Katolikusok Lapja, 1943 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1943-01-03 / 1. szám

JJtUlUW. U u&ma a M­oui&i Mit tenne Jézus? Egy alkalommal egy budapesti ügyvédnél volt dolgom. Az ügyvéd telefonált egy ügyfelével s én addig körülnéztem irodájában. Szemem az íróasztalán akadt meg. Egy mű­vésziesen rajzolt táblát láttam ott s rajta azen felírást: „Mit tenne Jézus?“ Elfoglaltsága után megkérdeztem az ügyvédet, hogy mit jelent író­asztalán ez a táblácska? Az ügy­véd meggyőződéssel válaszolta: Amikor nehéz ügyem van, amikor úgy érzem, hogy nehéz valamiben döntést hoznom, amikor valaki ké­réssel fordul hozzám, amikor úgy érzem, hogy indulataim erőt vesz­nek rajtam, amikor valami nem­­várt megpróbáltatás, szenvedés, balsiker ér, —­ akkor csak ránézek e figyelmeztető táblácskára: „Mit tenne Jézus? — és máris tudom, mit és hogyan kell cselekednem! Türelemmel és szeretettel, minden­ben alázatosan engedelmeskedve a Mennyei Atyánk szent akaratának! * Ha minden katolikus ember min­den cselekedete, szándéka, terve előtt feltenné önmagában a nagy kérdést: „Mit tenne Jézus?“ — akkor nem volna bűn, nem volna szeretetlenség, nem volna gőg, hiú­­ság, kapzsiság, — hanem minden ember kifaragná egyénisége már­ványából a szelíd, az alázatos, a béketűm­­or Jézus képmásét s ak­kor ez a föld sem volna a siralmak völgye, hanem a béke, a szeretet hazája! Akarjuk, kívánjuk azt az újévben? Akkor kezdjük el még ma a nagy munkát, az igazi lelki szabadság­harcot! S meglátjuk, hogy máskép alakul az életünk. Több lesz akkor az újévben életünkben a lelki öröm, mint a boldogtalanság, több lesz az erény, mint a bűn. Milyen jó volna, ha az újévben a jóság, szeretet, krisztusi béke, kegyelem járná át a lelkeket. Akarjuk ?! Akkor vessük fel minden cselekedetünk előtt a nagy kérdést: „Mit lenne Jézus?“ !és ha ezt tesz­­szük, amit az Úr Jézus cselekedne, amit és ahogyan súgja nekünk, akkor meglátjuk, hogy jobb, szebb és boldogabb lesz az életünk Felelős szerkesztő ■ KOVÁCS SÁNDOR preláris-plábános. Kiadja a kecskeméti­akat. Egyházközség — LAPUNK legközelebbi száma 1943. január 17-én jelenik meg. Az imakönyvek Ez az eset nemrégiben történt meg egyik búcsújáróhelyen Egy vendégpáter gyóntatott a búcsújáróhelyen. Sokan voltak az ájtatoskodók és aránylag kevesen a papok, így aztán a páter gyón­tatószéke körül egész csoport vára­kozott, hogy reá kerüljön a sor. Férfiak, nők, fiatalok és öregek voltak ott vegyesen. Gyóntatás köz­ben megfigyelte a páter a viselke­désüket. Egy ideig összekulcsolt kézzel imádkozgattak, de ezután bizony megunták a Miatyánkok és Üdvözlégyek egymásutánját. Főkép a férfiak nézgelődni kezdtek, de ennek is hamarosan vége lett és unottan bámultak maguk elé vagy a levegőbe. A páter reájuk szólt. Nincs imakönyvük? Jól tennék, ha egy kicsit imádkoznának ! Kissé elfogultan, sőt szégyenkezve néztek a férfiak és fiatalok. Bizony nem volt imakönyvük. Meghallotta ezt a sekrestyés, aki valami dolga végeztével éppen arra járt és néhány pillanat múlva vagy egy tucat imakönyvvel tért vissza Azok a könyvek voltak, amelyeket a vidéki ájtatoskodók ott felejtettek a templomban és többé nem jöttek vissza érte. A sekrestyés kiosztotta az ima­­könyveket a várakozó férfiak között és mindjárt megváltozott a helyzet­kép. Fellapozták az imakönyvben a gyónási ájtatosságot, amikor készen voltak vele, más imákat szedtek elő és látszott, hogy gondolkozva, ér­telemmel olvassák azokat. Ez a kis történet rátereli a fi­gyelmet az imakönyvek értékére. Az igaz, hogy az imádság módjai közül az elmélkedő és a szív mé­lyéből jövő ima, melyet az ember maga készít, az a legértékesebb. Ámde hányan képesek erre? Ahhoz, hogy valaki elmélkedő imát tudjon végezni, bizonyos lelki tartalom és valamelyes gyakorlat is szükséges. Ez azonban nincs meg mindenki­nek. Azok számára, akikben nincs meg az ilyen készség, feltétlenül szükséges az imakönyv. • Ne hanyagoljuk el tehát az ima­könyveket! Sok vallásos ember hasznos segítőt talál bennük és használat közben megtanulja be­csülni a jó imakönyvet. A régiek annyira szerették imaköny­vüket, hogy kérték hátramaradottjaikat: még a koporsóba is tegyék bele őket. Igaz, hogy ott már nem veszi semmi hasznát a halott. Ámde maga az a kívánság mutatja lelkületüket, amely bizony legjobb előkészítő az Örökkévalóság számára. Nagyvilág $11. Pius pápa, a Vatikánból hír szerint átköltözik Róma város másik részébe, hogy reá való te­kintettel ne bombázzák a várost, illetve ha bombáznák ő is kivegye a részt nemzete szenvedéseiből. Kir Goebbels német birodalmi miniszter írta az „Új Európa“ című folyóiratban. Oly világot igyekszünk létrehozni, ahol nem lesz gyűlöl­ködés az ember és ember között... A mi felfogásunk szerint az eszmei közösség eszménye az isten. Csak az ő akarata szerint alakulhat ki a népi eszményi közösség elve el­méletben és gyakorlatban. Tízezer olyan község van az Északamerikai Egyesült államok­ban, ahol nincs templom és fia.T­6 ezer falu nem látott már évek óta lelkészt. Tizenhárom miillió 12 éven aluli gyermek van, akik nem ré­szesültek vallásoktatásban. A csodálatos burgonyaárató gép. Ukrajnában az idén már gép­pel „aratták“ a burgonyát. A szo­kásos burgonyaszedéshez számtalan dolgos kéz kell. Ez azonban bijján van manapság s a németek máris kiküszöbölték­ ezt a hiányt. Az ukrajnai burgonyaföldeken sajátsá­gos szedőgép jelent meg s ez fésű­­szerü karjaival a legkisebb burgo­nyát is kiveszi bokrából, hogy egy két és fél méter hosszú elővát­o­r utján be is gyűjtse egy tartályba A szedőgép naponta 6­—700 mázsa burgonyát tud összegyűjteni akár száraz akár nedves talajból. Kötelező lesz a nasülés Bul­gáriában — Egy bolgár lap közt, a sokgyermekes családok támoga­tásáról és az agglegényadó beveze­téséről szóló törvénytervezetet. A törvény értelmében az agglegények­nek tizennyolc hónapon belül meg kell nősülniük, mert különben el­bocsátják őket a szolgálatból Ál­talában a középiskolai végzettségű­eknek huszonkétéves korig, a főis­kolát végzetteknek harminc éves korukig meg kell nősülniök. A sok­gyermekes anyákat külön kitünte­tésben részesítik.

Next