Ifjúmunkás, 1974 (18. évfolyam, 1-48. szám)

1974-01-03 / 1. szám

PULZUS 1974 Nagyot mulattunk a tisztelet a ki­vételnek és ezúttal nemcsak a forma kedvéért jár ki nekik a tisztelet. Kö­szönet is illeti azokat, akik a mara­toni pihenésbe, szórakozásba csak né­hány órára kapcsolódtak be. Nélkü­lük sötét maradt volna a képernyő, hideg a fűtőtest, és sok helyen gond­terhelt a ma reggeli munkakezdés. Még a húsznál kevesebb újévet számlálók is észre­vehették: egyre több a kivétel a tömeges mulatozás alól. Évről évre nagyobb azoknak a mun­kahelyeknek a száma, ahol a termelés folyamatos, megállíthatatlan vagy szőne­elése behozhatatlan, és minden új év egy sor szolgáltatással bővíti a mesterségek névsorát. Máskor talán azt mondanánk: ez egy velejáró jelen­ség. A szórakozásból kimaradók szá­ma és a gazdasági-társadalmi szerke­zet korszerűsége között szoros össze­függés létezik. Most azonban nincs szükségünk ilyen vigaszra. Nincs, mert a tömeges szórakozás után általános a munkavágy. Nyújtsa fel a kezét az, aki a tegnap dél táj­ban nem várta türelmetlenül, hogy legyen végre reggel és kezdődjön va­lami más ... Aki felnyújtotta kezét, az vegye vizsgálat alá hajlamait. Az eltelt és kezdődő év mezsgyéjén a fiatalok életében sorsdöntő események történhetnek, nagy elhatározások szü­lethetnek, de az ilyen pillanatokat nem lehet ismételgetni. Január másodika a türelmetlen vára­kozás napja. Ilyenkor szokott meg­történni az a rendkívüli esemény, hogy a vakációzó diák előveszi tan­könyveit, jegyzeteit. Az általános tettvágy az újévi nagy elhatározások jellegét is tükrözi: nincs olyan komoly és emberi cél, amelyet kitartó munkán kívül mással is el le­het érni. Ha most ezt a hangulatot behelyez­zük 1974 első általános termelő nap­jába, tökéletes összhangot kapunk. Lendületesen fejlődő társadalmunk és gazdaságunk mindenkitől a legna­gyobb teljesítményt igényli, sőt elvár­ja, ösztönzi. A gyarapodás nagy éve indul, amelyben újévi vagy­ milliók va­lósulnak meg és forrnak egésszé. Olyan év indult, amelyben mérföldes csizmával lépünk az iparilag fejlett ország címe felé, tovább rövidítve időben az utat, ameket első számolás­ra öt évre szabtunk meg. Történelmi jelentőségű az év: 30 éve lesz annak, hogy Románia elindult a független fejlődés útján a szocializmus felé. Az egész nép által választott út ez, a­­melynek kijelölését a kommunisták pártjára bízta egykor, azokon a döntő napokon. És a párt, amelynek straté­giája győzedelmeskedett a nemzeti antifasiszta fegyveres felkelésben, leg­jobb vezető­készségét bizonyította a társadalmi élet minden területén. Az egész nép figyelme fordul az új évben pártunk nagy eseménye, a XI. Kong­resszus felé, amely az egész ország nagy eseménye is egyben. A követke­ző új esztendők kerete teremtődik meg a kongresszuson; olyan társadalmi és gazdasági keretek, amelyekbe harmo­nikusan illeszkednek majd a nagy új­évi elhatározások. Ifjúmunkás Szerkesszünk együtt — új rovatunk a 8. oldalon Világ proletárjai, egyesül­etek ! A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK hetilapja NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS újévi rádió- és televízió beszéde Kedves elvtársak és barátaink! A szocialista Románia állampolgárai! Néhány perc múlva befejeződik az 1973-as év. Az új esztendőbe lépve jogos hazafias büszkeséggel tekintünk vissza a párt és az állam bel- és kül­politikájában, a X. kongresszuson és az Országos Konferencián kidolgozott nagyszerű