Kecskeméti Ellenőr, 1938. szeptember (2. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

1938. szeptember 1. KECSKEMÉTI ELLENŐR 3 oldal Elsőrendű PUCH márkás kerékpárok. N. S. U., P U C H motor­­kerékpárok kedvező fizetési feltételek mellett kaphatók Papp S. és Fia cégnél. LUTHER UDVAR. TELEFON 162. ma NAPI HÍREKAZ OLVASÓK KÖRÉBŐLOTTHON MOZI Szeptember I., csUtertük, ti kát.: Egyed, prot. : Egyed. A NAP kel 5.17, nyugszik 18.42. A HOLD kel 13.17, nyugszik 21.23. tjiszakai gyógyszertárak szépít. l«!6-ig. André László (Rákóczi út), Katona örökösök (Batthiány utca). Milyen idő wait Kecskeméten ? A Gazdasági Szaktanitóképzö jelentése : Az el­múlt 24 órában a hőmérséklet maximuma -f- 25. minimuma -|- 14.8, talajmentén -|- 13.5, ma reggel 7 órakor -j- 17.2 C. fok volt. Az égbolt borult. Csapadék 1.2 mm. esett. — Idő járásjelentés: Mérsékelt szél, több helyen további eső. A hőmérséklet alig változik. * VISSZAMARADT ALKALMI OL­­CSÖ RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK ugyanolyan jót­állással. kedvező feltételek mellett besze­rezhetők Alföldi Rádió és Villanyüzem Kel­­lermann Jenő-cég, nagytrafik mellett. — Változás a rkat. plébánián. A váci mcgyéspüíspök a kecskeméti plébániáról Mátyásföldre helyezte Záhorszkv Gyula lelkészt, helyébe Verner Kornél váci új­­misés került. Záhorszkv ma reggel eluta­zott új működési helyére. i — Átlépte a Tiszát a száj- és köröm­fájás. A száj- és körömfájás, bár igen eny­he lefolyású, egyre terjed. Már átlépte a Tisza vonalát is. ezért az állategészségügyi hatóság zár alá vette a II. és Ili. állat­egészségügyi kerületet is. ahova Kisfái és környéke, valamint Lakitelek és környéke tartozik. — Telefont kapott a községi bíróság. Dr. Liszka Béla polgármester intézkedésére ina délelőtt bevezették a telefont a köz­ségi bíróság hivatali helyiségébe. Az új telefonállomás hívószáma: 469. * ŐSZI CIPÖSZÜKSÉGLETÉT a Héj­­jas Cipőházban szerezze be, Nagykörösi utca 8. szám. — Vasúiasok tanulmányúton. A kecs­keméti nagyállomás három tisztviselője a városföldi állomás vezetőjével igen szép tanulmányútra indul szombaton, szeptem­ber 3-án. Szegvári István főtiszt. Cseh Béla állomáselöljáró, irodakezelő, dr. Nagy Elemér fogalmazó-gyakornok és a város­földi állomásvezető a szabadság tartama alatt 3 heti tanulmányútat végeznek. Az első útjuk közvetlenül Londonba vezet, ahonnan Hollandián keresztül Syájcba, majd Franciaországba utaznak. A négy MÁV tisztviselő nagy szorgalommal készül a ta­nulmányútra. — Az első őszi köd ereszkedett a Du­nára és a hegyekre kedd reggel. A köd­­fejlődést a hétfő esti nagy felhőszakadások párolgása idézte elő és első jele a közeledő ősznek. A főváros környékén hétfő C9te két heves zivatar volt. Ercsiben 43. Móron 44 milliméter eső esett, de az utóbbi he­lyen jégeső is volt, amely kisebb károkat okozott a vidék híres szőlőiben. Az ország többi részein is voltak kisebb-nagyobb fel­hőszakadások. így Balatonboglár, Túrkeve, Magyaróvár. Mezőtúr és Cegléd vidéke ka­pott 20—30 milliméteres esőt. A hőmér­séklet sokhelyütt elég alacsony, de a fő­városban kedd délre megint 24 fokig emel­kedett. Az időjósok szerint kisebb ziva­tarok lesznek még. — Halálozások: Szabó Lajos asztalos­­mester 77 éves rk. — Kátai Kiss Mihály' kőművessegéd 42 éves rk. — Czéhes István fm. napsz. 75 éves ref. A Háztulajdonosok Szövet­ségének dicsérete Tekintetes Szerkesztőség! A Háztulaj­donosok Szövetségének vasárnapi közgyűlé­sén kiderült, hogy7 óriási munkával igen jelentős eredményeket sikerült elérni. A vezetőség mindezeket önzetlenül, a leg­csekélyebb díjazás nélkül végezte el. ezért ezúton mondunk, mi háztulajdonosok, ne­kik hálás köszönetét. Eddig ugyan még nem nagyon érez­tük a megígért segítségek áldását, ele éjien a közgyűlésen elhangzottakból tudjuk már, hogy a segítség nem késhetik soká. Amikor ismételten megköszönjük a ve­zetőség fáradozását, felhívjuk házigazda­­társainkat. lépjenek be mindnyájan ebbe a gyönyörű eredményeket felmutató szövet­ségbe. mert a tömörülésben az erő. s men­nél többen vagyunk együtt, annál szebb eredményeket érhetünk el. Tisztelettel V. M. AZ ARCBŐR CÉLSZERf ÁPOLÁSÁ­HOZ mindenekelőtt az szükséges, hogy bélműködésünket reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes »Ferenc József« ke­serűvízzel megfelelően elrendezzük. Kér­dezze meg orvosát. — Angol és német