Irodalmi Ujság, 1971 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-15 / 1. szám

ISMERTETŐJELEK ALIGHANEM József Attiláé az érdem, hogy elsőnek használta a ’’fasiszta kommunizmus” kifeje­zést. Tudta, miről beszél. Tanúja volt a sztálini mészárlás kezdetei­nek s hívő párttagból hamarosan maga is üldözötté, kirekesztetté vált. A Diktátor halála után egy ideig abban lehetett reményked­ni, hogy a rendszer nemcsak a felületi jelenségeket tekintve, de lényegét illetően is megváltozik. Nem egy-két év, de — mondjuk — egy-két évtized alatt. Most, amikor a második évtized vége fe­lé közeledünk, egyre világosabbá válik, hogy éppen az ellenkezője következik be. A konzervatív, neo­fasiszta erők szívósabbnak és hatékonyabbnak bizonyulnak a reformátoroknál. ANNAK IDEJÉN a pártiskolá­kon pontosan meghatározták a fa­sizmus jellegzetességeit. Az első helyen a munkásosz­tály kíméletlen elnyomása állt. Kell-e jobb példa rá az elmúlt hetek eseményeiből, mint az, ami Lengyelországban történt? Gdansk és Szczecin munkásaira gép­fegyverekkel és tankokkal tört rá a Hatalom, emberek százai ma­radtak holtan az utcaköveken, csak azért, mert az­ életszínvonal leszállítása ellen tiltakoztak. Az a tény, hogy egyik pártvezért egy másik váltja fel, nem fogja feltá­masztani a halottakat. Egy másik alapvető jellemvoná­sa a fasizmusnak a fajüldözés , ezzel igyekszik elterelni a figyel­met a társadalom valóban égető problémáiról. Kell-e jobb példa rá az elmúlt hetek eseményeiből, mint az, ami Leningrádban tör­tént ? Miközben minden valami­revaló országból az vándorol ki, aki akar és oda, ahova akar, az ’’élenjáró”, a ’’példamutató” Szov­jetunióban antiszemita hecc­pe­rekben ítéltek halálra, szibériai kényszermunkára, börtönre férfi­akat és asszonyokat, nem is azért, amit elkövettek, hanem azért, amit állítólag el akartak követni. És ha a halálos ítéleteket — akár­csak Burgosban, a fasiszta Spa­nyolországban —­ nem hajtották végre, ez csupán a nemzetközi felháborodásnak és tiltakozásnak köszönhető. Folytassuk a náci ismertetője­­lek felsorolását ? Egypártrendszer, hajsza az írók ellen, állami szak­szervezetek valódi szakszerveze­tek helyett, a szólás-, a sajtó-, a vallás-, a gyülekezési szabadság lábbal tiprása, a nemlétező bírói függetlenség, s utoljára, de nem utolsó sorban : a kisebb, a gyen­gébb államok gyarmatosítása, a területi, a gazdasági, a kulturális, a szándékaiban nem is leplezett imperializmus. Röviden : a teg­napi és a mai Szovjetunió. S HA VALAKI erre azt mon­daná , de hiszen a kommunista Magyarországon a helyzet lénye­gesen enyhébb, mint Oroszország­ban, akkor hadd válaszoljuk azt : a magyarországi rendszer, egészen Szálasi uralomrajutásáig, a hitle­ri időkben is jóval liberálisabb volt a németországinál. Ez azonban önt sem változta­tott azon, hogy­­ pártiskolákon ne "Horthy-fasizm­us"-nak ne­vezzék. Karácsonyi ajándék lengyeleknek I. EGYES politikai rendszerekkel úgy van az ember, mint a rossz házassággal. Tűrnek a házastár­sak, néha évtizedeken át lenyelik a sértéseket, megtanulnak jó ar­cot vágni a partner ismétlődő je­leneteihez, szemrehányó tirádái­hoz. Egyszer aztán nagyon ’’fel­megy a pumpa”, betelik a pohár. Lengyelországban a pohár a de­cemberi árrendezéssel telt be. ’’Rendezésről” ebben az esetben csak közgazdász-, illetve politikus­­zsargonban lehetett beszélni — valójában a változások súlyos áremelést jelentettek a szegényebb néprétegek számára. A jégszekré­nyek és