Irodalmi Ujság, 1967 (18. évfolyam, 1-22. szám)

1967-01-15 / 1. szám

a Arab diktátorok Századunk, mely méltán büszke elektronikus számítógépére, űrhajó­saira, atomenergiájára, (arra vala­hogy kevésbé büszke...), csodálkozó, még inkább utálkozó fintort vág, amidőn nagy fővárosainak kellős közepébe betör a ’’legsötétebb kö­zépkor”. Mi másnak lehetne ugyanis nevezni a politikai gyilkosságoknak azt a sorát, amelyeknek láttán a nagytudományú Machiavelli is megelégedetten dörzsölné kezét. A Párizsban elrabolt és alighanem halálra kínzott marokkói Ben Barka után most Mohamed Khidert, a jelenlegi algériai diktátor egyik el­lenfelét gyilkolták meg a nyílt utcán, Madrid kellős közepén. Ezek a for­róvérű arabok ! — mondaná magá­ban az ember, ha nem tudná, hogy Észak-Afrika lakói nehezen kihar­colt függetlenségükkel együtt az emberiség legmagasztosabb eszméit hangsúlyozzák s azok nevében próbálnak leckét adni az emberiség másik, náluknál kevésbé emelke­dett erkölcsű felének : nekünk, szegény elmaradott európaiaknak. Vállat is vonhatnánk, azt mond­hatnánk : ’’elvégre belügy”. Belügy, talán, de kifelé is fényt vet, még­hozzá veszélyes, rosszat sejtető, émelyítő fényt, az újonnan támadt rendszerek alapelveire. A diktatú­rák, úgy látszik, akármilyen mázzal vannak is bekenve, nem bírnak pa­rancsolni öldöklő ösztöneiknek. Nemcsak belső ellenzéküket szá­molják fel az utolsó emberig, s azt sem bírják eltűrni, hogy vala­hol a világban emigránsai legyenek országuknak, hogy a földgolyó egy tőlük távol eső pontján valaki ki­fejtse a diktátorral ellenkező néze­teit. Hitler politikai emberrablá­sok, gyilkosságok sorozatát tervezte ki vezérkarával. Sztálin elküldte ügynökét, hogy Mexikóban kivégez­ze Lenin egykori fegyvertársát. Az ’’arab stílus” az elkábított, fogor­vosi székre kötözött, ládába csoma­golt, repülőn hazalopott emigrán­sok sorát avatta fel, aztán újított: azonnal, helyben meg is öli áldo­zatait. s. r. Ruby halála Ruby-nak vége. Így halt-e meg, vagy amúgy, a jókor felébredt rák vagy épp a helyes időben befecsken­dezett szérum végzett-e vele, nem tudni. Halála előrelátható volt, mint a csillagok előre kiszámítható meg­jelenése az égen. Két héttel előbb — a véletlen figyelemre méltó közre­működése során — még ’’titkos in­terjút” is adott : belopózott hozzá, ki tudja miféle veszélyes cselek árán, egy szemfüles rádióriporter­­, titokban, a kórházban, hangszalag­ra felvette a nagy titkot , hogy Ruby semmit sem tud, hogy nem volt tagja semmiféle összeesküvésnek, hogy senki fel nem bérelte Lee Os­wald megölésére, hogy valójában maga sem tudja, hogyan történt az egész, észre se vette. ’’Megláttam — aztán letepertek. Hogy a kettő közt mi történt, arra jóformán nem is emlékszem.” Hogy kinek volt érdeke Ruby el­tűnése, kinek nem — s hogy ez az eltűnés használt-e annak, aki kíván­ta­­, ne kutassuk. Nem is tudnánk megmondani. Irodalmi újság lévén főleg azt állapíthatjuk meg, hogy minden, ami a Kennedy-gyilkosság óta és körülötte történt olyan, mint egy gyenge, nem jó ízlésű forgató­könyvíró kezéből kikerült rémfilm. Stílusa lapos, fordulatai habár kegyetlenek, mégis mondvacsináltak. Igazi dilletáns kéz hatása sugárzik elejétől végig a véres történeten, s minthogy a dilettáns fő tulajdon­sága a megvetés — megveti a mű­vészetet, megveti a közönséget —, munkája épp ellenkezőleg hat, mint ahogy várta. A közönség nem hogy ”bedőlne”, viszolyogva fordul el a rátukmált fércműtől. 