Izraelita Tanügyi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1924-01-01 / 1-2. szám

k .Ezen gondolatok vezették országos egyesületünk intézőit, midőn év­­tizedek előtt megszervezték az ország minden területére kiterjedő fiókköreinket és elismeréssel ke­l megállapítanunk, hogy ezek derekasan megfeleltek a kitűzött célnak és az egyes tagtársakkal való szorosabb kapcsolatuk folytán vonzóbbá és élénkebbé tették az egyesületi életet. Nemcsak végrehajtották a központi vezetőség intézkedéseit, hanem újabb eszméket termeltek, pezsgő­­ szellemi életet teremtettek és alkalmat adtak a tehetséges és lelkes tagtársak érvényesülésére. A szerencsétlen háború kitörésének évében, 1914-ben is 5 fiókkörünk tartott gazdag programmal ülést, melyeken a tanítóságon kívül, a hitközségek elöljáróságai, az egyes helységek hivatalos vezetői és a tanügybarátok nagy száma vett részt és sikerült úgy tanügyi, mint szociális kérdéseket meg­­beszélve a nagy­közönség előtt is azokat népszerűvé tenni. Azóta­­ 10 év telt el. A nehéz megpróbáltatások és szenvedésekben gazdag esztendők jelenségei egyesületünket is kizökkentették a régi kerék­­vágásból. A vesztett háború okozta, sokféle nyomorúság ködfátyola vonta be látóhatárunkat ez utóbbi 10 év alatt és ezernyi bajaink közt — kiki a maga egyéni dolgával elfoglalva és agyongyötörtéive, alig-alig gondolhatott a tanítói közösség régi erkölcsi javaira A mindennapi kenyér megszerzésének gondjai háttérbe szorították azon nemes és fennkölt célokat, melyekért küzdeni és fáradni azelőtt dicsőség volt. E téren bizonyos lethargia ülte meg a lelkeket és szárnyát szegte a magasabb lendületnek. A nekibúsulással járó tétlenséget azonban csak addig igazolhatjuk, míg balsorsunk teljes tudatával a továbbélés, sőt boldogulás parancsoló köteles­­ségének szükségességét nem érezzük. Ez pedig a legserényebb munkára serkent bennünket. Hozzá kell fognunk az újjáépítés munkájához. Elernyedt energiánkat meg kell acéloznunk és hazafias felbuzdulással hatványozott mértékben oda kell halnunk, hogy megcsonkított hazánk gazdasági és szellemi téren a régi fényében ragyogjon El kell fojtanunk minden keserűséget, mellyel a viharos idők alatt a szenvedélyektől felkorbácsolt hullámok bennünket el­­árasztottak. Mi magyar zsidó tanítók büszke öntudattal tekinthetünk mindenkor igaz hazafias buzgósággal teljesített munkásságunkra, melyet a nemzeti és felekezeti oktatásügy szolgálatában végeztünk. Ezt a munkát fokozottabb mértékben akarjuk folytatni. E törekvésünk egyik eszközét látjuk egyesületünk fiókköreinek újjászervezésében és eleven életet kilehelő harmonikus tovább­­működésében. Központi választmányunk kellő megértéssel fogadta az erre vonatkozó indítványt és bizottságot küldött ki, mely az elnökséggel egyetemben az újjá­­szervezés kérdéseit tüzetessen megvitassa és a zsidó iskolák elhelyezésére való tekintettel a fiókkörök újabb területi beosztását megállapítsa. Bízvást reméljük, hogy a legközelebbi nagy szünidő alatt e fiókkörök újból nemcsak megalakulnak, hanem a kitűzendő programmpontokat üléseiken le is tárgyal­­hatják. Kívánatos volna, hogy vidéki tagtársaink is foglalkoznának e kérdéssel. Egyesületünk vezetősége örömmel fogad minden életrevaló eszmét és ha megvalósítását közérdekűnek tartja, körkérdés alakjában megvitatás alá bocsátja, melynek nyomán egészséges köztudat alakulhat ki. Mindenkinek sorompóba kell állnia; nemzeti és felekezeti kultúrérdekek megvédése céljából intenzív munkát kell végeznünk a zsidó iskolában és társadalmi életben. Meg vagyunk győződve, hogy e törekvésben a magyar zsidó tanítóság nemes idealizmusa fog bennünket kísérni. Pintér Ignác.

Next