Ifjúmunkás, 1964 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1964-01-07 / 1. szám

2 Ifjúmunkás A kohász újra csapolórúdjához nyúl ,s a daru magasba emeli a fortyogó acéllal telt kupát , az elsőt 1964-ben. Zöldet jelez a szemafor, elindult az első vonat is. Új hang sír fel a szülőszobában, fény csillan az anya szemében, s az orvos bejegyzi : 1964 január 1. Az anyakönyvezető is magasabbra, ünnepélyesebbre emeli a hangját. A válasz kétszeres igen. A jókíván­ság pedig, hogy : „Sírig tartson a fogadalom“. S végül a költő is vallomása fölé hajol .. . . .. Újult erővel buzog fel a vér­országunk, a társadalmunk vérkeringésében. Népünk eredményei­nek számbavétele után ismét nekilátott nagyszerű terveinek, célkitűzéseinek a valóra váltásához. A számbavétel ünnepi hangulatban zajlott le. Népünk, a párt bölcs irányítása alatt sok szép győ­zelmet vívott meg 1963-ban. Teljesítettük és túlteljesítettük az állami tervet, az ipar és a mezőgazdaság frontján egyaránt. Új, korszerűen felszerelt üzemek kezdték meg a termelést, jelentős beruházásokat eszközöl­tünk a mezőgazdasági termelés növelésére, gépesítésére. Lakóházak, új utcák és városnegyedek épültek az ország városaiban, munkásközpontjaiban, modern, jól felszerelt kórházakat, iskolákat, kulturális létesítmé­nyeket adtak át mindenütt az építők. Jogos büszkeség, sikereink fölött érzett öröm táplálja bennünk a hitet, a szilárd elhatározást, hogy ebben az esztendőben ugyanígy, hiánytalanul megvalósítjuk terveinket, célkitűzéseinket. Az 1964-es állami tervünk, melyet az RMP KB plenáris ülése, majd a Nagy Nemzetgyűlés ülésszaka jóváhagyott, nagyszerű feladatokat tűzött elénk. Haz­ánk gazdasági felvirágzásának, népünk jólétének további távlatait nyitotta meg . 1964-ben hazánk iparának termelési 1,95-szöröse lesz az 1959. évi termelésnek. A termelőeszközöket gyártó ipará­gak termelése 13 százalékkal növekszik, míg a fogyasztási javak termelése csaknem 10 százalékkal Lelkesítő, szép célkitűzések ezek. Az ország időse, fiatalja, a kommunisták példamutatását követve, fel is készült ezeknek a teljesítésére. Ezt bizonyítja már az év első óráinak, perceinek lendülete, dolgozóink szilárd elhatározása, hogy készek lelkes munkával részt vállalni a sikereinkért vívott báréból. Hozzáállás, alkotó munkaszellem jellemzi az év első munkanapjait. Mindenki tudja, hogy csak a közös erőfeszítések forrásából merítheti egyéni boldogságát, örömét. Huszadik esztendeje hazánk dolgozói számára valós lehetőség nyílott a felül­­kerekedésre, a múló idő megnyergelé­­sére. Nyugodtan datálhatnánk a felsza­badulás napjától új időszámítást, lé­vén, hogy teljesen új időszak kezdődött hazánk életében Új időszak, amelynek néhány napja léptünk huszadik évébe. Felszabadult népünk két évtizede ke­rült barátságba az idővel, amely most már maradéktalanul neki dolgozik. Az ő növekedését, anyagi-szellemi gyara­podását szolgálja. Ennek mindmegany­­nyi tanúságtételei a huszadik év első munkanapjairól, sokszínű tevékenysé­geiről szóló tudósítások, hírek, közle­mények. „A hatéves terv ötödik esztendejébe léptünk“ — kezdik a Scinteiában kö­zölt levelüket Bartha Dénes zsilvölgyi brigádvezető legénységének tagjai Terjedelmes beszámolójukban azt fejte­getik, miként értek el rekordteljesít­ményt egy akna vájásában és betono­zásában. Egy hónap alatt 60,5 folyómé­ter ! Beszélnek cikkükben a szakosítás fontosságáról, a vájási-betonozási mun­ka módszerének tökéletesítéséről, a bri­gád tevékenységének jó megszervezé­­séről Szerényen mondják el, mit ho­gyan csináltak, s levelük végén kije­lentik : „A mi megvalósításunk ter­mészetesen nem jelent felső határt, örülni fogunk, ha arról értesülünk, hogy módszerünk — amelyet állan­dóan fejleszteni kívánunk — kiszélese­dik, mind több munkatársunk veszi hasznát". Január 3.