Katolikusok Lapja, 1937 (14. évfolyam, 1-18. szám)

1937-01-10 / 1. szám

1937. január 10 KATOLIKUSOK LAPJA 3. oldal EGYHÁZI ÉV Vizkereszt ü­­nnepe Január 6. Régi magyar szokás szerint a mai ünnepet Három kirá­lyok napjának is nevezzük annak emlékére, hogy a kisded Jézust három pogány nemzet királya fel­kereste még Betlehemben és imádá­­suk külső jele gyanánt aranyat, töm­jént és mirrhát ajándékoztak neki. A három pogány király megjelenése és imája, amit az istállóban mon­dottak el Jézus jászolkája mellett, gyönyörű gondolatot fejez ki. Nincs többé választott nép, az isteni ir­galom a világ összes pogány népét meghívja itt a földön a kegyelmi, a si­ánzáli világban pedig a meny­­nyei életre. Az Egyház kegyeletes tisztelettel tekint e három királyra, kiknek nevét a hagyomány megőrizte: Gás­pár, Menyhért és Boldizsár és hosz­­szu útjukban, amit országukból egész Betlehemig megtettek, a küz­delmes emberi élet jelképét látja. Küzdelmes és fárasztó volt a ki­rályok útja, ilyen a mi életünk is. Veszélyek, járatlan utak környezték a királyokat, akárcsak a mi életünk útját. De az eleven hit, Krisztusba vetett szent bizakodás mégis csak győzött és úttalan sivatagok s járatlan erdőkön keresztül végül is Jézushoz jutottak. Bennünket is csak a hit, a bizalom és a tiszta élet vezethet el az Urszine látására. A szentmise könyörgésében min­den hívője részére ezt a kegyelmet kéri az Egyház: „Add meg nekünk kegyesen azt, hogy boldogító látá­sodra eljuthassunk a mennybe.“ A három királyok látogatásán kívül az Egyház a mai napon em­lékezik meg a kánai csodáról és Jézus megkeresztelkedéséről. Ez utóbbi esemény után kapta „Viz­­kereszt“ elnevezését a mai nap. Szent Lucián Január 7. Vértanúsága Vértanú összefüggésben van a Vizkereszt ünnepével. Szentünk ugyanis hivő társaival együtt a börtönben várta a három királyok ünnepét. Hogy minél többet szenvedjen, az üldöző pogányok esztelen dühükben karjait hátrakötötték és az éles cseréptör­melékkel behintett börtönpadlón mereven kifeszítették. Nem a gyöt­relem, hanem sokkal jobban kínozta a vértanút, hogy a nagy ünnepen ő és társai szentmise nélkül marad­nak. Az Úr mégis hozzásegítette őket a szentmiséhez. Egyik fogoly­társának sikerült bort és kenyeret szerezni a még szabad nikomédiai keresztényektől és következett egy olyan szentmise, amilyet még nem mutattak be és amelynél egy szent sem maradt könny nélkül. A meg­kínzott vértanú mellére fehér kendőt terítettek, ez volt az oltár és fel­emelve vérző fejét, szentünk egy­másután mondotta el a mise imád­ságait. Elmondotta az átváltoztatás szavait is és amikor az áldozáshoz értek, onnan, a vértanú pap mellé­ről vették magukhoz az Úr testét. Testvérem, amikor ennek a di­csőséges vértanúnak életéből ezt olvasod, jusson eszedbe,­ hogy ne­ked is így kellene szeretned a szent­misét! Szent Család Január 10. Nem volt vasárnapja még ennek a széles földünknek pontja, amelyikre több szere­tettel, nagyobb jósággal tekintett volna az Úr, mint arra a szegényes házra, amelyben a­­kis Jézus „nö­vekedett bölcsességben, korban és kedvességben Istennél és emberek­nél.“ (Lukács 2, 52.) Figyeljük csak ennek a háznak és szent lakóinak életét! Bármeny­nyire is felettük ragyogott az Isten szerető jósága, kenyeret, mint a holló által hajdan a remete Antal­nak, nem küldött hozzájuk ; nekik küzdeni kellett a mindennapi ke­nyérért. Mikor menekültek Heródes elől az egyiptomi pogányok közé, számukra nem hullott manna, mint a választott nép számára, végig­nélkülözték a kéthetes utat, amely átvezette őket a betlehemi istálló­tól Egyiptomig. Volt munka, gond, küzdelem a Szent Család életében, mégis mint az elvesztett paradicsom távolba­­vesző fénye, úgy hat reánk a ná­záreti szent háznak örökszép pél­dája s vele együtt annak a nagy hitnek, jóakaró szeretetnek, örökös imádásnak látása, ami annyira ott­honos volt Szent József és a Szent­szűz házában. Ennek fénye mellett mily kétség­­beejtően szomorú a mai családok élete. Széthullás, szeretetlenség, véget nem érő civódás. Évente több mint 5000 válóper, házassági ügyekkel túlterhelt járásbíróságok... Összeállások Jézus áldása nélkül... Ók vegyük ajkunkra mindennap a Szentcsalád miséjének könyörgését: „Uram, Jézus Krisztus, aki enge­delmes voltál Máriának és József­nek és családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, engedd, hogy Szűz Mária és Szent József segítségével Szentcsaládod példája legyen a mi tanítónk.“ Vizkereszt Után Január 17. A szent­ II. vasárnap mise evangéliuma (János 2, 1—11.) Urun­kat a kánai menyegző szegény jegyesei és vendégei kö­zött mutatja be. Egyúttal, mintha folytatni akarná az előbbi vasár­napnak, Szentcsalád ünnepének gondolatmenetét, rávilágít Jézus ál­dásának és a boldog családi élet­nek összefüggésére. Nem az eskü­vőre felsorakozó autók, felvirágozott fogatok és virágeső teszik a boldog házasságkötést, hanem az Úr áldása és a lelkekben az ő állandó jelenléte. Szent Piroska Január 18. Isten­ke- SZŰZ ÉS Vértanú gyerme a zsenge kor­nak is adhatja az öre­gek bölcsességét és a meglett férfiak erejét. Éppen erre példa Szent Piroska élete. Előkelő római családból származott és hite miatt 13 éves korában a pogány bíró előtt kell megjelennie. Mindenki úgy véli, hogy most kevés dolga lesz a bírónak és ezt a gyermek­lányt egy-két jó szóval, vagy fenye­getéssel le lehet venni lábáról. Tévedtek. Sem a kínzás, sem a vadállatok, sem a máglya nem ret­tentették Piroskát és II. Klaudiusz császár alatt tiszta lelkét mint 13 éves szűz és vértanú adta vissza az örök Atyának. Szent Sebestyén Január 20. Alig talál Vértanú Ilvik nagyobb várost, községet, ahol a ka­tolikus hívek kegyelete nem állított szobrot Szent Sebestyénnek. A régi kecskeméti hívek a Szentháromság szobránál az egyik talapzati osz­lopnál elhelyezték az ő szobrát is. Könnyű felismerni a testébe fúródó nyilak miatt. A daliás külsejű katonát annyira megszerette Diokleczián császár, hogy testőrei közé vette és hűsége miatt rövidesen a testőrök parancs­noka lett. A kitört egyházüldözés idejében nem akarta meggyőződé­sét rejtegetni, férfias nyíltsággal megvallotta császári urának. Ez pedig pogány felindulásában egy fához kötöztette és saját alantasai­val agyonnyilaztatta.

Next