Kelet, 1912 (24. (37.) évfolyam, 1-7. szám)

1912-01-15 / 1. szám

szabadkőművesek számára. XXIV. (37.) évfolyam. i-ső szám. Budapest, 1912. január 15. KELET A MAGYARORSZÁGI SYMBOLIKUS NAGYPÁHOLY­ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő: Dr. SOLTÉSZ ADOLF a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó páholyok rendes tagjai e lapdl­­igdíjuk fejében kapják. Külföldi tt.-ek a lap beküldése végett a Nagypáholyhoz fordulhatnak. ■zerkesztöség és kiadóhivatal Budapest, VI., Podmaniczky­ utca 45. sz. A szerkesztő található minden hétfőn és pénteken délután 7—8 óra között. Kézirat Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én, a szünet alatt kéthavonként. TARTALOM. Munkanaptár. (Páholymunkák napok szerinti beosztása.) HIVATALOS RÉSZ. A Szövetségtanácsból. NEMHIVATALOS RÉSZ. A páholy (A. B­l­a­t­i­n). Sürgős teendők (B­ó­k­a­y Árpád). A halotthamvasztás kérdése (Dr. Füredi M­ó­r). A negyvenéves Haladás (Altai Rezső). Uj német páholy Romániában (M. V.) Az olasz szabadkőművesség (M. V.) VEGYES HÍREK. Különfélék: A zágrábi páholy háza. A szolyvai páholy feltámasztása. Uj szabadkőműveskor Linzben. Irodalom: A „D­é !“ ünnepi száma. Gyászrovat. Alphonse de Paepe. Back Bernát. Morzsányi Géza Dr. Steinbach Gusztáv. Telek Ármin. Rankovszky Antal. Frankl Zsigmond Tudomásul. (Figyelmeztető közlések testvérek érdekében testvérek számára.)

Next

/
Thumbnails
Contents