Kecskeméti nagy képes naptár, 1891

A felséges I. Ferencz József, ausztriai császár, Magyarország apostoli királya, született SchönbrunnbaD, 1830. aug. 18-án, trónra lépett 1848. decz. 2-án ; magyar király­­lyá koronáztatott 1867. jun. 8-án . nőül vette 1854 ápr. 24-én Erzsébet (Amália Eugenia) bajor kir. herczegnőt, Miksa bajor herczeg leá­nyát, ki 1837. decz. 24-én született Possenhofenban ; magyar királynővé koronáztatott 1867. jun. 8-án. <) felségeik gyermekei. Zsófia, (Friderika Dorottya); született 1856. márcz. 5., meghalt 1857. máj. 29-én. Gizella (Ludovika, Mária) szül. 1856. jul. 12-én, férjhez ment Lipót bajor herczeghez 1873. ápr. 20-án. Rudolf (Ferencz Károly), szül. 1858. aug. 21-én, meghalt 1889. jan. 30-án ; neje Stefánia belga király leánya ; gyermeke Erzsébet, főherczegnő, született 1883. szept. 2-án. Mária Valéria, született 1868. ápril 22-én. Király ö felsége testvérei. Miksa, (Ferdinánd), szül. 1832. július 6-án ; meghalt, mint mexikói császár, Queretaroban 1867. jun. 19-én. Özvegye Sarolta Auguszta belga kir. herczegnő szül. 1840. jun. 7-én. Károly Lajos, szül. 1833. julius 30-án­uralkodóház. Első neje Margit szász herczegnő; II. Mária Anuncziata, szicziliai herczegnő volt; III. neje Mária Te­rézia, portugál herczegnő, szül. 1855- aug. 24-én. Gyermekei: 1. Ferencz, Nán­dor, szül. 1863. decz. 18-án (nőtlen); — 2. Ottó (Ferencz Józseö, szül. 1865. ápril 21-én, neje Mária Jozefa, szász herczegnő. — 3. Margit Zsó­­f i a, szül. 1870. május 13-án. — 4. Mária Anuncziata, szül. 1876. julius 31-én — 5. Erzsébet, szül. 1878 junius 7-én. Lajos Viktor, született 1842. május 15- én. József főlierczeg és családja. József. (Károly, Lajos) főherczeg, cs. kir. lovassági tábornok, a magyar ko­rona tartományai honvédségének pa­rancsnoka s a 37. sz. gyalogezred tu­lajdonosa. Született 1833. márcz. 2-án. Neje :Mária, Adelhaid, Klotild, Amália, Szász-Coburg-Gotha her­­czegnő. Született 1846 julius 8-án. Gyermekei: Erzsébet, szül. 1865. márczius 18 án, meghalt 1866. január 7-én; Mária, született 1867. junius 14-én ; Margit, született 1870. julius 6-án; J ó z s e f, született 1872. auguszt. 9-én; László, született 1875. julius 16- ói; Erzsébet, született 1883. márczius 7-én Alcsuthon ; Klotild, született 1884. május 10-én. Csillagászati és kortaDi jellegzése az 1891-dik keresztény évnek. I. Kortani számítás. Gergely­­féle styíus szerint. Julius­­féle sty­lus sze­rint. Az orosz egyház számí­tása szerint. Aranyszám и n 8 Epaktav holdkulcs XX.i. XX. Napkör 24 24 7 Római adószám 4 4 4 Vasárnapi betű D F A. Osznovánia — — 1 Klüfs gránicz— — 31 II. Változó ünnepek. a) A római kath. anyaszentegyházban. Hetvened vasárnap..........január 25. Hamvazó szerda..............február 11. Husvét vasárnap ...............márczius 29. Keresztjáró napok ...........május 4. 5. 6. Áldozó csütörtök..............május 7. Pünkösd vasárnap ..........május 17. Sz. Háromság vasárnap...május 24. Űrnap...................................május 28. Urjövet (advent) első vasárnap nov. 29. Vizkereszt után van 2 vasárnap. Pünkösd után van 27 vasárnap. Farsaugban van 5 vasárnap. Farsang tartama: 5 hét 1 nap. Nagyböjt tartama : 6 hét 4 nap 6) a keleti (görög-orosz) keresztény egyházban. Triodium kezdete...................február 10. Hush, vasárnap (Mässzopuszt) febr. 24. Zsirh. vasárnap (Süropuszt) márc ius 3. Husvét vasárnap ...................április 21. Vizszentelés ünnepe ...........május 15. Áldozó csütörtök...................május 30. Pünkösd vasárnap ...............junius 9. Mindszent vasárnap ...........junius 16.

Next

/
Thumbnails
Contents