Keleti Ujság, 1940. július (23. évfolyam, 147-172. szám)

1940-07-09 / 153. szám

19­4­0. JÚLI­US 9 A riasztó hírek ellen •­ • Nem kell hitelt adni semmiféle riasztó híreknek. Ne felejtse el senki, hogy eze­ket a híreket azok indítják el, akiknek érdekük fűződik a riadalom felidézésé­hez, hogy aztán ennek hasznát a maguk javára learassák. Ha pedig véletlenül valaki hasonló ha­mis híreket hall, ne terjessze tovább, ba­riton méltatlankodással utasítsa elA származási helyén kell elfojtani azt a tü­zet, amely az idegeket akarja felizgatni, mert csak így biztosíthatjuk az igazi nyugalmat és a közrend jó állapotát. Szomorú valósáig, hogy gyakran egyes érdekelt külföldi rádióállomások terjesz­tenek hasonló célzatú híreket azért, hogy zavart keltsenek és bizalmatlanságot szór­janak szét. Most inkább, mint bármikor tanúbi­zonyságot kell tenni arról, hogy a józan, bölcs mérséklet a románok tulajdonai közé tartozik. CHURCHILL ANGOL MINISZ­TERELNÖK elhagyja az alsóházat, az oráni esetről tartott beszámolója után, mely mint ismeretes, világ­szerte általános feltűnést keltett. Az angol alsóház, mint az egyik hír­ügynökség közli, kínos csendben hallgatta végig Churchill beszámo­lóját. Előfizetőinkhez! Több helyről érkezett kérdésre vála­szolva, tisztelettel közöljük azokkal az i. t. előfizetőkkel, akik lapunkat posta útján kapják, hogy a heti folytatások­ban megjelenő UZ BENCE című re­gény füzeteit készséggel vagyunk haj­landók címükre posta útján eljuttatni. A teljes regény 13 füzetből fog ál­lani. Mivel egy füzet ára 4 lej, az egész regény ára tehát 52 lej lenne. Ehhez azonban hozzá kell számíta­nunk a posta és expedíció önköltségét, úgy, hogy i. t. előfizetőinknek a teljes regény 55 lejbe fog kerülni. Az UZ BENCE füzetek fen­dirt árá­nak az előfizetési díjjal egyidejűleg való rendezését nem vállalhatjuk, mert ez olyan adminisztrációs munkát igényelne, melynek költségeit a füze­tek alacsony ára nem bízná meg. Ezért arra kérjük it­t. előfizetőinket, akik megrendelni óhajtják a füzeteket, hogy megrendelésükkel egyidejűleg postautalványon, vagy bélyegben küldjék be 55 leit, melynek kézhez vétele után­ azonnal elküldjük az UZ BENCE eddig megjelent füzeteit és azután folytatólagosan a hetenkint megjelenő füzeteket. A JÓ AKN­ ÉS JÓ HIRDETÉS ALAPJA A JÓ ÜZLETMENETNEK!! A miniszterelnök nyilatkozata a román-bolgár viszonyról Szófia, július 8. (Rador.) Az U­tro c. bolgár lap legutóbbi számában a lap bu­­curesti tudósítója közölte­­Jigurtu román miniszterelnökkel folytatott beszélgeté­sét. Ennek során a miniszterelnök a kö­vetkező nyilatkozatot tette: „Nagyon ör­­vendek az alkalomnak, hogy kifejezhe­tem azt a mély barátságot, amellyel min­dig viseltettem Bulgária és a bolgár nép iránt. Ezt az érzést ugyanilyen mélyen fogom megőrizni a jövőben is. Meg va­gyok győződve, hogy a két állam érde­kei előírják, hogy jó szomszédokként éljenek együtt békében és megértésben s hárítsanak el minden őket elválasztó vi­szályt, mivel haladásuk csak igy lehetsé­ges. Ennek a kívánságnak megvalósulá­sát óhajtom teljes szivemből s a két nép közötti teljes megértést és mindkét nép teljes boldogságát." Az indiai kongresszus: teljes függetlenséget k­ér Angliát­ól NEW DELHI. (Rador.) A Reuter-iroda közli, hogy az Indiai kongresz­­szusi párt végrehajtó bizottsága