme­lü­n­k a szénből 11,5—12,5 millió tonnányit, nyersvasból mint­­eg'­‘ kétmilliót, mint nő két­szeri, jére a beruházások ösz­­szege mordjultól számított hat esztendő alat, 1954—1959 közé eső időhöz és így tovább. Nálunk mind a kettő össze­függ: a napi politikai tevé­kenység is és a napi munka is, az egyik a másikból folyik és mind a kettő egyenlő erővel támogatja a másikat. Tulaj­donképpen a politikai életben megnyilvánuló jelenség sem egyéb, mint a termelés egy sajátságos alakja, míg a ter­melést is úgy tekinthetjük, akár a politikai elgondolá­saink egy sajátszerű megnyil­vánulási formáját. A kettő között nemhogy ellentmondás nincs, hanem pontos és sza­bályszerű összefüggések mu­tat­ják, hogy életünk alapjai rendben vannak, s a társadal­munk­ból ható tör­­­ények az ember érdekében működnek. A­z én két székely eszem sem mond ellent egymás­nak, miközben csöndesen elvi­­tatkozik az újévi gondok fö­lött. Ha a hunyadi vasön­tők szorgosan végzik a gyorscsa­­polást, ha­ a brassói traktor­gyártók szüntelenül szerelik futószalagon az új gépeket, ha Konstanca körül sebesen nőz­nek ki a földből a t­engersalrt újnál újabb épületei, ha Moldva lankadatlanul és nap­ról napra iparosodik, miköz­ben a dolgozók milliói vá­lasztási feladataikkal is törőd­nek, én is folytathatom vá­lasztott és kötelező minden­napi tevékenységemet, az író munkáját. Hiszen az is össze­függ a többivel. Sőt azzal is, hogy egyebek közt a válasz­tásaink jól sikerüljenek. Ilyen újévi gondok között nyúlok tehát a tollhoz, hogy leírjam az éppen soron követ­kező fejezet címét. A temesvári Brenner Béla üzem fémalkatrész-osztálya csillárokat, éjjeliszekrény lámpákat is készít (­ ) Vidámság és jókedv búcsúztatta országszerte az óesztendőt. Amikor az óra elütötte az esti féltízet, megszólaltak a fővárosi Köztársasági Palotá­ban a harsonák. Megkezdődött a hagyományos ifjúsági karnevál. Tíz órakor Virgil Trofin elvtárs, az IMSZ Központi Bizottságának első titkára kívánt sikereket országunk fiatalságának az új esztendőre. ötezer bukaresti fiatal élmunkás és kiváló diák táncolt, szórakozott vir­radatig a pompásan feldíszített márványtermekben. S amikor eldördült az éjfélt jelző ágyúlövés, ezer fényben villant meg a város fölötti égbolt, a kar­nevál részvevői levonultak a palota udvarára, vidám perink­ával köszöntöt­ték az új esztendőt. A világ proletárjai, egyesüljetek! IV. sorozat, V. évf. 1. (199.) szám Alapítási év: 1922 1961. január 5. Ara 30 bani !

Next