Kelet, 1912 (24. (37.) évfolyam, 1-7. szám)

1912-01-15 / 1. szám

Munkanaptár. (P­áh­oly munkák napok szerinti beosztása). Hétfő: BUDAPEST . (Duna-balparti páholyok, VI., Podmaniczky­ utca 45. sz.) „Demokratia* este 7­/1 órakor. „Reform“ este 8 órakor. „Nemzeti“, este 10 órakor. „M­á­rc­i­u­s‘‘, este 8 órakor BAJA: „H­o­n­sz­e­r­e­t­e­t“, minden hó 1. és 3. hétfőjén (Berényi Dániel­ utca 11. sz., saját ház). BRASSÓ : „Három oszlophoz“, (Ridely Frigyes házában, belváros, Neu­­gasse 27.) minden hó 2. és 4. hétfőjén munka, a többi hétfőn értekezlet. FIUME : „S i r i­u s“, (via della Ruota, Withehead-ház.) Minden hó 1 és 3. hétfőjén. MAROS­VÁSÁRHELY : „Bethlen Gábor“ (Széchenyi-tér 5. sz.), minden hó 1. és 3. hétfőjén. MEZŐTÚR: „Kossuth Lajos“. (Búza-út, saját ház.) Minden hó máso­dik és negyedik hétfőjén munka, este 8 órakor, a többi hétfői napokon értekezlet. POZSONY: „Eintracht“. „Zukunft“. . . „Freundschaft“, este 8 órakor. SEPSI-SZT.­GYÖRGY : „S i­c u 1 i a“ (Kossuth-tér, Bogdán-féle ház emele­tének balfelőli részén) minden hó 2. és 4. hétfőjén este 7 órakor tartja. SZEGED: „Szeged“ (Kölcsey-u. 11. 1. em.) minden 1. és 8. hétfőn munka, minden 2. és 4. hétfőn értekezlet, este 8 órakor. SZOMBATHELY : „Ébredés“, minden hó 1. és 3. hétfőn munka, a többi hétfőn értekezlet. (Hosszú-utca 23. sz., I. em.) Kedd: BUDAPEST : (Duna-balparti páholyok, VI., Podmaniczky-utca 45. sz.)_ „Könyves Kálmán, az előítéle­tek legyőzéséhez“, esti 7 '/3 órakor. „Minerva“, este 7'/8 órakor. „Madách“, minden hónap 1. és 3-ik keddjén esti V*8 órakor. „Prometheus“, minden kedden. „P­r­o­g­r­e­s­s­i­ó“, minden 2. és 4. kedden munka, minden 1. és 3. kedden értekezlet este V28 órakor. A Duna jobbpartján, II., Fő­ utca 8. sz. a. földszint. „Galilei“, este */a8 órakor. GYŐR: „P­h­i­l­a­n­t­h­r­o­p­i­a“, minden kedden este 7 és órakor. (Andrássy­ út 84. sz., saját páholyházában). KOLOZSVÁR: „Unió“, Bocskay-tér 14. sajátház, este 7 órakor. (Bejárás Bethlen­­utca 3. sz., a páholyház hátsó részén.) MÁRAMAROSSZIGET: „Tisza“, minden hónap 1. és 3 keddjén este 6 órakor (Thököly­ út 14. sz.). NYÍREGYHÁZA : „S­z­a­b­ol­c­s“ (Károlyi­tér, saját ház), minden kedden. Télen 6, nyáron 7 órakor. POZSONY : „Schiller“, este 8 órakor. „Goethe“, este 8 órakor. „Testvériség“, este 7 órakor, a „Hallgatagság“ páholy helyiségében, Savoy szálloda, III. em. 83 sz.) „Hiram“ minden 1. és 3. kedden este. ZILAH : „We­s­s­e­l­é­n­y­i“ szabadkőmű­veskor, minden 2. és 4. kedden este ’1.15 órakor. Szerda : BUDAPEST . (Duna-balparti páholyok, VI., Podmaniczky­ utca 45. sz.) „Corvin Mátyás, az igazságos“ esti 8 órakor. „H­u­m­b­o­l­d­t“, esti 8 órakor. „Eötvös«, este 7­/a órakor. GYÖNGYÖS : „A­k­á­c“, minden hó 12-ik szerdáján este 7/a órakor (Búza­piac, Koháry-tér 1242/a, Dudás-féle ház. KÉSMÁRK: „Szepes“, (Fő­ tér 339, a takarékpénztár házában.) minden hó első szerdáján értekezlet és minden hó harmadik szerdáján munka d. u. 6 órakor. POZSONY : „Humanitás“ este 128 órakor. „Kosmos“ este 8 órakor. RIMASZOMBAT : „G­ö­m­ö­r". Minden hó 2-ik szerdáján este 7 órakor. (Losonczi­ utca, Loysch Ödön házában.) ÚJPEST : „Világosság“ (Lőrinc­ utca 6. sz.) este 8 órakor. Csütörtök : BUDAPEST : (Duna-balpart páholyok, VI., Podmaniczky­ utca 