Ifjúmunkás, 1972 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1972-01-06 / 1. szám

A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS újévi rádió- és televízióbeszéde Tisztelt elvtársak és barátaink, a­­szocialista Románia honpolgárai! Hagyománnyá vált, hogy újesztendőkor számba vegyük a befejezett év munkáját a maga gyümöl­cseivel és örömeivel, beteljesedéseivel és hiányos­ságaival, egyben pedig a jövőbe tekintsünk, azzal az elhatározással, hogy még jobban élünk és dol­gozunk, a haladás és a fejlődés újabb és újabb tö­rekvéseit valósítjuk meg. A néhány perc múlva záruló esztendő a haza tör­ténetében olyan évként marad­­ fenn, amelyben gazdasági-társadalmi forradalmunk újabb szakaszá­ba léptünk — a sokoldalúan fejlett szocialista tár­sadalom építésének szakaszába. Az 1971—1975-ös öt­éves terv első esztendejének előirányzatait teljesí­tettük és túlszárnyaltuk. Az ipari termelés továbbra is gyors ütemben fejlődött, erőteljesen sokrétűvé vált és korszerűsödött. Szocialista mezőgazdasá­gunk az idén az ország történetében a legnagyobb gabonatermést érte el. Újabb intézkedések történ­tek az oktatás, a tudomány és a kultúra — a ro­mániai új, szocialista civilizáció megteremtésének jelentős tényezői — fejlesztéséért. Gazdaságunk fel­felé ívelő fejlődése szintetikusan tükröződik a nem­zeti jövedelem növekedésében — e jövedelem az idén körülbelül 12 százalékkal nagyobb, mint 1970- ben —, ami lehetővé tette, hogy hozzálássunk . (Folytatása a 2. oldalon) HIT NAP @K­­­issiajtb.in M­­elyik nem volt piros­­betűs nap az elmúlt héten? Az iskolások a vakációnak örvendtek, a munkásifjak annak, hogy eredményesen zárták az évet, az elsőt jelenlegi öt­éves tervünkből, a mezőgaz­daságban dolgozó fiatalok pedig annak, hogy nekik is jelentős részük van a re­kordtermésben, amelyet az ország mezőgazdasága ta­valy elért." D­­ecember 30-án az or­szág lelkesen ünnepel­te a köztársaság nap- ;«!. Emléíti •♦öok .»r" *. forradalmi fordulatra, a­­mellyel a pártvezette nép végérvényesen átvette a ha­talmat, országunk építésé­nek teljes jogú irányítója lett g­azdasági, politikai, kul­­­­turális eredményeink­­ ihletőjét, a Román Kommunista Pártot, Köz­ponti Bizottságát, személye­sen Nicolae Ceauşescu elv­társat köszöntötték az óév utolsó napján a dolgozók, a pionírok követei, a hadse­reg és az állambiztonsági tanács vezetői. A jókíván­ságokban benne volt az ál­lásfoglalás : az egész nép egyetért pártunk politiká­jával, aktívan hozzájárul megvalósításához, eredmé­nyeink védelmezéséhez. K­ő szilveszter eredmé­nyeink felett érzett öröm jegyében zajlott le. Az első napok ebből az évből úgy teltek el, a­­hogyan az várható volt a je­lenlegi ötéves tervünk buz­dító ösztönzésének körül­ményei között. Csak egy hír a sok százból : Nagyká­rolyban beindult a gyapot­fonoda. Bariha Árpád fotója „A rendkívüli évek is rendes hétfővel kezdődnek" Összeállításunk a 3. oldalon :MÍ [FI Mikor bátorságról beszé­lünk, legtöbbször egyéni hőstettekre vadászunk. Eb­ben is lehet valami, ám az igazi bátorság az, ami­kor egy egész közösség mer bátor lenni. A székelyudvarhelyi Si­culus klub tagjai nem hajtottak végre különös tet­tet, nem mentettek ki­ ful­doklót, még csak nem is a közvagyont mentették va­lamiféle katasztrófa elől, de­­ szembeszálltak az üzleti szellemmel, a kétel­kedéssel, önmagukkal, a bennük lakó megszokással. A Siculus klub népsze­rűségét a klubban zajló életnek­­ köszönheti, ám a­­klubélet egyik — nemcsak hangulati fontosságú — té­nyezője, a bár, ahol olcsó áron kávét, és italokat árultak, sokban hozzájá­rult a forgalomhoz. 1971 nyarán gondba esett a klubvezetőség ; helyén van Alkoholmentes bátorság jó-e szeszes italok árusítá­sa egy ifjúsági klubban ? Adják-e fel az anyagi hasznot hajtó szeszesital­­árusítást, kockáztatva ez­zel a klub látogatottságát, avagy maradjon meg az alkohol­részleg, de a klub adja fel elveit. A borúlá­tók rögtön hangoztatták, hogy ha nem lesz ital, kö­zönség sem lesz. Sokáig tartott-e a vita, nem tud­ni, de az alkoholellenesek győztek. A klub látogatottsága pedig megnőtt, most olya­nok is látogatják a Sicu­­lust, akik eddig — pont a szeszesitalok miatt — csak időnként kukkantottak be a tevékenységekre. A Siculus vezetőségének bátorsága legalább olyan jelentős, mint egy ismeret­len barlang felkutatása : legyőzték a megszokást, az ember változtathatatlansá­­gáról alkotott előítéleteket. Kovács Nemere Alapítási év 1922. IV. sor.XVI. évf. 1972. január 6. Ara 30 bani

Next

/
Thumbnails
Contents