Kárpátalja, 1994 (5. évfolyam, 1-7. szám)

1994-01-31 / 1. szám

KÁRPÁTALJA Főhajtás a mester előtt Munkácsy Mihály emlékév A történelmi városháza dísztermében, a Munkácsy Galéria rendezésében — vezetői: Földesi Péter festőművész, Angyalossy Sán­dor főépítész, Káravánszky Ljuba kultúrfe­­lelős — megnyílt az a kiállítás, melyen tizenhét ország mintegy negyven művésze állította ki képeit. Cihák Vaszil úr, a városi végrehajtó bi­zottság elnöke köszöntőjében rámutatott ar­ra, hogy ez a kiállítás a végrehajtó bizottság terve szerint megnyitója annak a rendez­vénysorozatnak, mellyel városunk közössé­ge fejet hajt világhírűvé lett szülöttje, Munkácsy Mihály előtt, aki a magyar nem­zeti művészet korszakos jelentőségű meste­re, a kritikai realizmus legnagyobb alakja. Ezen évforduló tiszteletére a városi gyer­­mekfestő-iskola felveszi a nagy művész ne­vét, a mostani Kalinin utca visszakapja történelmileg igazolható régi nevét, amelyet Munkácsy Mihály érdemelt ki. A munkácsi II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Művelődési Kör elnöke arról szólt, hogy a Latorca-parti városunk, a Rákócziak sas­fészke árnyékában évszázadok óta, egész történelme folyamán, mindig tudott adni nagy embereket kimagasló teljesítménnyel. Éppen úgy hősöket, akik a szabadság zászla­ja alatt helyt álltak annak védelmében, mint művészeket, akik ecsetjükkel eszményi vilá­got hódítottak meg. Utalt arra, hogy ez az esemény nyitánya annak a rendezvénysoro­zatnak, mely 1994. február 20-án a Lieb- Munkácsy Mihály koszorúzási ünnepséggel zárul. A Munkácsy Mihály Emlékbizottság (Déri Múzeum Debrecen és Magyar Nemzeti Galéria Budapest) jóvoltából Munkács a ju­biláns képeinek másolatából kiállítási vá­lasztékot ad. Ennek ad helyet a városi gyermekfestő-iskola — azaz a történelmi „Fejér Ház”, mely a város közepében 1560 körül épült, később, csaknem száz éven át, a Rákóczi-család kastélya volt. Az épületben található Munkácsy Mihály hatalmas szobrá­nak gipszmakettje, melyet 1912-ben Göncz Lajos szobrász és Folner Sándor építész ké­szítettek, de sajnos a történelem viharai meg­gátolták annak bronzba öntését... A belső teremben — ez már a „Fejér Ház”-ból meg­maradt reprezentatív barokk szobák egyike — lesz a Munkácsy-emlékszoba, ahol a mű­vész munkáinak olajmásolatokból és poszte­rekből álló állandó kiállítás lesz. Az 1994. március 8-9-i debreceni emlékülés folytatása Munkácson lesz, ahol 1994. március 10-én szeretnék leleplezni a festő mellszobrát, majd tekintélyes kül- és belföldi művé­szettörténészek emlékkonferenciája zárja a művész születésének 150. évfordulójára az UNESCO által meghirdetett 1994. évi Mun­kácsy Mihály-emlékévet. Vaszócsik Matild Magyar kormánysegély Kárpátaljára Mint azt a Külügyminisztérium tájé­koztatásából megtudtuk, a Magyar Kor­mány 2001/1994. (1.17-i) határozatában rendelkezett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítéséről. Ennek alapján a Magyar Kormány 20 millió Ft értékben gyógyszer­­, kötszer-, élelmiszer- és ruházati támoga­tást nyújt a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére. A segély összeállítása és a címzettekhez való eljuttatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) közre­működésével történik. A segély átadására 1994. január 31-én, Ungváron kerül sor. Ebből az alkalomból Ungvárra utazik Jeszenszky Géza külügy­miniszter, hogy a Magyar Kormány