Jogtudományi Közlöny, 1913

1913-11-28 / 48. szám

432 JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 52. SZÁM, melyek sajátosságuknál és előrelátható tartalmuknál fogva a forgalmi nézetek szerint a dolog értékelésére rendszerint be­folyással bírnak. Következőleg dologi hibáról lehet beszélni akkor is, ha a dolgot valamely közigazgatási jogszabály folytán megfelelő módon nem lehet használni. (Közölve a Deutsche Rechtsanswalts-Zeitung 1913. évi 14. számában, 183. lapon.) — Megtévesztés. Üzlet-eladásnál az eladó az eddigi átla­gos bevételt kimutatta. Kikötötték a felek, hogy eladó ezen ki­mutatásért nem szavatol. Bebizonyult, hogy eladónak a vevő elé terjesztett bevételi kimutatásában foglalt adatok tévességéről tudomása volt. A német birodalmi biróság 1912 julius hó 13-án hozott V. 72/913. sz. ítéletében az üzleteladási szerződést megtévesztés czi­mén megtámadhatónak nyilvánította. Indokok: Az eladást megelőző időre vonatkozó átlagos be­vétel kimutatása nyilván azt jelenti, hogy a vevő előreláthatólag szintén eléri majd a feltüntetett átlagos bevételt. Bár a kimuta­tás tekintetében a szavatosság kizárása lehetetlenné teszi, hogy a bevételi átlagok tekintetében eladót szerződési kikötés alapján felelősség terhelje, ebből korántsem következik, hogy az a kimu­tatás teljesen jelentőség nélküli, mert kötelezés nélküli formá­ban eszközölt becslések is alapul szolgálhatnak a megtámadásra, ha megtévesztés játszott közre azok megtételénél. Nemestóthi Szabó Antal, nagykárolyi kir. közjegyző kellő képességgel, jó írással biró szorgalmas, megbízható helyettest keres azonnali belépésre. Fizetés megegyezés szerint: 15021 Ügyvédjelölt, aki önállóan tárgyal és németül tud, alkal­mazást nyer. Fizetés megállapodás szerint. Ajánlatok Dr. Erdélyi Jenő ügyvéd, Szentgotthárd, Vasmegye czimzendők. 15023 Gyakorlott írnok kerestetik Budapesten. Megkívántatik gyorsírás és perfect német tudás is. B. Teljes gyakorlattal biró ügyvédjelölt irodavezetőnek ajánlkozik, ahol májustól helyettesként is maradna. Beszél és sz­­ótul, csehül, németül és ügyvédi irodába elegendő módon beszél szerb-horvátul és románul. Czim: Dr. Osztricza János, Kraszna­horvát, Szilágy megye. 15026 Dunántúl, szép városban, ügyvédi iroda önálló vezetésére, teljes gyakorlattal biró ügyvédjelölt kerestetik. Fizetés megálla­podás szerint. Ajánlatok ((240 koronán felül)) i­dige alatt e lap kiadóhivatalába küldendők. 15033 Dr. Weisz Sáiulor boksánbányai ügyvéd, bank és telek­könyvi praxis terén teljes jártassággal biró, németül és románul beszélő jelöltet keres. 15031 Ügyvédjelöltet keresek azonnali belépésre, ki rendes pere­ket önállóan visz és telekkönyvben teljesen jártas. Dr. Lőwy Sándor ügyvéd, Monor, Pest mellett. 15030 Fővárosba vagy vidékre, társul, vagy irodavezetőnek ajánlkozik fiatal, nős ügyvéd, tíz éves fővárosi és vidéki irodai (és takarékpénztári) gyakorlattal, perfekt (szó- és írásbani) ma­gyar­ és német nyelvismerettel. Ajánlatokat e lap kiadóhivata­lába D. F. S. czimre kér. 15027 Fiatal ügyvéd, kellő tőke felett rendelkezik, átvenne dunán­túli városban vagy nagyobb járásbirósági székhelyen jóforgalmu irodát. Ajánlatokat a cAmbiczió» jelige alatt e lap kiadóhivatalába kérek. 15028 Fiatal ügyvéd, ki a magyar, német és román nyelvet per­fektül beszéli, forgalmasabb irodába betársulna, esetleg iroda­vezetői állást elfoglalna. Czim : Dr. Hirsch Ottó ügyvéd, Nyír­lövő, up. Pap (Szabolcs megye). 15029 Fiatal ügyvéd, eddig a főváros egyik legnagyobb irodájá­nak vezetője, nagy irodában irodavezetői állást vállalna. Levele­ket a kiadóba kérek (Vasszorgalom)) jeligére. 15032 6 Most jelent meg! Lakásbérleti szabályok Budapest-székesfőváros lakásbérleti szabályrendeletének hiteles szövege és magyarázata. Eljárási szabályok. Teljes joggyakorlat. Összefüggő törvények és rendeletek. Illeték­szabályok. A házadótörvény. A kapuzárási, víz- és gáz­szolgáltatási szabályrendeletek. Iratminták. Összegyűjtötte és magyarázta dr. Pongrácz Jenő budapesti ügyvéd. Harmadik, teljesen átdolgozott kiadás­­a Ára­d korona 20 fillér. Megrendelhető LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) Részv.­Társ.-nál Budapest, VI., Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben. • Főszerkesztő: Dr. Dárday Sándor. Döbrentei­ u. 20. Lapkiadó-tulajdonos: Franklin-Társulat. Egyetem-utcza 4. Felelős szerkesztő : Dr. Balog Arnold. Nádor-utcza 14. FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

Next