Kassai Ujság, 1919. október-december (81. évfolyam, 191-267. szám)

1919-10-01 / 191. szám

LXXX. évfolyam, 191. szám, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kassa, Fő­ utca 64. szám, földszint. (8s­ nhizzsl szemben.) Telefonsz. 185. Megjelenik naponta h. e. t1 órakor. POLITIKAI NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ: IN- KÖVES ILLÉS. Előfizetési díjak: Helyben és vidé­ken : egész évre 96 korona, félévre 48 korona, negyedévre 24 korona egy hóra 8 kor. Egyes szám 40 fill. Királypárti a magyar hercegprímás, Budapest. Az októberi for­radalomkor megalakult Országos Papitanács tagjait egymásután függeszti fel a magyar herceg­prímás. Így dr. SZALAY Mátyást a papi tanács volt elnökét, dr. PFEIFER Miklós kassai kanono­kot, KOMLÓSSY Miklós káplán PÁLMAY káplánt és több fiatal papot, akik demokratikus gon­dolkodásúak. A hercegprímás viselkedését a köztársasági párt figyelemmel kíséri. Hennocqu­e tábornok búcsúja Hétfőn d­e. 10 órakor bú­csúzott Hennocque tábornok ka­tonai diktátor Kassa közönsé­gétől, a vármegyeház díszter­mében összegyűlt hivatalok, testületek és egyesületek veze­tői előtt. A tábornok meleghangú sza­vakban mondott köszönetet az összes hivataloknak támogatá­sukért, Kassáról a legszebb emlékekkel távozik felsőbb pa­rancsra, mint a kárpáti orosz tarto­mány katonai parancsnoka. A tábornok szavait Mattoyán­­szky Vladimir dr. polgármester ismételte szlovákul és magya­rul, ugyancsak ő mondott francia nyelvű búcsúztató be­szédet. Hennocque tábornok végül pár közvetlen német szóval is­mételten biztosította a város lakosságát rokonszenvéről s a jelenlevők éljenzése közben távozott. Magyar delegáció megy Parisba. Paris. A Dacia távirati ügynökség jelentése: A legfőbb tanács elhatározta, hogy Magyarországnak jegyzéket kü­ld, melyben a kor­mányt felszólítja, hogy legkésőbb ott. 15 ig dezignálja a magyar békedelegác­ót, amely a békeszerződést aláírja. P­aris. Az ötös tanács elhatározta, hogy nem fogad el más magyar delegációt a béke aláírására, mint olyat, amely a Tiszán­túli Magyarország egész népének akara­tát képviseli. Budapest. (A Dacia ügynökség jelentése.) Magyar politikai körökben arról beszélnek az ántant jegyzéke kö­vetkeztében, hogy nemsokára Lovászy, Andrássy, Garami, Peidl, Perényi, Hegedűs Loránd, Varjassy-kabinet alakul. Megalakult az uj román kormány. Erdélyiek a bukaresti kormányban. — Uj külügyminiszter: Vajda-Vojvoda Sándor. — A románok Magyarországon maradnak.;i Bukarest. A király kihallga­táson fogadta Manolescu- Rimni­ceau uj miniszterelnököt, aki előterjesztette az uj kabinet tagjainak névsorát. A kabinet liberálisokból, demokratákból és konzervatívokból alakul. A király átvizsgálja a tisztát és holnap hozza meg döntését. Ma­nolescu-Rimnicenu kijelentette az újságíróknak, hogy a hely­zetről még nem nyilatkozhatik. KOLOZSVÁR: A „Patria” jelenti",­ Bukarestben megkezdték a válság megoldására irányuló tárgyalásokat. Manolescu Rimnicenut a király kormány alakításával bízta meg, a kormányát semlegesnek nevezik. Hétfőn Erdélynek felajánlottak három tárcát: a külügyit dr. Vajda Vojvoda Sándornak, a vallás és közoktatás ügyit Goldis Vazulnak, az állami ja­vak tárcáját pedig Pop C. Istvánnak. Hétfőn este Nagyszebenben a rezort­­főnökök tanácskozást tartottak, a­me­lyen azt a kérdést vitatták meg, hogy Erdély részt venyen e a Bukarestben alakuló kormányban, vagy nem. Bukarest G­rd­n angol táborcos, a budapesti szövetségköz­i misszió tagja, Bukarestbe érkezett. Bukarest. A Stragul írja: A román kormány állt ó­ap a következő viaszt adta a C­erk ál­al hozott jegyzékre: A rom­án kormány elismeri, hogy a magyarországi rend fintartása érdeké­ben tel j­ó összhangra van szükség. E célból katonai sígiteogsdósra fe öleled magát és hogy csapatait mindaddig Magyarországon hagyja, mig azt a szőr ve­ségesek szükségesnek tartják. Stefanek beszámol útjának eredményéről. Támadás a magyar agitáció és a papság ellen. Stefenek tanügyi referens kassai út­járól a cseh-szlov­ák sajtóiroda a követ­ketkezőkép számol be: Meggyőződtünk arról, hogy a leg­­utóbbi időben erős magyar agitációt fejtettek ki, melyet többek közt Ékes tanácsos