nevé­ben az Ukrán Kormány képviselőjének, Anatolij Zlenko külügyminiszternek átad­ja a segélyszállítmányt. Ungváron sor ke­rül a két külügyminiszter hivatalos tárgyalásaira is. Az MMSZ részéről Kozma Imre atya kíséri el a 11 kamionból álló szállítmányt. A tartós élelmiszerekből, ruhaneműből, gyógyszerekből valamint kötszerekből ál­ló rakományok célpontjai Rahó, Técső, Huszt, Ökörmező, Valóc, Nagyszőlős, Ilosva, Beregszász. Az adományokat a járások, városok közigazgatásának vezetői veszik át a helyi egyházak, tömegszervezetek jelenlétében. A Beregszászba irányított kamiont elkí­séri Jeszenszky Gyula külügyminiszter úr, s ott találkozik a járás és a város közigaz­gatásának vezetőivel, a helyi szervezetek képviselőivel. -­mankovits -A miskolci Kárpátalja Alapítvány címe: 3526 Miskolc, Gyóni G. u. 4. Tel./Fax: (46) 321-253 Csekkszámlaszám: 641-035923-2 OTP B.-A.-Z. m. Igazgatóság, Miskolc, 279-98005 Devizaszámlaszám: B 81430 OTP Miskolc, Körzeti fiók, Széchenyi út 15-17. A lap megjelenését támogatják: Soros Alapítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Magyarországi Evangélikus Egyház Miskolci Egyetem Létrejött a beregszászi tagcsoport A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége megalakulásáról már tavaly hírt adott a sajtó, többek közt a Kárpátalja. A Közösség jelenleg a szervezeti struk­túra kiépítésével foglalkozik, szárnyait bontogatja. E törekvés jegyében alakult meg 1994 decemberében a MÉKK bereg­szászi regionális tagcsoportja. Az alakuló ülésen részt vevő Tóth Mihály, a MÉKK egyik vezetője, a beregszászi járás elnöki megbízottja elmondta: az értelmiségiek közössége nem a KMKSZ alternatív szer­veződése. A Közösség célja az, hogy ked­vező feltételeket teremtsen az értelmiség számára, segítse a tehetséges fiatalokat, koordinálja a Kárpátalján élő magyar és magyarul értő alkotó értelmiség tevékeny­ségét, szakmai érdekeinek védelmét, el­ősegítse a Magyarországon vagy a világ bármely részén élő magyarság szakmai kö­rei között a kapcsolatteremtést stb. Az alakuló ülés résztvevői, miután ki­mondták a MÉKK beregszászi regionális tagcsoportjának létrejöttét, azon belül há­rom szekciót hoztak létre. A gazdasági cso­port vezetője Lőrincz Lajos vállalkozó, az alkotó értelmiség csoportjának vezetője Penckófer János tanár, a Hatodik Síp című folyóirat szerkesztője, a közalkalmazottak csoportjának vezetője pedig Kincs Gábor, Beregszász város alpolgármestere lett. Ügyvezető koordinátorrá Ortutay Tamást választották meg. A regionális tagcsoport alakuló ülésén részt vett Molnár Bertalan, a megyei köz­­igazgatási hivatal elnökhelyettese és Kraj­­nyák Zoltán, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének irodavezetője. Január közepén az értelmiségi alkotó­­közösség szekciója megtartotta első össze­jövetelét, amelyen megbeszélték a Magyar Kultúra Napjára tervezett rendezvényso­rozat programját. Füzesi Magda KÁRPÁTALJA Közéleti és kulturális lap Megjelenik: havonta A szerkesztőség címe: 3526 Miskolc, Gyóni G. u. 4. Telefon, telefax: (46)321-253, 347-494 Főszerkesztő: Mankovits Tamás Szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály Munkatársak: Bagu Balázs, Simig Katalin, Szöllősy Tibor Készült: a Borsod-A.-Z. Megyei Kórház nyomdájában Felelős vezető: Lovászik János Felelős kiadó: Mankovits Tamás Ny.sz.: B/PHF/398/Bp/1990 2

Next

/
Thumbnails
Contents