Irodalmi Ujság, 1960 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1960-01-01 / 1. szám

ÚJÉVI ÜDVÖZLET BUDAPESTRŐL Tartsatok ki mellettünk, bará­taim. És tartsatok ki magatok mel­lett. Nem tudjuk a mi ügyünket a derekétől elválasztani. Mi rabok vagyunk, ti földönfutók. Együtt vagyunk a nemzet, amely itthon akar szabad lenni. Erről nem mondhatunk le és nem mondhattok le ti sem. Az emelkedő nemzet, mely a forrada­lom alatt hű volt önmagához, ma sem hanyatlik. Hiszen a szabadság vágyát nem ölhették meg azok a tankok, melyek megölték a sza­badságot. Elég alaposan fejünkbe verték az elmúlt évtized alatt, ho­gyan lehet az elméletet anyagi erővé változtatni. De a történelem iskolája, mely nemcsak okosabb, de emberibb is a dialektika szemi­náriumainál, arra is megtanított, hogyan lehet a vágyat cselekedetté érlelni. 1956-ban megpróbáltuk. Dicső­ségesen elbuktunk vele. Ki okozta a bukást, most ne firtassuk. De tudjuk, hogy kiknek köszönhetjük a dicsőséget. Azoknak, akik eles­tek a tűzharcban; azoknak, akik kitehelték a lelküket a bitófán; azoknak, akik ma is börtönben és gyűjtőtáborb­an sorvadnak; és azoknak, akik — az országhatáron innen és túl — hívek maradtak a vértanúk emlékéhez és a bebör­­tönzöttek ügyéhez. Ismert szólam, hogy az emlék kötelez. De vannak korszakok a nemzet életében, amikor a szólam­nak tartalma van s a tartalomnak erkölcsi parancsa. Tudjuk, hogy ezt a parancsot nem teljesíti min­denki. Sokan elárulták azóta a forra­dalmat, nálunk is, nálatok is. Ná­lunk előbb a mindenkori falánkok és kiéhezettek, akik mohón kap­tak a gyors átállóknak felkínált koncon, aztán az idegbajos meg­­hasonlottak és a céltudatos önzők, akik belefáradtak az ellenállásba, még a madárnyelv és a némaság hadviselésébe is. Ne ítélkezzetek felettük türelmetlenül. Nem tud­hatjátok, ti mint bírnátok öntudat­tal, bátorsággal és lemondással, a hódító vasmarkában szuszogva, aki előtt meghunyászkodni most már szerte a világon bölcsesség­nek és békeszeretetnek számít. Tudjuk, hogy nektek sem köny­­nyű. Ha vitággá kiáltjátok fájdal­munkat, rátok olvashatják, hogy mások vértanúságából kovácsoltok tőkét, mások kockázatára intéz­kedtek. Ha elhallgattok, vagy csendesebbre fogjátok hangoto­kat, az a gyanú hallhat rátok, hogy elalkudtátok és eltemettétek testvéreitek ügyét, meglapultatok és elkeveredtetek a koegziszten­­ciális látogatások és millená­ris békeremények zsibvásárában. Nem csoda, ha sokan közöttetek fejüket vesztették s hogy a két­százezer közül, aki valamikor azért menekült el Magyarország­ról, hogy szabadon legyen ma­gyar, ma már mind kevesebben ápolják annak a forradalomnak hagyományát, amelynek hitvallói­ként a határt átlépték. Egy forra­dalmat, egy szabadságharcot több­féleképpen lehet elárulni. A hazai akarnokok ezt úgy gyakorolják, hogy elnevezik „ellenforradalom”­­nak, fasiszta-imperialista puccskí­sérletnek. Kinn, a Nyugaton pe­dig elárulják azzal, hogy úgy di­csőítik, mintha valóban az lett volna. Kisajátítják a szabadság­­harcot és megtagadják az eszmevi­lágát , némelyek belerúgnak a vértanúiba, mások a börtönben szenvedő írók megleckéztetésén élik ki pártpolitikus harci kedvü­ket. Az, hogy a magyarság 1956- ban mit akart, ugyanúgy elsikkad kinn a vitézkötéses parádékban, mint itthon a moszkvai vezény­szóra dübörgő tapsorkánban. Ti tudjátok, hogy a magyar nemzet mit akart. Szabad, demok­ratikus és semleges ország akart lenni. Nem a szocializmus ellen zendült fel, hanem a szocializmus meghamisítása, a gyarmati elnyo­más és a parancsuralom ellen. A „demokráciá”-ból csak az fájt neki, hogy nem demokrácia. A „humanizmusból”, hogy emberte­len, a jövőből az, hogy nincs je­lene, s a jelenből az, hogy