program megvalósításában elért kiemelkedő eredményekre, és szilárd elhatározásunk, hogy valóra váltjuk hazánk földjén a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom felépíté­sének célkitűzéseit, példásan teljesítjük az 1974. évi állami terv feladatait. Az 1973-as évben új és jelentős si­kereket értünk el az ipar, a mezőgaz­daság, a többi gazdasági ág fejlesz­tésében és korszerűsítésében, a nemze­ti vagyon gyarapításában, a szocializ­mus műszaki-anyagi alapjának tökéle­tesítésében. Úgyszintén számottevő eredményeink vannak az oktatás, a tu­domány, a művészet és a kultúra fel­virágoztatásában, a dolgozók anyagi és szellemi életszínvonalának emelésé­ben — a mi pártunk, az egész szocialis­ta építés alapvető célkitűzése. Mindez ismételten bizonyítja pártunk marxista­­leninista politikájának helyességét, a politikai vezető erőként minden mun­katerületen betöltött szerepének növe­kedését, munkásosztályunk, parasztsá­gunk és értelmiségünk, nemzetiségre való tekintet nélkül az összes dolgo­zók, az új történelmét, boldog jövőjét szabadon és tudatosan építő egész népünk alkotó erejét. Az idén elért nagyszerű eredménye­kért, a szocializmus és a kommuniz­mus romániai megteremtésének szen­telt odaadó munkáért a párt- és az államvezetőség a legmelegebben gra­tulál minden dolgozónak nemzetiségre való tekintet nélkül! Egész népünk azzal az elhatározás­sal lép az új esztendőbe, hogy mindent megtesz a Központi Bizottság legutóbbi plénumán kijelölt feladatok teljesíté­séért, hogy a gazdasági-társadalmi élet valamennyi területén újabb szá­mottevő eredményekkel köszönthesse a fasiszta iga alóli felszabadulás 30. év­fordulóját és a párt XI. kongresszusát A jövő évi terv felelősségteljes elő­irányzatainak megvalósítása megkö­veteli a társadalom összes erőinek egy irányban történő egyesítését és megszervezését, a gazdasági tevékeny­ség folytonos javítását, az ország ösz­­szes anyagi és emberi erőinek magas fokú, maximális hatékonyságú kiakná­zását, a szocialista rend és fegyelem erősítését, a dolgozó tömegek kezde­ményezőkészségének fejlesztését és mind aktívabb részvételét az egész társadalom vezetésében. Az utóbbi három év eredményei, a nemzetgazdaság fejlesztésében elért jelentős többletek bizonyítják az ötéves terv előirányzatainak realizmusát, azt, hogy minden feltétel adva van az öt­éves terv határidő előtti teljesítésére, nagy lépést téve ezáltal a sokolda­lúan fejlett szocialista társadalom fel­építésének útján, a haladás és a ci­vilizáció újabb fokaira emelve Romá­niát Kedves elvtársak. A nemzetközi élet alakulása az eltelt évben erőteljesen bebizonyította a X. kongresszus irányvonalainak helyessé­gét, a mai világ alapvető folyamatai­val kapcsolatosan, pártunk és államunk külpolitikájának helyességét, amelynek célja szakadatlanul fejleszteni az e­­gyüttműködést és a barátságot a szo­cialista országokkal, az önálló fejlő­dés útjára lépett államokkal, a világ összes országaival, társadalmi rend­szerre való tekintet nélkül. Az elmúlt év nemzetközi életének kró­nikája egész sor jelentős sikert köny­velt el a haladás, a demokrácia és a béke erőinek harcában. Véget vetettek a vietnami háborúnak, megkezdődött­­ jó eredményekkel — az európai orszá­gok biztonsági és együttműködési kon­ferenciája, számos lépés történt a nem­zetközi enyhülés, az államok közötti kapcsolatok normalizálása, a nemzetek közötti együttműködés és megértés út­ján. Egyes események viszont, és kü­lönösképpen a