Izraelita Tanügyi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1924-01-01 / 1-2. szám

M. Budapest, 1924. jan.—febr. hó XLIX. évfolyam. ״י•“­:2 [UNK] [UNK]‘­­­ TANÜGYI ÉRTES!m­ár minden második hónapban. — Kia­dja az Orsz. Izr. Tanitó-egyesület. - l«ok számára egész évre 3003 korona. — Az egyesület tagjainak díjment­ési pénzek és tagsági dijak az Orsz. Izr. Tanítóegyesület címére; 1 utca 12. sz. alá küldendők. — A szerkesztőség címe: VII., Síp-utca Tartalom: Fiókköreink újjászervezése. Irta: Pintér Ignác. — Az iskolán kívüli hitoktatásról. Irta: s. r. — Zsidó Pestalozziánusok Magyarországban. Irta: Dr. Zsengeri Samu. — A zsidó tanoncotthon. Irta: Dr. B.­A. — A fogalmazási készség fejlesztése. Irta: Schwarcz Károly. — Taneszköz a héber olvasáshoz. Irta: Balázs Dezső. — Egyesületi i Éld. ׳ Tud01d­ás. —* — Nyugtázás. — Nekrolog: Klingenberg Jakab. Irta: 18, VI­LLAS és K0ZDKT&T^^^|1 — Könyvismertetés. — Vegyesek. szám Elhelyez^iszamj 1^. t7 ckHöreink újjászerve­zése. .ngye 8UUJ lui­kf­ek""egész hazánkra kiterjedő szervezete bölcsen gondos­­kodott arról, hogy a magyar zsidó tanítósághoz tartozó minden egyes tag ne csak át legyen hatva a közösségbe való tömörülés kötelességérzetétől, hanem módjában legyen a maga kisebb körzetében a magunk elé kitűzött célok szolgálatában tevékenyen közreműködni A nemzeti és felekezeti oktatásügy általános követelményei mellett minden vidéknek megvannak a saját külön helyi feltételei is, melyeknek figyelembe vétele a cél elérése érdekében és a közös eszmék megvalósítása szempontjából elengedhetetlen fontos kötelesség. Országos egyesületünknek a fővárosban levő központja a zsidó iskola és vallásoktatás kérdéseiben irányító gondolatokat és eszméket vet fel, azonkívül a tanítóság erkölcsi és anyagi érdekeinek megóvása céljából a körülmények számbavétele mellett intézkedik és tagjainknak direktívákat ad. A felvetett kérdéseknek a helyi körülményekhez idomuló megvalósítása azonban a vidék­­nek van fenntartva. Az alkalmazandó egységes eljárást, illetve a végrehajtás módozatait a kisebb körzeteknek kell megállapítaniok. Az országos jelentőségű felekezeti tanügyi kérdéseken kívül előfordul­­hatnak csakis bizonyos területhez kötött sajátságos kulturális, humanisztikus és szociális törekvésekre vonatkozó problémák, melyek néha egészen kikap­­csolódnak a központi vezetőség hatásköréből. Ily esetekben a jól megszer­­szervezett és fegyelmezett kisebb közösség csakhamar­ megtalálhatja a célhoz vezető utat. Ugyancsak hasznos szolgálatot tehetnek az egész tábornak, midőn egyesületünk humanisztikus intézményeit propagálják, alapító- és pártoló tagokat szereznek. Megbecsülhetetlen érdemeket szerezhetnek maguknak külö­­nösen az által, ha a zsidó iskolának nemzeti és felekezeti szempontból való fenntartásának szükségességét hitfeleink előtt tudatossá teszik és őket ezért a legnagyobb áldozatkészségre buzdítják. ‘67 tr. *ír A Q / .T^Fele­lős szerkesztő: Dr.%Íl £ NAI MIHÁLY. Szerkesztő: PINTÉR IGNÁ k ׳Я^6<גי3b Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. Kapucinus 'יי^ י

Next