más háztartási cikkek árát ugyan leszállították, de a fontosabb élelmiszerárakat emel­ték, (a marhahús árát például 26, a pótkávé kilójának árát 92 szá­zalékkal), a szén pedig 10-20 szá­zalékkal lett drágább. Függetle­nül attól, hogy az áremelések a lengyel népgazdaság és az 1971- re meghirdetett gazdasági reform szempontjából elkerülhetetlenek voltak. Boleslaw Jaszczuk a lengyel Politbüro tagja, ezeket a lehető legrosszabb időpontban jelentette be , alig pár nappal karácsony előtt. Nem szükséges bizonygatni mekkora baklövést követett el a pártvezetés. ARRA AZONBAN talán senki sem számított, hogy Poznan meg­ismétlődik. 1956. nyarán a pozna­­ni munkásság tüntetéséből kipat­tant, három napon át tartó, za­vargások alapjaiban rázták meg az akkori lengyel kormányzatot és meggyorsították a Gomulkít uralomra juttató reformmozga­lom kibontakozását. 1970-ben az áremelések bejelentését a mun­kásság a pártbürokrácia provoká­ciójaként fogta fel és hagyomá­nyos módon reagált rájuk a sztrájkkal. A gdanski Lenin Hajó­gyár dolgozói sztrájkba léptek. Amikor a rendőrség gumibottal és tűzoltófecskendővel próbálta a munkásokat szétoszlatni, azok az Internacionálét énekelve a helyi pártszékház elé vonultak, majd szétverték a pártház berendezé­sét és egyes források szerint fel­gyújtották az épületet. (A párt­székház felgyújtása, mint azt nyugati fotóriporterek felvételei tanúsítják, biztosan megtörtént egy másik lengyel kikötővárosban, Szczecinben.) A tüntetéseket Gdanskban, a szomszédos Gdyniá­­ban, Szczecinben és még több ki­sebb észak-lengyel városban ren­­dőrsortűz, gyújtogatás és az élel­miszerüzletek gyors kifosztása kö­vette. Szczecinben a sorsukkal elégedetlen dolgozók (az első hi­vatalos lengyel jelentés szerint ’huligán elemek’) Molotov-kok­­té­llal felgyújtották­­1 helyi párt­titkár villáját. A halálos áldoza­tok száma egyelőre ismeretlen . Cyrankiewicz rádióbeszédében ’’tíznél több” halottról beszélt, míg egy svéd újságnő egyedül Gdanskban többszázra becsülte a polgári áldozatok, köztük asszo­nyok és gyerekek számát. Gomulka (mint annak idején elődei Poznanban) tankokat kül­dött a munkások, diákok és elke­seredett háziasszonyok ellen és néhány nap múlva állítólag min­denütt ’’helyreállt a rend”. De a rendet a tankok és a katonák csak fizikailag állíthatták helyre, a politikai stabilizációhoz szükség volt Gomulka lemondására. A lengyel párt Politikai Bizottsága a lemondást elfogadta. Ez volt a lengyelek legszebb karácsonyi a­jándéka. 2. GOMULKA régen elvesztette az értelmiség bizalmát, s az utób­bi években a munkásságét is ; a pártapparátusban voltak még, ha fogyatkozó számban is, hívei, de nyílt titok,hogy 1968-ban már csak Brezsnyev személyes beavatkozása mentette meg a politikai nyug­díjaztatástól. Kiderült ugyanis, hogy amíg ’’Wieslaw elvtárs” van nyeregben, Lengyelor­szág gazda­sági és politikai stagnálásra van ítélve , hogy rövidlátása, bizal­matlansága és alapvető dogmatiz­­musa csupán a status quo egyre makacsabb és egyre sikertelenebb védőjének szerepére teszi alkal­massá. Tévedtek a lengyelek, amikor azt hitték, hogy Gomulkából ’’len­gyel Tito” lesz, vagy legalább olyan államférfi, aki okos külpo­litikával és merész belső refor­mokkal enyhíti Lengyelország függését hatalmas keleti szom­szédjától. Tévedtek, amikor azt hitték, Gomulka képes lesz tanul­ni saját és a nemzetközi kommu­nista mozgalom hibáiból. A Bie­­rut-rezsim foglya, a szovjet párt­vezetőkkel való