Katolikusok Lapja, 1939 (16. évfolyam, 1-20. szám)

1939-01-06 / 1. szám

2. oldal KATOLIKUSOK LAPJA 1939 január 6. a trifity mind, mélyebben alakítja át a magyar életet krisztusivá és ezzel együtt boldoggá?­lloz-e munkáinknak áldásos termést? Iloz-e értékesí­tési lehetőségeket? Nagy kérdések ezek, amelyekre választ követel a lépért. De kitől kapok én erre választ? Talán azoktól, akik emberi hiszékenysé­geket kihasználva, babonás jóslásaikkal kábítják el az embereket? Itn­ visszanézek az elmúlt esztendőbe, a drága emlékek úgy integetnek felém, mint a búcsúzó testvér a halál dombjáról szeretetének fehér kendőjével, ti a jövőbe nézek, csak sötétség nehezedik a szememre. De lelkem és hitem áthatol a sötétségen. Csillagot lát az adventi homályban, a közeledő hajnal csillagát, amely mindjobban és jobban fényesedül és a karácsonyi csillagnak ragyogásával oszlatja el a sötétséget. Ennek a csillagnak ragyo­gásával oszlatja el a sötétséget. Ennek a csillagnak a fényében látom meg azt az isteni gyerm­eket, aki karácsony éjszakáján azért is született egy­szerű szalu­mával kibélelt jászolbölcsőben, hogy az Istenre való hagyatko­zásnak soha el nem felejthető példáját, de egyben biztonságérzetét is adja. Ez az isteni Gyermek az, akinek kezében van a jövőnk. Vele indu­lunk el a jövő felé. Az ő világossága hatja át a jövő bizonytalan sötétsé­gét­. Az Ő kegyelm­e old erőt az újesztendő szent kötelességeinek telje­sí­­tésére. Valamit érzünk most abból a nyugtalanságból, amit Péter apostol érezhetett Genezáret tavánál, amikor egész éjszakai hiábavaló fáradozás után üresen húzták ki hálóikat. De Jézusnak a biztatására újra megveti a hálóját... »a Te szavadra kivetem a hálót.« (Lk. 5., 5.J. A bizalomnak csodálatos jutalma a mi lelkünket is meghatja. Nyugtalanságunkat ez­­a bizakodó érzés váltja fel. Gram, a Te nevedbent, a Te szavadra indu­lunk el az új esztendő kötelességeinek teljesítésére. Mennyi feladat áll előttünk, amelyeket teljesíteni kell. Ila csak a lelkünkbe néztünk egy pillanatra, ott is annyi munkát ad az a Krisztus-arc, amelyn­ek hason­ lilánál kellene Krisztushoz, de sokszor annyira eltorzult, lla családra te­kintünk, lelki és anyagi gomb­k egész tömege áll előttünk, lla az egyház­­községürak életére gondolunk, amelynek képét a hitéleti statisztika mu­tatta meg, mind-mind újabb és növekedő feladatok megoldását sürgeti. Mert jól értsük meg Testvéreim, hogy ahol Krisztus él, ahol az ő lelke sugárzik, ott nincsen lanyhaságn­ak helye, ott állam­,dó és folyton haladó m­unka lüktet. Krisztusnak fáj még az a sok lélek, akik nélküle akarják az életet leélni és saját boldogtalanságukon kell m­egtapasztalniok, hogy Krisztus nélkül nincs boldog élet. Krisztusnak fáj azoknak sorsa, akik saját meggondolatlanságukból olyan életet teremtettek maguknak, amely­ben a mámoros önfeledtség után keserű ébredéssel jönnek rá, hogy az isteni kegyelmek ereje nélkül boldogságot biztosítani nem tudnak ma­guknak. Krisztusnak fáj sokaknak szegénysége, akik mások bűne, vagy saját hibájuk miatt a nyomorúság áldozatai. Krisztusnak fáj a házasságon kívül született gyermekeknek sorsa... a rabszolga sorban sínylődő gyári­­munkás vergődése! Mily óriási munkaterület. Mennyi nagy feladat és mennyi munkás lélekre van szükség. Megrendülve n­ízek az újesztendő nagy feladatai felé, de Jézusnak tekintete, biztató szava eloszlatja aggo­­dalomi­ínnt. A Te szavadra uram s a Te áldott nevedben elindulok a munkára. Erősen hiszem, hogy a Te szavad nemcsak szolgáid lelkében, hanem híveink lelkében is apostoli visszhangot kelt s min­t egykor Péter­rel társai, úgy jönnek híveink is velünk a lelki betegek gyógyítására, a lelki halottak feltámasztására, a szegények támogatására, a bérlik, sán­ták és vakok gyógyítására... Gram, a Te szavadban bízva indulunk el, áldd meg munkáinkat, amint megoldottad Péter hálóját, hogy az újesz­tendő minden kecskeméti katolikusnak a Te isteni életed teljességét hozza, így legyen a mi új esztendőnk a Te áldásodtól s kegyelmedtől nagyon boldog! KOVÁCS SÁNDOR prelátus-plébános. Hitvédelem Ismerek olyan hívőket, akik minden áldott nap felkeresik a templomot, gyakran gyón­nak és áldoznak és mégsem jobbak a többinél. Mi értelme és értéke van tehát a vallásos életnek? Hisz az emberek nem lesznek jobbak általa. FELELET: Készséggel elismer­jük, hogy templomba járó, gyakran gyónó, sőt gyakran áldozó hívek között vannak gyönge, állhatatlan és gyorsan visszaeső lelkek. Elis­merjük azt is, hogy néhányan csak a külső áhítatformával törődnek, de távol áll tőlük a hit szelleme Ebből azonban nem lehet a komo­lyan vett hitélet és a vallás igaz­ságainak értéktelenségére követ­keztetni. Hát nem furcsa lenne, ha valaki, akit esetleg a piacon hamis pénz­zel becsaptak, kijelentené, hogy többet nem vesz pénzt a kezébe. Vagy pedig, ismervén egy bűnös életű cipészt, elhatározná valaki, hogy soha életében cipőt nem húz a lábára. A gondolkozásnak ugyanezen dő­resége és az oktalan általánosítás a hibája annak a következtetésnek amely néhány kivételes és sajnála­tos eltévelyedés címén a keresztény hitélet értéktelenségéről beszél. Ez az egyik hiba. A másik az, hogy az ellenvetés éppen a gyönge és állhatatlan lelkeket választja ki zsinórmérték gyanánt. A katolikus hitélet legfőbb törvénye és eszmé­nye Jézus, ő jelentette ki: »Én vagyok az út, az igazság és élet.« Jézust követték a mi szentjeink, így lettek ők a világtörténelem legdicsőbb és legtisztább jellemei. Egy Szent Ferenc, Szent Erzsébet, Ágnes, Alajos és Cecilia tündöklő jellemtisztasága és hófehér élete mellett csak a sajnálatos rosszindu­lat beszélhet arról, hogy az ember, komolyan véve a hit és az evangé­liumok erkölcsi szabályait, nem tud jobbá lenni. JÉZUS SZIVE OLTÁRÁRA Kiss Terézia 5, Bozsik­ Julianna 5, Ba­­binszky József 2, Rusz Ervin 20, Gyenes István 10, Barthalos Béláné 5, özv. Szikra Ferencné 2, Kiss János 5, Adamik Sándor 5, özv. Weszelovszky Jánosné 2, özv. Ősz­iévi Emmánuelné 1, özv. Vas Pálné 1 pengőt adományoztak. Hálás szív­vel mondunk nekik köszönetet.

Next