Ifjúmunkás, 1979 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-07 / 1. szám

A haza, a tudomány, a béke tában A­z új év beköszön­tése előtt két nap­pal készült felvé­telen N­i­c­o­l­a­e Ceauşescu elvtár­sat és Elena Ceauşescu elv­­társnőt közvetlen meghittség­gel veszik körül azok a fiata­­l románok, magyarok, nem­­ek és más nemzetiségű­ek­, akik az ország minden sak­kából összegyűlve, ifjúsá­gunk minden rétegét és kor­osztályát méltón képviselve köszöntötték a legfelsőbb párt- és állami vezetőséget a hagyományos szilveszteri népi szokásoknak megfelelő­en. A szívből jövő jókívánsá­gok rímbe szedett felsorolása az ifjúság, a nép megbecsü­lését fejezte ki a párt és az ország vezetői iránt, élükön Nicolae Ceauşescu elvtárssal,­­jártunk főtitkárával, orszá­gunk elnökével. Élettársa, Elena Ceauşescu elvtársnő, a legfelsőbb pártvezetőség példamutatóan tevékeny tag­ja ez alkalommal külön kö­szöntőben is részesült : „Meleg üdvözlet hadd illesse Elena Ceauşescu elvtársnőt, sikerrel járjon, a román tudományt fejlessze, s érjen el sikert az aktivista és az ember.“ Annak a kommunista asz­­szonynak szólt a megbecsü­lés, aki egész élete során hasznossá tudta tenni magát a társadalom számára: har­costársként, tudósként, poli­tikusként, anyaként. Aki egy pillanatig sem kívánt megal­kudni a múltban sem a nők számára kirótt hagyományos sorssal, s tetteivel következe­tesen bizonyította : nem az az asszony egyedüli hivatá­sa, hogy a család gondjaival négy fal közé zárkózzon. E példamutatást föltétlenül ki kell emelnünk, amikor Elena Ceauşescu elvtársnő szüle­tésnapjáról megemlékezünk. Hiszen már az illegalitásban — mint Elena Petrescu — ta­nújelét adta annak, hogy nemzedékének leghaladóbb tagjaihoz tartozik. A párttör­téneti múzeum számos doku­mentuma vall arról, miként vette ki részét az ifjúsági mozgalomból, hogyan lépett fel sok-sok harcostársával e­­gyütt a kommunisták ügyé­ért, a dolgozók boldogulá­sáért. Közvetlenül a felsza­badulás után egy, a Colenti­­na negyedbeli népgyűlésen a KISZ-tagok nevében Nicolae Ceauşescu elvtárs és Elena Petrescu elvtársnő kapott szót... A szocialista építés évtizedeiben egyre tevéke­nyebben kapcsolódott be a közéletbe. A tudományos munkásságában elért kima­gasló sikerek közvetlenül be­folyásolták a hazai vegyészet és a vegyipar páratlan föllen­dülését ; a nők sorsának szocialista viszonyok közötti rendezésében jelentős hozzá­járulás az övé, miközben há­rom gyermek nevelését is példásan ellátja. E kiváló jellemvonások és erények, tántoríthatatlan közéleti el­kötelezettsége alapján a párt és a nép egyöntetű a­­karata folytán tagja lesz az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága Állandó Burájá­nak. E minőségében az RKP KB párt- és állami káderko­­missziójának elnöki tisztét bízzák rá, nagy nemzetgyűlési képviselővé választják. Közben nagy hozzáértéssel igazgatja a Központi Kémiai Kutatóintézetet, amelynek or­szágos és nemzetközi tudo­mányos sikerei az ő irányító és kezdeményező készségé­hez fűződnek. Az intézet egy­más után 9 ízben végzett az első helyen a szocialista munkaversenyben s nyerte el a Szocialista Munka Hőse megtisztelő címet. Tudomá­nyos és politikai tevékenysé­ge elismeréseképpen Elena Ceauşescu akadémikusnak és mérnök-doktornak méltán ítélték oda a Szocialista