Ifjúmunkás, 1973 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1973-01-04 / 1. szám

2 Ifjúmunkás (Folytatás az 1. oldalról) szagokkal, a békés egymás mellett élés szellemében. Az idei esztendő eseményei ismételten igazolták Romát,Ti politikájának helyességét, még egyszer bebizonyították, hogy pártunk és államunk realista módon értékeli a nemzetközi élet fejlődését. Annak ellené­re, hogy földgömbünkön még lobognak a háború lángjai, tovább léteznek a konfliktusok és a feszültség forrásai, a tör­ténelmi fejlődés uralkodó je­gye a népek azon akaratának egyre erőteljesebb megnyilat­kozása, hogy békében és jó megértésben éljenek. A hala­dó erők szerte a világon a­zon munkálkodnak, hogy a társadalmi fejlődésben haladó változások jöjjenek létre, meg­szűnjön az agressziós, uralom­­ra törő, az erőszak és az erő­szakkal való fenyegetés im­perialista politikája, hogy az államközi kapcsolatokban ér­vényre jussanak a független­ség, a nemzeti szuverenitás, a teljes jogegyenlőség, a bel­­ügyekbe való be nem avatko­zás és a kölcsönös előny elvei. Azt kívánjuk, hogy 19­53-ban történjenek újabb lépések a nemzetközi élet pozitív folya­matainak fejlődése terén, a béke szellemében oldódjanak meg az újabb kérdések, ame­lyek foglalkoztatják az em­beriséget, 1973 legyen az eu­rópai biztonsági értekezlet megtartásának éve, a nem­zetek közötti termékeny e­­gyüttműködés útján újabb és jelentős előrelépés esztendeje. Az összes békeszerető népek­kel együtt, kívánjuk, hogy az új év hozza el a vietnami, az egész indokínai háború befe­jezését, a közép-keleti konf­liktus megszűnését, a nemzet­közi biztonság és enyhülés megerősödését. Románia azzal a határozat­tal lép az új évbe, hogy aktí­van hozzájáruljon a nemzet­közi légkör normalizálásához, a béke és a biztonság uralomra­­jutásához a világon. Úgy vél­jük, a népek együttműködve, egy jobb, igazságosabb világ alapjait teremtik meg, olyan világét, amely megszabadul a háború rémeitől, amelyben minden nemzet szabadon fej­lődhet, zavartalanul örülhet munkája gyümölcsének, az emberi civilizáció vívmányai­nak. Tisztelt elvtársak! Az 1973-as esztendő hozzon a román népnek, minden dol­gozónak új és jelentős győ­zelmeket a szocialista fejlő­dés, a jólét és a boldogság útján. Az új esztendőben az emberiség arasson újabb sike­reket nemes béke- és együtt­működési eszményeiért vívott harcában. Még mielőtt elütné az óra az esztendő utolsó pillanatait, kívánok szívem teljes melegé­ből hosszú és boldog életet, boldog új esztendőt, teljes e­­légtételt és boldogságot, min­den vágyuk, jobbra való tö­rekvésük teljesedését önöknek, a szocialista Románia honpol­gárainak, munkásoknak, föld­műveseknek, értelmiségieknek, férfiaknak és nőknek, fiata­loknak és időseknek, romá­noknak, magyaroknak, néme­teknek és más nemzetiségű­­eknek. Boldog új évet, kedves elv­társak és barátaink! — A Scînteia tineretului ko­rábban megjelent, bizonyára áttanulmányozták már, ezért arra kérjük DOMOKOS ERNŐ elvtársat, hogy a Kovászna megyei KISZ-bizottság első titkáraként mondjon véle­ményt a szervezetek közötti verseny szabályzatáról. — Nagyon hasznosnak tar­tom, hogy átfogja az ifjúság egész termelő tevékenységét, valamennyi ágazatból. Eddigi versenyeink a fiataloknak bi­zonyos kategóriáit ösztönözték, nem volt minden szervezetet és fiatalt mozgósító általános verseny­mozgalom. Az új évtől kezdődő verseny megszervezé­sének ötletét jónak tartom a­­zért is, mert a figyelmet min­den ágazatra, minden tevé­kenységi területre egyaránt összpontosítja és ez megegye­zik a sokoldalúan fejlett szo­cialista társadalom építésének követelményével. Szeretnénk már év elején ennek a ver­senynek a szellemében star­tolni, ezért arra gondoltunk, hogy a szabályzatot sokszoro­sítjuk és eljuttatjuk minde­gyik szervezethez. — Megragadjuk az alkalmat és jelezzük, hogy a szabály­zat megjelenik az Ifjúmunkás­ban is, épp