Irodalmi Ujság, 1968 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1968-01-15 / 1. szám

XIX. évfolyam 1. szám A MAGYAR ÍRÓK LAPJA ALBERT PÁL Hitetlen hitkereső önnön legendája (ANDRÉ MALRAUX : ’’ANTIMÉMOIRES” ; GALL1MARD, 1967 ; 612 o.J ’’Milyen könyvet érdemes írni, ha nem éppen Emlékiratot ?” (Garine ”A Hódí­­tók”-ban). AZ OLVASÓ első reakciója, valljuk be, az enyhe csalódás. Túlságosan régen várakoz­tunk s szinte emberfelettien sokat vártunk, hogy most a bőség láttán is ne szaladjon ki szánkon , csak ennyi ? Tíz év hallgatás az amúgy is legendás ember köré csak újabb legendákat növeszt, s André Malraux éppen évtizeddel ezelőtt, 1957-ben közölte utolsó mű­vét, a ’’Métamorphoses des Dieux”-t. Talán akad a könyveket és a tetteket közös valutára átszámító szellemi pénzváltó vagy könyvelő, aki a De Gaulle minisztereként, kezeseként — s hogy ne mondjuk : túszaként — eltöl­tött éveket nyereségként tudja kimutatni ; az egyszerű olvasó mégis akárcsak egyetlen újabb Malraux-művet is többre becsült vol­na a diplomáciai küldetéseknél, ünnepi szó­noklatoknál, a párizsi házfalak tisztára mo­sásánál, a Louvre többszáz évvel megkésett vizesárkánál, néhány nagy kiállítás szerve­zésénél, de még a műemlékvédelemnél vagy kultúrház-avatásnál is. A miniszterségéről ironikusan faggató Nehrunak Mallarmé anek­dotájával válaszolt Malraux , a költő ház­tetőjén sétáló kandúr így mutatkozik be társának : ’’Egyelőre úgy teszek, mintha Mallarménál lennék macska­szolgálatban...” Az új alakban töltött éveket, ha a lényegen talán nem változtattak is, azért csak saj­nálhatjuk , Malraux-tól mást, többet vár­tunk rolnin­g. Azért talán, mert ő lenne a legnagyobb élő francia író ? — hogy a mi portánkon szokásos kizárásos felsőfokkal kérdezzünk. A kérdésnek így nincs értelme : nem jogosít fel rá sem befejezett életmű, sem az egyes könyvek tökélye, belső egyen­súlya. S a nemzeti irodalom balkániasan ércbe öntött legnagyobbjának ismérve isko­lája is ; Malraux-nak viszont nincs írói le­származottja , s a világszemlélet, a mes­terség, a stílus titkát sem tőle tanulják a fiatalok. Ám ha nem a legnagyobb is, bizonyára a leglegendásabb, akiben negyven év óta olvasó­ nemzedékek áhí­­tatosan lesték a kalandort, a lázadót, a for­radalmárt, az elkötelezett embert, az igaz ügyek bajnokát, az idén kifogó műalkotások szemlélőjét, a műbölcselőt, az európai ci­vilizáció heroldját : a hitetlen, meghason­­lott, feldúlt világban a ’’condition humaine”, az ’’emberi létfeltétel” faggatóját. SOK-KEVÉS : leng a mérleg nyelve a két évvel ezelőtt, Kréta szigetével szemközt, az orvosi parancsra és diplomáciai megbízatás­sal távol-keleti útra vivő hajó fedélzetén el­kezdett s most végre nyomtatásban is meg­jelent ’’Antimémoires” hatszázoldalas tömb­jének súlya alatt. Az anyag gazdagságát ép­penséggel nem hiányolhatnánk : Malraux olyan korban élt felfokozott érzékenységgel, ideges feszültséggel, türelmetlen tettvággyal, amikor a Föld felszínén talán a legnagyobb változások mentek végbe : lóvasút járt, ami­kor született, miniszterségére holdrakétákat lőttek fel ; a ’’belle époque” örökre szóló békéjében hittek, — atomháború pusztításá­tól rettegünk. S az idő ívénél nem csekélyebb a földrajzi köröket átfogó kampasz nyílása sem : Ellora