Munka Hőse magas kitünte­tést. Tavaly ősszel, az orszá­gos vegyészeti kongresz­­szus megnyitásakor Elena Ceauşescu elvtársnő meg­győződéssel hangsúlyozta : a jelenkori tudomány egyre in­kább a sokoldalú haladás hajtóerejévé válik s a szak­emberek egyre szorosabb kapcsolata a termeléssel azt eredményezi, hogy a tudo­mányos eredmények a legrö­videbb időn belül gazdasági értékteremtővé válhatnak. E tudományos hitvallásnak be­illő gondolat tökéletesen összecseng pártunknak a tu­dományos-műszaki tevékeny­ség társadalmi szerepéről szóló elképzeléseivel, s u­­gyanakkor azt eredményezi, hogy az Elena Ceauşescu akadémikus fémjelezte kuta­tótevékenység nagy elisme­résnek örvend az országha­tárokon túl is. A Nicolae Ceauşescu elvtárssal tett kül­honi látogatások alkalmával Elena Ceauşescu elvtársnőt olyan személyiségek köszön­tötték elismerően, akik közül nem egy a Nobel-díj kitün­tetettje. De a nemzetközi el­ismerés nemcsak a tudósnak kijáró tiszteletet jelzi : szá­mos külföldi kitüntetés, tu­dományos cím és díj odaíté­lésén túl a béke, a nemzet­közi együttműködés egyik te­kintélyes romániai követét tisztelik abban az asszony­ban, aki a nagy hazafi és nemzetközi tekintélyű állam­férfi, Nicolae Ceauşescu elv­társ oldalán fennen hirdeti a tudományos dolgozók össze­fogásának és együttműködé­sének szükségességét a bé­ke, egy új, jobb és igazságo­sabb világ megteremtése ér­dekében. „Kötelességünk úgy cselekedni — vallja Elena Ceauşescu akadémikus, a a kémiai tudományok mér­nök-doktora —, hogy a tu­domány, az emberi géniusz vívmányai mindenütt az em­ber jólétét és boldogságát, a békét és az egész emberiség haladását szolgálják. Ez ma az összes tudósok legmaga­sabb és legfőbb kötelessége, felelőssége.“ Elena Ceauşescu elvtársnő­nek az ifjúsághoz fűződő közvetlen kapcsolatai min­denki előtt ismeretesek. Gyer­mekei felnevelésén túl — a­­kik közül egyik ma a KISZ KB titkára — gondja volt ar­ra, hogy pártmegbízatásának megfelelően nyomon kísérje és ténylegesen elősegítse a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség káderpolitikáját. Ugyan­így a hazai nőmozgalom is állandó támogatását és te­vékeny hozzájárulását­ élvezi, hiszen nemcsak példájával, hanem politikai tevékenysé­gével is ösztönzi a hazai nő­ket, hogy közülük minél töb­ben éljenek a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építésének lehetőségeivel, kapcsolódjanak be szívvel­­lélekkel, egész tudásukkal abba a harcba, mely nőktől­­férfiaktól egyazon elszántsá­got és odaadást követel a párt XI. kongresszusa és az Országos Konferencia hatá­rozatai teljesítése érdekében. A születésnapi köszöntő a kommunista példamutatásnak kijáró tiszteletből, országos megbecsülésből fakad — ab­ból az elismerésből, mely Elena Ceauşescu elvtársnő sokoldalú politikai és tudo­mányos tevékenységében egy következetes harcos maga­tartás kimagasló eredményei­nek szól. Ifjúmunkás A tudomány fejlesztéséhez való hozzájárulás nemzetközi elismerése EMANUEL MERINGER professzor, az Illinois ál­lambeli (USA) Tudományos Akadémia Vezetőta­­nácsának képviselője, az Illinois Állam Akadémiá­ja tiszteletbeli tagját megillető oklevél átnyújtása alkalmából­ ,1A cím odaítélése — az első egyébként, melyet az illinoisi Tudományos Akadémia külföldi személyiségnek adományoz — azt bizonyítja, hogy a vezetőtanács tagjai elismerik az ön kivételes hoz­zájárulását a kémia terén folyó tudományos kuta­tás fejlesztéséhez. Fogadja, tisztelt akadémikus­nő, a tiszteletbeli címet, amelyet Illinois állam általam képviselt Tudományos Akadémiája adományozott egyrészt az ön által képviselt román tudomány ér­demeinek, másrészt annak a nemzetközi tekintély­nek az elismeréséül, melyet az ön országa vívott ki független politikájával, a világbéke érvényesítésé­hez nyújtott hozzájárulásával.