ebben a szám­ban. — Ennek örvendünk és fel­hívjuk rá a szervezeteink fi­gyelmét. Különben arra is gondoltunk már, hogy a me­gyei konferencián, január 14-én, a határozatban első he­lyen szerepel majd a verseny megszervezése a megye szer­vezetei között. Nagyon moz­­gósítóak a KISZ KB díjai és az érdeklődés fokozására mi is készítünk versenyzászlót és díjakat osztunk az élen járó szervezeteknek. Saját alapja­inkból néhány ezer lejes díja­kat adhatunk. Ez is jó ösztön­ző lesz. De a legnagyobb ga­rancia arra, hogy Kovászna megye ifjúsága szép eredmé­nyeket ér el ebben a verseny­ben: az eddigi lendület. A fiataloknak is nagy részük van abban, hogy a megye decem­ber 16-án teljesítette évi áru­­termelési tervét. És a kézdi­­vásárhelyi készruhagyár pél­dául, ahol nagyon sok fiatal dolgozik, 1974 végére vállalta ötéves tervének teljesítését.­­ A tervfeladatok mennyi­ségi és minőségi példás telje­sítése minden fiatal részéről, valamint minden szakmai kö­telezettség betartása. — Minden fiatal teljes mértékben kihasználja a ter­melő kapacitásokat s a terme­lésre szánt időt, karbantartja és ésszerűen üzemelteti a gé­peket és felszereléseket, hogy megnövekedjék azok műkö­dési időtartama. — Minden termék előállítá­sát és minden munkálatot a minőségi mutatók előírásai­nak megfelelően végeznek, különös figyelmet fordítanak az exporttermelésre, a selejt és az utólagos javítások kikü­szöbölésére. — Csökkentik a nyersanyag és anyagfogyasztást, takaré­koskodnak a villamos- és hő­energiával, a fűtőanyaggal és a cserealkatrészekkel. — Széles körű akciókat szer­veznek a modern technika népszerűsítésére és elsajátítá­sára, az ifjak bevonására a feltaláló- és újító mozga­lomba. A MEZŐGAZDASÁGBAN — Mozgósítanak minden falusi fiatalt, hogy idejében és jó körülmények között vé­gezzék el a mezőgazdasági munkálatokat.­­ Bevonják az ifjakat a talajvédelmi, lecsapolási mun­kálatokba, gátépítésbe, a föld­területek öntözéses művelésre való előkészítésébe, csatorná­zásba, a legelők karbantartá­sába, a takarmányok silózá­sába.­­ Aktívan részt vesznek a gépesítésért és a szakmai fel­készültség tökéletesítéséért rendezett akciókban. A HAZAFIAS MUNKA TERÉN Széles körű hazafias tevé­kenységet szerveznek fém- és egyéb hulladékok gyűjtésére, mező- és erdőgazdálkodási munkák végzésére, a község- és városszépítés érdekében. AZ IPARBAN, SZÁLLÍTÁS­BAN ÉS ÉPÍTÉSZETBEN Az élmunkás ifjak számá­nak növekedése ; a tervfela­datok túllépése a munkabri­gádok által, és az ifjúság kommunista nevelése ; a meg­takarított nyersanyag, fűtő­anyag és kenőanyag stb. ér­téke ; a feltaláló és újító if­jak számának növekedése: mennyiben csökken azoknak a fiataloknak a száma, akik nem teljesítik normájukat, késnek, igazolatlanul hiá­nyoznak, selejtet termelnek. az Állami és szövet­kezeti MEZŐGAZDASÁGI EGYSÉGEKBEN Az élmunkás ifjak száma, az 1000 lej jövedelemre számí­tott kiadások csökkenése, az ifjúság hozzájárulása, saját akciói révén, az istállók kor­szerűsítéséhez; mennyiben növekedik azon fiatal gépé­szek száma, akik részt vesz­nek a kiöregedett és haszná­laton kívül levő traktorok és mezőgazdasági gépek kijavítá­sában és használatba állí­tásában; azoknak a falu­si ifjaknak a száma, akiket bevontak a szakmai kép­zés és a mezőgazdasági pro­paganda érdekében rendezett akciókba; mennyiben csök­kent azoknak az ifjaknak a száma, akik nem teljesítik az mtsz-ek közgyűlése által meg­határozott munkanap-mini­mumot; hányan vállalják ka­pásnövények ápolását és ál­latok gondozását globális ak­kordban; minél több fiatal bevonása a találmányok, újí­tások és ésszerűsítések moz­galmába. HAZAFIAS MUNKÁBAN Az évi vállalások teljesíté­se az összes objektumoknál; a költségvetésben szereplő munkák értéke; a költségve­tésen kívüli munkák értéke; a Kisz­e­ Által kiírt DÍJAK AZOKNAK A SZER­VEZETEKNEK, AMELYEK A VERSENYBEN A LEG­JOBB EREDMÉNYEKET ÉRIK EL­­. A KISZ-szervezetek dí­jazása iparban, mezőgazda­ságban és hazafias munkában elért általános, valamint rész­leges eredményeik alapján tör­ténik. a) Az általános verseny­ben első helyet elfoglaló me­gyei KISZ-szervezetet kitün­tetik a KISZ KB Zászlójával és dicsérő oklevelével, és 200 000 lej díjat kap. A zász­ló átruházható. b) A második helyen végző megyei KISZ-szervezet meg­kapja a KISZ KB dicsérő ok­levelét és 150 000 lejt.