Alföldi Hiradó, 1909. június (2. évfolyam, 112-143. szám)

1909-06-02 / 112. szám

Egyes szám ár* 4 fillér ___________ . Előfizetési ár: 00 f Központi szerkesztőség és Helyben, házhoz hordva: V H MM *■» MS M M M M W/M MM £90 MM kiadóhivatal: Etfsz ívre................16 kor. TV ■ fi fi g fi| Ili IV fi KECSKEMÉT, Főiskola-tér 119 Negyedévre . . .­­. 5 kor| fl | L |l | fig | ftf | || fi ll |l - : HblULUI ninHuu — FÉLEGYHÁZA, Szarvas­ u. 3. « A „NYILTTÉR“ sor* 4« filér. FÜGGETLEN NAPILAP. NAGYKÖRÖS, Deák-tér 1. | L - * M ...................."TT -_ . . Felelős szerkesztő: Szerda, 112. szám. ... .... „ 1909. junius 2. dálnokí Kovát» J»nö. Jajkiáltás. Az ország kereskedőinek az a tekin­télyes része, mely az Omke keretében a legtekintélyesebb magyar kereskedelmi egyesülést képezi, a múlt vasárnap köz­gyűlést tartott a fővárosban. A vidékről fölrándult kiküldöttek sok jogos sérelmet, sok alapos panaszt hoztak fel, sok olyan sebet tártak fel, melyre az Omkétől vár­ják a gyógyitó tapaszt. Nem foglalko­zunk külön-külön a sérelmekkel, ez a szaklapok dolga, de szóvátesszük a gyű­lés tónusát, mely abban az elnöki szék­ből is hangoztatt véleményben kulminált, hogy a kormány ellensége a kereskede­lemnek s ennek rovására is gátolja az ag­rárius irányzatot. Ha igaz volna ez a vád, akkor sem volna egészen az Omke intenciói ellen való. Ami a földmivelő-osztálynak na­­gyon szegény, túlságosan szegény és nagyon is rászorult az állam segítségére. Ebben az egyesülés főtitkára említette föl a gyűlésen, hogy a magyar kereske­delem legnagyobb baja a nép kicsiny fogyasztóképessége. Nos, ez a fogyasz­tóképesség akkor fog e emelkedni, ha az állam a földmivelő osztály érdekeit elhanyagolja ? De nem is így áll a dolog. Való­jában a kormány s a törvényhozás igen sokat tett s mindig igyekezett tenni a kereskedelem érdekében, természetesen : nem az agrárius­­érdek rovására. S vi­szont , amit az agrárius érdekért tett, azt sem tette a kereskedelmi érdek rovására. Ahol, a mienknél fejlettebb orszá­gokban, valóságosak az ellentétek agrá­rius és merkantil érdek közt, ott is a kormányzat, ha gyakorlati akar lenni, nem foglalhat pártot egyik vagy másik ellen, hanem igyekszik ezeket össze­egyeztetni, igyekszik politikáját valami élelmes és termékeny középúton tartani a kettő közt. Nálunk a két termelési ág annyira egymásra utalt, hogy nincs is köztük ellentét s ami jó az egyiknek, a nyere­ség a másiknak. Itt tehát nem is kell ravaszkodni s a két érdeknek, a kor­mányzaton belül nem kell versengenie s egymásra féltékenykednie. Nem is teszi nem is tette. A kereskedelmi s az ipar­­fejlesztő a politikai kormánynak bizo­nyára nem volt mostoha gyermeke. Persze elhanyagolni a földmivelő érdeket ott, ahol az ország egyenlőre főképp ebből él, nagy veszedelem volna nemcsak erre, de a kereskedelemre is. Ez azonban csak a múltra vonat­­kozhatik. Ma úgy állunk, hogy a kor­mányzat vezérlő és irányító munkája fel van fügesztve s a politika sujpontja a kormányzatból a társadalomba helyező­dött át. Ilyenkor tehát még a jogos fel-s kiáltásnak nincs értelme, mert tulajdon- !­­ képpen nincs tartalma és rendeltetése. Ma az a helyzet, hogy az élet műkö­désben fennakadt országot kívülről egységes ellenállás veszi körül. Ilyenkor mentül nevezetesebb termelő ág s men­tül nagyobb érdeket s erőt jelent, annál inkább kell, hogy elsősorban a maga boldogulása kedvéért rendelkezésre bo­csátkozzék a közérdeknek, tekintet nél­kül külön bajai s más termelő ágakkal való jó vagy rossz viszonyára. Amíg ellenség előtt állunk, addig különösen nincs értelme a merkantil agrárius ve­szekedésnek és vitatkozásnak. Egyfor­mán merkantil és agrár érdek, hogy az ország alul ne maradjon s azt a minden gonoszságban imponáló egységet, mely­ben például minden osztrák érdekkör­­ összefog ellenünk, ne erősítsük meg azzal is, hogy mi meg ide át hajbaka­­punk egymással. E tekintetben igazán tanulhatnánk rosszakaróinktól. Ausztriában is gyűlölik egymás a pártok — igazán gyűlölik, nem úgy, mint nálunk, ahol inkább csak virtuskodó veszekedések vannak közöttük. S ott is ugyancsak farkasszemet néz egymással agrár és merkantil törekvés. Mégis, mihelyt felvetődik a „magyar kérdés“ hanem csak a magyar kérdés­ről hallani, mindenütt és minden érdek­körben egyformán s szinte szó szerint egybehangzóan. Tudják, hogy mekkora s milyen közös érdekük a magyarok pórázon tartása s tudnak találkozni