Ifjúmunkás, 1963 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-04 / 1. szám

Istrummfaj. IMSZ-titkárok napja Szamosújvár rajonban Érdekes kezdeményezésnek voltunk tanúi az elmúlt napokban : az IMSZ Szamosújvár rajoni bizottsága a kendi­lónai kollektív gazdaságban tartotta meg a titkárok napját. Miért bizonyult ez jónak, helyesnek? Szamosújvár rajonban nagyszerű lehe­tőségek kínálkoznak a kollektív gazda­ságok állatállományának fejlesztésé­re, az állati hozam szüntelen emelésére. A mezőségi dombok lankáin nagy lege­lők terülnek el, a rajon földművesei gazdag tapasztalatokat szereztek az ál­lattartásban. A kollektív gazdaságok — különösen a régebben alakultak — szép eredménnyel fejlesztették állatállomá­nyukat. A fontos üzemág térhódításával természetesen sok probléma merült fel. Megfelelő számú, képzett gondozó biz­tosítása, olcsó és tartós istállók felépí­tése, elegendő és gazdag táperejű takar­mány termesztése és így tovább. Az IMSZ-szervezetek — a pártszerve­zetek útmutatása alapján — törődni kezdtek a gazdaságok vezetőit foglal­koztató problémákkal. Az IMSZ-gyűlé­­seken,a szervezeti kérdések mellett a kollektív gazdaságok termelési ügyei­ről, különösen az állattenyésztésről so­kat beszéltek a fiatalok. Keresték a vá­laszt arra, mivel segíthetnének, hogy gazdaságuk minél több hússal,tejjel, to­jással lássa el a városi dolgozókat. Fő­ként az utóbbi napokban lezajlott vá­lasztási közgyűléseken jelentkezett szembetűnően ez az igyekezet Bonchi­­zsán, Hódon, Sziken, Dobokán és a rajon más falvaiban is. Az IMSZ rajoni bizottságának az ér­deme, hogy hamar felfigyelt az alap­szervezetekben történtekre. Megértette: segítenie kell az IMSZ-bizottságoknak, hogy minél világosabban lássák, milyen úton-módon járulhatnak hozzá gazdasá­gaik állattenyésztésének fejlesztéséhez. Segítenie kell az alapszervezeteket, hogy a pártszervezetek irányításával helytálljanak a vajonban rendkívül idő­szerű feladat teljesítésében. A büró­­gyűlés ezért határozta el, hogy a legkö­zelebbi titkárok napját ennek a fontos kérdésnek a megvitatására szánják, és a titkárok szokásos kiképzését Kendi­lónán tartsák meg. A kendilónai gazdaság ugyanis kivá­ló eredményeket ért el az állattenyész­tésben, s ehhez jelentős arányban hoz­zájárult az IMSZ-szervezet is. Tapasz­talataiból sokat tanulhatnak a titkárok. Gondos szervezés A tapasztalatcsere megszervezése gondosan összeállított terv alapján tör­tént. Az IMSZ rajoni bizottsága érdem­leges segítséget kapott ebben a rajoni pártbizottságtól, amely úgy látta, hogy a megbeszélést nem szabad leszűkíteni a titkárok tapasztalatcseréjére. Hívják meg erre az állattenyésztésben jártas gazdaságok elnökeit, brigádosait, mér­nökeit, technikusait, a kiváló idősebb és fiatal állatgondozókat. A mezőgazdasági tanács mindjárt felismerte az IMSZ-bizottság kezdemé­nyezésének előnyeit. Már kezdettől fog­va segítséget nyújtott a tapasztalatcse­re megszervezésében. Vasárnapra a vendéglátó IMSZ-szer­­vezet előkészítette a művelődési ott­hon termét a fogadásra. A falra függesztett szemléltető grafikonok hűen érzékeltet­ték a tizenhárom éves gazdaság sokol­dalú fejlődését. A faliújságcikkek az eredményekhez vezető okokat boncol­gatták, és beszámoltak az IMSZ-szer­­vezet hozzájárulásáról. Az IMSZ-őr­­hely faliújsága is az állattenyésztésben dolgozó fiatalokkal foglalkozott. A gaz­daság székháza előtti dísztáblán a ki­váló kollektivisták fényképeit láthatták a vendégek. A vetőről! Már az első felszólalásokból kitűnt, hogy jó ötletnek bizonyult a kollektív gazdaság bemutatásával kezdeni a ta­pasztalatcserét, így a vendégek megis­merték a gazdaság életét, munkáját: a helybeli kollektivistákkal folytatott be­szélgetések során sok mindent