Igen, 1992 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-03 / 1. szám

✓ X * ii* i* DECEMBER 21. lapzártánk nyomdai okokból előrehozott idő­pontja: Joszif Visszarionovics Sztárn, született Dzsugasinn születésnapja. Ha igaz. Mindenesetre ezen a napon ünnepeltük gyerekkoromban az isko­lában, hiszen apánk volt ő, első apánk. Apából an­nak idején több is volt a kelleténél meg kevesebb is. Ugyanis Rákosi pajtás is az apánk volt, így Sztálin­nal együtt ketten voltak, hanem az igazi, az édes, az fogságban sínylődött, az első kettő rabjaként. Más gyerekeké börtönben, internálótáborban, esetleg ideiglenesen szabadlábon. A hivatalos adatok sze­rint a „klasszikus" ötvenes években negyedmillió embert csuktak le, nem számítva a málenkij robotra hurcoltak, a törvénytelenül visszatartottak, a kitele­pítettek, a bírói ítélet nélkül internáltak, lakóhelyük­ről rövid úton elkergetettek százezreit. Sztálin születésnapját állítólag a kommunista val­­láscsinálók tették erre a napra, az év legsötétebb napjára, amely után egyre világosabb lesz... Szóval fényhozónak tervezték őt az új mitológiában, s az is volt: Lucifer,­­ Sztálin kultusza végetért. Mauzóleumából kihají­tották kitömött tetemét, vége a birodalmának is, az egész béketábornak, melynek jelzőire az idősebb Olvasók bizonyára jól emlékeznek: örök, megbont­hatatlan, legyőzhetetlen... Nos, ennyi a földi örök, ha jól számolom, az 1922-es alapítástól, hetven év csupán, még ha Lucifer legelszántabb ötleteire is épül, mérhetetlenül sok vérre, szenvedésre, hazug­ságra, fegyverre, profi hazugságtechnikára... Éppen december 21-én mondták ki Alma Atában a Szovjetunió végét. A problémák persze ezzel nem oldódnak meg. Háborúk sötét árnya lebeg a kérdő­jelek fölött: mi lesz az atomfegyverekkel? Mi lesz a világ legnagyobb hadseregével? A milliónyi hivatá­sos tiszttel, akik a hadakozáson kívül máshoz aligha értenek? Az összeomlott gazdaságban elhelyezked­ni nem tudván, szakmájukban próbálnak szeren­csét? Mi lesz az eddig elnyomott népek közti fe­szültségekkel? Az ellátatlan tömegekkel? A gyönge Szovjetuniót társul elfogadó muzulmán köztársasá­gok elfogadják-e az erős Oroszországot? Mi lesz a hét és fél évtized alatt módszeresen kiürített lelkekkel? Látjuk idehaza is a szomorú eredményt és látjuk Jugoszlávia romjai közt is. Ott virul a háború kultú­rája, életformája. Igen, ne szépítsük. Létezik ez, a magunk történelméből is ismerjük a harc vad eré­nyeit. Itt még épebb ez a középkorias, vitézi szel­lem, ezért a sok halott, sebesült... Az Öböl-háború utáni béketárgyalás sehol sem tart. Hol az arabok, hol az izraeliek találnak ki vala­mit. Őket az ősi harci erények mellett az üzlet is motiválja. Az eddigi állapotok fönntartásáért a gaz­dag olajországok és az USA sok-sok dollármilliárd­­dal fizetett évente. Magyarul fizették a hadiállapot életformáját. S bizony arról nehéz átállni valami másra. Izraeli barátom írja: el se bírja képzelni, hogy mi lesz, ha béke lesz. • Sikertárcánk, a külügy — biz' az, ellenére a Horn­­párti sajtó szakadatlan ellenpropagandájának — sorra köti a hazánknak a NATO és az Európai Gaz­dasági Közösség támogatását jelentő egyezménye­ket. Az utóbbinak már társult tagja vagyunk, ami négy-öt év alatt rendes tagsággá fejlődhet. Románi­ával és Jugoszláviával a viszonyunk javítása kevés­sé múlik rajtunk. Cseh és Szlovákiát is belső gondok gyötrik. Várható a kötőszó törlése, illetőleg pontra való fölcserélése. ✓ Idehaza a költségvetési törvény és a hozzá kap­csolódó más törvények megalkotása kényszeríti az országgyűlést két műszakra. Kétségtelen, hogy a költségvetés nem sok jóval kecsegtet bennünket. Az ellenzéki pártok szónokai ezt alaposan ki is hasz­nálják. Igazuk van. Ha nem hol az igazság? Ki tudna az ország mai helyzetében lényegesen jobbat csinál­ni? A szabaddemokraták ígérik, no, bárcsak! Polgár Judit nyerte a férfi sakkozók szuperbaj­nokságát Adorján előtt, ezzel tizenöt és fél évesen férfi nemzetközi nagymesteri normát teljesített. Gratulálunk! X 2

Next