“ RICHARD NORMAN professzor, az angol Királyi Kémiai Intézet elnöke, az Intézet „Fellow“ címé­nek ünnepélyes átnyújtása alkalmából: „ön kiváló tudós, mind kutató tevékenysége révén, mind azál­tal a döntő szerep által, melyet Románia tudomány­­politikájának orientációjában betölt. Ismerjük az ön jelentős hozzájárulását, amelyet a makromolekulá­­ris kémia terén nyújt, főként az izoprének polime­­rizációjához, a szintetikus gumi stabilizálásához és kopolimerizálásához: e munkának az az érdeme, hogy hozzájárul a vegyi folyamatok mechanizmu­sának jobb megértéséhez, valamint a nagyobb ha­tékonyságához a kémiának az emberiség javára való felhasználása tekintetében...“ NICOLAS LOUROS, az Athéni Akadémia elnöke, az akadémiai levelezőtagság odaítélése alkalmából: „Az Athéni Akadémia nagyra értékelve Elena Ceauşescu asszony elsőrendű szerepét a romániai tudományosság fejlődésében, valamint kimagasló kutatási eredményeit, felhasználja megtisztelő at­héni tartózkodását, és kifejezi reményét és óhaját, hogy a két ország között szorosabbra fűzzük azt a tudományos együttműködést, melynek célja csakis a közös előny lehet. Tiszteletünk és csodálatunk jeleként Ceauşescu asszonyt az Athéni Akadémia a levelező tagok sorába választotta.“ Doktor RADMILA STOJANOVIC professzor (Ju­goszlávia) : „Jugoszlávia tudományos kutatónőinek nevében különleges örömömre szolgál tisztelettel köszönteni Elena Ceauşescu elvtársnőt, az akadé­mikust és közismert tudományos embert, akinek kutatási eredményeit nyomon követjük, s a legma­gasabb elismerésben részesítjük." JOSE F. HERRAN, a Ciudad de Mexico-i Állami Autonóm Egyetem kémia fakultásának dékánja, a Mexikói Kémiai Társaság dísztagja címmel való kitüntetés alkalmából: „A jeles Elena Ceauşescu asszony, tudományos érdemei széles körű elisme­résnek örvendenek nemcsak országában, hanem nemzetközi téren is. Őexcell­enciája Elena Ceauşescu asszony, a bukaresti Központi Kémiai Kutató Inté­zet vezérigazgatójaként már hosszú ideje nagy visszhangú munkásságot fejt ki. Ehhez még sze­retném hozzátenni, hogy a román gazdaság általá­nos fejlesztési tervében a vegyipari szektor már hosszú ideje lenyűgöző ütemben fejlődik, s ezt az ütemet a jövőben is fenntartják.“ C. O. EASMON professzor, Ghana Tudományos és Művészeti Akadémiájának elnöke: „Mélységes tisztelettel, megbecsüléssel és barátsággal üdvözöl­jük önt, Elena Ceauşescu akadémikus asszony. Re­méljük, hogy látogatása hozzájárul az akadémiáink közötti gyümölcsöző együttműködés erősödéséhez. Odaítéljük önnek, Elena Ceauşescu akadémikus asszony, akadémiánk tiszteletbeli tagsága címét, elismeréseként ama szerepnek, melyet a világ tu­dományos életében betölt, értékeléseként azon ér­demeknek, melyeket hazája politikai és társadalmi életében kivívott.“ tv .l. i .« «иш ШЙ 1Ш !

Next