Katolikusok Lapja, 1939 (16. évfolyam, 1-20. szám)

1939-01-06 / 1. szám

KATOLIKUSOK LAPJA XVI.-IK ÉVFOLYAM Kecskemét 1939. január 6. 1. szám. Jézus Szentséges Szive! Bízunk Benned/ Kedves jó Híveim! A karácsonyi ünnep glóriás fényessége elmúlt. I)\3 nem inatt, el az az áhítat, amelyet lelkünkben hagyott a betlehemi éjszaka felérthe­tetlen szépsége. Minden esztendőben újra meg újra át­éljük azt a boldogságot, amelyet Krisztus születése jelent leletcü­nknek­. Átéljük azért, hogy minden újabb karácsonnyal több kegyelem maradjon bennünk Krisztusból. Ne csak megszülessék lelkünkben jó adventii bűn­­bánat útján, hanem növekedjék és erősödjék. Erős legyen, hogy a kísér­tések vihara ne tudja beteggé tenni. Hatalmas legyen, hogy előtte minden heródesi támadás összeomoljon. De alig múlnak el a karácsonyi ünnepnek áh­ítatos percei, máris előttünk van az élet a maga nehéz szürkeségével és Szilveszter­ estén elénk állítja a nagy kérdőjelet: mit hoz a jövendő? Kedves jó Híveim! Ezen kérdés elől kitérni nem­ lehet. Az emberi lélek nem tud megnyugodni abban, hogy erre a nagy kérdésre feleletet ne kapjon. Az óesztendő már elmúlt. Csak drága emlékek maradtak meg belőle, amelyeket az eucharisztikus kongresszus, meg a szent István-év fido­tt és az a történelmi esemény, hogy csonka hazánk elvesztett terüle­téből egy darabkát visszakaptunk, egymillió magyar testvérünket köszönt­hettük karácsony ünnepére. De ezek a történelmi értékű események el­múltak. Előttünk a jövő! Nem tudjuk, mit akar. Elhozza-e a magyar igaz­ságnak teljes feltámadását? Visszaho­zza-e a többi elszakadt magyar test­véreinket? Vagy újabb küzdelmek elé állít, amelyeket áldozatos lékekkel kell vállalnunk? Hoz-e további vallásos elmélyülést, olyan lelki fejlődést. A KEC&REFIgTI­M Te nevedben, Uram / Néma­ Bál A kecskeméti szegénygondozás javára az idén is megrendezik a Néma Bálát január 7-én délután 6 órakor a városháza közgyűlési ter­mében. Ez a bál, amelyről lapunk vezető helyén írunk, nem csak ab­ban különbözik a többitől, hogy ennél nincs tánc és estélyi ruhás felvonulás, kacagó jókedv és ci­gányzene, hanem abban főleg, hogy erre mindenki hivatalos. Nem lesz külön meghívó, nem zártkörű tár­saság találkozása ez a bál. Ide min­denki hivatalos, akinek van szeme a januári fehér hótakaró mögött meglátni a magyar élet didergő szenvedését és van szíve, együ­tt­­érezni népe szegénységével a der­mesztő tél hosszú gyötrelmeit. Annak nevében, aki a felebaráti szeretet parancsát mindenek fölé magasztalta, arra kérjük a mi jó híveinket, hogy tehetségéhez mér­ten járuljon hozzá mindegyikük a Néma Bál krisztusi céljához kész­séges szívvel nyújtott adományai­val. — o— Tost Barna A nagy magyar főpapok modern utóda. Mintha életre kelne és fa­kult aranyozása keretéből elibénk állana a dicsőséges magyar múlt főpapi talárt viselő valamelyik alakja, ahogyan leh­et őket látni p­üspöki rezidenciák ódon termet­én — ezt jelenti számunkra a kassai hívek lelkipásztorának, a kassai dóm prelátus­ plébánosának fellépése a líceumok előadó aszta­lához. Előadását január 9-én tartja a piarista gimnázium dísztermében délután 6 órakor. Igaz megbecsüléssel és büszke lé­lekkel várjuk őt, a magyar ügynek húsz esztendőn keresztül lankadat­lan harcosát. Hisszük, hogy közénk érkezése ünnepi esemény lesz a mi magyar híveink számára. Következő líceumi előadásunk keretében dr. Werner Alajos zene­akadémiai tanár ismerteti a grego­rián egyházi zene hatását a magyar népénekre és dalra. Közreműködik a Szent Cecilia-kórus Acsay Vil­mos karnagy vezényletével. E nagysikerűnek ígérkező egyházzenei eseménynek időpontja január 16., d. u. 6 óra a piaristák dísztermé­ben. —­0—

Next