Irodalmi Ujság, 1971 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-15 / 1. szám

2 ominózus támadás I. ALEXANDROV vésztjósló aláírásával — annak idején a prá­gai tavasz eltiprását beharangozó cikkeket szignálta — a ’’Pravda” nemrég a rágalmazás goebbelsi módszereinek szellemében ’’bűnö­zőknek, árulóknak, a társadalom söpredékének, élősdieknek, útonál­­lóknak, elmeháborodottaknak” ti­tulálta a Nobel-díjas Szolszenyi­­cint és a szovjet pártzsarnokságot kritizáló írótársait : Amalrikot, Kuznyecovot, Bukovszkijt. Szolzsenyicin — mint a ’’Prav­da” írja — ’’szellemi emigráns”, írásai ”a szovjet népet pocskon­diázó firkálmányok” ; írótársai és a Szovjet írószövetség hiába pró­bálták rávenni, hogy tehetségét jó­ra fordítsa, s megbélyegezze a nyugati országokban nevével fém­jelzett szovjetellenes uszítást. El­lenkezőleg : Szolzsenyicin azzal fenyegetőzött, hogyha regényei nem jelenhetnek meg a Szovjet­unióban, gondoskodni fog róla, hogy Nyugaton kiadják. Valóban, nem sokkal ezután nemcsak két regényét hozták nyilvánosságra, hanem panaszos levelét is, pedig ez csak a címzettre tartozik. Nem csoda, hogy a Nyugat védelmébe vette és rajong érte. Amalrik bűne, a cikk szerint, hogy nem a történelmi eseménye­ket ábrázolta, hanem saját botrá­nyos, bűnöző múltját írta meg. Az egyetemről 1961-ban eltávolí­tották, mert vizsgáin megbukott, az előadásokat nem látogatta. Ké­sőbb összeütközésbe került az igazságszolgáltatással , ezért ke­rült sor a ’’kényszerű utazás”-ra Szibériába. Visszaérkezése után ’’rémhíreket és botránykróniká­kat” adott el Moszkvában nyugati újságíróknak valutáért. Elfogatá­­sakor 350 dollár értékű, diploma­ták részére kiadott vásárlási utal­ványt találtak nála. Bukovszkijt a nyugati sajtó a szovjet nép életének alapos isme­­rőjeként propagálja ; valójában csak a nyugati újságírók előszo­báit ismeri, ahol a szovjetellenes bolondgombákat árusítja. Tarsis és Kuznyecov piszkos kohol­mányaikért whiskyt és cigarettát (!) koldultak. A maroknyi árulót egy emberként vetik meg a szov­jet hazafiak milliói, — végződik a cikk. KÁR, hogy a ’’Pravda” nem említi Viktor Louis ’’újságírót”, ki­bukott szovjet nagyságok — a titkosszolgálat utasításai szerint — összeállított ’’emlékiratait” á­­ru­lja, hiszékeny és szenzációra éhes nyugati kiadóknak 350 dol­lárnál sokkal többért. Neki azon­ban nem kell a ’’titokzatos” uta­kon külföldre juttatott ’’földalat­ti irodalmat” árusító tevékeny­ségéért Szibériába száműzetésbe mennie. Luxusvillában lakik a Moszkva melletti előkelő villa­negyedben, s méregdrága angol sportkocsijait Helsinkibe küldet­heti javíttatásra ... KERTÉSZ TAMÁS Magyar-arab haladó hagyományok Czinege Lajos honvédelmi mi­niszter a közelmúltban hivatalos küldetésben Kairóba és Damasz­kuszba látogatott. A magyar ka­tonai sajtó riportere is elkísérte útján. Az ő tollának köszönhetjük az alábbi sorokat : ”A Golán-magaslatok egyik Szí­riai ütegállásában egy fiatal dan­dártábornok kalauzolta a magyar vendégeket. A budapesti honvé­delmi minisztert, helyi szokás sze­rint, erős, fűszeres kávéval kínál­ták meg. ’A barátságra’ — mond­ta vendéglátónk. ’Népeink és had­seregeink barátságára!’ Czinege elvtárs erre megjegyezte : ’Né­peink kétszer tartoztak azonos bi­rodalomba: előbb a rómaiba, majd a törökbe.’ Mire a brigádtábor­nok : ’A célunk most közös. Szo­cializmust építünk!...’ Hozzáfűzhették volna , s ezt új­ra egy birodalom égisze alatt. Mint hódoltsági tartományok. A­­kárcsak a római és a török idők­ben. (M. G.) Német­ életkép ’’MAGA aljas rágalmazó!” ... ”Ez csak süket duma..." ...”Ez megint olyan tipikus féligazság!” ... ’’Maga közveszélyes!” ... ’’Ma­ga fogja be a száját !” Ilyen és ehhez hasonló szöveg­foszlányok r­öpködtek, csattogtak egy adventheti estén a német tévé második műsorának képernyőjén. Lehet, hogy új, minden eddiginél izgalmasabb ’live’ műfaj született ezen az estén , mint egykor Ró­mában a gladiátorokat, úgy eresz­tették egymásnak az ellenséggé vált politikai közírókat a reflek­torok fényében. GERHARD LÖWENTHAL, a náci uralom üldözöttje, évek óta vezeti a ZDF-magazint (Második Német Tévé) ; e tevékenysége so­rán bebizonyosodott, hogy nem sok szimpátiával viseltetik Willy Brandt szociál-liberális kormánya iránt. A konzervatív beállítottsá­gú és a kereszténydemokrata párt­hoz közelálló, nemzetibb érzelmű hallgatóközönségnél ezért nagy rokonszenvre tett szert. De a poli­tikailag közömbös nézőknél is joggal vált népszerűvé, szellemes, logikus és érdekfeszítően száraz előadásmódjával. Ellenfele az Erdélyből szárma­zó — magyarul is értő — Henri Nannen volt. Hetilapja, a ’’Stern”, a liberális értelmiség, a balolda­li polgárság 2 milliós példányszá­mú szócsöve élénken támogatja Willy Brandt kormányának poli­tikáját, megértéssel viseltetik a forradalmi ifjúsággal szemben és a német nacionalizmus, a náci múlt felbukkanó árnyai ellen min­dig a leghatározottabban küzdött. Henri Nannen támadta Kiesinger volt kancellárt náci múltja miatt, ő leplezte le Heinrich Lübke, volt köztársasági elnök állítólagos köz­reműködését koncentrációs tábo­rok építésében és foglalt állást mindig és mindenütt Franz-Josef Strauss személye és politikája ellen. Henri Nannen tárta fel másfél évvel ezelőtt Defregger püspök részvételét a filettói vér­fürdőben, melyben olasz polgári lakosok estek áldozatul a náci ter­rornak. Ennyit a személyekről. DECEMBER 2-ÁN a ZDF-ma­gazinban Gerhard Löwenthal táma­dást intézett Nannen ellen. Egyik riportere kutatásokat végzett az olaszországi Bevilacquában és ott egy elfeledett náci­ bűntény nyo­mait ásta ki. Olasz partizánok fel­robbantottak egy hidat, egy SS- osztag összeszedte a falu lakóit, kínzásokkal felderítette a bűnö­söket és elrettentő példaként fel­akasztatott egy partizánt és egy fiatal lányt. A halálos ítéletet ki­mondó és végrehajtó SS-parancs­­nok Hans Weidemann volt, (jelen­leg a ’’Stern” egyik vezető mun­katársa, az ifjúsággal foglalkozó rovat szerkesztője), helyettese pe­dig nem más, mint Henri Nan­nen, ”a nácitlanítási kam­pány önmaga kinevezte legfőbb irányítója”, (így Löwenthal). Ál­lításainak bizonyítására Löwen­­thal egy csomó tanút vonultatott a kamera elé, Bevilacqua lakóit, volt német háborús riportereket, valamint egy eredeti plakátot is sikerült találnia, melyen