Ifjúmunkás, 1971 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1971-01-07 / 1. szám

ЕШЖВШН A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA No Esti repülőhíd Kisvárosi rendezőpályaudvar fölött vezet át a híd : alant sínek ága fut a kétirányú mesz­­szeségbe. A repülőhíd : a vá­roska központjának köldökzsi­nórja, melyen keresztül az ál­mos, kertes-házas külváros táp­lálkozik. Harminchat lépcső fel, harminchat le­g teljes az egyenlőség, ám felfelé mégis, mintha megszaporodnának a­­kőgrádicsok, hogy szinte re­pülve ereszkedjen alá túloldalt az ember. Reggel fél órán keresztül toppannak a léptek a híd meg­­vásott kövezetén. Zömmel a központ felé tartanak, de van néhány perc, mikor a külvá­rosban lévő kaptafagyár felé szaporáznak, sietősen. S mikor kivilágosodik, eloszlanak a kö­dök meg a füstök, kialszanak az éjjeli lámpák, mindenki lát­hatja : kormos kis vasúti híd, akár a többi, talán csak any­­nyi a különbség, hogy itt ez a legnagyobb, a legimpozán­sabb, melyet naponta többször is meg kell mászni, ha csak nem él valaki szobafogságban. S hogy lassan beköszönt az es­te, a repülőhíd­ újra megnö­veszti mesés méreteit, lágy sö­tétbe, vattás ködbe, füstbe burkolózik, akár a holnapi nap, s egy-egy elkésett átkelőben furcsa gondolatokat ébreszt. A fiatal lány így morfondí­rozik : „Nehogy valaki leszó­lítson I* Egy anya, gyerekkocsival ! „Akad vajon lefelé, aki segít­sen ?* Asztmás öregember ! „Csak most ne röfögjön át alatta semmi, úgyis olyan nehezen bírtam ezt az őszt I* Egy milicista ! „Érdemes-e nekem átmenni oda, a sötét­be ? A házak végénél kezdő­dik a mező s ki tudja .. Egy fiatal festő : „Vajon be­futott a házinéni ? A csikó­­kályhán jó pirítás sülhet va­csorára !* Egy becsiccsentett, biciklis férfi : „Talán most elférünk mind a ketten...“ Két suhanc ! „Mi lenne, ha egyszer idefentről beugornánk egy sóderes vagonba­n elin­dulnánk világot látni ?* Egy néni : „Ki lehet az ott, a túloldalon ? Még sohasem láttam“. Egy szerelmespár: „Ha a közepére érünk, megcsóko­lom !“ (a fiú). „Milyen lehet a csók ?* (a lány). Egy éjjeliőr : „Mikor lesz reggel ?" Egy ismeretlen : „Ki tudja, vajon merre van a Jázmin ut­ca ?“ És jönnek sorban, egymás után álmaikkal-gondjaikkal a kisváros lakói, élő kapocsként feszül a híd, mert szükség van rá, hogy átkelhessünk nap nap után oda, ahová vágyunk, vagy hová a munka, az élet parancsol. Esti repülőhíd — csupa kér­dés. A holnap. A repülőhíd nappal — a szigorú bizonyosság maga. Csőke Gábor Pusztai Péter : Derűs pillanat (metszet) Vígság után jólesik a ko­moly munka. Új ötéves ter­vet kezdtünk, olyan célkitű­zések valóra váltását, amelyek minden vonatkozásban a je­lenleginél jóval magasabb szintre emelik Romániát. Az első általános munka­napnak külön jelentőséget a­­dott NICOLE CEAUŞESCU elvtárs látogatása Brassó me­gyében. Pártunk vezetősége sajátos munkastílusának meg­felelően, pártunk főtitkára több Brassó és Szeben megyei ipari egységbe látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott a munkaközösségekkel az ötéves tervből rájuk háruló felada­tokról, a termelés fellendítésé­nek belső tartalékairól, az il­lető vállalatok fejlesztésének lehetőségeiről, a dolgozók munka- és életkörülményeiről. Alábbi híradásaink pedig munkában töltött ünneplések­ről, közös örömökről és remé­nyekről szólnak, az új eszten­dő első hetében. ÉV-MEZSGYÉN TERMELT TONNÁK A magasra emelt poharak­ban megcsillant a hegyek fi­nom nedűje. A nagy villany­óra két m­ánusa­laszgn­­egy­máshoz közeledett, majd tel­jesen elfedte egymást... A kö­zel húzott asztalok mellett, a nagyváradi municipiumi KISZ bizottság szilveszterén, ünne­pélyesen, kicsit meghatottan és mégis nagyon vidáman koccintotta össze a metszett üvegkelyheket az új esztendő köszöntésére — a timföldüzem 10 fiatalja. Jó volt hallani a köszöntő során üzemük nevét , mintha még az olyan jól ismert szám, mint az, hogy 3000 (ennyi ton­nával teljesítettek többet fel­adatuknál a búcsúzó öreg Molnár Erzsébet (Folytatása a 3. oldalon) SÜRÜVÉRŰ LEGÉNYEK — Teccik látni ? Rögtön így leesett, ahogy Mand­zsu fejbe vágta. — Anyám sír, apám előbb azt mondta, annyi baj legyen, sűrű a vérem... — Tudjuk, hogy javítóba kerül, addig hadd tel­jen a kedve... (riport a 4. oldalon) KÖMŰVES-KÖLTŐK • Szó esik a zilahi irodal­mi kör újraéledéséről, a csend szerepéről­, a meg­­nem-értésről, s egyebek­ről. • és fölmerül az a kérdés is : ismernie kell-e a köl­tőnek a helyesírást ? (összeállítás az 5. oldalon) G.