Ifjúmunkás, 1970 (14. évfolyam, 1-53. szám)

1970-01-08 / 1-2. szám

A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA IV. sor XIV. évf. 1—2 .675-676.­ szám. Alapítási év: 1922. 1970. január 8. Ara 60 bani. ШАЕ CEAUSESCU > ELVTÁP,S újévi radio­es televízióbeszéde Kedves elvtársak és barátaink ! Románia Szocialista Köztársaság honpolgárai ! Néhány perc múlva még egy ese­ményekben, tettekben, a szocializmust építő román nép beteljesüléseiben gazdag esztendőt zárunk le. Az év legkiemelkedőbb, hazánk jö­vőjére erőteljes hatást gyakoroló ese­ménye a Román Kommunista Párt X. kongresszusa volt ,amely kidolgozta az ország fejlődésének távlati program­ját, az új társadalmi rend műszaki­­anyagi alapja további erősítésének, a termelési viszonyok és az egész társa­dalmi szervezés tökéletesítésének programját a sokoldalúan fejlett szo­cialista társadalom létrehozása céljá­ból. 1969 egyben az ország felszabadulá­sa negyedszázados évfordulójának esz­tendeje is volt, ami alkalmat nyúj­tott, hogy áttekintsük a román tár­sadalom szerkezetében, a nép élet­módjában, szocialista nemzetünk lé­tében bekövetkezett gyökeres válto­zásokat ; annak az időszaknak a jubileuma volt, amelyben a szabad és sorsa urává lett román nép a szo­cializmus ragyogó épületét létre­hozta. Ebben az évben újabb eredmé­nyekben testesült meg munkásosz­tályunk, a parasztság és az értelmi­ség odaadó munkája, nagyszerű al­kotóképessége, s az anyagi és szelle­mi javak termelése terén, az állami terv előirányzatainak sikeres telje­sítésében, a nemzeti vagyon növeke­désében öltött testet. A párt és a kormány nagyszabású tevékenységet fejtett ki a gazdaság megszervezésé­nek javítása és hatékonyságának gyarapítása, a szocialista rendsze­rünkben rejlő nagy erőforrások egy­re nagyobb mértékű hasznosítása érdekében. Az ország egész terüle­tén új gyárak és üzemek, iskolák és egészségügyi létesítmények, kulturá­lis intézmények és lakások épültek. A gazdaság fejlesztésében elért si­kerek alapján újabb intézkedésekre kerülhetett sor a nén életszínvonalá­nak emelésére, amelyek között fon­tos helyet foglalt el a fizetések eme­lése az alkalmazottak legfőbb kate­góriáinál. Melegen gratulálok nektek, kedves honfitársaink, mindezekhez a kiemelkedő sikerekhez, a szocialista haza haladásának szentelt hősies munkához. (Folytatása a 4 oldalon) 70-be érve Túl az ünnep óráin és nap­jain, számvetések és szembené­zések után, mint amikor vala­mit elvégeztünk, de soha nem áltatva magunkat azzal, hogy mindent elvégeztünk — mert lám, tennivalóink csak mind sokasodnak országunk, népünk előtt — egy percre nézzünk föl a tovább folytatott munkánk­ból úgy, hogy elláthassunk az esztendő utolsó napjáig is. Jól be kell tájolnunk magunkat a hónapok kérlelhetetlenül vonu­ló, folytonos menetébe, kihasz­nálva ezt a jól körülszabott időt arra, hogy megvalósíthas­(Folytatása a 4. oldalon) ÚJRAKEZDÜNK... A kohászoknál esztendőváltáskor is elsején kezdődik a munkanap. Nulla óra, nulla perckor... Illetve nem is kezdődik, csak folytatódik, a kemencék soha nem alvó kék­fehér füzében esztendőkön, évtize­deken keresztül — akár az emberi élet. A kohász mégis újrakezd. Vagy elhiteti magával, hogy újra­kezd, amikor szokássá avatta, hogy a magaskohó vagy acélgyártó ke­mence nyílásán az újesztendő első pillanataiban útjára szabadítsa a veszedelmesen sistergő, csillagok­ban robbanó láva­folyamot, s utá­na örömmel jelentse : az év első csapolása jól sikerült, örök emberi szokás ez : elhitet­jük magunkkal, újrakezdünk. Új­rakezdjük az évet, a munkánkat, az életünket. Mert az újrakezdés­ben mindig benne a remény, hogy ez alkalommal jobban sikerül ... Ezután gyakoribbak lesznek éle­tünkben a jó munkásnapok és kevesebbek a rosszak, amikor úgy zárjuk estéli számadásunkat, hogy másnap tartozással kezdjük. Ez­után gyakrabban találja meg há­zunkat az öröm, s inkább elkerüli a baj... Ezután igazságosabbak, becsületesebbek leszünk és velünk is igazságosabbak, becsületesebbek lesznek mások... Szükségünk van erre a reményre. Az új esztendő első pillanataiban ezért jutottak eszembe a kohászok. Kovács Erzsébet VIGULA LAJOS SZEREM­CSÉJE| SONG MY VAGY NATIONAL |. .. 1.J ELNYEL KOSZ" ■•Mi MIT ADTUNK­­MIT ADUNK? Nyilatkoznak a KISZ KB titkárai a 3. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents