Igen, 1998 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1. szám

Vízkereszt A téli ünnepkör gazdag rí­tusrendszerével az élet szü­letéséről, megújulásáról szól. Borbála az eljövendő kikelet reménységét, Luca a sötétség és világosság küzdelmét, Miklós a lelki megújulás szükségességét, Karácsony az Élet születé­sét hozza, jeleníti meg. A titokzatosan, észre­vétlenül megszületett fény két hét elteltével, Vízke­resztkor tűnik fel az em­ber számára. Január hato­­dika ősidők óta jeles nap. A rómaiak Augustus tisz­teletére szentelték. Ale­xandriában a téli napfor­duló, a fény ünnepnapja, amelyre virrasztással ké­szültek, majd a Nílusból ünnepélyes szertartással vizet merítettek. Az a hie­delem is járta, hogy e na­pon egyes szent helyeken, a forrás vize borrá változik. A kereszténység egyik legrégibb ünnepe Vízke­reszt, az Úr epifániája, megjelenése. Hármas cso­dával ékes szent nap: a böl­csek hódolatának, Jézus megkeresztelkedésének és a kánai bor­csodának ese­ményében Jézus istensége mutatkozik meg a világ számára. E három misztérium megtermékenyítette né­pünk vallásosságát is. A középkori Háromkirály­­tisztelet országszerte vi­rágzott, kölni ereklyéjük­höz nagy zarándoklatok jártak. Vízkeresztkor a keresztelésre emlékezve a gyermekek meglátogatták keresztszüleiket, a gazdák a templomból hozott szen­teltvízzel meghintették földjeiket, jószágukat, sze­retteik sírját, öntöttek be­lőle kútjaikba, s nem ma­radt el a házszentelés sem. Sokfelé elterjedt szép szo­kás volt a kánai mennyeg­­ző történetének dramati­­kus megéneklése is. Kovács Márton­ ­ , A LÉLEKRE HALLGATÓ Az Újesztendő Asszonyát­, Isten Anyját, .Mánál... ebben az évben elsősorban úgy szemléli és követi­k, a­int a Szentlélek szavát hallgató asszonyt" — írja a pápa. Mit tanít hát Annak a magatartása, aki a legtökéletesebben hallotta meg az Igét? Mit látunk Őt szemlélve, akit a Szentlélek beárnyékozva a Háromság lakhelyévé foglalt le? Azt, hogy szolgál. Az any­a­i üdvözlet után útra kel, és Erzsébethez siet. ,J nem azért ment hogy Magnifiaatot énekeljen ” — írja róla CHIARA LUBICH. Takarít, vizet hord és ruhát tereget, mert nagyoc­ik­uckez m­ost nehéz lenne. Nem lép ki a világból, és közben n­án lép ki a teríríkészfejfölöttibor sem Ifiét füllel" figyelve a Lélek szavára, fü­jieghallja és éli annak mindiset jelentésé®, íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében ” — ez számára egyszerre bizonyítésig ,Istennél semmi sem lehetetlen ”, és egyszerre feladat:­„már a hatodik hónapban van — szüksége van rád!” ' mm Eb­B K Szentlélek szavára hallgatózó emberek, „a harmadik évezred közeledtével'’, új f.f Ww|' esztendőben új szívekkel! Nyitva van-e mind a két fülünk? ji: Magnificat-e a mosogatásunk? Nobilis Márió |S_vS 3

Next