Katolikusok Lapja, 1940 (17. évfolyam, 1-20. szám)

1940-01-07 / 1. szám

KATOLIKUSOK N­APJA. XVll.-IK ÉVFOLYAM Kecskemét 1940. január 7­­. szám. térdeltünk, Uram az év utolsó nap­ján. Templomaid kicsinyeknek bi­zonyultak, nem tudták befogadni tieidet, de Te láttál minket és örömmel pihent rajtunk a tekin­teted. Köszönjük, Uram, az elmúlt év sok-sok kegyelmét. Köszönjük, hogy a kecskeméti egyházközségben 481.991-szer szálltál híveid szívébe a szentáldozáson keresztül. Köszön­jük, hogy segítettél, hogy támogat­tál minket. De ugyanakkor fáj a szívünk azokért, kik — bár tieid buzgóságát látvák, — mégis távol maradtak Tőled. Az új esztendőben vonzd Magadhoz őket is. Köszönjük, Uram, hogy 46 ma­gyar testvérünket hozzánk vezetted, hogy katolikusokká tetted őket. De ugyanakkor fáj a szívünk, hogy 14-én elszakadt Tőled, az igaz vi­lágosságtól. Vezesd vissza őket újra a közös akolba. Köszönjük, Uram, hog­r a 995 Magadhoz szólított testvérünk olyan szép katolikus módon búcsúzott tő­lünk. Köszönjük, hogy szentségeid­del megerősítetted őket, hogy mel­lettünk álltál életük alkonyán. De ugyanakkor vérzik a szívünk azért a 38 testvérünkért, akik bűnös ha­nyagságból költöztek el szentségeid nélkül. Köszönjük, Uram, hogy 1607 gyermeket adtál a mi egyházköz­ségünknek, hogy az országos átlag­nál jóval magasabb születési arány­szám révén 612 taggal gyarapítot­­tad egyházközségünket. Imádkozunk... és köszönünk mindent. Aztán ígérjük, hogy az új évben azért dolgozunk, hogy lelkünkben szebb legyen az Isten arca. És akkor nem aggaszt ben­nünket az évek múlása, nem bánt A jova Kedves jó Híveim! A nagy világegyetem órájának mérhetetlen számlapján, amely az időt évekkel és évszázadokkal méri, ismét fordult egyet a mutató és új évszám­ot ír föl az élet vándorainak. A szilveszter­esti harangok hívó szavára Te Deumot énekeltünk az elmúlt esztendő búcsúztatására megköszöntük az el­múlt évnek minden kegyelmét, ame­­lyekk­el a gondviselő Isten elhalmozott és fürkésző tekintettel néztünk az új esztendő felé. Bánn­elmyire is próbáltunk azonban valamit meg­látni a jövendőből, csak bizonytalan ködöt, csak nyugtalanító sötét­séget észleltünk, de semmi bizonyosat nem láttunk. Ez így van mindég, amn akkor az evm­beri értelem akarja kutatni a jövendőt és keresni. Hagy­mát is hoz m­ajd az új esztendő. E'­ a 'b­izonytala­nság nyugtalanná tette. Akik nem bírják el a Lelki küzdelmeket, azok sietnek a mámorhoz, hogy elfelejtsenek mindent és vakon ugorjanak át az új esztendő határán. Egyetlen világosság van, amely a bizonytalan jövőnek sötétségét elosz­latja. Az, akinek érkezéséről szent. János evangélista azt mondja: »Ö­ be­rne élet voltft s az­ élet volt az emberek világossága és a világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogja.« (Jási. 1., 4., 5.) A karácsony éjszakájának egyetlen fértje a betlehemi barlang világosságé. A jövendő éjszakájának biztos fénye az az isteni Gyermek, aki azért jött karácsony éjszakáján a világra, hogy az emberi életet Istenhez felemelje. De ennek a karácsonyi éjszakának van egy másik üzenete: a Gyermek. Az Isten egyszülött fia emberré levésében a gyermek kicsiségét veszi ma­gán, h­ogy felemelje a gyermeket. Az első karácsonyi éjszaka előtt a gyerm­ek atyja kénye-kedv­értek volt kitéve. Születése után odatették lába elé és ha az pogány szívvel elfordult tőle, akkor ki­tették a Dag­­geins hegyére, hogy ott pusztuljon el. Az ott ■ siránkozó gyermekeknek panasza volt a történelmi advent legfájdalmasabb rorátéja. Ez a pogány kegyetlenség nyu­atkozott meg az első karácsonyi éjszaka után is, ami­kor hatalmi, tébolyában őrjöngő Heródes minden két éven aluli gyer­meket megöletett, mert félt a Gyermektől. De azóta mindenütt, ahova karácsony éjszakájának melegítő fénye eljutott, ahol szállást adnak az isteni Gyermeknek, ott megbecsülik a gyermeket is. A katolikus élet emelkedésével a hitbeli öntudat erősödésével karöltve jár a gyermeknek megbecsülése. Hitünk tanítása szerint az élet az Isten nagy ajándéka. S­zánden gyermek egy-egy életbimbó, amelyet a gondviselő Isten bíz a szülőkre, hogy heródesi támadástól megoltalmazza és gondviselő szere­

Next