1. Magyar Kultúrközpont M.T. NOVÁK RUDOLF magyar könyvkereskedése Wien I. Köllnerhofgasse 4. Közel 50 éve a magyar kultúra szolgálatában SZÉPIRODALOM SZAKKÖNYVEK HANGLEMEZEK Mind az öt világrészbe szállítunk könyveket Kérje ingyenes katalógusunkat ! Kísérlet Az Újesztendő egyelőre kétes ér­tékű ajándékot hozott Csehszlová­kiának. A tavalyi igen súlyos gaz­dasági helyzet orvoslására, hosszú tanakodás után, bevezették az úgy­nevezett önálló üzemi gazdálkodást. Jugoszlávia után tehát Csehszlová­kia az első szocialista ország, ahol január elsejétől kezdve az üzemek saját, kapitalista értelemben vett ’’hasznukból” fogják a beruházáso­kat intézni. Az ’’újszerű, sokat ígérő kísérle­tet” (a tőkés termelési módszerek­hez való húsz év utáni szerény és alázatos visszakanyarodást) ugyan­akkor rossz emlékű jelenségek kísé­rik. Mintegy 24 %-os áremelkedéssel kell számolnia a közönségnek ! A hús és a sör árát máris 8-11 %-kal emelték, egy sor más szolgáltatás­sal együtt. (Kárpótlásul — kérdés, hogy a csehszlovák fogyasztók an­nak fogják-e fel — leszállították a hűtőszekrények és a televíziós ve­vőkészülékek árát.) Ígéret történt egyben a bérek és a fizetések lassú, fokozatos felemelésére, de ezzel kapcsolatban azonnal bejelentették, hogy­­ infláció lesz. A ’’Kulturni Tvorba” hetilap azt írja : ’’Itt az ideje, hogy elvessük azt az elméletet, mi­szerint az infláció kapitalista jelenség lenne, az államkassza hiá­nyainak fedezésére.” A szerzők hoz­záteszik : ”Az infláció objektív gaz­dasági folyamat, a növekedés ellen­téteiből s nehézségeiből származik, s éppen úgy velejárója a szocialista, mint a kapitalista gazdaság növeke­désének”. A csehszlovák közönség nem kis megdöbbenéssel olvashatja reggeli lapjában, még lejjebb szállított élel­­miszeradagjai mellett, e mindent megvilágító okfejtést. Országát negyedszázada még úgy hívták : Közép-Európa Svájca. Virágzó au­tóipara, világhírű cipőipara, gaz­dasági gép­ gyártása, nagy nevű tex­tilkombinátjai voltak. A ’’kapitalista gazdasági növekedés” rögös út­ját egyszer már megjárta. Övé volt Közép-Európa legdemok­ratikusabb alkotmánya. Az ötesz­­tendős náciuralom nem tudta annyi­ra kirabolni és tönkretenni, ameny­­nyire a felszabadítók nyomán bete­lepült ’’szakemberei” tönkretették : nemcsak alkotmányát helyettesítet­ték diktatúrával, hanem kiforgatták minden javából. Csehszlovákia húsz éven keresztül a szó szoros értelmé­ben nyomorgott és éhezett. Most azt olvashatja, hogy ugyanaz a kor­mányzat újévi ajándékul felajánlja neki : fogjon hozzá újból, próbálja ki még egyszer a felkapaszkodás rö­gös útját. Ha nem áremelkedéssel kezdőd­nék az egész — s ha nem ugyan­azok csinálnák, akik húsz évig min­dent tönkretettek —, még talán bi­zakodó sóhajjal azt is mondhatná : hát fogjunk neki. De hát, akárcsak nálunk, ott sem ez az első, mindent ígérő s hamar dugába dőlő kísérlet. Nem kellene a csődöt vallott kor­mányzatoknak — amint az parla­mentáris államokban szokás — egyszer leköszönniük ? M. L. A ’’KATHPRESS” bécsi katolikus hírügynökség szerint négy magyar egyházi vezető nyújtotta be lemon­dását VI. Pál pápának : Hamvas Endre kalocsai érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Petri József váci püspök és Schwarcz-Eggenho­­fer, az esztergomi egyházmegye apostoli adminisztrátora. A magyar egyházfők, akik közül Hamvas érsek 76, Shvoy püspök 87 és Petri püspök 76 éves, a pápának azt a tanácsát kívánják követni, amellyel felszólí­totta a magas kort elért egyházi vezetőket, hogy adják át helyüket fiatalabbaknak. A ’’Kathpress” meg­jegyzi, hogy egyes értesülések sze­rint megtörténhet, hogy Mindszenti hercegprímás is felajánlja lemondá­sát. A hercegprímás márciusban lesz 75 esztendős. Ha a pápa az em­lített négy lemondást elfogadja, a 11 magyar egyházmegye élén a jövő­ben mindössze 2 püspök marad. Ugyancsak a ’’Kathpress” közli, január 4-én, hogy az utóbbi napok­ban ismét számos katolikus papot és volt szerzetest tartóztattak le Magyarországon. Az egykori szer­zetesek gyárakban dolgoztak és egye­lőre nem tudni, milyen vádak alap­ján fogták le őket. A Vatikán egy hónappal ezelőtt bizalmasan tiltako­zott a Magyar Kormánynál a kato­likus papok sorozatos letartóztatása ellen, amit úgy tekint, mint az 1964-ben kötött megállapodás meg­sértését. Kína A legnagyobb Kína-szakértők is meghökkenve állnak azok előtt a hírek előtt, amelyek napról nap­ra, óráról órára érkeznek a föld­kerekség legnépesebb országából. Ötvennégy halott Nankingban, ahol vörösgárdisták és munkások csaptak össze. Hatezer letartózta­tás Sanghajban, ahol maoisták és antimaoisták igyekeztek egymást kiszorítani a város vezető funk­cióiból. Bizonytalanság Pekingben, ahol az emberek nem is a nyom­tatott újságokból, hanem a vörös­gárdisták és ellenfeleik plakátjai­ból igyekeznek tájékozódni : va­jon melyik vezető van még a he­lyén, melyik bukott le vagy van lebukófélben. A magyarázatok természetesen nem hiányoznak. Egyes értesülé­sek szerint Mao Ce-tungot 1958. végén, a ’’nagy ugrás” és az úgy­nevezett népi kommunák kudarca után Liu Sao-csi államelnök és Teng Hsziao-ping pártfőtitkár ki­szorította a tényleges hatalom gyakorlásából és az agg Mao most áll bosszút, a hadseregre támasz­kodva, majdnem tíz év előtti meg­aláztatásáért. Mások úgy vélik tudni, hogy Liu és Teng arra szá­mított, hogy Mao háta mögött megegyezik az oroszokkal és a ’’kultúrforradalom” ennek akarja útját állni. Megint mások ’’elideo­­logizálják” a konfliktust : szerin­tük Mao attól tart, hogy a kínai pártfunkcionáriusi gárda éppúgy bürokrata-osztállyá változik, mint szovjet és kelet-európai társai s így akadályává válik annak a per­manens forradalomnak, amelynek trockista ízű teóriája nem hagyta érintetlenül a kínai vezér gondol­kodásmódját. A vörösgárdának az volna hát a fő feladata, hogy a párt­­funkcionárius­ mandarinoktól sza­badítsa meg az országot, s ráadá­sul ne békés módon, hanem za­vargások, összeütközések közepet­te, mivelhogy az ifjú nemzedéknek eddig nem volt forradalmi tapasz­talata és ezt most idősebb elvtár­sai bőrén igyekszik elsajátítani. Végül azok, akik világpolitikai in­dokokat látnak az események mö­gött, úgy hiszik, hogy az egész mozgalom nem egyéb, mint egy nagy háborúra való felkészülés. Mi igaz ezekből a magyaráza­tokból és mennyi bennük a talál­gatás,­­ csak a jövő fogja meg­mutatni. Alighanem mindegyik­ben van valami igazság, de a tel­jes igazságot egyik sem tartalmaz­za. A távoli szemlélőnek meg kell elégednie