ötvenhatos kon­frontáció hőse, az elkövetkező években nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. LIBERÁLIS politikai tanács­adói közül Bienkowskit és Moraws­­kit már 1959-ben menesztette és a hatvanas évek közepétől egyre gyakrabban folyamodott hatalmi szóhoz a vitás gazdasági és poli­tikai kérdések eldöntésében. Meg­bízott Móczár tábornokban és hagyta, hogy módszerekben nem válogatós káderei kulcspozícióba kerüljenek az állami és pártadmm­­nisztráció úgyszólván minden te­rületén. Az 1968. márciusában ki­robbant (kirobbantott) politikai válságból többek között Gomul­ka fellépése csinált szégyenletes bo­szorkányvadászatot, értelmiségel­­lenes, antiliberális és antiszemita kampányt. Móczár csoportjának hatalomátvételét még meg tudta akadályozni, de tömegbázisát szinte teljesen elvesztette. E sorok írója pár hónappal ezelőtt már így látta a lengyel helyzetet : ”A parasztság egy részének kivételével a lakosság ... elégedetlen és vala­milyen változást kíván.” (’’Irodal­mi Újság”, 1970. március 15.) Azóta nyilvánosságra hozták a legújabb lengyel statisztikai ada­tokat, amelyekből kiderül, hogy bár az ipari termelés évről éve növekszik, a mezőgazdaság 1969- ben kevesebbet termelt, mint akár 1967-ban, akár 68-ban, továbbá, hogy a lengyel dolgozók évi reál­bére 1969-ben alacsonyabb volt — 1960-hoz viszonyítva —, mint évi költségeinek mutatószáma (118,9, míg a reálbér csak 117,4 , lásd a Lengyel Statisztikai Évkönyv 1970-es kiadását). Magyarul ez annyit jelent, hogy az átlagos ke­resetű lengyel, ha kizárólag a fi­zetéséből akart megélni, 1969-ben rosszabbul élt, mint kilenc évvel azelőtt. A jelenlegi lengyel problémák részben a mezőgazdaság állapotá­­­­val függnek össze. A Gomulka rendszer pozitívumaként szokták emlegetni, hogy nem erőltette a kollektivizálást , a földterület túl­nyomó többsége még ma is egyé­ni tulajdonban van. Ugyanakkor azonban az állam elsősorban az állami gazdaságokat támogatja és a kisparaszti földtulajdonos álta­lában nem kap gépeket és elegen­dő hitelt, hogy modernizálhassa gazdaságát és többet tudjon ter­melni az állandóan több élelmi­szert igénylő piacra. Az ipar állami irányítás alatt áll és egé­szen a legutóbbi időkig fentről megszabott tervfeladatokat kellett végrehajtania. Az 1971. januárjá­tól életbe lépő gazdasági reform ezt a túlcentralizált, merev irányí­tási rendszert próbálja lebontani : egyrészt a beruházások ’’profit­kényszerének” bevezetésével na­gyobb személyi felelősséget ró a gyárigazgatókra, másrészt a jól dolgozó üzemek haszonrészesedési tervével igyekszik elősegíteni az efficiensebb termelést. A LENGYEL REFORM jel­legében hasonlít a néhány éve bevezetett kelet-német gazdasági reformhoz. Kérdés, hogy megvaló­­sítható-e ez lengyel körülmények között. Victor Zorza, a londoni Guardian lengyel származású po­litikai kommentátora szerint — — aligha. Alkatilag a lengyelek képtelenek arra a fegyelmezett munkára és szinte egyöntetű kon­formizmusra, amivel kelet-né­met munkásoknak és techniku­soknak kell végrehajtaniuk Ulb­richt reformját. És még Ulbricht sikere is relatív , bár az életszín­vonal jelentősen emelkedett, Ke­let-Német­országból nemcsak mun­kaerőhiányról, de újabban súlyos áruhiányokról érkeznek jelenté­sek. Zorza szerint az új lengyel pártvezetés jobban tenné, ha meg­próbálna egy, a magyarhoz hason­ló, gazdasági reformprogramot ki­dolgozni. A baj csak ott van, hogy míg az egyáltalán nem tökéletes magyar reformot