Izraelita Tanügyi Értesítő, 1922 (47. évfolyam, 1-12. szám)

1922-01-01 / 1-2. szám

^ r szám.á2 Budapest, 1922. jan.—febr. hó XLVII. évfolyam Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. ZR. TANÜGYI ÉRTESITŐ Felelős szerkesztő: schiehtancz Ármin. Szerkesztő: PINTÉR IGN4C Wf L^tár^ szám: Megjelenik minden második hónapban. — Kiadja az Orsz. Izr. Tanító-egyesület. — ára; nem :agak számára egész évre 20 korona. — Az egyesület tagjainak díjmentesi Az előfizetési pénzek és tagsági díjak az* Orsz. Izr. Tanítóegyesület­ címére: VI Utca 12. sz. alá küldendők. — A szerkesztőség címe: VII., Síp-utca 1! Tartalom: Goldziher Ignác. Irta: Dr. Schwarz Jakab. — Hitoktatásunk vala . Irta: Dr. Bernstein Béla. — A zsidó tanítónőképzés kérdése. Irta: Dr. Szidon G. Károly. — Megjegyzések a fönti cikkre. Irta : Dr. Málnai Mihály. — A német tanítóképzés reformja. Irta: Dr. Málnai Mihály. — A zsidó tanulók lélektani sajátságairól. Irta: Gárdos Mór — Össztanítás vagy tantárgyakra osztott tanítás. Irta: Herczka Gusztáv. A vallás és köz­­oktatásügyi m­iniszter 1921. évi 172.000 Vik­. d. rendelete. Egyesületi élet. Felhívás tagjainkhoz. — Pályázatok. — Tudósítás. — Levelezés. — Vegyesek. Kanucinus GOLDZIHER IGNÁC A zsidóság nagy fia, a jelenkor szellemi életének kimagasló egyénisége, elpihent örökre alkotásokban és hatásban páratlanul gazdag élet után. Goldziher Ignác már ifjan kiemelkedett a tudósok köréből, évizedek óta elismert és tisztelettel környezeti mestere volt tudóstársainak. Tanító volt s tanítását a hűt tanítvány megilletődöttségével hallgatta a földkerekség minden részén a humánus tudományokkal foglalkozó tudósok köre. Hadd áldozzunk mi is kegyeletes megemlékezéssel a legnagyobb zsidó tanító, egyesületünk 35 éven át volt dísztagja nemes egyéniségének. Ötszáznál több tudományos mű számokban kifejezett jele tudós nagy­­ságénak, de művei csak egy parányát foglalják magukban egyéniségének; a lelket nem lehet könyvekbe zárni. Az ő nagy istenhite, szeretete a zsidóság iránt, nagy gondolatai vallásunk történeti rendeltetéséről, erkölcsi nagysága( mely egy eszményi élet magaslatain vezette őt, az igazságkeresés szenvedélye, tanítói heve, a hagyományok megértő szeretete és lelkének­ annyi sok kincs­e nem lehetnek könyveibe temetve, de egy-egy szikra, melyet tőle nyertek,­ és belőlük ismerős lelkében, mint áldott emléke Goldziher Ignác életének. Szerény kereskedői család sarja volt. A szülői házban szigorú elvek közt nevelkedett. A gymnáziumi tanulmányok mellett buzgón és nagy öröm­­mel foglalkozott vallásos tanulmányokkal. Szeretettel beszélt gyermekkori tanítójáról, rabbi Mose Wolfról és hálásan emlékezett meg azokról a nagy és tartós hatásokról, melyeket ez egyszerű tanító gyakorolt reája. Már gyermek­­korban kedves olvasmánya volt Bachja ״ Szivek Kötelességei“ c. munkája

Next