az íté­let szövege szerepelt Weidemann aláírásával. Az ügy nagyon világosnak tűnt. De Henri Nannen nem hagyta annyiban. Mozgósította riporter­hadát és gyűjteni kezdte az ellen­bizonyítékokat. Először is kide­rült, hogy semmiféle lányt sem akasztottak fel Bevilacquában. Egy tanú tévedett a helyben és időben. (Ezt maga Löwenthal is beismerte egy héttel később). Az­után Nannen azt állította, hogy nem Weidemann katonai egysége (melynek ő is tagja volt) végezte a nyomozást, mondta ki és haj­totta végre a halálos ítéletet, ha­nem egy máshonnan e célra oda vezényelt egység. EZUTÁN került sor Löwen­­thal és Nannen szembesítésére a képernyő előtt. Löwen­thal fenn­tartotta a vádat, Nannen ártat­lannak vallotta magát és barátját Weidemannt,­­akinek régi náci voltáról egyébként tudott, de ke­zéhez — tudomása szerint — nem tapadt vér). A szóharc legizgal­masabb pillanata akkor érkezett el, amikor Nannen bejelentette, hogy riporterei időközben megta­lálták az eredeti halálos ítéletet, mely szerint egy Estében állomá­sozott SS-osztag hírhedt parancs­noka, Lemke volt az ügyben a felelős. De nemcsak az ítélet ke­rült elő, hanem maga Lemke is, aki eddig háborítatlanul húzódott meg egy kis lüneburgi faluban. A képernyőn ezután Nannen be­mutatta a Lem­kéről készült fény­képet is : az egykori SS-parancs­­nok egy kórházi ágyon feküdt, mert mikor mit sem sejtve ült a tévéernyő előtt és látta Löwenthal első adását, mely az ő bűnét tár­gyalta, ijedtében és izgalmában szívinfarktus érte. És még egy érdekes adalék : az az olasz tanú, aki a ZDF-nek val­lott a bevilacquai akcióról, maga is részt vett a híd felrobbantásá­ban és őt is halálra ítélte annak idején Lemke SS-parancsnok. De miután elárulta az olasz partizá­nok vezetőjének nevét, kegyelem­ben részesült. HA NAM­ENNAK sikerült is bizonyos mértékben ’’világosszür­kére” mosnia magát és barátját a bevilacquai ügyben, nem tudja meg nem történtté tenni, hogy a nácitlanítás egyik legfőbb aposto­lának náci a közvetlen munkatár­sa. Weidemann ugyanis — ezt nem is tagadta — már 1927 óta lelkes híve volt Hitlernek. És az sem volt valami felemelő, ha most arról ’jogászkodtak’ a tévé­ernyő előtt, hogy a halálos ítélet jogos volt, mert hiszen ’tettenért parti­zánokról’ volt szó és, hogy a lány felakasztása gyilkosság, vagy csak emberölés volt, de semmi esetre sem háborús bűntény. Ezen az sem változtat, hogy a végén kide­rült : a lány nem is létezett. Végül nagyon elgondolkodtató Nannen kijelentése : ha közön­séges halandó lett volna és nem rendelkezett volna korlátlan anya­gi eszközökkel, riporterek, tolmá­csok seregével, sohasem tudta vol­na bebizonyítani, hogy nem Wei­demann és ő a felelős a hevilac­­quai kínzásokért és kivégzésért. VALÓBAN, ez az affér felfed­te, hogy napjaink legfontosabb és leghatalmasabb kommunikációs eszköze, a tévé, adott körülmé­nyek között tönkretehet bárkit, aki védtelen. Egy egyszerű ember legfeljebb egy tiltakozó levelet ír­hatott volna és ha a bírósághoz fordul, akkor sem ért volna el semmit, mert nem állt volna mód­jában összegyűjtenie alibije bi­zonyítékait. Vagy ha igen, mire ítéletre került volna