és Elephanta templomaitól az Antillákig, Párizstól Adenig és Pekingig ér ; a Távol-Kelet felé kígyózó útvonal pedig négyszer is kirajzolódik : 23-ban, 29-ben, 58- ban és 65-ben. A legjobb pillanatokban a stílus, a híres malraux-i bel canto sem kevésbé elbűvölő, mint régen : az ’’Antimá­­moíres” szerzője Spenglert, Claudelt vagy Saint-John Perse-t is megszégyenítve labdá­zik a kontinensekkel ; tűzhányóként szórja egére a váratlan nevek tűzijátékát ; ontja a rómaiasan emelkedett aforizmát a meghök­kentő, inkább tömörségükkel, sőt homályuk­kal, mint reveláló erejükkel ható retorikus ellentéteket ; az esszéiró hömpölyögteti hosz­­szú, egzotikus képekkel, kultúrtörténeti lí­rával fűszerezett bekezdéseit ; a meditáció­hoz anyagot gyűjtő riporter vagy koronatanú pedig pascali türelmetlenséggel vázolja fel a kis vagy nagy eseményt, hogy néhány mon­dattal később az új Századok Legendáját fo­galmazó próféta és törvényhozó már ne a világ zajának, hanem a végtelen csöndjének titkát magyarázza. NOS, miért akkor mégis a pillanatnyi fin­tor ? Talán mert a nagyok, a félistenek tár­sasága olykor már fárasztó ? Mert mire a hatszáz oldal végére jutunk, nem egy sötét ’’alagúton” is át kell haladnunk : terjengő­­sebb betéten, diplomáciai tárgyalások jegy­zőkönyvén, az önmagától megszédült retori­ka wagneri méretű ön-apoteózisán, vagy azo­kon a humorosnak szánt, s a Malraux által fölújított régi szóval ”farfelű”-nek, könnye­dén, szellemesen groteszknek minősített részleteken, amelyek időnként éppen olyan kínosak-fagyosak, mint a modern francia iro­dalom másik olümposzi figurájának, Mon­­therlant-nak tréfálkozásai ? Lennének olya­­nok is, akik a hiányok felett sajnálkozhatná­nak , hogy a jelent a múlttal szembesítő s általában kettős dátumot viselő fejezetek nem szólnak (nem szólhattak) az oroszor­szági útról, a harmincas évek antifasiszta tevékenységéről, a spanyol polgárháborúról ; mások előtt pedig az időrenddel mit sem törődő vaskos kötet — melyet a szerző ha­lála után további háromnak kell majd kö­vetnie — arányai, tartóelemei és nagy egy­ségei nem bontakozhattak ki eléggé világo­san és harmonikusan. De minek tagadjuk, dolgozgat az olvasóban az alantas igény, a kíváncsiság is. Malraux-t, a hétköznapit meg­vető és a test gyengeségét nem is csupán gőggel, az akarat és az öntudat palástjával leplező, hanem már-már puritán szemérmes­séggel titkoló írót, aki szereplői külsejét re­gényeiben is csak elvétve rajzolta meg, s akiről bizalmasabban itt is csak egyszer tud­juk meg, hogy szorította lábát a cipő, az ol­vasó szeretné időnként, ha nem is papucs­ban vagy hálószoba-titkokat szellőztetve, de nem az önmagának emelt talpazaton, hanem ember­közelben látni. A valamivel emelke­­dettebb szempontoktól vezetett életrajzíró szintén kissé ingerülten teheti le az ’’Anti­mémoires” kötetét . Malraux, a francia iro­dalom egyik nagy ’’ködösítője”, akiről több legenda, mint megbízható történet kering, akinek műveit és életrajzát már eddig is sokan összekeverték, az utolsó könyvében sem nagyon igyekszik eloszlatni a tévedése­ket, s ha újabbakat nem gyárt is, a régi mítoszokat hallgatásával inkább csak meg­erősíti és táplálja... (1) Mindezek persze rosszhiszemű, szemellen­zős, süket kifogások : olyasmit kérünk