Izraelita Tanügyi Értesítő, 1916 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1916-01-01 / 1. szám

i•■­­ [UNK] M­egjelenik minden hó­l­ én. — Kiadja az Orsz. Izr. Tanító-egyesület. — Előfizetési ára: a tagok számára egész évre 5 korona. — Az egyesület tagjainak díjmentesen jár. — Az előfizető pénzek és tagsági díjak az Orsz. Izr. Tanítóegyesület címére: VII., Wesselényi-utca 44 alá küldendők. — A szerkesztőség címe: VII., Wesselényi­ utca 44. Tartalom: Legfontosabb feladatunk. Irta Dr. Frisch Ármin. — Új utakon. Irta Dr.­­ Arnold. — A nemzet nevelőihez. — Még valamit az állampolgári nevelésről. Irta Gárdos Mór. — Tárca: A fogalmazás tanításáról. Irta Dr. Balassa József. — Kisebb közlemények: a) Belföld, b) Külföld. Közli Ábrányi Aladár. — Egyesületi élet. — Egy nagy magyar asszonyról. — Könyvismertetés. — Vegyesek. — Hirdetések. Legfontosabb feladatunk. Három éve, hogy Stern Ábrahám, egyesületünk elnöke, lapunk hasábjain ״ a ma feladatairól“ értekezvén, egyebek között a következőket írta : ^Amióta e hazában zsidó iskola van, azóta mind a mai napig nagy a zsidó iskolák becsülete, tisztelete ... mert a tanítóság nem állt meg a hagyományos peda­­­­gógia és didaktika kitaposott ösvényén, hanem e korok szükségleteit, a felmerülést újabb irányokat, nevelési és tanítási kérdéseket a maga eszével kritikailag méltatván, ami jót, üdvösét a felvetett eszmékben talált, magába vette és gaz­­dagon gyümölcsöztette a maga tökéletesbítésére és növendékeinek javára . . . csak a vallásoktatás feladatairól, céljairól, módszeréről, a követendő szem­­pontokról hallgatott mind a mai napig a zsidó felekezeti iskola tanítója. Ezzel adós maradt.“ Bejelentjük, hogy ennek az adósságnak a törlesztésére a Budapest terü­­letén működő vallástanárok fiatalabb gárdája vállalkozott. Az­­ Országos Szr. Tanítóegyesület­ kötelékében kapcsolatot keres ez a gárda mindazokkal, akiket hivatásuk, igyekezetük, működésük, tehetségük arra kötelez, hogy ápolják és fejlesszék azt a szellemet, mely a zsidó vallás szelleme és erősítsék azt az életmódot, melynek érzelmeit, gondolatait, törvényeit a szentírás és a zsidó történeti felfogás megszentségesítette. Azok sorakoznak az Orsz. Szr. Tanító­­egyesület zászlaja alá, akik működésük számára elhelyezkedési pontot keres­­nek. Pontot, ahol őket észreveszik, ahonnan szavukat meghallják, ahol egy­,­másnak biztos találkát adhatnak. A szakférfiak érintkezést keresnek saját maguk között, hogy egymással közöljék azokat az értékeket, melyek a vallás­­oktatásnak súlyt adhatnak, hogy egymás figyelmét felhívják [UNK] azokra a disz­­ciplinákra, melyekkel a vallásoktatás értékét emelni lehetne, azokra a szellemi hiányokra, melyek tisztségük teljesítésében akadályozzák. A módozatokra, melyek hivatva volnának első­sorban arra, hogy a tatfitói közvéleményt felvilágosítsák 09065

Next