határozati javaslatot fogadott el, amelyben kérik Angliát, tegyen világos nyilatkozatot, amelyben teljes függetlenséget biztosít Indiának. Elsősorban is azt kérik, hogy Anglia ideiglenes nemzeti kormányt állítson fel. Ez lehetővé tenné a kongresszusi párt számára, hogy teljes támogatását nyújtsa az ország védelmének megszervezéséhez. A végre­hajtó bizottság öt napon keresztül állandóan tárgyalt , harminc órán ke­resztül foglalkozott azokkal a javaslatokkal, amelyeket az indiai alkirály legutóbb a simlai tanácskozás alkalmával nyújtott át Gandhinak. ■ 1 —T—1.................................... Belgrádi látogatásáról visszatért Buda­pestre a magyar igazságügyeim­ BELGRÁD. (Rador.) Az Avala iroda közlése szerint Radocsai magyar igaz­ságügyminiszter, aki kétnapos látoga­tása után vasárnap délelőtt utazott el Belgrádból, Jugoszlávia területének el­hagyásakor üzenetet intézett a jugo­szláv igazságügyminiszterhez, amely­ben kijelentette, hogy meggyőződése szerint látogatása nemcsak a jogi kap­csolatokat mélyítette ki a két ország között, hanem hozzájárult a Magyar­­ország és Jugoszlávia közötti őszinte és hagyományos barátság megerősíté­séhez is- Elnököt választ Mexikó Az első órákban már tíz h­alott volt MEXIKÓ. (Radar.) A Reuter-iroda jelenti, hogy Mexikó Cityben vasár­nap az elnökválasztási szavazás alkal­mával több összütközés történt, ame­lyek áldozatokat is követeltek. Déli egy óráig tíz halott és harminckét se­besült volt. Mindannyiukat revolver­­lövések érték. A mentők állandóan a város utcáin cirkálnak és gyűjtik az áldozatokat. Mexikó, július 8. (Rador) A mexikói elnökválasztások során az egész or­szág területén 42 ember vesztette éle­tét. Az egyik harc során, amelynek folytatását maga Cardenas elnök aka­dályozta meg, hét ember esett el és tizenheten megsebesültek. Vasárnap többezer munkás ment át Besszarábiába UU­LCEA. (Rador.) Vasárnap bárká­kon jelentős számú munkás kelt át a Proton Izmail felé. Többezer munkás tette ezt, anélkül, hogy bárki is meg­akadályozta volna őket ebben, vagy incidensek történtek volna. Kedden értekezletet tartanak a fővá­rosban a Besszarábiából és Északbu­­kovinából elmenekült tanítónők. Az ér­tekezlet célja megállapítani a segély­­nyújtásba való bekapcsolódásukat s a menekült tanulók továbbképzésének ügyét. A betegsegélyző pénztár felhívja me­nekült tisztviselőit, hogy azonnal közöl­jék pontos címüket a központtal (Bu­­curest, Bul. Carol 33.) Letartóztatási parancsot adtak ki a három legismertebb francia újságíró ellen GENF. (Rador.) A DNB. iroda vi­­chyi jelentése szerint letart­óz­tatási pa­rancsot adtak ki Pertinax, Henri de Kerillis és Tabouis asszony újságírók ellen. Mindhármuk ellen Hamis Hír ter­jesztése a vád. Pertinax, Kerillis és Tabouis asszony a legismertebb fran­cia politikai újságírók. A Japán-kínai háború eredménye a megindulás harmadik évfordulóján Tokió, július 8. (Rador.) A japán külügyminiszter beszédet tartott a kínai háború megindulásának harmadik évfor­dulója alkalmából. Hangoztatta, hogy japán hű marad az európai viszályba való be nem avatkozás elvéhez, ez azon­ban nem jelent passzivitást. Tokió, július 8. (Rador.) A kínai há­ború megindulásának harmadik évfordu­­l­­ója alkalmából a következő adatokat közük japán részről: Az arcvonal 4500 kilométer hosszúságú. A japán csapatok 1.600.000 négyzetkilométer nagyságú te­rületet szállottak meg, ami nagyobb ja­pán egész területénél s Kína területének 16 százaléka. A hadizsákmány eddig 1400 ágyú, 1060 motr­ó, 360 repülőgép­et hárító ágyú, 120.000 gépfegyver, 360 0­4 ezer kézi fegyver, 900 harcikocsi és 30 hadihajó. 