Ifjúmunkás, 1976 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1976-01-08 / 1. szám

ЧСО-%30 ГЯ Világ proletárjai, egyesüljetek! A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA вшптваишашва Kedves elvtársak és bará­taim, Románia Szocialista Köztár­saság honpolgárai! Hazánk gazdasági-társadal­mi fejlesztésének, egész né­pünk anyagi és szellemi jóléte növelésének kiemelkedő ered­ményeivel zárjuk az 1975-ös esztendőt és egyben az 1971— 1975-ös ötéves tervet. A szocia­lista ipar ebben az évben is gyors ütemben fejlődött. Úgy­­szintén növekedett a mező­­gazdasági termelés, nagy sike­reket értünk el a gazdasági te­vékenység összes szektoraiban. Újabb nagy lendületet vett az oktatás, a tudomány és a kul­túra — szocialista társadal­munk előrehaladásának döntő tényezői. Az 1971—1975-ös ötéves ter­vet az jellemzi, hogy rohamo­san fejlődtek a termelőerők az ország egész területén, erőtel­jesen gyarapodtak a nemzeti kincsek, egész népünk vagyo­na. Tökéletesedtek a termelési és a társadalmi viszonyok, újabb fokra emelkedett a szo­cialista demokrácia, egyre job­bak a keretek ahhoz, hogy a dolgozók széles tömegei részt vegyenek a gazdasági-társa­dalmi élet irányításában, saját jövőjük tudatos alakításában. A nemzeti jövedelem több mint 70 százalékos növekedé­sében összegezve tükröződő ragyogó eredményeink folytán maradéktalanul megvalósultak az ötéves tervnek az összes dolgozók anyagi és szellemi életszínvonala emelésével kap­csolatos előirányzatai. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy ebben az ötéves tervben és 1975 folyamán is meg kellett küzdenünk bizo­nyos nehézségekkel — az ár­vízzel, a szárazsággal —, egyes tevékenységi szektorokban le kellett gyűrnünk számos hiá­nyosságot és fogyatékosságot, le kellett küzdenünk továbbá a kapitalista világot uraló és a gazdasági életünkre, akárcsak egyébként az egész világgaz­daságra kiható válságjelensé­gek egyes befolyásait. A román nép ennek ellené­re, töretlenül megvalósítva egész társadalmunk vezető erejének, kommunista pár­tunknak a bel- és külpolitiká­ját, szilárd léptekkel haladt előre a sokoldalúan fejlett szo­cialista társadalom építése út­ján. Ez alkalommal is hang­súlyoznunk kell, hogy a haza felvirágoztatásában kivívott minden győzelem annak a hő­si munkának a gyümölcse, a­­melyet a munkásosztály, a pa­rasztság, és az értelmiség, nemzetiségre való tekintet nél­kül valamennyi dolgozó, a sza­bad és független jövőjét, a szo­cialista és a kommunista jövőt szoros egységben építő egész népünk folytat. Mély megelégedéssel és ha­zafias büszkeséggel hangsú­lyozzuk ezen a napon, amikor a­­Köztársaság kikiáltásának —­ek a haza egész története­­a nép jobb életért vívott évszázados harcában emléke­zetes eseménynek — a 28. év­fordulóját ünnepeljük, hogy határtalan bizalommal követi egész szocialista nemzetünk a kommunista pártot, lendü­letesen és önfeláldozóan váltja valóra a párt arra irányuló programját, hogy Románia földjén felépítsük a legigazabb és leghumánusabb társadalmi rendet. Ez év végén a párt Központi Bizottsága, az Államtanács és a kormány, valamint a magam nevében a legmelegebben gra­tulálok hős munkásosztályunk­nak, a parasztságnak, az értel­miségnek, az egész népnek, az összes párt- és állami szervek­nek, a kommunistáknak az öt­éves terv határidő előtti telje­sítéséhez, a szocialista építés művében elért minden nagy­szerű eredményhez, s egyben tiszta szívből sikereket kívá­nok jövőbeli tevékenységük­höz. Tisztelt elvtársak! Rövidesen belépünk az 1976- os esztendőbe, a hatodik öt­éves terv, ama ötéves terv el­ső évébe, amely előirányzatai révén biztosítja a XI. kong­resszus történelmi jelentőségű határozatainak a valóra váltá­sát, azt, hogy szocialista ha­zánk a haladás és a civilizáció újabb fokaira emelkedjen. Amint a Nagy Nemzetgyűlésen is megjegyeztem, minden szük­séges anyagi és emberi erőfor­rás rendelkezésünkre áll az öt­éves terv első évi tervének a sikeres végrehajtásához. A haza fejlesztésének újabb szakaszába lépve, minden energiánkat latba kell vetnünk a XI. kongresszus határozatai­nak tántoríthatatlan valóra váltásáért, a műszaki-tudomá­nyos forradalomnak a gazda­sági-társadalmi élet minden területén való maradéktalan érvényesüléséért, a termelés műszaki és minőségi színvona­lának az emelkedéséért, a munkatermelékenység növeke­déséért és az anyagi költségek további csökkenéséért. Sokkal inkább, mint bármikor, azon kell lennünk, hogy