Izraelita Tanügyi Értesítő, 1920 (45. évfolyam, 1-12. szám)

1920-01-01 / 1. szám

— 3 — Titkári jelentés­­ 1919. április—november hónapokról. , Egyesületi életünknek a lefolyt 8 hónapi története a­ magyar zsidó tamlóság legszomorúbb korszakát tárja elénk, mely sajnos egybeesik egyúttal hazánk és a magyar zsidóság leggyászosabb emlékeivel. Mindnyájunk előtt, ismeretesek a letűnt kor borzalmjai, amidőn oly uralom kapott lábra hazánk­­ban, mely nemcsak az évek hosszú során­­ át a véres verejtékkel szerzett, javainktól fosztott meg és legázolta a magyar zsidó tanítóságnak egy fél­ évszázadon át gondosan művelt kulturvetéseit is, hanem a magyar nemzeti állami és társadalmi életének alapjait támadta meg és mérhetlen pusztulást okozott anyagi és erkölcsi javainkban. Bánatos szívvel gondolunk a nagy veszteségekre, melyet a kommunizmus szerencsétlen uralma a nemzeti neve­­­lésre, a zsidó iskolákra és a zsidó tanítóság legnagyobb részének lelki éle­­­tére gyakorolt. Megrendülve kesergünk e gyászos emlékű kor szenvedései­ felén , siratjuk annak szerencsétlen, ártatlan áldozatait. Egyesületünk a lefolyt hónapokban alig fejthetett ki valamelyes te­vé­­kenységet. Az április 3 [UNK] án tartott utolsó választmányi ülésünk, mely a­ pro­­letárdiktatúra elején mintegy megérezte a ránk szakadt hajok egész soro­­zatát,. az egyesület vezetését egy 3 tagú direktóriumra bízta, mely bár állan­­dóan érintkezett egymással, az akkor fennálló rendeletek folytán egyáltalában­ nem intézkedhetett oly irányban, hogy tagjainkra bármely irányító hatást­ gyakorolhatott volna. Április hó 28-án a tanácsköztársaság lapunk megjelenését a többi felekezeti irányú lapokkal egyidejűleg betiltotta. Még az sem állott módunkban, hogy valamely más módon érintkezhessünk tagtársainkkal. Május els 6 napjaiban megjelent egyesületünk titkári hivatalában a tanácsköztársaság által kiküldött vallásügyi likuidáló bizottság és összes ingó és ingatlan vagyo­­nunkat zár alá vette, arról leltárt vett fel, pénzkészletünket és értékpapírjaink­­ról­ szóló letéti jegyeket átvette és az állampénztárba beszolgáltatta. Egyes értékesebb felszerelési tárgyakat csak a legerélyesebb ellentállás után hagyta meg a titkári hivatalban. Ugyancsak­ lefoglalta a vallásügyi likuidáló bizottság keszthelyi Üdülőházunkat is, annak teljes felszerelésével együtt. E célból leutazott Keszthelyre, leltárt vett fel és azt az ottani direktóriumnak adta át. Már m­egelőzőleg a keszthelyi direktórium az Üdülőházban vörös őrséget helyezett el, mely az épületet használatba vette. Egyesületünk vezetősége a maga részéről mindent elkövetett, hogy a Ház a nyári­ üdülésre alkalmas hónapokban a tanítók üdülésére legyen fel­­használható. E végből kérvénnyel fordult ügy a közoktatásügyi, vala­­mint a közegészségügyi népbiztossághoz, mindenütt személyesen is eljárt, kérve, hogy egyesületünk intézkedési jogának fenntartásával engedtessék meg, hogy a tanítók valláskülönbség nélkül ott elhelyezhetők legyenek. Minden fáradozásunk eredménytelen maradt. Egyesületünknek e szép intézménye teljesen kiesett kezünkből, ott továbbra is a keszthelyi vörösőrség tartóz­­kodott, mely nem kímélte sem az épületet, sem a berendezési tárgyakat. A kommunizmus letörése után megdöbbenéssel értesültünk, hogy a Há­z felsze­­­relési és berendezési tárgyainak jelentékeny részét ismeretlen tettesek elhur­­colták és eltulajdonították. • A kár megállapítása és a vétkesek kinyomozása végett az elnökség felkérte az egyesület titkárát, hogy személyesen győződjék meg a kár nagy­­ságáról és kövessen el mindent az eltulajdonított tárgyak visszaszerzése­ • érdekében. A titkár e végből leutazott Keszthelyre, ahol nagy szomorúan álla kí­ , rótta meg az eredeti leltár alapján a hiányzó­ dolgoknak nagy mennyiségét, intézkedett az ottani csendőrparancsnokságnál a nyomozás megindítása iránt , és sikerült még ottléte alatt egynémely értékes bútordarabot visszaszerezni.

Next