szá­mon Malraux-n, amit ő maga a leghatáro­zottabban elutasít. Érdekes a gyermekkorban szerzett lelki seb, a lélek titka, a szenvedés, a szerelem, a neurózis ? Malraux gyermek­korát legszívesebben megtagadná ; a pszicho­analízist nem nagy becsben tartja (vagy legalábbis nem látja írói hasznát) ; elem­zésre méltónak egyedül az akarat diadalát, a tettet tartja. Ahogy talán legszebb regényé­nek, ”Az altenburgi diófák”-nak hőse, Vin­cent Berger mondta : ”az embert nem rej­tegetett titkai,­­ cselekedetei jellemzik”. Az ’’Antimémoires” szerzőjének tollát most ugyanez a gondolat vezeti : ’’nem érdekel az, ami csak engem egyedül érdekel...” A furcsán hangzó címet szintén ez a terv ma­gyarázza : Malraux nem gonoszkodó-csevegő Naplót akart írni a Goncourt-testvérek mo­dorában, s nem is az önelemzés lámpájával a lélek tárnáit bejáró, kis vagy nagy titko­kat meggyónó Vallomást, amelyben Montai­­gne-től, Rousseau-ig, Prousttól és Gide-től Mi­chel Leiris-ig oly gazdag a francia iroda­lom. Művét, kissé megtévesztő elnevezéssel, ’’ellen-memoárnak” szánta ; valójában olyan (1) Az önéletrajzírók vallomásai és az iro­dalomtörténészek buzgalma az utóbbi két­­három évben azért a Malraux-biográfia szá­mos ködös vagy kényes pontját megvilágítot­ták. Elvált feleségének, Clara Malraux-nak emlékezései és egy amerikai kutató, W.G. Langlois ’’Indokínai kaland” című, alaposan dokumentált munkája után elég jól látjuk Malraux első indokínai útjának körülménye­it, a Banteai Srey-i templom dombormű­vei­­nek ’’elrablását”, a Phnom Penh-i bírósági tárgyalást, a francia írók mentőakcióját... Egy belga kritikus, André Vandegans né­hány évvel ezelőtt szintén megbízhatóan, szorgalmasan dolgozta fel az író pályakez­dését ”La jeunesse littéraire d’André Mal­raux” című vaskos tanulmányában, személyes hangvételű, történelmi és meta­fizikai kérdéseket feszegető ’’memoárnak”, mint amilyen Tocqueville könyve vagy még inkább a romantikus ifjúságból a magas po­litika légkörébe érkező és stílusában szintén oly rokon Chateaubriand ’’Si­ontúli emlék­iratai” voltak. ’’ELLEN-MEMOÁR” ? ’’Emlékirat” ? — Végül is persze egyik sem. Malraux ma sem tesz mást, mint mindig : valóságot és fikciót, élményt és regényesített változatát, emléket és az életben beteljesedő jóslatot egyetlen közegben, önmaga mítoszában ötvöz össze. A hagyományos műfajokat tekintve, lehet, hogy most kezdte meg harmadik ciklusát : a pálya első húsz évének regényei, a hábo­rút követő évtized esszéi után az emlék­iratok köteteit. Ám valójában mindig egy és ugyanazon műfajt művelt : az egész élet termése egyes szám első személyben szólt (s még a ”Voix du Silence”-ot is ezért a sze­mélyes hangért olvastuk, nem pedig a mes­tereinél, Elie Faure-nál, Focillonnál, Worrin­­gernél megbízhatóbban, nagyobb szaktudás­sal megfogalmazott képzőművészeti elméle­tekért...) ; a történetek hősei — egymással vitázó, különféle válaszokat adó figurái — mind az író tükörképei voltak. Mint minden könyvéből, az utolsóból is az önmaga míto­­szát teremtő Malraux szól , aki maga egy­szerre a Törvényhozó és az írnok, a Szfinksz és a titkát találgató ember, Nyu­gaton reinkarnálódott Buddha és Keletet megjárt papja. Mit számít tehát, hol van valóságnak és képzeletnek a határa, hiszen nem az életrajzot foltozgatja-szépíti az, aki a mítoszt kerekíti ki. Az L’Antimémoires” fejezetcímei — ’’Les Noyers de l’Altenburg”, ”La Tentation de l’Occident”, ”La Voie royale”, ”La Condition humaine” — ezért is azonosak a régebbi regény- és esszé-címek­kel , s ezért is vesz át az író változtatás nél­kül jeleneteket, sőt tíz-húszoldalas idézeteket előző könyveiből. ”Az altenburgi diófák”-­ról — a háború alatt elveszett nagy esszé-regény, a ’’Harc az angyallal” megmaradt kötetéből, ebből, a második Malraux-t, az egyre elmé­lyültebben elmélkedő művészetbölcselőt és kul­­túrfilozófust meghirdető, bár mindmáig, kel­lőképpen nem méltányolt műből — átmentett mintegy félszáz oldal az ’’Antimémoires” va­lóságos nyitányául szolgál ; a ’’Királyok út­­já”-nak történetét itt a ’’Condition humaine” Szingapúrban feltűnő (feltámasztott ?) figu­rája, Clappique meséli el újból filmforgató­könyv formában ; a ’’Temps du Mépris”-ben leírt viharok légiutat pedig most saját élménye­ként idézi az író: a jégesőben vele hányódott a gép, de nem a csehszlovák-német határon, hanem Tripolisz és Alger között, s éppen akkor, amikor a Sába királynője legendás városát kutató expedícióról tért meg a dél­arab sivatag fölül... A MÍTOSZOK VILÁGÁRA emlékező ”An­timémoires” memoár­ értéke ezért is cseké­lyebb : a történelmi események, politikai döntések hátteréről vagy a félistenek — Gandhi, Nehru, Mao, De Gaulle — tetteit meghatározó lelki rugókról nemigen tudunk meg többet, mint André (a születési anya­könyvi kivonat szerint: Georges) Malraux­­ról, a magánemberről. Az ’’Antimémoires” íróját nem érdeklik a kulisszatitkok, a poli­tikus ember pszichológiája sem. (Egy találó megjegyzését azért nemzeti használatra-kiegé­­szítésre szívesen átnyújtanánk : ’’amikor egy cinikusan tisztánlátó politikus az erkölcsre hivatkozik, ősei maszkját keresi elő : a kom­munista, ha hazudik, egyszerre ortodox kön­töst ölt, a francia úgy tesz, mintha a Kon­vent tagja lenne, az angolszáz pedig vissza­­vedlik puritánná.”) A De Gaulle-ról írt áhí­­tatos bekezdések például bámulatosan ér­dektelenek ; akármelyik hivatalos hagiográfus többet mondana annál, hogy a Tábornok tartózkodóan ’’kedves”, udvarias, ■ egy pilla­natra szórakozottan meghallgat mindenkit, s persze nemzeti küldetésének tudatában van... Nehru portréja már valamivel szerencsésebb, gazdagabb, de a róla szóló fejezetekből is inkább a fiatalkori esszét, a ’’Tentation de l’Occident”-t visszhangzó párbeszéd, a cse­lekvésre esküdő nyugati és a legféltettebb ér­tékeit a szemlélődésben megvalósító keleti civilizáció dialógusa az érdekes. A legjobbak 1968. JANUÁR 15-I LAPUNK TARTALMÁBÓL Albert Pál Malraux emlékiratairól (1. old.) Nagy Kázmér : Tallózás hazai folyóira­tokban (4. old.) Enczi Endre : Szinkron (5. old.) Aczél Tamás novellája : Müszempilla (6-7. old.) Bárdos B. Arthur Gábor Áron könyvé­ről (8. old.) Halász Péter tárcája : Szívműtét (8. old.) Gábor Dénes : Koestler Artur új könyve (9. old.) Hanák Tibor : Marxizmus és kultúra (9. old.) Czigány Magda : Magyar Középkor­kiállítás Londonban (10. old.) Méray Tibor a ’’Csillagosok, katonák” című filmről (11. old.) Cs. Szabó László, Thinsz Géza, Tűz Tamás és Vitéz György versei Az Idő Sodrában, Glosszák, Hírek (talán mert a csodálat