-án egyik kollégánk Kolozs­vár legnagyobb lakásépítő telepének (Grigorescu negyed) főmesterével, Bal­la Endrével beszélgetett el. Megtudta tőle, hogy a két új kilencemeletes, 120 lakosztályos penge blokk építése javá­ban folyik, aznap éppen a negyedik emelet zsaluzásánál tartottak. A mester viszont arról biztosította az új­ságírót, hogy 7.-én már az ötödik eme­leten fognak dolgozni. A nagyfokú gé­pesítés ugyanis gyorsabbá tette a mun­kát, az említett két nagy háztömb pél­dául 3000 órával hamarabb készül el a gépesítésnek köszönhetően. A pitesti-i kőolajmezőkön 1964-ben el­sőnek a 307-es új szonda kezdett mű­ködni. A Nitu Iordache vezette brigád tagjai kapták az első szerencsekívána­­tokat. Hogyne örültek volna sikerük­nek, amikor a gratulálók maguk is megfeszített erővel dolgoztak, kevés hiányzott ahhoz, hogy a 455-ös, 742-es vagy pedig a 479-es új szondák vala­melyikének építői-szerelői megelőzzék őket. Örömük persze ettől függetlenül közös volt, hiszen valamennyien ugyan­azt a célt szolgálják : a Piteşti tartomá­nyi kőolajmezők termelési ütemének meggyorsítását, a szondák fúrásának fokozását. Bukarestben felszabadulásunk hu­szadik évének első napjaiban kezdett termelni vegyiparunk új üzemegysége, a Bucureşti gyógyszeráru-gyár. Ez or­szágunk első szintetikus gyógyszere­ket előállító vállalata, amely már 1964- ben több mint 120 tonna C-vitamint, Piramidont és Novalgint készít. E ter­mékek a vegytisztaság, kiállítás és mi­nőség tekintetében felveszik a ver­senyt a legjobb hasonló külföldi gyógy­szerekkel. Tavaszi hír is érkezett a fagyos ja­­nuár eleji napokban. A Maros-Magyar Autonóm tartomány különböző részei­ből 150 csomagocska futott be a ma­rosvásárhelyi vetőmagvizsgáló labora­tóriumba — a tavasszal vetésre kerülő több tízezer tonna vetőmag mintája. A laboratórium dolgozói késlekedés nél­kül hozzáláttak a küldemények vizs­gálatához, hogy mielőbb közölhessék az érdekeltekkel vetőmagvaik csírá­zóképességét, illetve tisztasági százalé­kát. S még egy utolsó hír : tizennyolc or­szágból érkeztek turisták hazánkba, hogy itt köszöntsék az új esztendőt. Legtöbbjük azonban nem utazott mindjárt vissza, marasztalja őket Bras­­só-Pojána, a Prahova-völgye szépsége, a vágy, hogy megismerjék hazánkat. Két év határmezsgyéjén a munka, a termelés, az alkotás láza csak egy pil­lanatra állt meg — sok helyütt egyál­talán nem —, hogy utána frissült erő­­vel-kedves, megújult energiával lo­bogjon tovább. (—r—b) Ez a neonfényes, modern vasútállo­más az ország minden részéből idetor­kolló személy- és gyorsvonatok talál­kozóhelye. Huszonnégy óra leforgása alatt — most, téli időszakban — több mint száz vonat ad itt egymásnak ta­lálkát. De ha a szükség úgy kívánja, gyarapszik számuk. December máso­dik felében például sílécekkel, bakan­csokkal, sportfeszereléssel felfegyver­kezett fiatalok várakoztak a nap min­den órájában az állomáson. Ezeket a zajos, szórakozó vagy éppen pihenni vágyó ifjakat különjáratok röpítették az üdülőkbe, diáktáborokba. Az időn­ként megnövekvő forgalmat ideiglenes pótvonatok látják el. Ez történt decem­ber 31-én délután 12 és 15 óra 30 perc között is. Craiova-Temesvár irányába a menetrend szerint három vonat he­lyett hat szállította az utasokat. És ez az állandó mozgás, ez a lükte­tés egy percre sem szünetelt. Munka­napon és ünnepnap egyaránt pontosan indulnak és érkeznek a pöfögő óriások. Még az év utolsó napja, december 31 éjszakája sem volt kivétel. Dron Dumitru, Deac Ioana és Gheorghe Ma­ria I. ezen az éjszakán is éppen olyan lelkesen, készségesen állanak a tájé­koztatásra szorulók rendelkezésére, mint bármelyik hétköznapon. A forga­lom fő irányítója, Top Laurentiu „pa­rancsnoki szobájában" kérdez, utasítá­sokat ad. Elköszön az óév, az óra mí­nusa túljut a tizenkettesen, de neki nemhogy koccintásra, de a vacsora elköltésére sincs ideje. Éjjel két óra körül teríti csak meg a rögtönzött ün­nepi asztalt... 