Ifjúmunkás, 1975 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1975-01-04 / 1. szám

/ /Mt. H­­M Világ proletárjai, egyesüljetek! A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA /“Z— ' w)? /V rг |______|____.__________________________|__________ . ________ ________ и. ■—■ .t Alapító ‚ч év­ 1922. ® IV. sor. XIX, 1975. január 4. ® Ára 30 bani Яш. s Kedves elvtársak és barátaim, Románia Szocialista Köztársaság hon­polgárait Kiemelkedő eredményekkel zárjuk az 1974-es esztendőt a gazdasági-társadal­mi fejlesztésben, az egész nép anyagi és szellemi jólétének gyarapításában, a szocialista Románia sokoldalúan fejlett szocialista társadalmának felépítésében. A dolgozók, tekintet nélkül nemzeti­ségükre, a haza felszabadulásának 30. évfordulója és a XI. kongresszus tiszte­letére ragyogó sikereket értek el az ipa­ri és mezőgazdasági termelési terv tel­jesítésében, minden tevékenységi terü­leten. Az anyagi termelés növelésében elért eredmények, a nemzeti jövedelem gyarapodása lehetővé tette, hogy ebben az évben rátérjünk az összes dolgozók ja­vadalmazásának emelésére, s 1975 végéig biztosítsuk az ötéves tervben előirány­zottnál nagyobb jövedelemnövekedést. Jogos büszkeséggel mondhatjuk tehát, hogy 1974 minden nehézség és hiányos­ság ellenére a nemzeti vagyon növeke­déséhez vezetett, ismételten bizonyította pártunk marxista-leninista politikájá­nak helyességét. Most, egy dolgos­ mun­kás, de elégtételekben is gazdag eszten­dő végén a párt- és államvezetőség, valamint a magam nevében melegen gratulálok a munkásosztálynak, a pa­rasztságnak, az értelmiségnek, nemzeti­ségi különbség nélkül az összes dolgo­zóknak, egész népünknek — Románia új, szabad jövője tudatos alakítójának. Az idei esztendő aranybetűkkel kerül be Románia történetébe. A XI. kong­resszus ebben az évben fogadta el a Ro­mán Kommunista Párt első Programját, valamint az új ötéves terv Irányelveit és az 1990-ig terjedő gazdasági-társa­dalmi fejlesztési prognózisokat. E doku­mentumok nagyszerűen felvázolják ha­zánk jövőjét, felfegyverzik az egész pártot és népet egy világos elméleti és gyakorlati orientációval a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építésé­nek és Románia kommunizmus felé ha­ladásának szolgálatában kifejtett mun­kában és harcban. Az 1975. évi gazda­sági-társadalmi fejlesztési terv, amelyet a Nagy Nemzetgyűlés nemrégiben foga­dott el, előirányozza a nemzetgazda­ság fejlesztésének magas ütemét, bizto­sítja a műszaki-anyagi feltételeket az ötéves terv határidő előtti megvalósítá­sához. Tekintettel a súlyos nemzetközi gaz­dasági helyzetre, különösen az energia­­válságra, minden intézkedést meg kell tennünk, hogy ezek az állapotok a le­hető legkisebb mértékben hassanak ki nemzetgazdaságunk fejlődésére, bizto­sítanunk kell az ország gazdasági-tár­sadalmi fejlesztésével, az egész nép anyagi és szellemi életszínvonalának emelésével kapcsolatos feladatok töret­len megvalósulását. Hazánk minden honpolgárának be­csületbeli feladata mindent megtenni az 1975. évi terv, s tehát az egész ötéves terv sikeres teljesítéséért, hogy minél jobb feltételek jöjjenek létre a XI. pártkongresszus határozatainak valóra váltásához. A jövő év márciusában sorra kerülő nagy nemzetgyűlési és néptanácsi kép­viselőválasztás fontos politikai esemény lesz; a Szocialista Egységfront jelöltjei­re szavazva egész népünk kifejezésre juttatja fenntartás nélküli csatlakozását a XI. kongresszus határozataihoz, pár­tunk és államunk bel- és külpolitikájá­hoz, azt a szilárd elhatározását, hogy töretlenül valóra váltja a Román Kom­munista Párt Programját az országnak a haladás és a civilizáció újabb csú­csaira emelésére. A választás egyszers­mind erőteljes megnyilvánulása lesz szocialista demokráciánknak, annak, hogy a széles néptömegek részt vesznek az egész gazdasági-politikai élet vezeté­sében, saját jövőjük tudatos alakításá­ban. Kedves elvtársak és barátaink! Az 1974-es esztendő nemzetközi esemé­nyei hangsúlyosabbá tették a nemzetkö­zi erőviszonyok változását. Valamennyi kontinensen fokozódik a haladó és an­­tiimperialista erők, a néptömegek har­ca az uralom és a diktátum imperialista politikája, a kolonializmus és a neoko­­lonializmus ellen. Erőteljesen érvénye­sül a népek