sor, már rég elvesztette volna renoméját, talán létalapját is. Nannennek volt elég hatalma, hogy kiharcolja fellépését a kép­ernyő előtt. De vajon nem min­denki joga volna-e ez, akit a tévé támad vagy vádol? Ha a Namnen ügy precedenst alkotott, belátha­tatlan következményei lehetnek a tévé műsorpolitikájára a jövőben. Az írott sajtót kötelezi a törvény ’helyreigazításra’, —­ a tévé eddig kibújt ilyen törvényes következ­mények alól. Teheti-e ezt a jövő­ben is ? EZ AZ ÜGY ’’tévépolitikai” ol­dala. Morális szempontból azon­ban ugyancsak elgondolkodtató. Egy totalitárius rezsim bukása után negyed évszázaddal még mindig felmerül a kérdés : ”vétkes-e a bűnösök között a néma?” és ki nem bűnös, aki a diktatúra alatt élt és boldogult ? A Nannen-Lö­­wenthal ügy alaposan felkavarta a kedélyeket. Jellemző a ’’Spiegel” című közismert hetilap megállapí­tása : ez az affér feje tetejére ál­lította a nagyközönség körében az eddigi értékítéleteket. Sokan, akik a múltban nem bírták az an­­ti-náci Nannent, hirtelen rokon­szenvre gyúltak iránta, mert bát­ran és ügyesen visszautasította a múltban való oktalan vájkálást s mert kiderült, hogy neki is van házinácija. A konzervatív és nem­zeti érzelmű németek jó része vi­szont,­­ akik eddig Löwenthalért, mint a legbátrabb és legobjektí­­vebb tévémoderátorért, rajongtak most mélységesen csalódtak, hogy már ő is ’’régi bűnöket ás ki”, melyeket jobb volna végképp elfe­ledni. A NAGY tévé­csata után Lö­wenthal két rendőri riadóautó kí­séretében ment haza. Az adás alatt ugyanis több ismeretlen tele­fonáló kilátásba helyezte, hogy elteszi láb alól. Löwenthal rendőri védelem alá helyezte magát. Ez is elgondolkodtató. GYÖRGY ERVIN mondja — újabban a kommunis­ta országokban — Jugoszlávia, Lengyelország, Csehszlovákia — is akadnak művelői. A pszichológia sem eretnek ta­nítás már. Adler bécsi pszichoana­litikus régi jellemzése : ’’reakciós, áltudományos”, hiányzik. Abelard ugyan továbbra is az egyház ellensége, de ismertetik szerelmét Heloise-zel, bár ez az osztályharc szempontjából bizo­nyára érdektelen, de az irodalom­­történészt, úgy lehet, érdekelheti. Ázsia térképe a 280. oldalon ugyancsak tanulságos. A Kasmir­­ügyben az indiai álláspont győ­zött, a térképen Kasmir India felségjoga alá tartozik . Kína vi­szont megkapta a Kasmir keleti részében levő Ladakh-t s az úgy­nevezett északkeleti agentúrákat Asszanban. Adenauer holtában is megkap­ja a magáét. A lexikon szerint a Szövetségi Köztársaság irányzatá­nak szellemi atyja, s politikáját az Egyesült Államok agresszív körei diktálták ; egyebek közt hozzájárult ahhoz, hogy a német militarizmus a Szövetségi Köztár­saságban újjáéledjen. Ennyit az első kötetből. Mi vár még ránk a további 29-ben ? K. T. Irodalmi (íjjá. A Nagy Szovjet Enciklopédia új kiadásának első kötete a közel­múltban látott napvilágot. A lexi­kon 20 év óta most jelent meg elő­ször. Már a felületes összehasonlítás­nál szembeszökő a nagyobb tudo­mányos tárgyilagosság, bár a mű továbbra sem nélkülözi a pártpro­paganda eszközeit. Az új kötet szebb papíron és illusztrációkkal, korszerűbb nyomdatechnikával ké­szült. A régi 