Igen, 1997 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1997-01-01 / 1. szám

A fény megjelenése Karácsony a fény titok­zatos, észrevétlen szü­letése. A világosság nö­vekedését két hét eltel­tével, Vízkereszt táján veszi észre az ember. Január hatodika: Vízkereszt, Urunk meg­jelenésének ünnepe. Krisztus születéséről a világ nem vett tudo­mást. De most a napke­leti bölcsek szeme és értelme megnyílik a vi­lág Világosságának be­fogadására. „A három bölcs, látván a fényt, útnak eredett, s meg­találja az igaz Fényt, a kis Gyermeket, ki majd egykor összegyűjti mind a népeket.” (Nép­ének) Kik voltak ők? „A keleti mágusok — írja Daniel Rops — csilla­gok tanulmányozásá­val foglalkoztak. Akadt közöttük tudós és sarla­tán. Az evangéliumban említett mágusok min­den bizonnyal a létező legjobbak közül valók voltak.” Miféle csillag, vagy csillagászati jelen­ség igazította el őket? Erről több feltevés is született. Kepler sze­rint a jelenség a Jupiter és a Szaturnusz együtt­állása lehetett a Halak csillagképben, s kiszá­mította, hogy a későbbi kutatások erre az esz­tendőre teszik Jézus születésének legvalószí­nűbb dátumát. A csillagos ég, miként az egész teremtett világ, létével, működésével és törvényszerűségeivel Is­tenről „beszél”. A népek ezért (míg dekadenciába nem süllyedtek) sokat tudtak Istenről és várták a megváltót. A Szentírás többször utal rá, s az I. Vatikánum dogmája is hirdeti: „az igaz Isten a kinyilatkoztatástól füg­getlenül, a természetes megismerés világánál biztosan felismerhető”. Kovács Márton „A SZERETET KÍNZOTT, míg meg nem mondtam neki, hogy te vagy jelen a kínjaimban; s akkor a szeretet enyhítette lankadásaimat, s te jutalmul megsokszoroztad a szeretetet, amely megkettőzte bennem kínjaimat.” Ha lélegzetvisszafojtva vagy tehetetlenül hallgatsz, ha lélegzetvétel nélkül, hadarva magyarázol, ha megpróbálsz lemerülni a szemek kútjába — akkor sincs mód másoknak hiánytalanul átadni azt, amit a Szeretésből igazán megértettél. Taníthatatlan tudomány, igazolhatatlan igazság, mindenkinek létfontosságú, megszerezhetetlen tudás. Mert ahogy a nyelv közelít a lényeghez, a szavakról úgy hámlik le értelmük. Csak a misztikusok próbálkoznak újból és újból, rajongva és kínlódva felfejteni és megmutatni az örök körforgás szálainak kezdetét. Egy ilyen kísérletről ismét tudomást szerezhetünk — új, csak hétszázötven éves: Ramon Llull. Hidd el, hogy a Szeretett benne téged szólít, ne lapozd át megszenvedetlenül! (Lásd a 11-14. oldalon!) Nobilis Márió 3

Next