23 óra 1S perckor futott be az 1963- as év utolsó vonata, a 8004-es konstan­­cai személy. Néhány pillanat múlva pedig a fényárban úszó vasútállomás összes hangszórói Chiper Mircea állo­másfőnök újévi kívánságait sugároz­ták. (Az állomásfőnök az otthon mele­géből sietett ide, hívta kötelessége). Örömteli, boldog, sikerekben gazdag 1964-et kívánt a pályaudvar dolgozói­nak, valamint az állomáson tartózkodó utasoknak. A várótermekben a rádió és a televízió újévi vidám műsora tartja ébren a várakozókat..... Megérkezik az újév első vonata is. Caralita Gheorghe a 2004-es Szeben- Bukarest vonalon közlekedő személy­vonat mozdonyvezetője elmondhatja, hogy egy évig volt távol családjától. 1964-ben érkezik haza. Az újév első percei Ploieşti körül találták. Fütty­szóval jelezte megérkezését valamelyik állomásra, ahová a füttyszó az újév üzenetét is elvitte egyben. Bukarest­ben minden jót kívánt munkatársai­nak és sietett, hogy otthon еду­ két po­hár borral családi körben is köszönt­hesse az új esztendő érkezését. .. .Éjjel két órakor a „panaszkönyv­be“ bekerült az első megjegyzés, az év első észrevétele az Északi pályaudvar munkájáról. Nichifor Constantin kapi­tány elvtárs az utasok százai nevében fejezte ki megelégedését és elismerését a vasútállomás személyzetének lelkiis­meretes munkájáért, akik akárcsak a katonák, mindig helytállnak, biztosít­ják az utasok kényelmét, pontos, kése­delem nélküli kiszolgálását. Nichifor elvtárs elismerő szavaihoz tegyük hozzá mi is szerény jókívánsá­gunkat , csak ehhez hasonló megjegy­zések kerüljenek a bukaresti Északi pályaudvar panaszkönyvébe. Bölöni Mária A progresust kollektivisták sok si­kerüket a traktorosok lelkes, jó mun­kájának, segítségének köszönhetik. Ért­hető tehát, ha az ünnepek alatt sem re-1 /-b­lb-n-7+nh- marf rÁlnh­ Amilini Ci­ú­ság vezetősége összeállította az újévkö­szöntő vacsorára meghívandók névso­rát, a traktorosok elsőknek kerültek a listára. S elérkezett az év utolsó éjszakája. Néhány pillanattal a két év összeölel­­kezése előtt, apró villanykörték színes fénybe borították a széles-magas fe­nyőfát. A szokásos arany-ezüst szálak helyett kövérszemű kalászokból font szalag fűzte keresztül-kasul a csillogó télifát. Kintről hirtelen ostor csattogtatás, csengettyű vidám hangja hallatszott. Ünnepi, hímzett ingbe, fekete nadrágba öltözött kollektivista kopogtatott az ajtón. — Fogadják a „plugusort“ ? Mindenki csodálkozására a „plugu­­sor“ korszerű menetben érkezett meg : a csújogatókat traktorok kísérték. Kol­lektivisták és traktorosok alkották a derűs csoportot. Ion Miron, a trakto­rosok brigádosa, a hagyományos újévi köszöntőt is korszerűsítette : „Iacă anul se-noieste Plugusorul se porneste Plugusor cu cinci tractoare...“ ... Ion Bratu, a kollektív gazdaság elnöke és Ion Miron a traktorosbrigá­­dos egymást ölelő pillantással, ünnepi jó kívánságokkal az ajkukon koccintot­tak. És szinte velük egyszerre csendítet­ték össze poharaikat a kollektivisták és traktorosok is. Kerekes László i'i(^ §•*;«» • ' ír;»l a 3 • I ' Elmélyült arcok, meghosszabbított „műszak“ — közeledik a főiskolás vizsgaidőszak

Next