­L SZMOKING NÉLKÜL BÚCSÚZOTT • Gergely László újévi a­­jándéka: autogramos szí­nes fényképek előfize­tőinknek. • Nyugat-németországi le­veléből : „Inkább az ő anyja sírjon, mint az e­­nyém." (8. oldalon) Alapítási év: 1922 IV. kor. XV.­­. 1971. január 7. Ara 30 bani NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS ÚJÉVI ÜDVÖZLŐ BESZÉDE Kedves elvtársak és barátaink ! Románia Szocialista Köztársaság honpolgárai * Ilsekbe*­, az ünnepi pillanatokban, amikor befejeződik még egy eredményes munkában és kimagasló eredményekben gazdag esztendő, amikor egy új év küszöbén állunk, melegen üdvöz­löm valamennyiüket a Román Kommunista Párt Központi Bi­zottsága, Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa és kor­mánya részéről. Népünk számára ez az ünnep különleges jelentőségű, mert nemcsak életünk és munkánk egy évének végét jelzi, hanem az 1966—1970-es ötéves terv jó eredményekkel, gazdag mérleggel történő befejezését is. A szocialista Románia ezekben az évek­ben magasabb fokra lépett a civilizáció útján való szüntelen felemelkedésében. Fejlődtek és korszerűsödtek az ország ter­melőerői, növekedett a nemzeti vagyon. Az anyagi termelésben elért eredmények nyomán növekedett a nemzeti jövedelem, újabb intézkedések történtek a városi és a falusi lakosság élet­­körülményeinek javítására. Megvalósult ebben az időszakban a fizetések, elsősorban a kis fizetések általános emelése, növe­kedtek a nyugdíjak, a családi pótlékok, fokozódott a lakásépítés. Szocialista államunk jelentős összegeket fordított az oktatás, a művelődés, az egészségvédelem fejlesztésére. Elmondhatjuk, hogy sikeresen teljesítettük a gazdasági és társadalmi építés egész programját, amelyet öt évvel ezelőtt a IX. pártkongresz­­szus fogadott el. Köztudomású azonban, hogy az 1970-es esztendő a súlyos meg­próbáltatások éve is volt a román nép számára ; a tavaszi ára­dások nagy károkat okoztak a nemzetgazdaságnak és a lakos­ságnak. Népünk azonban ez alkalommal is bebizonyította nagy morális erejét, hősiességét, forró hazafiságát. A nehézségek el­lenére is teljesítettük az ipari tervet, a mezőgazdaság jelentős mennyiségű terméket adott a nemzetgazdaságnak. A megtett intézkedések módot nyújtottak arra, hogy biztosítsuk a lakosság ellátásához szükséges mezőgazdasági élelmiszerkészletet. Mindez szemléltetően bizonyítja szocialista rendszerünk szilárdságát és felsőbbrendűségét, a román népnek azt a képességét, hogy a kommunizmus felé való diadalmas előrehaladásában legyőz minden nehézséget és akadályt. Előrehaladásunk eleven és kifejező megtestesülése annak a lankadatlan tevékenységnek, amelyet a munkásosztály, a pa­rasztság és az értelmiség, nemzetiségre való tekintet nélkül az összes honpolgárok kifejtettek, mindazok, akik töretlen biza­lommal követik a népünk alapvető érdekeit és legtöbb törek­véseit kifejezésre juttató pártpolitikát. Engedjék meg, kedves honfitársaim, hogy őszintén és szívélyesen gratuláljak mind­­annyiuknak ezekhez az eredményekhez, drága hazánk, a szocia­lista Románia felvirágzásának szentelt nemes munkájukhoz. Az 1971-es esztendő megkezdésével országunk gazdasági és szociális-kulturális fejlesztésének újabb szakaszába lépünk ; ez a fejlesztés az új ötéves terv előirányzataiban ölt testet. Bízvást elmondhatjuk, hogy a X. pártkongresszus Irányelvei alapján ki­dolgozott következő ötéves terv biztosítani fogja potenciálisan, de különösen minőségi szempontból az egész nemzetgazdaság magasabb színvonalra emelését. A Nagy Nemzetgyűlés által nemrég elfogadott 1971-es állami terv teljesítése megteremti majd a feltételeket e nagyszabású program minél jobb végre­hajtásához. Intézkedések történtek és fognak történni a gazda­sági tevékenység tökéletesítésére, az egész anyagi termelés ha­tékonyabbá tételére. Megkezdődött a mezőgazdaság színvonalá­nak emelését célzó intézkedések alkalmazása, mégpedig az anyagi alap fejlesztése és korszerűsítése, s nemkülönben a ter­melés megszervezésének, irányításának és tervezésének tökéle­tesítése révén. Pártunk és államunk figyelmének homlokterében a nép anya­gi és szellemi igényének minél jobb kielégítése áll. A Központi Bizottság legutóbbi plenáris ülése számos fontos intézkedést tett ez irányban. 1971-ben, akárcsak az új ötéves terv többi éveiben újabb intézkedések történnek a tömegek életszínvonalának eme­lése érdekében. Biztosítani fogjuk, hogy az anyagi és pénzügyi erőforrások növekedésének arányában a dolgozók jövedelme is (Folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents