Irodalmi Ujság, 1972 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-15 / 1-2. szám

Irodalmi Ujság XXIII. évfolyam 1.-2. szám A MAGYAR ÍRÓK LAPJA 1972. január 15.-február 15. A STATUS­ QUO ALKONYA 1. AZ ÚJSÁGOK szerint India népe leírhatatlan ünneplésben részesítette, örömujjongva kísérte útjain Indira Gandhi asszonyt a Pakisztán felett aratott győzelem alkalmából. Néhány nappal ké­sőbb Pakisztán népe örömujjong­va fogadta Bhutto külügyminisz­tert, aki New Yorkból visszatérve átvette a hatalmat az addigi dik­tátortól, Yahya Khántól. Három hét sem telt el és Bangla Desh népe örömujjongva ünnepelte Mujibur Rahman sejket, aki ki­lenc hónapos fogságból kiszaba­dulva visszatért az immár felsza­badult Daccába. Mint látható, mindenki örömuj­jong. Győztesek, vesztesek, a pasz­­szív ellenállás eszméjén nevelke­dett aktív beavatkozók és az egyenlőre idegen megszállás alatt élő felszabadultak, a fél­ lakossá­­gukat elvesztett nyugat-pakisztá­­niak és a muzulmán testvéreiken hindu segítséggel túladó keleti muzulmánok. Tulajdonképpen mintha nem is történt volna sem­mi, megint lezajlott egy háború, megint legyilkoltak, felkoncoltak, sántává-bénává tettek néhány tíz­ezer gyereket, asszonyt, öregem­bert, leromboltak néhány száz la­kóházat, gyárat, kórházat, középü­letet, — hát aztán. Maradt még elég, főleg emberekből. A világ is fellélegzett, bármelyik küzdődés­nek ’’szurkolt” légyen is, — fő, hogy a helyi háborúból nem lett világháború, csak ’’normális” bom­bák hullottak és nem atom- vagy hidrogénbombák. Azt hiszem, a családom is jól járt : a jövőben valamivel több pénzt fogok költe­ni­ a saját gyerekeimre. Mert akármilyen komiszán hangzik is, kimondom : nekem aztán muto­gathatnak megható plakátokon és megrázó televíziós adásokban éhező indiai és pakisztáni gyere­keket, a­mióta megtudtam, hogy ez a két ország évi költségvetésé­nek 66 százalékát hadicélokra köl­ti, azt üzenem Gandhi asszonynak, a sejkeknek, a kánoknak, a mar­saliknak és a minisztereknek , majd ha az angol tankokra, a francia repülőgépekre, az ameri­kai bombákra, a kínai lángszórók­ra és a szovjet hadihajókra kido­bott pénzt a saját népük jólétére fordítják és még így sem bol­dogulnak, hozzám csak azután jöjjenek kéregetni. Addig — leg­nagyobb sajnálatomra — nem állok rendelkezésükre. 2. HA VOLNA független Ma­gyarország, — mint ahogy nin­csen, — ha volna önálló magyar külpolitika, — mint ahogy nin­csen,­­ akkor egy elfogulatlan, az igazságot kereső és támogató budapesti külügyminisztériumnak komoly fejtörést okozott volna, vajon milyen álláspontot foglaljon is el az Egyesült Nemzetek Szö­vetségének fórumain az indiai­pakisztáni konfliktusban. (Törté­nelmi okokról már nem is beszé­lek, noha emlékezetes, hogy 1956- ban Nehru Indiája csak megkés­ve és immel-ámmal ítélte el a szovjet beavatkozást, míg Pakisz­tán azonnal és egyértelműen ki­állt a magyar ügy mellett. 57-58- ban nem egy indiai politikussal találkoztam, akik hosszasan fej­tegették nekem, milyen súlyos hi­bát követtünk el a forradalmunk­kal, hiszen az elnyomókat, gyar­matosítókat nem fegyverrel, ha­nem békés ellenállással kell távo­zásra kényszeríteni, mint ahogy ők tették annak idején az angolok­kal. Hiába érveltem azzal, hogy angol és szovjet gyarmatosítók nem egészen egyformák és pró­báltak volna csak ők Moszkvával úgy viselkedni, mint Londonnal, — a fejüket csóválták és Mahat­ma Gandhi tanítását idézték : fegyverrel semmire sem lehet men­ni...) Most mégis fegyverrel támadtak Pakisztánra, nyílt agressziót kö­vettek el, — kiderült, hogy már hosszú hónapok óta tudatosan készültek rá, — tehát egy (nem­létező) szabad magyar külpoliti­kának az ENSZ Alapokmány be­tűi szerint ellenük kellett volna állást foglalnia. Ugyanakkor vi­szont igaz az, hogy Kelet-Pakisz­­tán népe egy szabad választás so­rán kinyilvánította autonóm tö­rekvéseit s az össz-pakisztáni kor­mány ennek a választásnak az eredményét semmibe vette, győz­tes politikusát börtönbe vetette és szörnyűséges vérfürdőt rendezett, terror­uralmat valósított meg a keleti országrészben. Bengáliaiak milliói menekültek Indiába, ne­hezedtek az ottani gazdasági élet­re. Mindez India felé billenti a mérleg nyelvét. Igaz viszont az is, hogy a kasmíri kérdésben, aholis a helyi lakosság többségének szí­ve Pakisztán felé húz, Új-Delhi­ egyáltalán nem mutatkozik az emberi jogok és a nemzeti sza­badságtörekvések olyan rettenthe­tetlen bajnokának, mint amikor nem saját magáról, hanem gyűlölt szomszédjáról van szó s az elfo­gulatlan megfigyelőben felvetődik a gyanú, vajon Gandhi asszony főként Bangla­desh felszabadítá­sa avagy az ’’örökletes ellenség’’ államának szétdarabolása és térd­­re kényszerítése miatt folyamo­­dott-e a fegyverekhez. S MINTHA a helyzet önmagá­ban véve nem lett volna eléggé bonyolult, a (nem­ létező) önálló magyar külügyérnek csak végig kellett volna hallgatnia a legna­gyobb hatalmak ENSZ-ben fel­szólaló képviselőit, hogy teljesen és reménytelenül összezavarod­jék. Mert meglehetősen furcsa látvány volt az Egyesült Államok, a demokrácia és az önrendelkezé­­si jog nemzetközi bajnoka, amint megbélyegezte Indiát, talán az egyetlen volt­ gyarmati országot, ahol mégiscsak demokrácia van és feltétel nélkül pártját fogta annak a Pakisztánnak, ahol undorító ka­tonai diktatúra volt uralmon, amely megtagadta az önrendel­kezési jogot keleti országrészétől és vérbe fojtotta az ottani sza­badságtörekvéseket. Azért-e, mert Pakisztánhoz katonai egyezmény fűzi, (az utóbbi nem ment sokra az amerikai szövetséggel), azért-e, mert India a Szovjetuniónak vált szövetségesévé, (ez lényegesen hasznothajtóbbnak bizonyult), azért-e, hogy Nixon pekingi útja előtt Kínához közeledjék s Mao segítse majd kikecmeregni Viet­namból ?, — ha külön-külön vagy együttesen vizsgáljuk is az okokat, mind erkölcsi, mind rideg politi­kai szempontból érthetetlen, hogy Amerika miért nem követte leg­alább Anglia és Franciaország példáját, miért nem igyekezett úgy-ahogy semleges maradni, mi­ért idegenítette el még jobban magától és miért kergette még in­kább Moszkva karjaiba Ázsia má­sodik legnépesebb államát és ha­dihajóinak értelmetlen parádézta­­tása után a Bengáli öbölben mi­ért volt szüksége arra a presztízs­­veszteségre, amit egy vesztes ügy támogatása jelentett mindig is és jelent ma is a világpolitikában ? De a kínaiak sem mutattak lé­lekemelőbb látványt abban a vitá­ban, amely tulajdonképpen bemu­tatkozójuk volt a manhattani üvegpalotában. India és a Szov­jetunió iránti gyűlöletüktől ve­zérelve, a proletariátus és a vi­­lágforradalom ügyének emez utol­érhetetlen szószólói harsogva ki­álltak amellett a Pakisztán mel­lett, ahol a politikai hatalom szél­sőjobboldali katonák, a gazdasági hatalom 22 nagykapitalista család kezében van, ahol a népre elnyo­más és nyomor nehezedik. A kom­munizmus maoista vörös könyvecs­kéjének lengetői fikarcnyit sem törődtek azzal, hogy míg Indiá­ban legálisan működhet, addig Pakisztánban betiltott és üldözött a kommunista párt ; az antiimpe­­rializmus (értsd : Amerika-elle­nesség) évtizedes propagandistái, mikor saját vélt vagy valódi érde­keik forogtak kockán, a legcseké­lyebb habozás nélkül az Ameri­kával szövetségben lévő Pakisz­tánt támogatták és vígan együtt szavaztak azzal az amerikai dele­­ációval, amelyik pár héttel krábban még az ő ENSZ-be va­ló felvételük ellen szavazott. S az oroszok ? Eltekintve attól,­­ amitől bizony nehéz eltekin­teni, — hogy fölöttébb gyanús az a hirtelen önzetlenség, amely Bu­dapest és Prága eltipróit egyszer­re csak Bangla­desh szabadsága­inak megalkuvást nem ismerő, ál­dozatkész híveivé változtatta, — hová lettek a Békemozgalom