Ifjúmunkás, 1962 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1962-01-04 / 1. szám

Az első eredmények biztatóak Az Ismerjük meg szocialista hazánk szép­ségeit tanfolyam nagyszerű lehetőséget nyújt a propagandistának arra, hogy elmélyítse hallgatóiban a haza és párt iránti szeretetet, mozgósítsa őket az eddiginél még lelkesebb munkára. Szép feladat, de sok tudást, hozzá­értést, politikai érettséget kíván. Ez volt az első gondolatom, amikor megbíztak azzal, hogy e kört vezessem. Be­vallom, az első előadásra olyan szorongva mentem el, mint készületlen diák az órára. Pe­dig esztendőkkel ezelőtt, vol­tam már propagandista, s a leckére is felkészültem alapo­san. Az anyag előadása körül nem is volt hiba, életünkből vett példákat újabb és újab­bakkal maguk a hallgatók egé­szítették ki. Abból azonban, hogy tizennégy hallgató közül csak tíz jelent meg, rájöttem, hogy mégsem készültem eléggé. Ahelyett, hogy előzőleg megismerkedtem volna mind­egyikükkel, megelégedtem azzal, hogy meg­kaptam a körbe iratkozott fiatalok névsorát. Később, amikor közelebb kerültünk egymás­hoz, Blejan Irináról, a kör egyetlen leány­hallgatójáról például megtudtam, hogy most kéri felvételét az IMSZ-be, Ciochina Constan­táiról, hogy újító és élmunkás, ötlete 13.000 lej megtakarítást eredményez évente, Burtic Nicolaeról és Popescu Stefanról, hogy a for­gácsolóosztály legjobbjai közé tartoznak. Mindegyikről kiderült valami érdekes, valami jellemző. Azt is feljegyeztem magamnak, hogy Ivascu Pavel, Burtic Nicolae, Brata Vio­rel, Ciorba Ioan tanúsította a legtöbb érdek­lődést, ők szóltak legtöbbet az első szeminá­riumon. (A hozzászólóktól el szoktam kérni a füzeteiket, nemcsak azt akarom ilyenkor meg­tudni, hogy mindannyian rendesen elkészítet­ték-e a jegyzetet, hanem azt is : értik-e, amit lejegyeztek). A második lecke alkalmával, amely népünk harcos múltjával foglalkozott, a megadott anyag és forrásmunka mellett felhasználtam Zaharia Stancu: Mezítláb című regényének néhány részletét. A gondolat jónak bizonyult, felkeltette az ifjak érdeklődését a parasztfel­kelés körülményei iránt olyannyira, hogy ma­guk javasolták: olvassák el mindannyian a könyvet. A megegyezés nem maradt puszta ígéret, a kör tagjai közül nyolcan kivették a könyvtárból azóta a regényt. Hogy jobban megismerjem a kör tagjait, utánanéztem, hogy mit olvastak az utóbbi időben. Legnagyobb örömömre a második leckét követően, amikor a többiek a Mezítláb című regényt vették ki, négyen arról olvastak brosúrát, hogyan ter­jedt el a marxizmus hazánkban. Az első két lecke, mindaz, amit dolgozó né­pünk forradalmi harcáról tanultak, segített, hogy elmélyíthessük a következő előadás anyagát, melynek címe Az RMP népünk ve­zető ereje a szocializmus építéséért vívott harc­ban. A szemináriumon először azt beszéltük meg, miért van szüksége a munkásosztálynak marxi-lenini forradalmi pártra, majd rátér­tünk azoknak a sikereknek felmérésére, ame­lyeket dolgozó népünk a párt vezetésével elért. Jelentős segítséget kaptunk ebben az üzemi IMSZ-bizottság titkárától, Friedmann Már­­kusz elvtárstól, aki megkérte Johanyák Jó­zsefet és György Istvánt, a bérelszámolóban dolgozó két ifjúmunkást, hogy gyűjtsék egybe azokat a számadatokat, amelyek leghívebben tükrözik üzemünk fejlődését. Segítségünkre sietett rigmusbrigádunk is, megismételték számunkra az üzem fennállásának tízéves év­fordulójára összeállított s az üzem fejlődésével foglalkozó érdekes, dokumentációs mű­sort. Ugyanakkor látogatást szerveztünk