megtud­tak a növénytermesztésben, kertészet­ben, szőlészetben, állattenyésztésben al­kalmazott módszereikről. Hamar felis­merték, mit tanulhatnak Kendilónán, de ugyanakkor azt is, hogy milyen ta­pasztalatokat adhatnak át a vendég­látóknak. — Hogyan sikerült elérnetek azt, hogy az állattenyésztés minden ágában olyan sok fiatal dolgozik ? — kérdezte Tocaci Ioantól, a kendilónai IMSZ-tit­­kártól Balázs Mihály agronómus, a bonchidai IMSZ-bizottság titkára. A kérdés észrevehetően másokat is foglalkoztatott. Természetes tehát, hogy a vendéglátó titkár készségesen ismer­tette. Néhány évvel ezelőtt a kendilónai IMSZ-bizottságnak ugyanazzal a téves nézettel kellett először megküzdenie, amely most a bonchidainak, dobokainak és még jó néhánynak okoz nehézséget : az állatgondozó szakma lebecsülésével. Az IMSZ-bizottság a pártszervezet út­mutatásai alapján meggondoltan látott munkához. Tagjai mindenekelőtt elbe­szélgettek az ifjakkal. Hamarosan ki­derült, hogy egy részük nem ismeri eléggé, milyen nagy előnyt jelent a gazdaság számára a hús, tej, tojás ter­melése. Az IMSZ-bizottság gondoskodá­sából ezután a gazdaság faliújságjának minden számában megjelent egy-egy cikk az állattenyésztés sokoldalú elő­nyeiről. Külön cikk foglalkozott a te­henészettel, a sertésgondozással. Az utcai újságokra kitették a Ficlia és az Igazság azon írásait, amelyek a tarto­mány kiváló kollektív gazdaságainak állattenyésztéséről szóltak. Ifjúsági csütörtökökön, IMSZ-gyűléseken sok­szor olvastak fel az ifjúsági sajtóban megjelent olyan írást, amely a fiatal állatgondozók munkájáról számolt be az ország különböző vidékein. A gazda­ság idősebb állatgondozói, Cogan Au­gustin, Tóth József és mások elmondták a fiataloknak, hogyan dolgoznak, mennyit keresnek. A gazdaság elnöké­nek és mérnökének ismertetéséből pe­dig azt is megtudták, hogy Kendilónán az állattenyésztés a kollektív gazdaság egyik legjövedelmrtezőbb üzemága lesz. Az IMSZ-bizottság tagjai alkalomad­tán szóba hozták az ifjak előtt egyikü­k­­másikuk korábbi helytelen véleményét. Örömmel tapasztalták, hogy egyre ke­vesebben becsülik le az állatgon­dozó szakmát. A politikai nevelő­­munka tehát eredménnyel járt. Több fiatal az állatok mellett akart dolgozni. Az agronómus segítségével elkészült az alapszervezet munkaterve, mely pon­tokba foglalva meghatározta : mit tesz­nek a fiatalok az állattartás jövedel­mezőségének növeléséért. Az elmú­lt évek során a kendilónai fiatal állatgondozók megszerették szakmájukat. — Két éve vagyok feje, s nem ven­ném jó néven, ha a gazdaság vezető ta­nácsa máshova helyezne —, hangsú­lyozta a tapasztalatcserén Moraru Sim­i­­on. — Tavaly hatszáz munkaegységem volt, az idén már eddig ötszázat írtak a javamra. Kell-e még bizonyítanom, hogy kifizetődő mesterség az állatgon­dozás ? Nem mondta ki, de az is kiérződött szavaiból: büszke arra, hogy a rajon­­szerte jó hírnévnek örvendő üzemág egyik dolgozója. « A kendilónai állatgondozók munkájá­ra az is serkentőleg hat, hogy nagy megbecsüléssel övezik őket. A legjob­bak neve kikerült a kiváló kollektivis­ták tisztelettáblájára. Az IMSZ-bizott­­ság a művelődési otthon vezetőségének segítségével ifjúsági csütörtököt, össze­jöveteleket szervezett a kitűnt fiatal állatgondozók köszöntésére. A tapaszta­latcserén felszólalt Pascu Dumitru, a Szamosújvár rajoni pártbizottság titká­ra. Hangsúlyozta: a vezető tanácsok számítanak arra, hogy az IMSZ-szer­­vez­etek több fiatalt ajánlanak ezután állatgondozónak. Hiszen a tervek sze­rint 1963-ban mintegy 5000 tehén­nel és növendékkel, 13 000 sertéssel, 10 000 juhval és 44 000 baromfival gya­rapszik a rajon állatállománya. Ez új gondozók munkába állítását teszi szük­ségessé. Nem kétséges, hogyha az