Kassai Ujság, 1919. július-szeptember (81. évfolyam, 119-190. szám)

1919-07-06 / 119. szám

Szerkesztőség­i kiadóhivatal: KASSA, PÓ­ UTCA 64 SZÁM, FÖLDSZINT. Telefons?­­ra: 21. Felelős szerkesztő: DR. KÖVES ILLÉS ELŐFIZTÉSI DIJAK: Helyben és vidéken: egész évr. 64 korona, féléve 32 ker., negyedévre M ker., egy hóra 5 kor. 50 fill. Egyes szám Ara 30 fillér. A jogfolyton­osság elve alapján, a megértés őszinte politikájától áthatva ismét közre adjuk a Kassai Újságot Úgy mondják,hogy az ember vásárról jövet mindig okosabb, mint vá­sár előtt. Nos mi a direk­tóriumi betiltás után és annak megszűntével sem lettünk okosabbak Amint nem tudtuk megérteni a politikai hatóság­ok kétszeri betiltását, épúgy — de még kevésbé — tudjuk felfogni a direktóriumi betiltás indo­kolását, mely minden pol­gári lap szájára lakatot ver. Fölösleges úgy hisszük leszögezni, hogy m­i továbbra is az igazi demokratikus és tiszta szociális reformok követelésének alapján ál­lunk. A fokozatos fejlődés­ben keressük e nagyon meg­szenvedett magyar nép bol­dogulását. Joggal kell azonban szá­mot vetnünk a cseh-szlovák hatóságok intencióival. Nem először jönnek, nem is olyan körülmények között, mint első ízben, de ha valamikor, úgy ma kell hangoztatniok nekik is, nekünk is. Embe­rek, nyugalom és türelem, az ár zug, a gyűlölet utált, nézzünk szemébe egymás­nak bizalommal, úgy sem Kassán dől el a világok sora. Magyar harctéri jelentés. (Jul. 2.) Az északi arcvonalon megkezdett mozdulatokat folytat­juk. Egyébként nincs újság. (Jul. 3.) Az északi fronton csa­pataink az elrendelt mozdulatokat tervszerűleg és a legnagyobb rend­ben hajtják végre. Tiszalucnál eg­y kisebb Tornán osztag a Tiszát támadó szándék­kal átlépte, megsemmisittetett. A Szolnoktól keletre lévő hidat a románok felrobbantották. A ro­mánok ténykedése ellen, mely minden eddigi magállapodás el­e­­nére vár, illetékes helyen a leg­­erélyesebben tiltakoztunk. Hadsereg tóparancsnokság. A város átadása. Cseh-szlovák katonaság Kassán. Tegnap délután 2 órakor az utolsó vörös katona is e hagyta a várost. Itt ott fölbukkant egy szu­ronyos kat­ona, de ha jól megnéz­tük őket, láttuk, hogy polgárőrök. Sűrűbb csoportokban tárgy­áltál a járókelők az eseményed­eK Hét óra felé a Kossuth L­jós utcán két cseh távirá­z jelen­t meg. Nagy tömeg vette körül őket, hallgatták, amint magyarázzák hogy mennek a postahvatalb jelezni Ákosra a csapatoknak, hogy a pálya szabad, jöhetnek ... Alig távoznak a távirászok, fel­tűnik egy francia légionárius kisé­reteben a hivatalosan ki­dőlt cseh katona, Smicek József 30-ik gy.­ezredben­ őr­izete. Egyei­esen a városházára tartott, b.­ment He­gedüa tábornok, városparancsnok szobájába és ott Blanár Bala pol­gármester, Kriebel Edgár ár. pol­gármester- hely­ettes jelenlét­ébe­n beje­lntette, hogy a csah­szlovák csapatok és pedig a 23 ik francia­ légionárius és a 30 ik gy­ ezredek Beran al­ezredes parancsnoksága alatt körülbelül 3—4 óra leforgása alatt bevonultak Kassára. Kérte továbbá a városparancsnokot, adjon ki halad­at­lanul egy plakátot és jelezze, hogy a cseh­szlovák csapatok ren­det és nyugalmat kérnek, nem mint ellenségek jönnek, ha­nem most már a békekonfe­rencia által megállapított vég­leges határokat elfog­alni. Senkit bántódás nem fog érni. Beszéde további folyamán meg­jegyezte, hogy Hennocque tábor­nok, mint a város cseh-szlovák parancsnoka reggel, de legkésőbb holnapután jön, minden valószi­­nüség szerint Chabord francia generális is. Kérte végül, hogy a kiadandó hirdetm­ényben az esti záróra 10 órában határoztassék meg, melyen túl senki még iga­zolvánnyal se mutatkozzék az utcákon. Hegedüs városp­rancsnok vála­szában a kiküldött tudomására adta, hogy