Ifjúmunkás, 1979 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-07 / 1. szám

г : Világ proletárjai, egyesüljetek! Ifj­úmunkás A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK TIETILAPJA Alapítási év 1922 . IV. sor. ХХШ, 1979. január 7. • Ara 30 báni NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS újévi rádió- és televízióüzenete Kedves elvtársak, barátaink! Románia Szocialista Köztár­saság honpolgárai! A szocialista építés művének újabb nagyszerű eredményeivel zárjuk az 1978-as esztendőt. Hős munkásosztályunk áldozatteljes és lendületes munkával teljesítet­te az iparfejlesztés és -korszerű­sítés programját; az ipari terme­lés az ötéves terv első három esztendejében átlag több mint 11 százalékos ütemben növeke­dett. Úgyszintén kiemelkedő si­kerek születtek a mezőgazdaság­ban, a mezőgazdasági termelés növelésében, az összes nemzet­­gazdasági ágak fejlesztésében. Következésképpen gyarapodott a szocialista vagyon, a nemzeti jö­vedelem, ami egész népünk élet­­körülményeinek javulásában ju­tott kifejezésre. A dolgozók jö­vedelmeinek gyorsabb emelésére vonatkozó programot végrehajt­va, az idén határidő előtt befe­jeztük a javadalmazásemelés el­ső szakaszát, úgyszintén emeltük a nyugdíjakat, a családi pótlé­kot, rátértünk a csökkentett mun­kahét alkalmazására. Számottevő sikereket arattunk a tudomány és az oktatás, az irodalmi-művészeti alkotómunka terén, az új, szocialista kultúra megteremtésében. Mindezek a vívmányok tanú­sítják szabad és sorsának urává vált népünk alkotó erejét, azt az elhatározását, hogy töretlenül valóra váltja a XI. kongresszuson kidolgozott programot, tanúsít­ják nemzetiségi különbség nélkül az összes dolgozók sziklaszilárd egységét a kommunista párt kö­rül, amely biztos kézzel vezérli egész nemzetünket a szocializ­mus, a jólét és a boldogság út­ján. A szocialista építés 1978-as nagyszerű eredményeihez szeret­nék a legmelegebben gratulálni a munkásosztálynak, a paraszt­ságnak, az értelmiségnek, ha­zánk minden fiának - román­nak, magyarnak, németnek, szerbnek és más nemzetiségűnek -, egész népünknek, és sok sikert kívánni mindenkinek a további munkához. Pillanatokon belül az 1979-es évbe, az ötéves terv negyedik esztendejébe lépünk. A jövő év, célkitűzéseinknél, a termelőerők, az egész nemzetgazdaság to­vábbi gyors ütemű fejlesztésénél és korszerűsítésénél fogva, két­ségtelenül újabb fokot fog je­lezni Románia gyors ütemű hala­dásában a civilizáció és a fejlő­dés útján. Ebben az esztendőben a központi feladat mind maga­sabb szintre emelni a gazdasági­­tár­sadalmi tevékenységet, új, magasabb minőséget elérni a szocialista építés egész művé­ben. Ennek érdekében mind ha­tékonyabban hasznosítanunk kell a rendelkezésünkre álló anyagi és emberi erőket, határozottan elő kell mozdítanunk a­ jimszaki-5*3 M­­P? tudományos forradalom legújabb vívmányait minden területen. Tekintettel a nyersanyag és az üzemanyag területén mutatkozó világválság okozta nehézségekre, határozottan küzdenünk kell a pazarlás ellen, biztosítanunk kell az összes eszközök gazdaságos felhasználását, lényegesen csök­­kentenünk kell az anyagfogyasz­tásokat, a termelési költségeket. Következetesen érvényesítve a munkás önigazgatás és az önálló vállalati gazdálkodás elveit, ma­radéktalanul kihasználva azokat a demokratikus kereteket, a­­melyek között a dolgozók részt vesznek a társadalom különböző szektorainak vezetésében, has­sunk oda, hogy az összes munka­­közösségek a növekvő felelősség jegyében gazdálkodjanak a szo­cialista vagyonnal. Hajtsuk végre határozottan azokat az intézkedéseket, a­­melyeket pártunk jelölt ki a tár­sadalom- és az államvezetés, a termelési és a társadalmi viszo­nyok szüntelen tökéletesítésére, a szocialista etika és méltányosság elveinek általános érvényesítésé­re, az emberi egyéniség minden területen való akadálytalan ki­bontakozásához megteremtett demokratikus keretek egyre szé­lesebb kihasználására. Az anyagi termelési terv elő­irányzatainak teljesítésével bizto­sítani fogjuk a növekvő jólét programjának maradéktalan megvalósítását is. Tegyünk meg mindent a tömegek anyagi és szellemi létszükségleteinek kielé­gítéséért, munkálkodjunk a dol­gozók kulturális látókörének szüntelen bővítésén, a szocialis­ta tudat fejlesztésén, valóra vált­va a párt politikáját, amelynek fő célja az ember, a szabad, méltó és boldog élet megterem­tése hazánk minden fia számára. A következő esztendőben is megfelelő figyelmet fordítunk a fegyveres erők felszerelésére és harckészségük erősítésére, az egész nép felkészítésére, hogy bármikor megvédelmezhesse a szocializmus vívmányait, a haza függetlenségét és integritását. Köszöntsük, kedves elvtársak, barátaink, egyre