azzal, hogy a tények számbavételénél maradjon. Az el­ső és talán legmeglepőbb tény — meglepő, hiszen kommunista or­szágban először találkozunk vele —, hogy az üldözői szerepet nem a kommunista funkcionáriusok töl­tik be, hanem éppen ők alkotják az üldözöttek jelentős rétegét. A másik tény, hogy a legfelső veze­tésben komoly változások követ­keztek be, s Mao Ce-tungnak új trónörököse van Lin Piao marsall személyében, aki egyébként a leg­keményebb, legagresszívebb vonal képviselője. Hasonló fontosságú tény, hogy egész sor olyan legen­da, amely eddig a Mao-féle Kínát övezte, most szétfoszlott. A jövő­ben elég nehéz lesz, — minekutá­na Pekingben máglyatűz emésztet­te meg a klasszikus kínai írók és Konfucius műveit. — Maóról, a fi­nomlelkű költőről és filozófusról beszélni. S minekutána a legfőbb vezetők egész sorát bélyegzik meg nyilvánosan, minekutána Peking polgármesterét, Peng Csent és a hadsereg egyik leghíresebb mar­­sallját, Peng Teh-huájt letartóz­tatták, elég nehéz lesz arról beszél­ni, hogy az oroszoktól eltérően, a kínai vezetőgárda mennyire szilárd összetételű és a Mennyei Biroda­lomban mennyire nincsenek divat­ban a sztálini embervadászat mód­szerei. A legfontosabb tény azonban, hogy a ’’kultúrforradalom” óta Kí­na tekintélye — sikeres atomkísér­letei ellenére — mélyebbre süly­­lyedt, mint valaha is volt. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében a Kína felvételét kérő javaslatnak kevesebb támogatója és lényegesen több ellenzője volt most, mint egy évvel korábban. Két kommunista párt, a japáni és az észak-koreai, amelyek a szovjet-kínai vitában Pekinghez álltak közelebb, most eltávolodtak Maoéktól és az oro­szokhoz közeledtek. S nem utolsó sorban, az egész világon az egy­szerű embereket az értetlenség é­­s a felháborodás mellett nyugtalan­ság, majdnem félelem tölti el: mit tartogat még a világnak, milyen meglepetéseket vagy milyen bor­zalmakat, az a 700 milliós ország, amelynek atombombái, modern fegyverei és több millió főnyi ál­landó hadserege van. A Kína szomszédságában folyó vietnami háború még aggasztóbbá teszi ezt a kérdést. Jó volna remélni, hogy a kínai rém­események a közvet­len hadviselőket, az amerikaiakat és az észak-vietnamiakat minél előbb a tárgyalóasztalhoz vezetik. M. A VARÁZSLÓ 65 éves korában meghalt. A világsajtóban számta­lan nekrológ és tanulmány jelent meg róla, méltatták, mint mese­mondót, mint a rajzfilm költőjét, mint a világ szociális lelkiismere­tét. Voltak olyanok is, akik szak­szerű elemzéssel ítélték meg Walt Disney életművét, stílusát kissé édeskésnek találták és mint a fel­nőttek és gyermekek sikeres nevet­­tetőjét könyvelték el. Több volt mind­ennél. Nagy művész volt és filozófus. A chap­­lini világhoz tartozott. Felismerte a tárgyak, a véletlenek és az em­berek ellenségeskedését, de hirdet­te a gyengék erejét és az elesettek testi és lelki halhatatlanságát. Halála előtt Billy Wilder, a hí­res amerikai filmrendező, arra a kérdésre, hogy kit látna legszíve­sebben az amerikai elnöki szék­ben, ezt válaszolta : ’’Walt Dis­­ney-t, a Mickey egér megalkotóját. Tisztakezű ember, békeszerető és jóságos a gyerekekhez. Ha jelöl­nék, verhetetlen lenne.” Ez a legtöbb, amit emberről és művészről el lehet mondani. JOHN STUART MILL Néhány szó a be nem avatkozásról (FRASER’ MAGAZINE, 1859. DECEMBER) ”Ha egy nép idegen járműt vagy külföldi fegyverekkel fenn­tartott hazai zsarnokságot igyekszik lerázni, nem indo­kolt a be nem avatkozás elvé­nek alkalmazása. Még a sza­badságához következetesen ra­gaszkodó nép is, amely megol­talmazza v­eszélyesen míveli szabadságjogait a­ hatalmasabb ország katonai erejével szem­ben, esetleg nem képes meg­védeni intézményeit. Az ilyen elnyomott népnek nyújtott se­gítség nem borítja fel az erők ama egyensúlyát, amelytől egy ország szabadságának biztosí­tása függ ; ellenkezőleg, a se­gítség helyrebillenti a méltány­talanul és erőszakkal megboly­gatott egyensúlyt. A be nem avatkozás elvét, az erkölcs jo­gos követelményeként minden kormánynak el kell fogadnia. Az önkényuralmaknak éppúgy tiszteletben kell tartaniok, mint a szabad országoknak. Ha nem ismerik el és csak a szabad or­szágok tartják magukat a be nem avatkozás elvéhez, ez si­ralmas állapotot teremt, mert csak az igaztalan fél segíti az igaztalant, de az igaz nem segíti az igazt. A beavatkozás elhárítására — a beavatkozás mindig igazságos, mindig er­kölcsös, noha nem mindig bölcs. Helytelen ugyan olyan népeknek szabadságot adni, amelyek nem képesek ezt érté­kelni, viszont a szabadságát be­csülő népet ne fosszon meg idegen erőszak szabadságától. Talán nem lett volna bölcs (még ha eltekintünk is az óva­tosság szempontjától), ha Ang­lia a magyarok Ausztria ellen vívott nemes küzdelmében Ma­gyarország oldalára áll, bár Magyarországon az osztrák kormányzat bizonyos tekintet­ben külföldi három volt. Ám amikor a magyarok bebizonyí­tották, hogy képesek felül­kerekedni és az orosz kényúr közbevetette magát, szövetke­zett Ausztriával, majd bilincs­be verve visszaszolgáltatta a magyarokat felbőszült elnyo­móiknak. Anglia tisztességgel és erkölcsösen cselekszik, ha ennek ellene szegül — és ha Oroszország az igaztalan oldalt segíti, — Anglia megsegíti az igazt. Ha Anglia magányosan jár el így, állásfoglalása talán nem felel meg a körültekintő óvatosság követelményeinek, a­­melyet minden országnak, sa­ját biztonsága érdekében, ér­vényesítenie kell. De ha Ang­lia és Franciaország együttesen lép fel, sose kerül sor az oro­szok fegyveres beavatkozására vagy ha igen, végzetes követ­kezményekkel jár számukra. Viszont a be nem avatkozással Anglia csak azt érte el, hogy öt évvel később kénytelen volt a harcot felvenni Oroszország­gal, ám nehezebb körülmények között és a magyarok szövetsé­ge nélkül. Ha egy országnak van mer­­sze kijelenteni : nem tűri, hogy Európában bármely hata­lom katonái akár egyetlen pus­kát is elsüssenek más hatalom fellázadt alattvalóira, és ha ez az ország elég erős is ahhoz, hogy szavának érvényt szerez­zen, egész Európában a sza­badság híveinek eszményképévé lesz. Ilyen kiállás biztosíthatná, hogy a szabadságot valóban kí­vánó népek intézményeiket megóvhassák és a jelszót meg­hirdető nemzet a szabad népek szövetségének élére kerülne. A szövetség pedig — akárhány zsarnok állna is össze ellene — felülkerekednék velük szem­ben. Oly dicsőséges a pályabér, hogy előbb vagy utóbb vala­melyik szabad ország megra­gadja majd , és talán nincs messze az az idő, amikor Ang­lia — ha becsületből nem vál­lalja a kiállást — kénytelen lesz vállalni saját biztonsága megóvására.” Irodalmi Újság 1967. január 1.

Next