és felesége, Tost kanonok­­plébános és mások vezette is­. Ezek né­hány hét óta erősen igitáltak, hogy a kiesd gyerekek és diákok csak magyar iskolákba jelentkezzenek és a iskossá­got rendszeresen izgatták. Valemennyi küldöttség szónoka öntudato­san s éle­sen követelte, hogy az iskolák nisrad­zsnak magyarok, mint eddig voltak, az állapotokon ne változtassanak, fráziso­kat beszéltek a humanitás, paedagógia és didaktika elveiről, melyeket még röviddel ezelőtt a magyar államban nem respektáltak. Stefanek kormánytanácsos a küldött­ségek kéréseire és fenyegetéseire oly­módon válaszolt, miszerint a gyermekek anyanyel­vükön neveltessenek és taníttassanak A magyar diákokat az elemi-, polgári közép és szakiskolákból stb. magya­rul tanítsák, a szlovák ill. a szlovákul tudó gyermekeket pedig valamennyi intézetben a p­stallei kurzusban szlová­kul tanítsák. A körmény referens élesen és­ energikusan h­asította vissza a kas­sai agitátorok munkáját. Kassa perifériáján lévő 3 iskola szlo­vák lesz. Ea iskolákba eddig is több száz tanulót írtak be, a polgári isko­lába több mint száz diák iratkozott be. A preacomisi gimnáziumot államosít­ják, azonban katholikus jellege fenn­marad s a nyitrai, nagyszombati stb. iskolákhoz hasonlóan szlovák tan­nyelvű lesz magyar kurzussal. Hasonló módon viszik keresztül a nem­zetiségek osztályozását a többi (reál, felső leány-, ipar­i kereskedelmi) is­kolában. Mivel tisztán magyar nyelvű kereskedelmi iskolán­k szlovák földön nincs értelme, ez iskolákban a tisztán szlovák nyelvű tanítást vezetjük be. Természetesen, csak az első évfolya­mon, a feltőbbekben parallel kurzusok lesznek. A helybeli magyar diákoknak a 1 Szerda, 1919. október 1 kalmuk lesz tanulmányaikat ren­desen befejezni. Két felekezeti jellegű tanítóképzőt, szlovákká változtatunk át, mivel Szlo­­venszkóban hiány van szlovák tin­i erőkben. Valamennyi tanítóképző be­­­­látható időn belül, 2—3 évig csak szlo­vák tanítókat nevelhet. A premontrei gimnázium továbbra is katholikus jellegű lesz. Stefanek kor­mánytanácsos a tanári kart úgy állította össze, hogy az intézet élén egyházi személy fog állani s 4 tanár is pap lesz. A jogakadémiát iletőleg úgy döntött a referens, hogy az I. évfolyamra senki sem vehető fel, a II. III. és IV. évfolyamot a pozsonyi jogi karhoz csatolják, úgy hogy a hall­gatók de facto a pozsonyi jogi karra­l vannak benn.. Az ottani taná­r a kar , valamennyi államvizsga megtartására a vizsgabizottságul az eddig Kassán működött 5 tanárt delegálhatja. A tanárok még egy évig rendes illet­ményüket kapják. Azon diákok, kiknek anyagi helyzete nem engedte meg a pozsonyi tanulást — az államtól meg­felelő támogatást kapnak. Ily módon kielégíttetnek a kassai jogászok, Kassa váróra pedig megszabadul a renitens áramellenes üzelmek veszedelmes fész­kétől. Kb. 200 fanatizált férfi és nő tünte­tett a kormánytanácsos döntése ellen, ha eredménytelenül. Valamennyi isko­lába a behatásokat rend­esen folytatják. Kassához hasonlóan Losoncon is élénk politikai agitáció folyt, azzal a különbséggel, hogy Losoncon a magya­rok és „magyarónok“ más eszközhöz nyúltak. Azon álláspontra helyezkedtek, hogy nekik szlovák iskolák kellenek, nem pedig csehek. Azt gondolták, hogy sz iskola referátum nem rendelkezik elég szlovák tanerővel s ezáltal elérik Gáljukat. Ez azolan nem sikerült, mert ép Losoncon több szlovák elemi iskolai tanító jelentkezett. Ezeket ott meghagy­­ták s másokkal is kiegészítették. A többi tan­intézetet a karaihoz ha­sonló módon szervezik, néhány szlo­vák, náhány pedig magyar lesz. Valamennyi hatá­rosban utóbbi időben éles egitáció folyt az iskolaügy s általáb­a a köztársaság ellen. Feltűnő,hogy az agitáció élén majd­nem az egész katholikus papság áll. Hlmkapórt Kas­án legújabban megin­dult orgánuma, a "Slovenska Sloboda" nyíltan támogatja ezen akciót és a „Csehek ellen“ jelszóval oly módon agitál, hogy nem lehet már nézni to­vább az aknamunkát. A magyar papok és zsidók, a kélv’n’sta, evangélikus papok és maggyarőnok örülnek ennek és támogatják az igitációt, úgy vélve, hogy ily módon lehet­séges lesz a köz­társaságot aláásni. E beszímo’o­­hoz kommentárt nem fűzhetünk.

Next