nincs jövője. A jog, az emberiesség lég­körét akarta meghonosodva látni az élet minden ágában. Az 1956-os esztendő a magyar szavó erjedésének volt tanúja, olyannak, amelyet nem­csak a magyar, de a világtörténe­lemből sem lehet eltüntetni. En­nek az erjedésnek volt kovásza az Irodalmi Újság és egész írói gárdája. Néha, amikor nagyon magunkra maradunk, előkotorjuk a fiókok mélyéről a féltve őrzött példányokat. Nemcsak a múltat ébresztjük ezzel, hanem a jelent is. Hisszük és tudjuk, hogy nem fog­tok megfeledkezni annak az örök­ségnek ápolásáról, amely e lappal együtt reátok szállt. Ha szembe kell szállnotok honfi­társaitok nagy részével — a muszkavezető reakcióval és a muszkafaló reakcióval —, termé­szetesen még nagyobb és történel­mibb feladat hárul rátok a nem­zetközi világgal való érintkezés­ben. Senki nálatok hivatottabban nem magyarázhatja meg Európá­nak, Amerikának, sőt Ázsiának is, hogy mivel tartozik a világ a ma­gyarságnak — a magyarság és a világ érdekében egyaránt. Tisztá­ban vagyunk azzal, hogy a ma­gyarság „divatja” fakulóban van. A koegzisztenciális erőfeszítések, csúcstalálkozások és csúcselőző ta­lálkozók sorozatában kényelmet­len dolog felhánytorgatni azt, amit a szovjet haderő és főképp a szovjet­ ávó Magyarországon mű­velt. A békét féltik a zavaró emlé­kek felhánytorgatásától, ezzel tud­juk csak megmagyarázni a magyarországi kormányrendszer mentségére, viselt dolgainak el­­kozmetikázására megjelent közle­ményeket, amelyek néha tisztelet­reméltó és kétségtelenül jó célra törekvő fórumokon találnak nyil­vánosságot, s amelyeket azután a budapesti rádió diadalittasan har­sog a fülünkbe. Kell némi lelkierő ahhoz, hogy ezeknek hatására ne fásuljunk el végképpen. De nem fásulunk el, mert bí­zunk bennetek, és bízunk a de­mokratikus világ értelmességében. Nem kívánjuk tőlük, hogy vérben­­forgó szemmel hadakozzanak ér­tünk. Csak azt, hogy ne dugják homokba a fejüket. Arra, hogy „békés együttélés” a legelendő­s emberi jogok tisztelete nélkül el­képzelhetetlen, a sztálini évek ta­nulsága nyomán ráeszmélhettek. Azt pedig, hogy a legutóbbi hóna­pok diplomáciai közeledése során a magyarországi kormányzat gya­korlata nem vált demokratikusab­­bá és jogtisztelőbbé, ugyancsak tudhatják. Rá fognak jönni, ha ed­dig nem jöttek rá, hogy Kelet- Európa népeinek rabsorban tar­tása mellett nemcsak a NATO- országok nem érezhetik magukat biztonságban, de a Szovjetunió népei sem. Talán lassú és fárasztó folyamat lesz erre ráébredniük, de a mi feladatunk itthon, hogy ön­uralommal és áldozatossággal ki­várjuk, a tietek pedig, hogy felvi­lágosító munkátokkal ezt a folya­matot tőletek telhetően meggyor­sítsátok. A felvilágosításban néha várat­lan helyről kaptok segítséget. Nem tudom, eléggé felfigyelt-e a nem­zetközi világ Hruscsov budapesti beszédére, amely akárhány önel­lentmondó szólamot tartalmazott is, mégis csak fényt derített arra, hogy maguk az oroszok milyen rossz lelkiismerettel szánták ma­gukat a magyarság legázolására és mennyire tisztában voltak azzal, hogy szocialista munkásokat gá­zolnak le. Általában az elmúlt esztendő nem hozott sok jót, s ha néha re­ménykedtünk, utána csalódnunk kellett. Szétfoszlottak azok a re­mények is, melyeket az amnesz­tiába vetettünk; a börtönök kapui nem nyíltak ki, sem az írók, sem a diákok, sem a munkások előtt. Igaz, az ENSZ minden szovjet „hidegháborús” vád ellenére sem volt hajlandó eltemetni bennün­ket, de határozata, mint eddig is, csak határozat maradt. Különös ábrándjaink nincsenek sorsunk gyors jobbrafordulásáról. De látjuk az erőket, amelyek fel­tartóztathatatlanul dolgoznak lét­kérdéseink felszínre vetésén. Any­­nyira vérmesek nem vagyunk, hogy boldog