nyelvtanfolyam városházi tisztviselők részére. Barsi Leiden­frost Adolf nyelvtanár a városházi tisztvi­selők részére angol és német nyelvtanfolya­mot rendez hetenként 2—2 órára. A tan­folyam részvételi díja egy hónapra 2.70 P. — Kiadott színigazgatói engedély. A kultuszminiszter Kardoss Géza színigazgató­nak szejrtember 1-től egy évre Kecskemét, Eger. Hódmezővásárhely' és Ózd városokra az igazgatói engedélyt kiadta. A miniszter elrendelte azt is, hogy a 80:20 százalékos arány csak a ez ínművészeti kamara felállí­tása és az átmeneti idő után lép életbe. Kardossnál egyébként bemutatkozott az új primadonna: Antal Ila. A sajtó dicséri éne­két. ízlését, ruháját, játékát egyaránt. két hír között. Kohn, aki utazó, vidéki körútja al­kalmával az egyik városba beállít Grün ék­hez. akik az állomás közelében laknak. — Tudjátok, — magyarázza — át kell száünom egy másik vonatra, de az még nem jutott be. Telik-múlik az idő, Grünék már sze­retnének vacsorázni, de Kóhn csali beszél és semmi hajlandóságot nem mutat a tá­vozásra. Végre is Grün megkérdi: — Mondd csak, Kóhn, mikor indul a le vonatod? I Erre Kóhn megnézi az óráját és igy szól: — 10 perccel vadsora után. I I I — 60 szakajtóruhát loptak Kármán péktől. Kármán József pékmester, Kaszaji utca 15. sz. a. lakos ismeretlen tettes elleni feljelentésében arról tesz panaszt, hogy alig két hét leforgása alatt 60 drb. szakajtó­­ruhát loptak el pékségéből. A nyomozás megindult. — A szentesi dologház ügyében döntő lépés történt. A belügyminiszter sürgeté­sére összeült a város közgyűlése és elhatá­rozta. hogy bérbeadja a szükséges 35 hold földet, ahova a villanyt kivezetteti. Olcsó helyárak: 20—80 fillérig. Augusztus 31 —szcpt ernber 1. Szerdától—csütörtökig. Előadások: 4, negyed 7, háromnegyed 9. A legnagyobb amerikai filmsiker. A zendai fogoly légy világhírű regény filmen. Főszerepben: Ronald Colman. Madeleine Carrol. Douglas Fairbanks jr. SISPÖRT, sportfilm. — Magyar Híradó. — iaaSMHBaWBMBBaWBBBBMHBBMWBMB — WaaaMMMBHBMW—H—BP— — I zendai fogoly. Kevés regénynek sikerült ilyen impozáns keretű, eseményteli filmváltozatot írni. A meséje filmvászonra kívánkozik. Gazdagság, pompa, ármány, in­trika. szerelem, csalódás, hűség, árulás úgy­szólván minden jelenetében szerepelnek Ronald Colman kettős szerepében nagy ­szerű alakítást nyújt. Az ifjabb Fairbanks kitűnő intrikus. Madeleine Carrol igen bájos szerelmes hercegnő. A Magvar Híradó és a Sísport c. szórakoztató sportfilm méltó bevezetést adnak a rég látott, esemény­számba menő műsorhoz. — A posta bravúrja. Őszinte örömmel emlékezünk meg a posta újabb bravúr­járól: Budaj>esten déli fél l2-kor dlobtak be a postaládáim egy levelező-lapot, amit 2 órás gyors már Kecskemétre hozta, sőt fél 5-kor már itt ki is kézbesítették. Való­ban bravúr, a postának európai nívóját dicséri. — A mai gyümölcspiacra felhoztak 42 mázsa körtét, 145 mázsa vegyesalmát, 658 mázsa szilvát, 32 mázsa őszibarackot. 94 mázsa szőlőt. Árak: körte I. 40—50, ve­gyesalma I. 30—40, II. 15—25, őszi aszaló 200—22, őszibarack I. 50—60, II. 30—40. Csabagyöngye 30—35, szőlőskertek király­néja 45—50. Kossuth 40. muskotály 26—30. oportó 25 fillér volt kg-ként. — A zöldség­piacon a felhozatal 463 mázsa volt. — Merénylet a szíkvizes üvegek ellen. Ifj. Jávorka József, Zöldfa utca 2. sz. a. ezíkvízgyáros feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik 7 szíkvízes­­üvegének nyakát letörték. Az üvegtörése­ket az utcán járó kocsiján követték el. Kára 50 pengő. A rendőri nyomozás meg­indult. — Elmenekült a tolvaj. Mócza Mihály ügyészségi irodakezelő arról tett jelentést a rendőrségen, hogy tegnap délelőtt 10 óra­kor Széchenyi-város 11. sz. a. lakásának ablakába kitett paplanát egy szürkeruhás, fekete kalapot viselő • férfi el akarta lopni, de a felesége észrevette. A megzavart tol­vaj a szőlők között elmenekült. — Születéseit: Bimbó János kisbirto­kos és Pékár Terézia leánya Mária rk. — Kovács Pál felesszántó és Bognár Julianna leánya Sára rk. — Nagy' Géza (kisbirtokos és Dékány Judit leánya Ilona rk. FŐFÁJÁS, IDEGESSÉG, HYPOCHON­DRIAS ÁLLAPOTOK gyakran a legrövi­debb idő alatt megszűnnek, ha bélműkö­désünket reggelenként, éhgyomorra egv kis pohár természetes »Ferenc József« keserű­­vízzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát. — FIZESSEN ELŐ az Ellenőrre.

Next

/
Thumbnails
Contents