közel-keleti hadművele­tek kiújulása, bebizonyította, hogy a vi­lágon még vannak feszültség­­gócok, reakciós erők, amelyek továbbra is el­lenszegülnek a jelenkori fejlődés hala­dó folyamatainak, olyan tényezők, ame­lyek veszélyeztetik az általános bizton­­ságot és békét. Elmondhatjuk, hogy az emberiségnek az enyhülés útján való haladása még csak a kezdeti szakasz­ban van. Ezért szükséges, hogy a népek továbbra is határozottan cselekedjenek az erőszak és a diktátum imperialista politikájának, a kolonializmusnak és a neokolonializmusnak a felszámolásáért minden nép ama jogának tiszteletben tartásáért, hogy önállóan dönthessen sorsáról. Románia átfogó és intenzív nemzet­közi tevékenységgel bővítette kapcsola­tait a töb­bi népekkel, következetesen küzdött azért, hogy a nemzetközi poron­don érvényesüljenek a teljes jogegyen­lőségnek, az összes nemzetek függet­lensége és szuverenitása tiszteletben tartásának új, demokratikus elvei, hogy olyan légkör jöjjön létre, amelyben nagyságuktól függetlenül az összes or­szágok aktívan részt vehetnek az em­beriség jogas kérdéseinek a megoldá­sában, hogy erősödjön az ENSZ szere­pe a nemzetközi jogelvek védelmében, a nemzetek közötti békés együttműkö­-­ dés fejlesztésében. Az Európa és más kontinensek egész sor országában tett idei látogatásaim, a különböző társadalmi rendszerű or­szágok igen sok vezetőjével folytatott megbeszélések, a létrejött ünnepélyes nyilatkozatok és megállapodások meg­alapozták népünk és az illető népek széles körű és sokoldalú együttműködé­sét, s egyben közvetlenül hozzájárultak az államközi kapcsolatok új elveinek érvényesüléséhez, az enyhülés, a népek közötti egyetértés és együttműködés ügyéhez. Mindez tovább növelte Romá­nia nemzetközi tekintélyét, gyarapította barátainak számát szerte a világon. 1974 kerüljön be olyan esztendőként a történelembe, amelynek során a népek, a haladó erők újabb nagy eredményekkel küzdenek az államközi együttműködés fejlődéséért, társadalmi rendszerre való tekintet nélkül, az új, demokratikus nemzetközi kapcsolatok érvényesüléséért, az enyhülés és a béke folyamatának fejlődéséért, az­­ össz­európai értekezlet sikeres befejezéséért, a közel-keleti igazságos és tartós béke megteremtéséért, a gyarmati uralom és az elnyomás minden formájának fel­számolásáért, az összes népeknek azért a jogáért, hogy urai legyenek kincseik és sorsuk felett, szabad és virágzó éle­tet teremtsenek maguknak. Legyen az 1974-es esztendő a szocialista orszá­gok, a kommunista és munkáspártok, az összes antiimperialista erők közötti együttműködés és szolidaritás erősíté­sének éve a jelenkori társadalom ha­ladó fejlődésének, a jobb és igazsá­gosabb világ megteremtésének érde­kében. Ebben az ünnepélyes pillanatban ki­fejezem meggyőződésemet, hogy ha­zánk dolgozói — munkások, parasztok, értelmiségiek, férfiak és nők, fiatalok és idősebbek, románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek — erőt nem kímélve fognak dolgozni az egész szocialista nemzetünk alapvető érdekeit és törekvéseit híven kifejező párt- és állampolitika valóra váltásá­ért. A párt Központi Bizottsága, az Ál­lamtanács, a kormány és a magam nevében a legmelegebben sikert kívá­nok a szocialista Románia összes ál­lampolgárainak a jólét és a boldogság eszményeinek a megvalósításában, sok elégtételt a munkában és a minden­napi életben, összes vágyaik teljesülé­sét, jó egészséget és sok boldogságot! Boldog újévet, kedves honfitársaim!

Next