e­­ törekvésben. Rögtön, megbeszélés nélkül. Ösztönből és egyességből. A rekriminá­­lást akkorra hagyják, mikor nincs egyéb dolguk. Ezt kellene nekünk is, mikor annyi, de annyi nehezebb és fontosabb dol­gunk van. Gyermekek vasárnapja. A gyermekeké volt a múlt vasárnap, a szegény, elhagyatott gyermekeké, akikre gon­doltak a gyermekek is, a felnőttek is és akik­nek több ezer koronát — ebben a pillanatban még azt sem tudjuk, mennyit — gyűjtöttek a jóságos szívek, szép leányok, szép asszonyok, akik egész nap fáradtak, jártak-keltek, dolgoz­tak (— ezt most szó szerint tessék venni —) csak azért, hogy mennél több filléren mennél több züllött, elhagyott gyermeklelket emeljenek ki a posványból, a büsinek a gyilkoló levegő­jéből. Virágos, gyönyörűséges szép hely lett a korzó, a sétatér, a templom előtti tér, a Dávid­­féle üzlet előtt és a Gyenes üzlete előtti tér szépséges látványosság, amelynek­­a helyére száz jótét-lélek kicsalt sok ezer embert. Sok ezret, akik tudják, hogy tízszer, ötvenszer százszor adóztatják meg őket, — de azért tíz­szer, százszor adtak: krajcárt, tízfillérest és koronát. És mikor az este leszállott, az embe­rek pedig számot vetettek magukkal, ezzel nyu­godtak meg: — Elfogyott az aprópénzem, de nem sajnálom. Színes és mozgalmas nap volt a gyerme­kek vasárnapja, ezt fogják mondani és írni a kecskeméti gyermeknapról. — Nem lesz túlzás ebben semmi. Ennyi embert ennyi szeretettel régen láttunk együtt és azt a sok embert, aki kora reggeltől késő estig a korzón hullám­zott, százféle mulatság várta, százféle apróság csalogatta adakozásra. Egyik helyen újságot, sorsjegyet árultak, másutt virágokat árultak potom áron. S miközben a grammophon szóit a hölgyek vitatták a járó­kelőket — Kérem, csak egy fillért adjon ! (És mindenki többet adott azoknak a bájos leányok­nak, akik tányérral a kezükben és az ajkukon ezzel a jelszóval szólítottak meg mindenkit, aki elébük került.) — Vegyenek virágot! — Ötven fillér egy képes­lap! — Akar Liga-sorsjegyet? Legtöbben, persze adtak a perselyekbe, de nem kértek a pénzükért semmit. A züllött gyermekekért való gyűjtés egész nap szakadatlanul folyt és a gyűjtőknek Kecs­kemét legszebb asszonyai mutatottak példát. Dr. Egressy Lajos az állami gyermek­­menhely igazgató főorvosa mindent elkövetett,­­ hogy ne maradjon senkinek az a lelkifurdalás, hogy nem járultak az elzüllött gyermekek föl­­segítéséh­ez. Szenzációt keltett városszerte Dr.­­ Egressy Lajos eszméje, t. i. összehívta a váro­­­­sunkban lakó kiválóbb amatőr fényképészeket, névszerint Alvinci József, Baghy Béla dr. Fel­legi János, gróf Szapáry István, akik közösen megállapodtak Dr. Egressy indítványára, hogy az urnákról felvételeket készítenek. Ezt az öt­letes eszmét meg is valósították és pedig oly művészi gyorsasággal, hogy a jól sikerült ké­­­­peslapokat még a gyermeknapon árusították az urnabizottságok tagjai. Hétfőn összeszámolták a gyűjtést, mely­­ szerint az első napon befolyt az 1. számú ur- I­nánál (Dávid Bertalan üzlete előtt 117 korona 1­58 fillér, II. számú urnánál (Nagytemplomnál) 229 korona 80 fillér, III. számú urnánál (Gye­nes S. és fiai üzlete előtt) 93 korona 87 fillér, IV. számú urnánál (Katona-sétatér bejáratánál) 127 korona 24 fillér, V. számú urnánál (Kiosk mellett csak délután volt felállítva) 45 korona 69 fillér, összesen 614 kor. 18 fillér. A második nap eredményét még csak holnap közölhetjük. Kitűnően sikerült az idei gyermeknap. Azt hisszük sokkal jobban, mint a múlt évi, a jövedelem pedig minden bizonyal több lesz.­ Jogászmajális. Azok a fényes ómenek, melyek a kecske­­méti joghallgatók által rendezett jogászmajálist megelőzték, csaknem füstbe mentek az időjárás kifürkészhetetlen szeszélyei folytán. Ugyanis megtörtént az, amire a kecskeméti mulatságok veterán­­ látogatói sem emlékszenek, hogy a jogászmajálist hagyományosan nem a Mükert­­ben táncolták le, hanem az Otthon nagy dísz­termében. A rendezőség a legutolsó pillanatban gondolt egyet és röpcédulákon, falragaszokon értesítette a közönséget a jogászmajális Mükert­­ből az Otthonba levő áthelyezéséről. Mindez a végső percben történt, úgy, hogy félő volt, várjon tudomást szereznek-e a majális áthelye­zéséről mindazok, akik azon részt akarnak venni. Szerencsének és a rendezőség nagy buzgólkodásának volt köszönhető, hogy hama­rosan elterjedt a hír a városban, miszerint a jogászmajálist az Otthonban tartják meg.

Next