Katholikusok Lapja, 1926 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1926-01-06 / 1. szám

nn­n­n­n­n­a­n 3 3­0­0­0­0 0­0­0 0­0­0 fő katholikus ember újévi programja. Itt az újév. A bankok, bolto­sok, gyárosok elkészítik száma­dásaikat. A községek, intézetek megállapítják költségvetéseiket. Ez a helyes rend , okos ember nem bízza magát a véletlenre, hanem előre igyekezik megálla­pítani munkarendjét és terveit. De az ember nemcsak üzlet­ember, nemcsak honpolgár és családapa. Az ember, a vallá­sos ember a múló időkből az örökkévalóság­ba is tekint. A katholikus embernek is megvannak a maga nagy és fontos feladatai és mikor az idő nagy országutján mért földm­uta­­tóhoz érünk, ezen feladatai fe­lett is szeret szemlét tartani. Melyek a katholikus ember új­évi jófelté­telei ? Általában az, hogy jó katho­likus lesz. Nem a maga részé­ről nézi szívességnek és áldo­zatnak, hogy ő katholikus, ha­nem a jó Isten részéről nagy kegyelemnek. Nem fog bocsá­natot kérni, ha valahol meg kell mondani, hogy ő katholi­kus, hanem örülni fog, ha val­lomást tehet róla, tudja, hogy ezért mások legfeljebb irigyelhe­tik. Ha valaki, hát a katholikus ember lehet büszke vallására, Egyházára ! A katholikus vallás nincs az­zal elintézve, hogy valakit katho­­likusnak keresztelnek. De még azzal sem ám, hogy valaki lépten-nyomon a mellére ül, hogy „Én jó katholikus vagyok!“ Hanem, mint az Úr Jézus mondja „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.“ A katholikus vallás nem könnyű vallás. Egy katholikus embernek sok vallásos köteles­sége van, sokkal több, mint akármely más vallásnak. Ha­nem aztán, ha megteszi, nincs is annál szebb élet, nincs is nála boldogabb ember! A katholikus ember először is megadja Istennek, ami Istenéi Elsősorban a vasárnapot. Az az Istené. És azt nem igyekszik elhalászni az Úristentől, úgysem boldogulhat az ember Isten el­

Next