45. sz.) „Neuschlosz, a régi hívek“ este 8 órakor. „Haladás“, este V28 órakor. „Erzsébet“, este V28 órakor. „Kazinczy“, este 8 órakor. A Duna jobb partján. „Hajnal“, este 8 órakor. (II., Fő­ utca 8. sz., a „Galilei“ páholy helyiségében.) ARAD : „Összetartá­s", este 8 óra­kor, (Gróf Apponyi Albert-út 14 szám.) BRASSÓ : „Pannoni­a", este 7­1 órakor (a Klastrom-utcában fekvő Európa szállodában.) CSURGÓ : „Csokonai“ szabadkőmű­ves kör, minden 1. és 3. csütörtökön este Va9 órakor értekezlet DÉS : „II. Rákóczi Ferenc* szabad­kőműveskor, minden 2. és 4. csütörtökön este 6 órakor. POZSONY : „Sokrates“ este 8 órakor. „Lessing zu den 3 Ringen“, este 8 órakor. SZABADKA : ,,A 1 k 0 t á s“, minden hó 1. és 3 csütörtökön munka, minden 2. és 4. csütörtökön értekezlet. (Deák­ u. 2.) SZOLNOK : „Alföld“ (Jókai-u. 360. sz. saját házában), minden hó 1. és 3. csütörtökjén este 6V2 órakor. VERSECZ : „Aurora“, a hónap 2. és 4. csütörtökön (Gruber-ház, Zma­ Joannovits-utca 8. sz.) Péntek : BUDAPEST : (Duna-balparti páholyok VI., Podmaniczky-utca 45. sz.) „Hungária“, esti 8 órakor. „Comenius“, este 7­2 órakor. „Martinovics“ este­­/­órakor „Pátria“, minden 2. és 4 pénteken este 8 órakor „Archimedes“, este 10 órakor. DEBRECZEN : „Haladás“, este 6 órakor (Simonffy­ utca 1/c sz. ,em. 6. EPERJES: Thököly Imre (Árok­ utca 26, az udvarban jobbra), este 6 órakor KAPOSVÁR: „Berzsenyi“, mindez 1. és 3. pénteken munka 129 órakor. KASSA : „Resurrexit“, (Fő­ utca 91 sz.), este 7 órakor. MUNKÁCS : „Hegyvidék“, este 8 órakor. NAGY­KANIZSA : „Munk­a“, este 1 órakor­­a vasút-utcában, a Rosen­bere féle házban.­ ORSOVA : „Vaskapu“ szksi k­i minden második és negyedik pénte­ken 8­2 órakor. POZSONY : „H­a 11 ga­t­a­g­s­á­g“, (Lavor szálloda, III. em 87. sz.) este 8 órakor . „Treu­e“, este 10 órakor. „Pionier“. A „Zukunft“ páholy helyi­ségében, I., Annagasse 18. SOPRON: „Széchenyi“ (Várkerül­t 15 sz. 1. em.) este 8 órakor. TEMESVÁR : ,L­o­s­o­n­c­z­y‘ (Bei­ . Erőd­ utca 5. II. em.) minden 1. és 1. pénteken este 8 órakor , kedden este 6 órakor értekezlet. Határpáholy: ZÁGRÁB :„Kljubavi bliznjega.” minden 1. és 3. pénteken este 7 órakor munka, a többi pénteken értekezlet (Mosinskova ulica 22) Szombat : BUDAPEST : (Duna-balparti páholyok VI., Podmaniczky­ utca 45. sz.­ „Deák Fer­en ez“, este 8 órakor „Sas“, minden második szombaton este 8 órakor. „P e t ö f i“, este 128 órakor. BESZTERCZEBÁNYA : „Felvidék, minden hó, első és harmadik szombatján este 8 órakor. A többi szombati na­pokon értekezlet. (Bethlen Gábor­ utca, evang. egyesület házában, II. emeleti LUGOS:, ,,Dél“, (Izabella-tér 8.) minden NAGYVÁRAD : „László király" minden hó 1. és 3. szombatján délután 6 órakor. A többi szombati napokon értekezlet. hó 1. és 3. szombatján, 7 CanLc. PANCSOVA: „Stell a O r i en ta I is* minden 2. és 4. szombaton este >/i7 órakor. (Gromon-utca 127. sz.i PETROZSÉNY : „Z s i I v­a g­y“ minden hó 1. és 3. szombaton munka, a 2. és 4. szombaton értekezlet este V28 órakor. SZEGED : „Árpád, a testvériség­­hez“ (Belv., Madách­ utca 3. sz. saját ház), minden 1. és 3. szombaton mun­ka, a többi szombaton értekezlet este 8 órakor. ZOMBOR : „J­ö­v­e­n­d­ő“, minden hó 1. és 3 szombatján este 7 órakor Basa­utca 9. saját háza.

Next

/
Thumbnails
Contents