új esztendőben re­ménykedhessünk. De kívánunk nektek és magunknak erőt és ön­tudatot az új esztendő józan és alúziómentesen bizakodó elviselé­séhez. Budapest, 1959 december 19. CSOKITS JÁNOS: Ha elmondom mi történt velünk... Azt mondják, felejtsem el anyámat aki szült, apámat aki nemzett, mert él az Ember s a népek kihalnak, felejtsem el a forradalmat, a súlyt, mitől guggolva él a nemzet, felejtsem, mi történt Budapesten, Pécsett, Miskolcon, Magyaróváron, hogy négykézláb hoztuk az országhatáron a bevérzett drága elvet, mit most a Nyugat elvet és azt kéri tőlem, legyek már végre józan, felejtsem el a nyelvet, beszéljek más nyelven, beszéljek másról: hindukról, Holdról, haladásról, békéről és a készülő nagy összefogásról, mert minden jobb lesz már holnap, mondják a nagyhatalmak, csak én beszéljek másról, ne hősökről, árulásról, Tárcsáról, Recskről, Vácról, Molotov-koktélos srácról, mert, úgy mondják, senkinek sem használ, ha elmondom, mi történt velünk Győrött, Kanizsán, Kiskunhalasnál, mi fájt minálunk mindenkinek, Nagy Imrének és Mindszentynek, ne esküdjek földre, égre, megtisztult nemzedékre, milyen új rendet teremthet a hűség, mikor esznek, szívnek, karnak szabad az egyszerűség, de mondjak már búcsút végre minden magyarnak, bölcsőnek, ravatalnak, hogy hallgassak: ezt kérik tőlem szépen, a történelem nevében, a nagyhatalmak! Hiszen minden jobb lesz majd holnap — csak felejtenem kell, mit reméltem, hogy élhessek bizánci nyugalommal, bölcsen és kiherélten. Talán nem értem a világ baját? Azt kérdik, miért nem mondom el Ali Babát s a negyven ENSZ-tagot, hogy a négernek nem jut télikabát, az eszkimó nem kap mangómagot, és kérdik, mért vagyok oly lelketlen fráter: miért nem sajnálom Amerikát, ahol csak minden harmadik kutyára jut egy pszichiáter? Bizony, szomorú világ, hol millió neandervölgyi néger hasztalan vágyódik a jóra, mozira, rádióra, s ezalatt én, bőre európai, nem nézek a pőre francia színésznőre, pedig, lám, a fényreklám szerint ezeregyéjszakát biztosít a bőre... S ha már a filmvászon mélységeiben nem halászom, mert nem vigasztalódom, mint a többi népek, hogy az űrhajók milyen szépek s a Holdban talán már holnap emberszabású gépek zakatolnak . Mit morgolódom, hogy mi volt Önödön, Békéscsabán, vagy Szegeden, hogy miket beszél az egyetem, mi van a Csepel szigeten, talán csak mégsem hihetem, hogy New Yorknak sorsunk idegen s igazat szól a sok arab, kínai, hindu, néger, hogy Nyugat csak ugat, soha nem harap, és végül Moszkva lesz az, ki a végső szerepet kiosztja,­­ hiszen ott van mindenütt a Párt újságkioszkja... Meglátogatnak, mondják, utazzam, háljak repülőn, éljek vonatban, levelet írnak, pénzt kínálnak, megmondják azt is, mit csináljak: talán, ha nem ,tartom nehéznek, a nagy történelmi perben tanúnak beidéznek, csak, kérik, ne nézzek olyan leverten, emlékeimből ne idézzek, és mondjam, hogy mindent kihevertem. Beszélnek hozzám, biztatnak gyakran, feledni nem tudok, de élve maradtam — ha kérdeznek, nincs mit felelni, torkon ragad az iszony: hazug jövőbe nézek, holtak borából iszom. JANUÁR 1-I SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Levél Budapestről (1. old.) Hadady Miklós cikke a szovjet ideológia új támadásáról (3. oldal) Tábori Pál a magyar PEN ügyé­nek újabb fejleményeiről (3. oldal) Enczi Endre, Vajda Albert, Vá­mos Imre tárcái és novellái. Két gramm tea — két kiló sta­tisztikával (5. old.) Heimito von Doderer elbeszé­lése (9. old.) Csokits János, Horváth Béla, Fáy Ferenc, András Sándor és Muzsnay György versei. Cs. Szabó László, Albert Pál könyvbírálatai (8. old.) Riport egy japán népművészről (4. old.) Idő Sodrában. Levelek a szer­kesztőhöz, hírek, riportok.

Next