20-szal szemben 30 kötetre tervezik. Egy kötet ára 5 és fél rubel. Az első kiadásban négy külön­böző cikk egy-egy illusztrációval foglalkozott Sztálinnal, egy tel­jesoldalas fakszimilében Sztálin­­kéziratot is közölt. Az új kiadás­ban mindez nem szerepel. Az ’’Agitáció” című fejezet .1 régi kiadásban négyoldalnyi szö­veget és három oldalt borító il­lusztrációkat ölelt fel; most mind­ez 1 oldalra sűrűsödött. Ezzel szemben a ’’Termelés automatizá­lása” címszó alatt hétoldalnyi szöveget talál az olvasó, a régi másfél oldal helyett. Ez a terje­delmi különbség is világosan mu­tatja, hogy jelenleg a termelés technológiája áll előtérben, s nem az ideológiai elmélkedés. Az absztrakt művészet proble­matikáját az új kötet részleteseb­ben tárgyalja, reprodukciókat is közölve. Az irányzat — az En­ciklopédia szerint — természete­sen továbbra is ’’teljesen elszakadt a társadalmi igazságok felismeré­sének feladatától, s csak a művész személyes érzelmeit tolmácsolja”, ezért ’’antihumanista”, ’’idealis­ta”, ’’polgári”. Mindezek mellett mégis meglepő, hogy az absztrakt művészetnek — mint a lexikon 1971. január 15. Gerő, a műfordító Amióta Gerő Ernő, volt Komin­­tern-ügynök, volt spanyolországi GPU-funkcionárius, volt ’’hídve­rő”, volt pénzügyminiszter, volt belügyminiszter, volt pártfőtitkár hazakerült a Szovjetunióból és 1960-tól kiemelt pártnyugdíjas Budapesten, keveset hallott róla a közvélemény. Most újra felbuk­kant a neve. Szerényen, eldugva. A Kossuth Kiadó gondozásában 1970. decemberében megjelent Leo Figueres : "Trockij és a trockiz­­mus” (Le trotzkisme, cet antilé­­ninisme) című boszorkányüldöző munkát franciából magyarra Gerő Ernő ültette át. Az idők változnak. De az em­berek ? (M. G.) Sas László halálára A LEGTÖBB öregember élete regény és úgy mennek el közü­lünk, hogy regényükről alig tu­dunk meg valamit. Mint riporter, régen keresem az alkalmat, hogy a körülöttünk élő öregeket szólás­ra bírjam, elmondassam velük mindazt, ami kortörténeti vagy más szempontból gyakorta hihe­tetlenül izgalmas. A történelem minden nemze­dékből sokat szórt szét közülünk a világba, a világ sok részén akad­nak olyan öregjeink, akiknek az emlékezése valóban érdekfeszítő. Készülök néhány hetven éven felüli magyart mikrofonnal fel­keresni. S a legidősebbek néha cserbenhagynak. Elviszik maguk­kal az emlékeiket. LONDONBAN élt egy idős újságíró, Sas László. Ő volt a ’’Világ” alapítótagjai közül az utolsó, aki még közöttünk járt. Kosztolányival, Jászi Oszkárral, Bíró Lajossal dolgozott együtt en­nél a kiváló, radikális lapnál. A barátjuk volt. Sas László a lelkes, irodalmár újságírók közé tartozott. Fordí­tott francia költőket és Upton Sinclairt. A háború Angliába so­dorta, közegéből kimozdította. Szerényen élt, már csak magának írt. Tíz éve annyira romlott a látá­sa, hogy nem cizellálhatta tovább kéziratait. A kertjét jól ismerte, írás helyett kertészkedett. Most, nyolcvan évesen meghalt. Hang­ját nem örökítette meg hangsza­lag. Eggyel megint kevesebben maradtak azok, akik még tudják, milyen volt a szerkesztőségben Kosztolányi és milyen volt a szá­­zadeleji hírlapírói élet. M. S.

Next