szebb sikerek­kel a jövő év nagyszerű politikai eseményét, a párt XII. kongresz­­szusát, amely kijelöli a sokolda­lúan fejlett szocialista társada­lom építésének és Románia kom­munizmus felé haladásának to­vábbi célkitűzéseit. Teljes meggyőződésem, hogy a párt köré szorosan felzárkózott egész nénünk hősi munkája nyo­mán 1979 újabb jelentős lépés lesz a termelőerők fejlesztése, a tömegek anyagi és szellemi jólé­tének növelése, szocialista ha­zánk függetlenségének és szuve­renitásának erősítése terén. Kedves elvtársak, barátaink! Románia 1978-ban Intenzív nemzetközi munkásságot fejtett ki a népek szabadság-, függet­lenségi és társadalmi haladás­eszményei szolgálatában, az összes nemzetek közötti békés együttműködés, az enyhülés és a biztonság új politikájának vi­lágméretű előmozdításáért. Ebben az évben is határozot­tan kitűnt a nemzetközi élet el­lentmondásos alakulása, igazol­va pártunk és államunk helyes külpolitikai elemzését és orien­tációit. A tapasztalat azt mutat­ja, hogy a haladás erői együt­tes harccal megfékezhetik az uralom és az erőszak imperia­lista és kolonialista politikáját, megakadályozhatják a nemzet­közi légkör súlyosbodását, újabb háborúk kirobbanását, és bizto­síthatják a tartós békét szerte a világon. Azzal a szilárd elhatározással lépünk az új esztendőbe, hogy még fokozottabban és aktívan együttműködünk az összes nem­zetekkel az emberiség bonyolult problémáinak megoldásáért, az enyhülés és a béke megszilár­dításáért. Mindent megteszünk az összes szocialista országokkal való barátság, együttműködés és szolidaritás szüntelen fejlesz­téséért, tovább bővítjük sokrétű kapcsolatainkat a fejlődő orszá­gokkal, bővítjük kapcsolatainkat a fejlett tőkés országokkal. a (Folytatása a 2. oldalon) ­ Születésnapi­ gondolatok Nagy Katalin, a nagyváradi Crişul gyár dolgozója: — Társaimmel együtt köszön­­töttük az új évet az elmúlt na­pokban, mely a XII. pártkon­gresszus esztendeje. Ugyanilyen közösségi hangulatban gondo­lunk most Elena Ceauşescu elv­­társnő születésnapjára. Kommu­nista erényei, sokoldalú tevé­kenysége mozgósító példa szá­munkról. Olyan, a népéért és szakmájáért élő asszonyt ismer­hettem meg benne, aki a csalá­di teendőknek is eleget tesz. Magam is úgy gondolom , azzal, hogy nőnek születtünk, ma már nem jelenti azt, hogy lemond­junk a teljes életről. Sőt, minél többet kell vállalnunk az ország előtt álló feladatokból. Két éve végeztem a szakiskolát, cipő­szabászatot tanultam. Most fel­­sőrészeket­ Varrok, s munka köz­ben úgy érzem, valósággal mu­zsikál a gépem. Sok-sok boldog­ságot kívánok hát Ceauşescu elvtársnőnek, magyar és román munkatársaimmal együtt, s to­vábbi sikerekben gazdag életet pártunk főtitkára, országunk el­nöke, Nicolae Ceauşescu elv­társ oldalán ! Horghidan Teodor, a bukares­ti Automatica vállalat mérnöke: —­ Minden tisztelet Elena Ceauşescu akadémikusnak, mér­nök-doktornak azért, amit a ha­zai tudomány fejlődéséért tett. Bár nem dolgozom a vegyészet területén, de az ő és az általa vezetett­ munkaközösség sikerei példamutatóak valamennyiünk számára. Tevékenységében kö­vetkezetesen tör afelé, amit mások néha még szem elől té­vesztenek , a tudomány gyakor­lati alkalmazhatóságának igénye felé. Munkái, amelyek egyben rendkívüli nemzetközi elisme­résnek örvendenek, úttörő jel­legűek e tekintetben is. Nagy szükségünk van további példa­adására, támogatására, hiszen a tudományos-műszaki forradalom jegyében zajló ötéves terv fel­adatai annyira szerteágazóak, a tudomány és a termelés integ­rálódása oly sürgető szükség­szerűség — csak nálunk, az Au­tomatádban száz és száz kuta­tási problémát vet fel —, hogy csak a Ceauşescu elvtársnőéhez hasonló, korszerű tudományos szemlélet nyújthat gyökeres megoldást. Teuber Franz, a temesvári Gubán vállalat kutatóvegyésze : — Nap mint nap közvetlenül is tapasztalom, saját tudomány­ágamon belül, milyen sokat kö­szönhet a román vegyészet ama tevékenységnek, melyet Elena Ceauşescu elvtársnő fejt ki a Központi Kémiai Kutatóintézet élén. Számomra viszont az is mozgósító tanulság, ahogyan si­kerül neki teljes összhangba hozni szakmai és politikai tevé­kenységét, mintegy kiegészítve egyiket a másikkal. Mert a szakembereknek ma már bármi­lyen szinten politikusoknak is kell lenniük, mert csak így szolgálhatják igazán a tudo­mányt, s rajta keresztül népük boldogulását. Ceauşescu elvtárs­nő születésnapját köszöntve úgy határoztam, hogy még inkább összpontosítok a vegyészet ipari alkalmazásának korlátlan gaz­dasági távlatokat nyitó felada­taira. Mert az ő eredményei va­lamiképpen minket is kötelez­nek. A haza, a tudomány, a béke szolgálatában ! (összeállításunk a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents