Ifjúmunkás, 1965 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1965-01-07 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesül­etek ( IV. sor. IX. évf. 1. (400.) szám Alapítási év: 1922 - 1065. január 7. Ara 30 bani Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtársnak a rádióban és a televízióban mondott újévi beszéde Kedves elvtársaink és barátaink ! Néhány perc múlva az utolsó lapot tépjük le az 1964. évi naptárról. Az ország felszabadulása óta eltelt két évtized határát jelző eszten­dő, amelytől most búcsút veszünk, gazdag eredményeket hozott a párt kijelölte nagyszerű objektumok megvalósításában, és új sikereket né­pünknek a szocialista építés valamennyi területén. A Nagy Nemzet­gyűlés legutóbbi ülésszakának munkálatai képet adtak ezekről az ered­ményekről. Az egész népgazdaság harmonikusan és kitartó ütemben fejlődött tovább ; a munkások, mérnökök és technikusok lelkes munká­val, szívós kitartással valóra váltották és túlteljesítették az 1964. évi állami terv előirányzatait. A korszerű technikával felszerelt sok vállalat üzembe helyezésével, új ipari objektumokkal gazdagodott az ország tér­képe ; más vállalatok és kombinátok most épülnek, s ezek 1965-ben és 1966-ban kezdik meg működésüket. Tovább fejlődtek a mezőgazdaság összes ágai, az állam jelentős anyagi erőforrásokat irányozott elő erre a célra ; a dolgozó parasztok, az állami gazdaságok és a gép- és trak­­torállomások dolgozói ebben az évben is gazdag termésre bírták a föl­deket ; sok állami gazdaság és mezőgazdasági termelőszövetkezet szá­mottevő eredménnyel zárta az évet. Újabb haladást értünk el a dolgo­­zozók jólétének növelésében — ami pártunk és államunk politikájának egyik alapvető célkitűzése. Intézkedések történtek a fizetések emelésé­re, lakások építésére, az oktatási és egészségügyi hálózat bővítésére, a tudomány, a művészet és a kultúra fejlesztésére. Az eltelt munkás év után hazánk arculata még szebb, még gazdagabb lett, s ez a gyönyörű kép valamennyiünk munkáját testesíti meg. Mindez a párt politikájának helyességéről tanúskodik. E politikát országunk honpolgárai azoknak a lelkesedésével váltják valóra, akik teljes mértékben urai sorsuknak és munkájuk gyümölcsének. 1964-ben a szocializmus és a béke erői világszerte újabb sikereket értek el. Növekszik a szocialista világrendszer szerepe és befolyása napjaink valamennyi fontos kérdésében, az egész emberi társadalom fejlődésében. A többi szocialista országgal együtt Románia a nemzet­közi élet aktív tényezőjeként lépett fel, szívósan harcolt a különböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élése elveinek érvényesítéséért, a népek közötti egyetértés, barátság és együttműkö­dés légkörének megteremtéséért. A Román Népköztársaság szüntelenül bővítette nemzetközi kapcso­latait, barátságra és rokonszenvre talált a béke- és szabadságszerető népeknél. Kedves elvtársaink és barátaink ! Most, amikor seregszemlét tartunk az elmúlt év eredményei fölött, engedjék meg, hogy a Román Munkáspárt Központi Bizottsága, a Román Népköztársaság Államtanácsa és kormánya nevében legmele­gebb jókívánságaimat intézzem Önökhöz. Boldogságot, eredményes munkát és jó egészséget kívánok a munkásoknak, parasztoknak, értelmi­ségieknek, párt- és állami aktivistáknak, férfiaknak és nőknek, idősek­nek és fiataloknak, az összes nemzetiségű dolgozóknak — mindazoknak, akik erőt, energiát nem kímélve munkálkodnak lendületesen fejlődő országunk hatalmas építőtelepén. Derűlátással és bizalommal tekintünk előre abban a meggyőződés­ben, hogy az új esztendő újabb győzelmeket hoz népünknek a szocia­lista hazánk felvirágoztatásáért és jólétéért folytatott harcban, nem­zetközi téren pedig újabb sikereket a szocializmus, a demokrácia és a béke erőinek, megenyhíti a nemzetközi légkört és kifejleszti az összes országok békés együttműködését. Gyönyörű jövő áll országunk és népünk előtt. E jövő megvalósí­tására ürítsük poharunkat. Boldog újévet kívánok mindannyiuknak. " 100 ÉVES ISKOLA Százéves iskolájukat ünnepelték a napokban az udestiek. Tépett szé­lű lapokat, kopott fény­képeket forgattak, em­lékeztek a vén iskola múltjára. A megsárgult fóliák arról tanúskod­nak, hogy a Suceava vidéki iskola megszüle­tésekor parasztházban bérelt szobát kapott ajándékba a falu elöl­járóságától. Fűtetlen he­lyiség és öt gyermek —­ ez volt az iskola. Ké­sőbb, év elején ötven­hatvan gyermek iratko­zott az iskolába, de csak 20—25-en jártak rendszeresen tanulni. Ilie Cosmiuc tanító an­nak idején szomorú szívvel írta a katalógus­ba a kimaradás okát: „béresnek szegődött.“ Az ünnepségre eljöt­tek az egykori növen­dékek. Sokan közülük ma élmunkások, a ter­melőszövetkezet meg­becsült tagjai, mérnö­kök, orvosok, egyete­misták. Szemléltető ki­állítás, grafikonok ér­zékeltették az iskola fejlődését. Kincsen ma a faluban egyetlen is­kolaköteles gyermek, aki ne tanulna. Új is­kolaépület, ingyenes tan­könyvek, jól képzett ta­nítók, sportpálya és fel­szerelés biztosítja a ta­nulást, a gyerekek sok­rétű fejlődését. S mind­ennek hátterében ott a falu milliomos mező­­gazdasági termelőszö­vetkezete, amely gond­nélküli megélhetést biz­tosít az udestieknek. A százéves iskola ta­nulói jól tudják ezt. S az ünnepségen a hete­dik osztályos Gheorghe Pascal tanulótársai ne­vében megfogadta: sze­retettel ápolják az is­kola százéves hagyomá­nyát, szorgalmas tanu­lással hálálják meg pár­tunknak a féltő gondos­kodást. Sz. L KÜSZÖBÖN A VIZSGASZESSZIÓ írta Lapodos János a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola rektora A szocialista építés egyre több jól felkészült szakembert kér hazánk va­lamennyi iskolájától. A múlt tanévben több mint 112 000 diák járt felsőfokú tanintézeteinkbe. Ma több hallgató iratkozik be csak az első évre, mint a­­hányan 1938-ban Románia egyetemeit és felsőfokú iskoláit látogatták. Népi demokratikus rendszerünk ál­landó gondoskodásának eredménye­ként gyorsan gyarapodott oktatási há­lózatunk anyagi alapja. A fejlődés üte­mére jellemző, hogy a meglévő oktatá­si terület az 1960—1963-as időszakban több mint 20 000, a kantinok befogadó képessége pedig mintegy 24 000 hellyel növekedett. Az utóbbi két évtizedben csak főiskoláinkon 1200 laboratóriumot építettek, szereltek fel korszerű beren­dezésekkel. A tantervi anyag elsajátí­tásának megkönnyítésére az 1961— 1963-as időszakban a Didaktikai és Pe­dagógiai Könyvkiadó 700 000 kötet e­­gyetemi jegyzetet és tankönyvet bo­csátott forgalomba. Hazánkban a felsőfokú, az általános és középfokú oktatás — díjmentes. Fő­iskoláinkon és egyetemeinken a tana­nyag alapos elsajátítását állami ösz­töndíjrendszerünk serkenti. A múlt tanévben jó tanulmányi eredményei­kért a diákok 65 százaléka kapott álla­mi ösztöndíjat. Egyetemi ifjúságunk oktatásának tu­dományos színvonalát felsőfokú tanin­tézeteink tanárainak magas szakmai képzettsége és tevékeny oktató-nevelő munkája biztosítja. A tanulás feltételei tehát megvan­nak. Egyetemi hallgatóink szorgos és rendszeres munkáján múlik, milyen felkészültségű szakembereket kap tár­sadalmunk. Örömmel mondhatjuk, hogy főiskoláink tanuló ifjúsága meg­értette és magáévá tette pártunk hívó szavát — tudja, hogy a szocializmust csak magas szakmai képzettségű, kul­turált emberekkel lehet felépíteni. A végzettek becsülettel és hozzáértéssel helytállnak hazánk építőtelepein, a gyárakban, üzemekben, szocialista me­zőgazdaságunkban, a tudomány és a kultúra minden területén. A gyakorlat vizsgája ez, amely a legfontosabb. Sok más, az egyetemek, főiskolák termei­ben lezajló vizsga előzi meg. Nemsokára itt a téli vizsgaidőszak. A diák s a tanár kissé szorongva, de lendületes munkával tekint elébe. Ter­mészetes ez, mert egy dolgos félév le­zajlásáról, annak eredményeiről van szó.­ A felkészülés már az első előadással megkezdődik, de rendkívül fontos az is, hogy a félévben szerzett ismereteket rendszerezzük és elmélyítsük. Ennek alapja az egyéni tanulás, amely csak akkor lehet eredményes, ha a tanulási módszer nem skolasztikus, hanem a problémáik mély megértésén, logikus vizsgálatán és rendszerezésén alapszik. E folyamatban fontos szerepet tölt be a tantestület irányító és segítő munkája. Az ismeretszerzés akkor válik alko­tó tevékenységgé, ha elsajátítjuk az előírt könyvészeti anyagot, megértjük az elmélet és a gyakorlat közötti szo­ros kapcsolatot. A tanulás hazafias kötelesség, társa­dalmi tevékenységünk alkotó része és mint ilyen, feltételezi a hazai tudomány és kultúra haladó hagyományainak művelését, valamint a világ szellemi kincseinek elsajátítását és hasznosítá­sát. Az IMSZ-szervek és szervezetek, a Diákszövetség alapvető feladatuknak tartják úgy mozgósítani egyetemi ifjú­ságunkat, hogy az munkájában felis­merje nagy távlatainkat és a vizsgákat úgy tekintse, mint a szakemberré válás igen fontos mozzanatát. Ez a szoros együttműködés az ifjúsági szervezetek és a tantestület között egyetemünkön is egyre jobb tanulmányi eredmények elérésének biztosítéka. Sok sikert a vizsgákon ! Nemrég végezte a szakiskolát Pleşa Ioan, a kolozsvári Unirea üzem maró­,­sa, és máris 20 százalékos havi túltermeléssel büszkélkedik

Next

/
Thumbnails
Contents