akarata, hogy maradékta­lanul urai legyenek nemzeti kincseik­nek, s független gazdasági-társadalmi fejlődésükre használják fel azokat, elha­tározása, hogy kiharcolják a béke és a nemzetközi együttműködés politikáját. További lépések történtek az enyhü­lés útján, a bonyolult nemzetközi kér­dések békés, államközi tárgyalásokkal történő megoldása útján. Ugyanakkor s­ílyos események is történtek — mint például a ciprusi események —, ame­lyek veszélybe sodorták a békét. Az elmúlt év nemzetközi eseményeinek ki­bontakozása erőteljesen bizonyítja, hogy az enyhülés folyamata még zsenge, hogy még csak a kezdet kezdetén tart, hogy a világon még erős reakciós erők van­nak és veszélyeztethetik a nemzetközi békét és együttműködést. A XI. kongresszus világos orientációt jelölt meg hazánk nemzetközi tevékeny­sége számára is. Az összeurópai konfe­rencián eddig elért sikerek alapján úgy véljük, hogy a konferencia 1975-ben eredményesen lezárul, s új, együttmű­ködési kapcsolatok perspektíváját tárja fel a kontinens valamennyi népe előtt Románia, akárcsak eddig, ezután is állhatatosan fog munkálkodni a baráti és az együttműködési kapcsolatok bő­vítéséért az összes szocialista országok­kal, a független gazdasági-társadalmi fejlődésükért küzdő államokkal, a világ összes államaival, tekintet nélkül társa­dalmi rendszerükre. Véleményünk szerint az 1975-ös esz­tendő fontos fordulatot kell hogy hoz­zon az új gazdasági és politikai világ­rend megteremtésének útján, a gyen­­gén fejlettség felszámolása, az összes államok közötti új alapú együttműkö­dés felé. Minden eddiginél szükségesebbek a határozott intézkedések az általános, és főleg a nukleáris leszerelés útján, a fegyverkezési hajsza megszüntetésének és a nemzetközi együttműködés és béke politikájának a megvalósítása útján. Meg kell szilárdítani az Egyesült Nem­zetek Szervezetének szerepét az embe­riséget foglalkoztató összes bonyolult kérdések megoldásában, aktívan részt kell venniük a nemzetközi életben az összes államoknak, nagyságuktól füg­getlenül. Kiindulópontunk az, hogy a bonyolult kérdések megoldása és az új gazdasági világrend megteremtése csak az összes népek cselekvő részvételével lehetséges. Az elmúlt év eseményei világosan megmutatták: az új politikára törekvő népek elég erősek ahhoz, hogy együttes akciókkal megnyissák a nemzetközi béke és együttműködés új korszakát, amelyben minden nemzet szabadon, a­­k­aratának megfelelően fejlődhet. Tud­juk, hogy az 1975-ös évben sok bonyo­lult nemzetközi problémát kell megol­dani, de optimizmussal és bizalommal tekintünk az események kibontakozása elé. Meggyőződésünk szerint a haladó és antiimperialista erők, az összes népek ma inkább, mint valaha győzelemre vi­hetik a béke és az együttműködés poli­tikáját — és a leghatározottabban fo­gunk munkálkodni azon, hogy népünk hozzájáruljon e politika diadalához! Szilárd elhatározásunk mindent meg­­tenni, hogy 1975-ben a román nép to­vábbi nagy sikereket érjen el a gazda­sági-társadalmi fejlődésben, anyagi és szellemi jólétének növelésében, abban, hogy hazánk a haladás és a szocialista civilizáció újabb csúcsait hódítsa meg. Erőt nem kímélve fogunk fáradozni azon, hogy hozzájáruljunk az új gazda­sági és politikai világrend létrehozásá­hoz, az összes problémáknak a népek, az egyetemes béke és együttműködés érdekében történő megoldásához Ebben az ünnepi pillanatban ürítsük poharunkat dicsőséges kommunista pártunkra — nemzetünk harcedzett ve­zetőjére, a hős román népre — a leg­igazságosabb társadalmi rend, a kom­munizmus építőjére, Románia Szocia­lista Köztársaság virágzására és jólé­tére! Az új év küszöbén, kedves elvtársak és barátaim, munkások, parasztok, ér­telmiségiek, férfiak és nők, fiatalok és idősebbek, románok, magyarok, néme­tek és más nemzetiségűek, tiszta szív­ből kívánok további nagy sikereket, minden vágyuk teljesülését a munká­ban és életben egyaránt, jó egészséget, boldogságot! Boldog új évet! NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS ÚJÉVI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓBESZÉDE FELADATAINKHOZ MÉRT TERVEKKEL INDULUNK (a 3. oldalon) EREDMÉNYHIRDETÉS • A mi szerelmünk • Túrázz velünk (a 6. és 8. oldalon) кпвнавввтваявнншваншившивмапвишпвш^

Next

/
Thumbnails
Contents