396 ellenséges gépet lőttek le és 168.000-et pusztítottak el a földön. A kínaiak közül 1.600.000 ember esett el s nagyon sokan sebesültek meg. A japá­nok 85.800 embert veszítettek el. LátofiJk*­­p JLh 11 tűdről Qu&jm Sanghaj és Hongk­ong közt helyreállott az angol tengerészeti összekött­etés Sanghaj, július 8. (Rador) Sanghaj és Hongkong között helyreállították az angol tengerészeti összeköttetést- Fran­­cia-Indokinával is helyreállt már a tengeri kapcsolat- Meghalt Pootor Dezső KOLOZSVÁR, július 8. Súlyos vessz­teség érte a kolozsvári magyar társa­­dalmat: Póotor Dezső, a régi Kolozs­vár egyik jellegzetes, népszerű és szé­les körökben becsült egyénisége, nyu­galmazott adófőnök, július 6-án, haj­nali 5 órakor 62 éves korában meghalt. Halálát feleségén, Aldor Juliskán, az egykori neves kolozsvári színésznőn kívül kiterjedt és előkelő rokonság, barátainak, híveinek és tisztelőinek nagy serege gyászolja. Pootor Dezső halálhíre városszerte nagy részvétet keltett, mert rokonszenves egyénisége miatt mindenütt szerették és becsül­ték. Temetése szerdán délután 5 órakor lesz a református egyház szertartása szerint a temető nagykápolnájából. A temetésen előreláthatólag Kolozsvár egész társadalma megjelenik. Egy egyiptomi lap Románia hozzá­­járulásáról a Balkán békéjéhez KAIRO. (Rador.) A „La l­atrie“ cí­mű egyiptomi lap vezércikkben foglal­kozik Besszarábia és Északbukovina átengedésével és megállapítja, hogy Románia áldozatával elhárította a vi­hart a Balkán félszigetről. Románia nem félt a harctól, de minden bonyo­dalmat el akart kerülne ami felzavar­ta volna a békét Délkelet Európában és a Közelkeleten. Ezt különösen ki kell emelni, — írja a lap — de a kérdés itt nem áll meg, mert, bár az ország történelmében sokszor előfordult ide­­gen megrohanás, a románok égő haza­szeretete és bátorsága r­á : Vb kezes­sége az ország megmentéséért­ folyta­tott harcnak, annak .rcnak ame­lyet ma éppúgy, mint a jövőbn, a vég­ső győzelemig folytatnak­ A jelenlegi idők, mint egy fekete felhő borítják gyászba a románok szívét, de éppen ez szüli újjá az ősöktől maradt örökség újjáépítésére irányuló akaratukat. Gyászos napok kezdődnek Románia számára, de a nap ismét ki fog sütni. A bátorság, amiről Románia ezekben a szomorú pillanatokban tanúságot tesz , az egész országban uralkodó nyuga­lom, igazán nem bízónk‘A1* - végle­ges lemondást. Románia fájdalmas hozzájárulását a Rus­-- Réviéhez, n­em lehet vereségnek tekinteni. Ítéletidő Kézdiváásárhe­­tten Kézdivásárhely, július 8. Hatalmas zivatar vonult el az elm­últ nap Kézdi­vásárhely felett. Mintegy tíz percen keresztül galambtojás nagyságú jég hullott, ami különösen a gyümölcsö­sökben és a kerti veteményekben­ oko­zott pótolhatatlan károkat. A villám belecsapott Vérten János dr. rádióan­tennájába, szétszakította s a környé­ken több rádiót, villany- és telefonhu­zalt rongált meg. Villámcsapás ölte meg Kovásznán Deák Imre földbirto­kos tízéves Imre nevű fiacskáját, aki az udvaron egy diófa alatt játszado­zott.

Next