Kárpátalja, 1993 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1993-01-28 / 1. szám

KÁRPÁTALJA dr. Forgon Pál református püspök 80 éves Nagy ünnepre gyűlt össze a bereg­szászi reformátusok hívő serege ja­nuár 7-én, hogy méltassa szeretett püspöke születésnapját Igen sok kül­földi vendég, a város és a járás veze­tősége vett részt a méltató ünnepsé­gen­Én különösképpen nagy tisztelője vagyok mint embernek, mint család­főnek, mint ősi városunk magyarjá­nak, s főként mint a református egy­ház kárpátaljai gerinces vezetőjének. Nagyon sok rendezvényen vettünk közösen részt akkor, amikor ez óriási lelki táplálékot és magyarságtudatot jelentett az itteni őslakosság részére. Nem hiába mondtam köszöntőmben, hogy dr. Linner Bertalan egykori se­bész főorvosunk 46 ezer operációjá­val felejthetetlen munkát végzett a la­kosság testi egészségének őrzésében, ugyanezt tette dr. Forgon Pál mióta palástot öltött, hogy sok-sok ezer lé­lekhez elvigye a lelki táplálékot, az igét, az Úr imádságát, a hitvallást. Mindenütt várták, évtizedeken át keresztelőn, esküvőn, temetésen, s ti­zenöt éve mint püspököt Kárpátalja református közösségei. A nehéz időkben sokszor kellett igen bölcsen bizonyítani, hogy a fehér az fehér, nem fekete, s ez sikerült is mindig számára. Most, amikor a mai napon felváltja a kilencedik tízest, további erőt, egészséget, igehirdetést kívánok so­kakkal együtt itt élő lakosságunk örö­mére. Kerényi Gyula A lap megjelenését támogatják: Soros Alapítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Magyarországi Evangélikus Egyház Miskolci Egyetem Ukrán konzulátus Nyíregyházán? Ungvár-Nyíregyháza, Nyíregyháza-Ung­­vár. Talán még a boldog időkben (trianon előtt) sem volt ilyen élő, eleven kapcsolat a két város között, mint manapság. Ez annak köszönhető, hogy immáron nem két határszéli, provinciális kisvárosról van szó (sajnos), hanem Ukrajna legnyugatibb, Magyarország legkeletibb (Zá­honyt és Csapot nem számítva) közigazgatási központjáról. S ez a földrajzi helyzet, mely korábban inkább hátránynak számított, most, az új viszonyok közt előnyökkel is szolgál. A szocialista monstrumgazdaság leépülésével egyidejűleg megnövekedett a kisebb egysé­gek, a polgári berendezkedés alapjait jelentő városok szerepe, így vált az Ukrajna és Ma­gyarország közti gazdasági, politikai kapcsola­tok szempontjából kulcsfontosságúvá a két vá­ros, a két szomszédos megye. Mindezt csak erősíti az, hogy Kárpátalján számottevő, két­százezres, magyarság él. Ungváron már működik, s diplomáciai funkciójának betöltésén túl a helyi közgon­dolkodásra is jótékony hatással van a Ma­gyar Köztársaság Konzulátusa. Miért ne lát­hatna el hasonló teendőket Magyarországon egy ukrán külképviselet? A kérdés nem is igazán kérdés, inkább óhaj. Ez öltött testet január 19-én Nyíregyházán, ahol Emil Lan­­dovszkij, Ungvár tanácselnöke nevében - aki betegsége miatt nem tudott eljönni - he­lyettese, Vaszil Prokopec és Mádi Zoltán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgár­­mestere aláírta az alábbi nyilatkozatot: 2 Nyilatkozat­ai, Emil Landovszkij, Ungvár Városi Tanács elnöke és Mádi Zoltán Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere testvérvárosaink közös akaratát kifejezve az alábbi nyilatkozatot tesszük: Felismerve azt a tényt, hogy a városok közötti sokoldalú kapcsolatok messzeme­nően elősegítik országaink közötti szorosabb együttműködést, figyelembe véve az önkormányzatok kezdeményező szerepének jelentőségét és a benne rejlő lehetősé­geket, országaink illetékes hatóságainál szorgalmazzuk ukrán konzulátus megnyitá­sát Nyíregyházá. Ha az ukrán kormány úgy dönt, hogy konzulátust nyit Nyíregyházán, a következő ajánlást tesszük: 1.­ Tekintettel reális lehetőségeinkre, Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyisége­ket, ill. ingatlant ajánl fel a konzulátus működéséhez szükséges feltételekkel (telefon, fax, stb.) Bérleti díjat nem kérünk. 2.­ A diplomaták elhelyezését a lehetőségekhez mérten megoldjuk. 3. / Tekintettel országaink korlátozott gazdasági lehetőségeire, országaink kompe­tenciájába tartozó konzuli képviselet mielőbbi megnyitása érdekében tettük javasla­tainkat 4. /A gazdasági helyzet normalizálódásával mindkét város illetékesei újra átgon­dolják a működtetés körülményeit és feltételeit. 5. / Ungvár Város Tanácsa és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egymás konzuli képviselete és a diplomaták számára kölcsönösen hasonló feltétele­ket biztosít Nyíregyháza, 1993. január 19. Emil Landovszkij Mádi Zoltán tanácselnök polgármester Ungvár Város Tanácsa Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata A miskolci Kárpátalja Alapítvány címe: 3526 Miskolc, Gyóni G. u. 4. Tel.Fax: (46)321-253 Csekkszámlaszám: 641-035923-2 OTP B.-A.-Z. m. Igazgatóság, Miskolc, 279-98005 Devizaszámlaszám: B 81430 OTP Miskolc, Körzeti fiók, Széchenyi út 15-17. Az ungvári Kárpátalja Alapítvány számlaszáma: Ungvár, Ukrszocbank 700162, Fond Zakarpatyja KÁRPÁTALJA Közéleti és kulturális lap Megjelenik: havonta A szerkesztőség címe: 3526 Miskolc, Gyóni G. u. 4., Telefon, telefax: (46) 321-253 294000 Ungvár, Duhnovics u. 19., Tel.: 3-06-15 Főszerkesztő: Mankovits Tamás Szerkesztők: Horváth Sándor, Nagy Zoltán Mihály, Tarczy Andor Munkatársak: Dupka György, Simig Katalin, Szöllősy Tibor Készült: a B.-A.-Z. Megyei Kórház Nyomdájában Felelős vezető: Lovászik János Felelős kiadó: Mankovits Tamás Ny. sz.: B/PHF/398/Bo/1990

Next

/
Thumbnails
Contents