a város nagy szüksé­get szenved élelmiszerekben és sok a fehér pénz a lakosság között, melyek beváltására intézkedést­­ kér. A kiküldött megígérte, hogy­­ mindezekről a psancsnokán­ak­­ jelentést tesz. Azzal váltak a vá­­­­rosparatelnok és a cseh kiküldött egymástól, hogy az ál­omáson este 10 órakor találkoznak, mert ekkor robog be az első csapatszállító vonat. Este 9 órakor a következő hir­detmény jelent meg: Hirdetmény. A cseh­szlovák hadsereg egyik járőre azt az értesítést hozta, hogy egy nagyobb cseh­szlovák csapat az esti órákban városunkba bevonul. Az előreküldött járőr parancs­noka kijelentette, hogy a cseh szlovák cs­­atak részéről a vá­ros lakosságát bánUdas nem fogja érni. Megtorlásoktól, üldöz­tetéstől a közönség meg lesz kímélve. Felhívom a város lakosságát, hogy a bevonuló csapatoknak ezen ígéretük betartását meg ne nehezitse. Ez alkalommal az utcán való csoportosulást betiltom. Este 10 órán túl senki az ut­cán ne tartózkodjék. Az ablakok este 10 órától zárva tartandók és besötétitendők. Kassa, 1919. juiius 4 én. Hegedüa Pál, tábornok, városparancsnok. Ugyancsak este 9 óra körül autó állott meg a városháza előtt. Hét amerikai kapitány szállottak ki belőle és felmentek­ Hegedűs városparancsnokhoz. Tisztán kü­lön­i ügy­ékről tárgyaltak. Meg akartál állapítani, hogy egyik és másik részről mennyiben tartották be a fegyverszünetet. A város kí­vánságait Hennocque tábornok elé fogják terjeszteni Összeírni kíván­ják, mit vitt el a vörös hadsereg és mit vitt el a cseh hadsereg kivonulása alkalmából. Szombaton reggel a következő hirdetmények láttak napvilágot: Hirdetmény. Mint Slovákia kormányzásával megbízott teljhatalmú miniszter egész Szlovákiában kihirdetem a katonai diktatúrát. Ennek folytán a katonai ható­ságok átveszik a legfőbb hatal­mat a polgári hatóságok fölött, jóllehet azok továbbra is működ­nek, de alárendeltetnek a katonai hatóságoknak. A katonai parancsnok saját mű­ködési területén a legfőbb hatal­mat gyakorló ügyén. A katonai diktatúrát teljes mérvben gyakorolhatják a keleti front divisiójéhoz beosztott törzs­tisztek, esetleg tisztek is. A katonai parancsnok­­ saját kerületében felelős a rendért s ennek biztosítására igénybe veheti mindazon eszközöket, amelyeket jónak lát. A parancsnok jogosult a törvé­nyek megváltoztatására is, de önhatalmúlag csak a legszüksé­gesebb esetben, különben pedig a keleti front parancsnokával egyet­értőig. A katonai parancsnok járjon el lelkiismeretesen, legjobb belátása szerint, a haza érdekeinek szem előtt tartásával. -Minden paran tanoktól elvárom, hogy a lakossággal szemben igaz­ságos magatartást tanúsítson, a lakosságtól pedig kivánok nyugal­mat és a katonasággal szemben engedelmes magatartást. Köztársaságunk egyetlen enge­delmes lakójának sem lesz bántó­­dása, ellenben köztársaságunk el­lenségeivel, a lázítókkal és oly egyénekkel szemben, akik a kato­nai hatóságok rendeleteinek ellen­szegülnek, a legszigorúbban fo­gunk eljárni. Pozsony, 1919. június 5 én. Dr. Srobár s. k. Slovákia teljhatalmú minisztere. Kassa város polgáraihoz! Durva támadás lepte meg a cseh­szlovák állam polgárait ab­ban a pillanatban, mikor ezek egész ereje fiatal, szabad és béke­szerető köztársaságuk szervezésé­nél volt összpontosítva. Hogy ti és várostok véres utcai harcoktól és ágyukból való meg­semmisítő ligetestől meg legyetek kimélve, a cseh-szlovák csapatok rövid időre kiürítették Slovenskó­­nak egyes részeit. Az ellenségnek a jog és igazság által támogatott hatalom elől vé­gül mégis hátrálnia kellett. Késs* a cseh-szlovák köztársa­ságnak városa és az is fog ma­radni. Üdvözlöm várostokat és szeren­csésnek érzem magamat, hogy abba visszatérhettem és kivánom,

Next