ellenére is távolságot tartók és ironikusan kétkedők) a Maónak szentelt sorok. A ”bronzcsászárt” — ahogy Malraux nevezi — végre emberi-fizikai mi­voltában is látjuk : nőiesen puha, rózsaszín tenyerével, az arc szemölcsével, a Don Juan kőszobrára emlékeztető járásával. S ezúttal az író néhány észrevétele — Mao Csu En-láj Amerika-ellenességével felérő orosz­ gyűlölete vagy a kulturális forradalom későbbi meg­hirdetőjének magányossága (’’egyedül vagyok a tömegekkel”, mondja a kínai pártvezér De Gaulle küldöttének) — hasznosan egészít­heti ki az újabb távol-keleti események kom­mentátorainak magyarázatát. DE MIÉRT olvassuk végül mégis izgatot­tan, lenyűgözve ezt a művet, amely címének — akárhogy csűrjük-csavarjuk — sem a val­lomás, sem a tárgyilagos tanúságtétel ol­daláról nemigen felel meg? Az emelkedett, romantikus pózba beállított Én mítoszáért ? A hangért, a stílusért, a nagy retorikus mu­tatványokért , a toulouse-i fogoly­lázadás pá­toszban, Marseillaise-kíséretben minden Abel Gance-filmet verő freskójáért ; a Benares-i éjszaka látomásáért, ahol Babilon, Mexico, Austerlitz és New York árnyai adnak egy­másnak találkozót az időtlen időben ; a for­radalom előtti Kína hosszú tekercsre festett akvarelljáért , a régi, poros kairói múzeum meghatott­ groteszk idézéséért ? Bizonyára ezért, az antológiába illő részletekért, a látványért is, de még inkább azért, mert az ’’Antimémoires” az összes régi témát újrafogalmazó, áthangszerelő kóda, vagy más hasonlattal s méreteit tekintve, inkább sum­­m­a, ahonnan legtisztábban, mindnyájunkra legérvényesebben a filozófus szólama hallatszik ki. Értsünk persze szót : a ’’filo­zófust” nem egyetemi porosság vagy sartre-i doktrinéria értelmében kell venni ; Malraux­­nak a bölcselkedés stílusában (nem szólva tartalmáról) Nietzsche lehetne az elődje és mestere , kételyeivel, paraboláival, látomásai­val, orákulumaival. Tételes bölcsességet ne is várjunk tehát a francia írótól: metafizi­kája egyetlen szorongó kérdés. ”Az ember, akivel az olvasó ezen a lapokon találkozik, azokat a kérdéseket visszhangozza, melyek­kel jelentése felől a halál faggatja a világot”. — üti meg az alaphangot már az ’’Antimé­moires” bevezetője, hogy később ugyanezt a témát variálja : ’’Láthatóan vagy kevésbé észrevehetően, de minden civilizációt kísérti az, amit a halálról gondol”. Az ’’Antimémoi­res” legerősebb képei , füzérének fekete szemei, egymásnak tragikusan felelő rímei éppen azok, amelyek a halált idézik : a Marne-parti háborús gyerekkorból (s ez ta­lán az egyetlen megőrzésre érdemes gyermek­kori emlék !) a vajaskenyérre hulló pernye, a holtak hamva , a legendából a sivatagban elveszett, csillogó sisakjukig homokkal be­­fújt római légionáriusok , a férfikorból a viharban bukdácsoló monoplán, a flandriai front tankcsapdája, a Gramat-ban megját­szott kivégzési komédia,­­ amikor a corréze-i Ellenállás lebukott szervezője egykedvűen nézett szemközt a rászegzett német fegyve­rekkel... S a Halál skandalumánál még nagyobb az erkölcsi Rosszé , a testi és lelki nyomoré, az igazságtalanságé, az erőszaké, a megalázásé, az önérzet megtiprásáé, a kín­zásé, hiszen : ”az emberi lény és a kínszen­vedés párbeszéde mélyebb, mint az emberé (Folytatás a 3. oldalon) 1968. január 15.

Next