ne­gyedszázad óta oly hangos és te­vékeny szervezői, agitátorai ? Ho­­g­á lettek azok, akik Picasso béke­galambjaival eregették tele a vilá­got, akik ünnepélyes kormány­­nyilatkozatot adtak ki arról, hogy tiltsák be nemzetközi konfliktu­sok esetén a fegyverhez való fo­lyamodás jogát, akik Izraelt ag­­resszornak és megszállónak nyil­vánítják, é­s most az indiai tá­madást és az indiai csapatok je­lenlétét Kelet-Pakisztánban ter­mészetesnek tartják ? Mikor az Egyesült Nemzetek Szövetsége el­söprő többséggel felhívta a had­viselő feleket, hogy kössenek azon­nal tűzszünetet és hagyják abba az ellenségeskedéseket, ez a ha­­tározat a Világbéke közismert vé­delmezőjének, a Szovjetuniónak a vétóján szenvedett hajótörést. KESERŰ GÚNNYAL, gúnyos keserűséggel szinte azt mondhat­nánk : milyen szerencse, hogy ebben a cirkuszi világban, ebben a világpolitikának nevezett kutya­­k komédiában nincs önálló magyar külpolitika. A magyar ENSZ-de­­legátusnak nem kellett gondolkod­nia, tájékozódnia, haboznia, mér­legelnie. Elég volt papagálymód­­ra elismételnie azt, amit előtte a szovjet szónok mondott s a sza­vazásoknál a karját akkor felemel­nie, amikor azt a szovjet delegá­tus tette. 3. DE MERT NINCS magyar kül­politika és nincs független Ma­gyarország, — éppen és főként ezért, — az indiai-pakisztáni há­ború, az iszonyatos vérontás, a gyomorkavaró diplomáciai játékok ellenére, komoly tanulságokkal jár számunkra. Nemcsak tanulságok­kal,­­ reményekkel is. A mostani konfliktus lezajlása és kimenetele az elmúlt húsz év történetében minden eddiginél ékesebben mutatta meg, hogy örökös status-quo egyszerűen nem létezik. Annál frappánsabb ez, mert itt nem polgárháborúról volt szó, mint például Kína esetében, nem a gyarmati sorból önállóvá válásról, mint — mondjuk — Ke­nyában vagy Algériában, hanem egy nemzetközileg elismert hatá­rokkal rendelkező, éppen gyarma­ti sorból függetlenné vált, a világ jóformán valamennyi országával normális diplomáciai kapcsolato­kat tartó ország felbomlásáról, széteséséről. S a mai, kicsinnyé zsugorodott világban­ ez a döntő szempont, s nem az, hogy az esemény Ázsiában zajlott le. Épp így bekövetkezhetnék ugyanez vagy valami ehhez hasonló az amerikai kontinensen, Afrikában és­­ Európában is. MONDANIVALÓM lényegé­hez érkeztem. A szovjet diplomácia hosszú esztendők óta egy úgynevezett európai biztonsági konferencia összehívásán tevékenykedik. A konferencia nyíltan megvallott célja az európai status-quo, a je­lenlegi politikai és földrajzi hely­zet rögzítése, megmerevítése a kö­vetkező évtizedekre, talán évszá­zadokra. A tervezett egyezmény legfontosabb pontjai : a mostani határok megváltozhatatlansága, az erőszak alkalmazásának kikapcso­lása a nemzetközi vitákból, az egymás belügyeibe való be­ nem­­avatkozás. Orosz szempontból : a Szovjetunió európai hódításainak, gyarmatosításának hivatalos elis­merése és legalizálása. Úgy fest, vagy legalábbis a legutóbbi idő­kig úgy festett, hogy a nyugat­­európai kormányok többsége és bizonyos fenntartásokkal az Egye­sült Államok kormánya is, —­­különösen a berlini megegyezés ratifikálása után,­­ hajlandónak mutatkozik egy ilyen megállapo­dás aláírására. Azoknak a nyugati politiku­soknak, akiknek a múlt és a közel­múlt tapasztalatai nem voltak elegendők, s akik becsületesek akarnak lenni saját maguk és né­peik irányában, most a követke­ző kérdéseket kell feltenniök : Hogyan lehet bízni a belügyekbe való be-nem­ avatkozást illetően annak az országnak a szavában, amely most indiai áttétellel dur­ván beavatkozott Pakisztán belügyeibe ? Hogyan lehet elfo­gadni annak az országnak a ga­ranciáját a határok sérthetetlen­ségéről és az erőszak kikapcsolá­sáról, amely most fegyvereivel, propagandájával, ENSZ-beli vétó­jával döntő módon járult hozzá egy nagy ázsiai ország határainak megsértéséhez ? (Folytatás a 2. oldalon) Kerényi KERÉNYI KÁROLY, a ’’jelen­tékeny fehérhajú”, az ókori szel­lemtudományok világhírű ma­gyar tudósa 75 éves. Nem ’’ismertetni” akarjuk — ha valakinek, neki nincs rá szük­sége. Köszönteni szeretnénk őt, akinek születésnapja egybeesik a majd 12 kötetet kitevő Összegyűj­tött Művei 4. kötetének megjele­nésével, a müncheni Langen-Mül­­ler kiadásában. Üdvözölni akarjuk a mostani ünnepélyes alkalomból a vallás­­történészt, az írót és a poétát, a p­edagógust, — és büszkén gondo­­lnk arra, — éppen most, amikor Európa, ha nehezen is, egyesülő­félben van, — hogy a legnagyobb ma élő európai humanisták egyi­ke magyar ember. Magyar ma­radt, ha ott is hagyta azt a ha­zát, ahol ’’még a görög istenek­től is félnek” és Svájcban telepe­dett le, német nyelven ír. A HUMANIZMUS először Ke­rényi számára is az ókor tanul­mányozását és megismerését je­lentette. De neki nemcsak közvet­len, tehát szubjektív kapcsolata jen a mítosszal, mint még aligha valakinek az élők között, hanem az idők során mélyen és átfogóan behatolt a mítosz értelmezésébe. Ő volt az elhivatott.. A tudomá­nyos kutatás eredményei számára nem a véget, hanem mindennek az elejét jelentették. Kerényi professzor filozófiája, művének alapgondolata az egysé­ges embertan lett, az európai szel­lem folytonossága a görögöktől kezdve. Ő vitte át a mitológiát a humánumba, ő tette élővé, időt­lenné. Utolsó, Kerényinek írt le­velében ezt Thomas Mann is örömmel köszöntötte. A mitológia az ’’igazságmondás”, az emberi lélek képekben megjelenő művé­szi alkotása lett nála ; a mítoszt tudatosan vonta bele a jelenbe, így lett műveiben az istentan — embertan. Kerényinél ez az egy­séges isten-embertan valamennyi nép egyetemes mondanivalójának magyarázata. A jelenből átmegy a jövőbe is : aggódik az emberért, és vágya, humanista vágya az eu­rópai szellem visszatérése a földre. A filozófiai humanizmusnak, sze­rinte, a jövő vezető világnézetének kell lennie. IGAZSÁG és világosság, gyó­gyulás után vágyik az emberiség, mondja Kerényi, amikor a nagy humanizmusban és a humaniszti­kus­­tudományok tanulmányozásá­ban az önmegismerés felé halad. Az első erkölcsi törvény : az em­bert nem szabad bántani, nem sza­bad megsemmisíteni ; az embert, ezt a végtelenül megsebezhető va­lakit, nem szabad megsebezni. A mai ’’hideg” társadalom (az elnevezés Lévi-Straussé, a francia tudósé) Kerényinek valamiféle ’’second souffle”-t, második, új lélegzetvételt köszönhet, amely az elszegényedés, a leegyszerűsítés el­len küzd és az embert gazdagab­bá, szellemibbé, jobbá óhajtja ten­ni. Szikrát gyújt benne, amely ha valamikor igazán meggyullad, Platon szerint olyan erős lesz, hogy majd önmagát táplálja. Kerényi Károlyt másolni nem lehet, csak követni. KÖSZÖNTJÜK a 75 éves Mes­tert, olvasói, tisztelői, volt tanít­ványai és azok nevében is, akik közvetve kaptak és kapnak tőle Jót és Igazságot, és még sok bol­dog évet kívánunk neki. BERKI ERZSÉBET Károly köszöntése LAPUNK TARTALMÁBÓL Kovács Imre : Búcsú Deák Zoltántól (2. old.) Mindszenty hercegprímás első nyilatkozata (3. old.) Zalán Magda : Talmi taljánsá­­gok (4. old.) Hanák Tibor : A Vígszínház Bécsben (5. old.) Megyery Sári : Polémológia (5. old.) Kandy Dezső Márai Sándor új könyvéről (6. old.) Körmendi Ferenc : A narancs­fa (7. old.) Cs. Szabó László : Megváltás Szodomában (8.-9. old.) Halász Péter : Terceira (10. old.) Bodnár Bertalan : A Hóly­­ügyről (10. old.) Lehoczky Gergely novellája Határ Győző egy londoni be­mutatóról (12. old.) Gergely János : Szervánszky Endre (13. old.) Albert Pál : Marivaux-felújí­­tás Párizsban (14. old.) Kabdebó Tamás : Ulysses az Odysseusok között (15. old.) Fáy Ferenc, Keszei István, Ki­­bédi Varga Áron, Máté Im­re, Monoszlóy Dezső és Vi­téz György versei Az Idő Sodrában, Kritikák, Glosszák, Hírek

Next