alap­szervezetek alkotó módon hasznosítják a kendilónai IMSZ-bizottság tapaszta­latait, akkor az elkövetkező hónapok­ban sok fiatal lép az állatgondozók sorába. Szakemberek segítsége Egyetlen példával is igazolni lehet, milyen helyesen járt el az IMSZ rajoni bizottsága, amikor a titkárok napjára meghívta a mezőgazdasági tanács állat­­tenyésztéssel foglalkozó szakembereit. — Mi nagyra értékeljük azt a mun­kát, amelyet a legelők takarításánál végeztek a fiatalok — mondotta több felszólaló szakember —, de sokkal töb­­bet ért volna, ha nagyobb gonddal, hozzáértéssel végzik. A rajoni mezőgazdasági tanács kép­viselőinek, Hedesiu Macaxienak, Ba­* lázs Mihálynak és a többinek a felszó-* lalásából hasznos tanulságot vontak le az IMSZ-titkárok. Rájöttek arra, hogy­ a fiatalok kevés helyen gondoztak a követelményeknek megfelelően. A le­gelőtakarításnál nem vették igénybe az agronómusok segítségét. Az IMSZ-bi­­zottságok nem kérték fel őket, hogy a legelőtakarítási akciók előtt adjanak néhány szaktanácsot a fiataloknak. Hallhatták a titkárok : a legelők 30 százalékát teszik ki a rajon területének. Nem nehéz elképzelni, hogy szakszerű karbantartásukkal­ milyen kitűnő minő­ségű és milyen mennyiségű zöldtakar­­mányt biztosíthatnak az állatoknak. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az építkezések befejezése sürgős fela­dat Szamosújvár rajonban. A tél már beköszöntött, mégis néhány helyen (béta, Valea Florilor, Ploscos) az istál­lók fedetlenül tátongnak. Kétségtelen, hogy az építkezések gyors befejezése a vezető tanácsok feladata, de az IMSZ- szervezetek is sokat segíthetnek ezen. Jól bizonyítja ezt a kolozsborsi példa. Év elején, amikor megvitatták a gazda­ság tervét, a kollektivisták elhatároz­ták, hogy egyénenként kétnapi önkén­tes munkát végeznek az építkezései­­­él. Az IMSZ-bizottság kezdeményezé­sére — Pop Liviu a titkár — az IMSZ- tagok megtetézték vállalásukat. Még 1500 munkaórát dolgoznak az istállók­nál — határozták el. Vasárnaponként, esténként csoportokat alakítottak, ame­lyek követ termeltek ki, homokot, ka­vicsot talicskáztak, a földmunkánál se­gédkeztek , mikor hol volt szükség reájuk. Az IMSZ-bizottság versenyt hirdetett, ki dolgozik többet az építke­zéseknél. A győztesek könyvet kaptak, a rigmusbrigád ifjúsági csütörtökön di­csérte meg őket. S mindennek az lett az eredménye, hogy a kolozsborsi gazda­ság idejében elkészült a tervezett épü­letekkel s istállónként 50 000 lejt meg­takarított. Nem véletlen, hogy az a­gr­o-zootechni­kai oktatással kapcsolatos problémák­ról kevés szó esett a titkárok napján. Ez azzal magyarázható, hogy a rajoni bizottság figyelmét is elkerülte ez a kérdés. Nem nézte meg, hogyan mozgó­sítják az IMSZ-bizottságok a fiatalokat a körökbe, miként követik figyelemmel az előadásokat, így történt meg — s ezt az agronómusok felszólalásaiból tudták meg a tapasztalatcsere részve­vői —, hogy a körökbe iratkozott fiata­lok közül sokan kimaradtak, mások pedig nem jegyzetelnek, nem készülnek a leckék utáni beszélgetésekre. Ezen a helyzeten sürgősen változtatni kell. Az IMSZ rajoni bizottsága tekintse fontos feladatának azt, hogy a kollektivista fiatalok nagy többsége rendszeresen járjon az agro-zootechnikai tanfolyamra. Rendkívül hasznosnak bizonyult a titkárok napjának ilyen formájú és tar­talmú megszervezése Szamosújvár ra­­jonban. Utána a kollektív gazdaságok IMSZ-titkárai világosabban látták tennivalójukat az állattenyésztés to­vábbi fejlesztésében. Nem kétséges, ha az IMSZ rajoni bizottsága a soron levő tapasztalatcse­réket is hasonló gonddal készíti elő, mint a legutóbbit, akkor ugyancsak ér­demleges segítséget nyújt a kollektív gazdaságok IMSZ-szervezeteinek Szekeres Lajos - Cseke Gábor

Next