az înfrăţirea szer­számgépgyárba is, amely ugyancsak híven érzékelteti az utóbbi esztendőkben elért fej­lődést. A III. pártkongresszus irány­elveiről szólva, megbeszéltük, hogyan járulhatunk mi is hoz­zá ezeknek a nagyszerű célkitűzéseknek a meg­­valósításához; a megbeszélés eredményes vol­tát igazolják azok a felajánlások, amelyek a kör hallgatói részéről a 62-es esztendő terv­feladatainak megbeszélésekor születtek. Azt veszem észre, hogy a közös tanulás hétről hétre közelebb hozza az ifjakat egy­máshoz. Van közöttük, aki a forgácsolóosz­tályon dolgozik, van, aki a présműhelyben vagy szerszámkészítőben, s mindannyiuk ba­rátságát szorosabbra kapcsolja a közi munka. A barátság kialakulásának egyik megnyil­vánulása volt a következő eset is: amikor megtudtuk, hogy Blejan Irinát a napokban felvették az IMSZ-be (nem mindannyian tar­toznak egyazon alapszervezetbe) a többiek felkeresték, hogy gratuláljanak neki. Még az év elején elhatároztuk, hogy éneket, verset is tanulunk együtt. Az elsőt : Tinere, tu esti nădejdea tării — címmel már daloljuk is, és tapasztalom, hogy az énektanulás frissé, élénkké, vidámmá teszi a kör egész hangu­latát. Az első eredmények, úgy érzem, biztatóak. De nekem még nagyon sok tervem van, kö­zös mozi-, múzeum-látogatás, több szemléltető eszköz használata, tapasztalatcsere más pro­pagandistákkal, "amelyek remélem, hozzásegí­tenek ahhoz, hogy a továbbiakban még job­ban eleget tehessek megtisztelő feladatomnak. Abrudan Constanţa, a nagyváradi Bernáth Andor fémáru­­gyár propagandistája Propagandisták чипа 0*0 A fővárosi Dacia fonoda ifjú ésmunkásnői az újév első munkanapján tíjévi váltás előtt Boldestin „ Jelentést­ Ню szalontai középiskola IMSZ-bizottságának kultúr­­felelőse jelentést írna a Szeresd a könyvet irodalom­olvasási versenyről, az alábbiakat vethetné papírra: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer iskolánkban egy mozgalom. Ha jól emlékszem, jellegénél fogva irodalmi volt. (Mi Szeresd a könyvet mozgalomnak nevezgettük.) Bizottságunknak „köszönhetően" méreténél fogva nem öltött tömegjelleget. Egyesek szerint a mozgalomnak „objektív" jellege is van. Ezt mi is tapasztaltuk: más helyeken eredményesen hat. Iskolánkban viszont most már se híre, se hamva. Hogy pontosabb legyek, híre azért mégis van. Főleg ez irányú mulasztásunknak. Gábor Sándor A mezőgazdasági szakoktatás az IMSZ- szervezetek figyelmének középpontjában Pártunk III. kongresszusa és az RMP KB 1961 június 30- július 1-i plenáris ülése ragyogóan felvázolta a mezőgazdaság fejlődését hatéves tervünk időszakában. 1965-ig befe­jeződik a mezőgazdaság kollektivi­zálása. Szocialista mezőgazdaságunk, normális időjárási feltételek mellett évente 14—16 millió tonna gabonát, legkevesebb 1,7 millió tonna gyü­mölcsöt, 50 millió hektoliter tejet, 1,7—1,8 millió tonna húst, ЗТ'.ООО tonna gyapjút ad a nemzetgazdaság­nak. Ezt a termékbőséget, amely nagy­mértékben hozzájárul a városi és fa­lusi dolgozók életszínvonalának eme­léséhez, a mezőgazdaság sokoldalú fejlesztésével, a hektárhozam és az állatok számának növelésével akar­juk elérni. E célkitűzés megvalósí­tásának feltételeit is megteremtjük. Pártunk III. kongresszusának Irány­elvei leszögezik, hogy 1965-ig a gép- és traktorállomásokon és állami gazdaságokban 100.000 fizikai trak­tor, 43.000 gabonakombájn, több mint 8000 kukorica kombájn és más mezőgazdasági gépek legyenek. Több mint 2 millió tonna műtrá­gyát fogunk elszórni a földeken. A növényi és állati termékek