legalább éveken át előkészítették mind adminiszt­rációs, mind gazdaság-lélektani szempontból, a lengyel kommu­nistáknak nincs erre elég idejük. Az elégedetlenséget persze ideig­lenes intézkedésekkel lehet csök­kenteni, de hosszútávon csak a lengyel népgazdaság gyökeres re­formja és gyors, esetleg nyugati kölcsönökkel történő modernizá­lása hozhat az egész társadalom által elfogadható eredményt. GOMULKA l­EMONDÁSA UTÁN Edward Gierek lett a Len­gyel Egyesült Munkáspárt új első titkára. Gierek életrajza különbö­zik az idősebb kommunista veze­tőkétől : a hajdani sziléziai bá­nyász a háború alatt Franciaor­szágban és Belgiumban élt, 1956. nyarán választották be a Politikai Bizottságba, ahol elsősorban mint jó adminisztrátort és a­­tech­LAPUNK TARTALMÁBÓL Gömöri György : A lengyelor­szági változások (1. old.) Halász Péter : Találkozás Ana­toli Kuznyecovval (3. old.) Györgyey Aladár : De Gaulle éskéme voltam (4. old.) Ignotus Pál : Bolyongás dévaj­­ságok közt (5. old.) Lengyel Menyhért : Drámák nők és szerelem nélkül (6.-7. old.) Cs. Szabó László : A puritán sznob (6.-7. old.) Dénes Tibor : A görög kultú­ra aranykora (8. old.) Fenyő Miksa : Egy aggastyán mulatozásai (9. old.) Albert Pál : Az új Goncourt­­díjas regény (10. old.) Monoszlóy Dezső : A villamos alatt (11. old.) Határ Győző és Makkai Ádám versei Az Idő Sodrában, Glosszák, Hí­rek nokraták” jelöltjét ismerték. Gierek hevesen ellenezte az ár­emeléseket — a tengerparti zavar­gások őt igazolták. Televíziós be­szédében tett első ígérete a mun­kásokhoz szólt — a jövőben min­den lényeges kérdésben ki fogják kérni véleményüket. (Gierek csak utalt rá, de azóta a lengyel sajtó részletesebben kifejtette Gomulka főbűnét, amit ”a pártvezetés el­szakadt a tömegektől” címszóban lehetne összefoglalni.) Bár az áremelések érvényben maradtak, a Lengyel Kormány két évre be­fagyasztotta az árakat és nagyobb összeget (7000 millió zlotyt) irány­zott elő az alacsony keresetű, il­letve sokgyermekes munkáscsalá­dok jövedelmének pótlására. Gierek megválasztása és a felső vezetés más személyi változásai (Cyrankiewicz helyett a KGST- ből ismert lengyel közgazdász, Piotr Jaroszewicz le­tt a minisz­terelnök) azonban nem jelentik a reformista erők győzelmét. Inkább taktikai kompromisszumról van szó a technokraták, fiatal párt­­funkcionáriusok és a ’’partizán’ frakció nacionalista-neosztálinista hívei között. Az a tény, hogy Gierek kinevezésével egyidejűleg Móczár tábornok i s tagja lett a párt politikai bizottságának, arra enged következtetni, hogy az utódlási harc korántsem dőlt el, talán csak most kezdődik igazán. Gierek feladata igen nehéz. Bár a nyugat-német — lengyel meg­egyezés rugalmasabbá teheti a lengyel külpolitikát, a belpolitikai problémák ijesztően nagyok. A tömegek már nem bíznak az ígéretekben és minden részleges reformot gyanakvással fogadnak , ha viszont Gierek egyelőre szűk értelemben vett gazdasági reform­­programja a politikai szabadság­­jogok kiszélesedéséhez és foko­zottabb sajtószabadsághoz vezet, Moszkvával gyűlik meg a baja. Az is kérdés, meg tudja-e szün­tetni Gierek a növekvő munka­­nélküliséget, meg tudja-e nyerni magának a humán és technikai értelmiség osztatlan támogatását. De talán elég megfontolt politi­kus ahhoz, hogy ne felejtse el a közelmúlt eseményeinek legfonto­sabb tanulságát : a munkásosz­tály felháborodása még kommu­nista országban is elsöpörheti az uralmon lévő politikusokat. Gömöri György 3-

Next