­­c) A harmadik helyezést elérő megyei KISZ-szerveze­­tet a KISZ KB dicsérő okle­velével és 100 000 lejjel ju­talmazzák. d) A negyedik és ötödik helyet elérő megyei KISZ- szervezetek a KISZ KB di­csérő oklevelét és 50 000 lej díjat kapnak. 2. Azok a megyei KISZ- szervezetek, amelyek az ipar­ban, mezőgazdaságban vagy hazafias munkában első he­lyezést érnek el, a KISZ KB dicsérő oklevelében és 30 000 lejben részesülnek. 3. Az a megyei KISZ-szer­­vezet, amelyik az ötéves terv végéig a legjobb eredménye­ket éri el a versenyben, 300 000 lej különleges díjban részesül, és javasolni fogják állami kitüntetését. 4. A megyei KISZ-szerveze­­tek különféle díjakat adnak a versenyben kitűnt szerveze­teknek és fiataloknak. AZ IFJÚSÁG­I AKTÍV TÉ­NYEZŐ AZ ÖTÉVES TERV HATÁRIDŐ ELŐTTI TELJE­SÍTÉSÉBEN A verseny célkitűzései Az IPARBAN, ÉPÍTKEZÉS­BEN ÉS SZÁLLÍTÁSBAN A KIS­­SZERVEZETEK VERSENYÉNEK SZABÁLYZATA A SZABÁLYZAT SZELLEMÉBEN A verseny szempontjai és az eredmények elbírálása NEGYVEN IFJÚSÁGI ÉPÍTÉSiTELEP A versenyszabályzatot ta­nulmányozva, az az első be­nyomásunk, hogy nagy, moz­gósító erejű feladatok­at tar­talmaz. A megyei KISZ-bi­­zottság jelenleg az objektu­mok kiválasztásával, s szer­kezetenként a konkrét prog­ram meghatározásával van elfoglalva. Január 27-én lesz a megyei konferencia, s ek­korra már világos célkitűzé­sekkel és jól meghatározott feladatokkal kell a szerveze­tek képviselői elé állni. A megyében hatalmas beruhá­zások történnek ebben az öt­éves tervben. Csíkszeredában traktor- és autóalkatrészgyár, valamint faipari cserealkat­részt gyártó vállalat létesül, Gyergyóban bútorszövet gyár; Toplicán bútor- és préselt le­mez gyár; Udvarhelyen bő­vül a bútorgyár, a cérna­gyár, az élelmiszeripari be­rendezéseket készítő üzem — tehát munkában, munkahely­ben, objektumban nincs hi­ány. Azon fáradozunk, hogy az életfeltételekre se legyen panaszuk a fiatal munkások­nak, munkáslányoknak. Ud­varhelyen 160 férőhelyes leányotthont építünk, Csík­szeredában egy 150 és egy 7­00 férőhelyest, valamint 300 le­génylakást az építőknek. A mezőgazdaságban tapasztalat­­cserék lebonyolítására hasz­náljuk a téli időszakot , így három helyen, a megye zó­náinak megfelelően, gyűlnek össze az állattenyésztésben dolgozó ifjak szakismereteik bővítésére. Az első évhar­madban rendezzük meg a mezőgazdasági gépészek olim­­piászának megyei szakaszát is. A hazafias munkát a me­gye előtt álló feladatoknak megfelelően szervezzük meg. 1973-ban, 160 hektáron fogunk erdősítést végezni, ezzel is a jövőt alapozzuk meg. A nyári vakáció alatt több mint negyven ifjúsági munkatele­pet működtetünk a fent vá­lótt ipari objektumok határ­idő előtti felépítése érdeké­ben , a hazafias munka érté­ke, csupán ebben az évben, meghaladja majd a 15 millió lejt. A verseny akkor éri el célját, ha szervezeteink tagjai tisztában vannak munkájuk fontosságával, s ha e célkitű­zéseket saját célkitűzéseiknek érzik. Ezért nem vágnék ele­jébe a konferenciának, mely­re, meggyőződésem, sok hasz­nos javaslattal és vállalással ruházzák fel küldötteiket , s amelyek terveinket gazda­gabbakká fogják tenni. Még csak annyit, hogy a megyei KISZ-bizottság díszoklevelé­vel tünteti majd ki az ötéves terv határidő előtti teljesíté­séért kiírt versenyben leg­jobbnak minősülő szervezete­ket — ennek a díjnak a meg­alapítását most határoztuk el —, s pénzbeli jutalmazás is lesz... Fábián András, a KISZ Hargita megyei bizottságának első titkára

Next