nö­velésének egyik legfontosabb felté­tele, hogy alaposan elsajátítsuk a föld megművelésének, az állatok gondozásának leghaladóbb, tudomá­nyos módszereit. A mezőgazdaság tudományának elsajátításáról szólva Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs a következőket mondotta az RMP KB június 30—július 1-i plenáris ülésén tartott jelentésében: IíjA szocialista mezőgazdaság fejlődésének egyik alapvető feltétele az, hogy ellássák elméleti és gyakorlati szempontból jól felkészült káderekkel, olyanok­kal, akik képesek alkalmazni a ter­melésben a tudomány vívmányait s az élenjáró tapasztalatokat, hozzá­értéssel képesek megszervezni és ve­zetni a szocialista nagyüzemi gazda­ságokat.“ A mezőgazdasági ismeretek elsa­játításának fő formái az agro­zoo­­technikai tanfolyamok s az állami gazdaságokban, gép- és traktorállo­másokon a szakmai színvonal eme­lését elősegítő tanfolyamok. A falusi IMSZ-szervezetek tevé­kenységét elemezve, az IMSZ KB nemrég megtartott plenáris ülése hangsúlyozta, hogy az ifjúság akkor járulhat fokozott mértékben hozzá a párt III. kongresszusa történelmi jelentőségű határozatainak valóra váltásához, ha állandóan gazdagítja agro-zootechnikai ismereteit. E fel­adatok fényében az IMSZ KB 1961 októberi plenáris ülése azt a felada­tot fűzte a tartományi és rajoni bi­zottságok, a falusi IMSZ-alapszerve­­zetek elé, mozgósítsanak minden fi­atalt az agro-zootechnikai tanfolya­mokra és az e célból szervezett elő­adássorozatokra. Az IMSZ-szervezetek feladata, hogy nyílt alapszervezeti gyűlésen időnként elemezzék, milyen felada­tok várnak az ifjúságra a mező­­gazdaságban. Meg kell értetni min­den fiatallal, milyen nagy jelentősé­ge van annak, ha elsajátítják és terjesztik a tudományos módszere­ket. Felhasználhatják az előadások népszerűsítésére a szemléltető agi­táció olyan eszközeit, mint a jelsza­vak, plakátok, amelyeken fel kell tüntetni az előadások időpontját és helyét. Az IMSZ szervezetek politikai­ ne­velőmunkával győzzék meg a fiata­lokat az előrehaladott agro-zootech­nikai módszerek ismeretének és szé­leskörű elterjesztésének jelentőségé­ről. Csak akkor csikarhatnak ki több termést a földből, akkor javíthat­ják fel az állatállományt, fejleszt­hetik sokoldalúan a kollektív gazda­ságot, ha ismerik a talajt, a nö­vényt, az állatot, ha bánni tudnak a gépekkel, a kémcsővel, a mikrosz­kóppal. A falvakon végbemenő mélyreható átalakulások napjaink­ban objektíve megkövetelik,­ hogy mindezeket elsajátítsák a fiatalok. Szocialista korszakunkban, amikor olyan hatalmas léptekkel halad a tudomány, csak akkor tudunk lé­pést tartani a fejlődéssel, ha állan­dóan és rendszeresen tanulunk. Amellett, hogy az IMSZ szerveze­tek politikai-felvilágosító munkát végeznek az ifjúság körében a tu­dományos mezőgazdálkodás jelentő­ségéről, ellenőrizniük is kell a tanul­tak elsajátítását. Helyes, ha az IMSZ alapszervezetek időnként elemzik gyűléseiken az ifjak részvételét a tanfolyamokon s azt is, mennyire használják fel munkájukban a ta­nultakat. Nagy figyelmet kell for­dítani a mezőgazdasági szakköny­vek olvasására is. Ha felelősséggel és állandóan fog­lalkoznak IMSZ-szervezeteink a fia­talok mozgósításával az agro-zoo­technikai tanfolyamra, ha rendsze­resen ellenőrzik a tanultak gyakor­lati alkalmazását, falusi fiataljaink nagyobb mértékben hozzájárulhat­nak a párt által a mezőgazdaság dolgozói elé tűzött nagyszerű fela­datok valóra váltásához. (A Tînărul Leninist 1961 év 12. szá­mában megjelent cikk alapján.)

Next