egyesítsük az összes dolgozók erőfeszíté­seit a tervfeladatok teljesítésé­ben, erősítsük a rendet és a fe­gyelmet, szüntelenül tökélete­sítsük a gazdaság vezetését és tervezését, fejlesszük a szocia­lista demokráciát, biztosítva az egész nép cselekvő részvé­telét az ország tudatos vezeté­sében, a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építésé­ről és Románia kommunizmus felé haladásáról szóló nagysze­rű pártprogram valóra váltá­sában. Teljes meggyőződésünk, hogy az 1976-os esztendő, akárcsak az egész jövő ötéves terv újabb örömöket hoz népünknek a munkában és az életben, újabb jelentős értékekkel gyarapítja nemzeti vagyonunk tárházát, magasabb fokra emeli az egész szocialista nemzet anyagi és szellemi jólétét, civilizációs fo­kát kedves elvtársak és bará­taim, a szocialista Románia hon­polgárai! A rövidesen lezáruló eszten­dő nagy eredményeket és meg­elégedést hozott pártunk és ál­lamunk nemzetközi tevékeny­ségében is. 1975 eseményei mindenben igazolták, hogy a XI. kong­resszus helyesen mérte fel a jelenkori nemzetközi élet ala­kulását és helyes orientációkat szabott meg vele kapcsolato­san. A szocialista Románia, aktív nemzetközi politikát folytatva, bővítette a politikai-gazdasá­gi, műszaki-tudományos és kulturális együttműködés kap­csolatait a szocialista államok­kal, a fejlődő országokkal, va­lamint a fejlett kapitalista or­szágokkal, újabb barátokat szerzett magának szerte a vi­lágon. Az összeurópai konferencia sikeres befejezése, az, hogy In­dokína népei, valamint az af­rikai népek ebben az évben történelmi jelentőségű győzel­meket arattak a nemzeti füg­getlenség kivívásában, erőtel­jesen tanúsítja: a népek ereje növekszik, határozottan ér­vényre jut az az elhatározá­suk, hogy véget vetnek az uralkodás és a diktátum régi, imperialista és kolonialista po­litikájának, új viszonyokat, az egyenlőségre, a függetlenség és a szuverenitás tiszteletben tar­tására. a belügyekbe való be (Folytatása a 2. oldalon) NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS, a Román Kommunista Párt főtitkára, Románia Szocialista Köztársaság elnöke rádió- és televíziós üzenete egész népünkhöz az újév alkalmából яеежввкяеввеееевяееееемшавя Ünnepelt a város, a diák­negyedek étkezdéiben több mint 1300 fiatal, a KISZ Kolozs megyei bizottságá­nak meghívottai koccintot­tak az új esztendőre. A vá­ros minden pontján kisebb vagy nagyobb csoportok e­­melték poharaikat ugyan­abban a pillanatban. Azt hiszem, a hagyományos jó­kívánságok mellett minde­nütt elhangzott egy-egy köszöntő azok egészségére, akik hiányoztak a mulato­zásból, akiket munkahelyü­kön ért az új esztendő. A­­kiken a kétszáz­ezres vá­ros rendje, forgalma, nyu­galma, posta- és telefon­­kapcsolata, egészsége, ün­nep utáni zavartalan mun­kakezdete múlott. Akik egy pillanatra sem hagyták ki­hűlni a Carbochim, az Iris, a Téglagyár folyton égő kemencéit. Pop Simion, Szász János, Szalontai Árpád, Bendean Vasile, David Francisc az égető kemencék mellett kézszorítással üdvözölték egymást az új esztendő el­ső perceiben, mert a por­celán folyamatos tüzet i­gényel. De biztos vagyok benne, hogy barátaik, is­merőseik koccintottak e­­gészségükre, mint ahogy az Iris telep egyik lakásán barátaink között mi is koc­cintottuk azoknak az egész­ségére, akik szolgálatot Folyton égő kemencék teljesítettek azon az éjsza­kán. Szőcs Ágnes egészségügyi asszisztenssel a második i­­dei munkanapján beszél­gettem. — Jól telt a szilveszteri mulatság és bizonyára a folytatása is jó lett volna, de nem sajnálom, hogy a négy munkaszüneti napból kettőt a szülészeten töl­töttem. Az új esztendőben eddig született 25 kisgye­rek nekünk is öröm. Ahogy öröm volt valamiképpen az idei első munkanap­ is, hi­szen újrakezdhettük hiva­tásunk gyakorlását. így volt ezzel az egész váltá­sunk, gondolok társaimra: Sabáu Monicára, Tamás Piroskára, Golgoti Máriára, Tóth Ildikóra. Négy napig tartott a szil­veszteri mulatság, szóra­kozhattak azok is, akik tár­sadalmi gondokat vállal­tak erre az időre. Hétfő reggel az autóbuszokon, a város utcáin, a gyárak ka­pui felé igyekvő emberek arcán — idősekén és fia­talokén egyaránt — ünnepi kifejezést láttam. A derűs arckifejezés nem az új esz­tendő fogadását jelezte, benne jártunk immár ne­gyedik napja, hanem a munkának szólt. Amely mindennapi medrébe te­reli gondolatainkat, hogy 1976 még sikeresebb le­gyen, mint az elmúlt esz­tendő. Ács László

Next

/
Thumbnails
Contents