Kereskedelmi Szakoktatás, 1902. szeptember – 1903. június (11. évfolyam, 1-10. szám)

1902-12-31 / 4. szám

XI. évi. KERESKEDEL­MI SZAKOKTATÁS. 135 kereskedelmi tanfolyamok, kézmives-iskolák, ipari szakiskolák és nő­ipariskolák számára készült könyveknél kötetenként 80 korona, a felső kereskedelmi és felső ipariskolák számára írottaknál 120 K. Uj kiadásnál, vagy ha már engedélyezett könyvnek más iskolafajra való engedélyezése kérelmeztetik, ez összegnek fele, tehát 40, illető­leg 60 korona fizetendő bíráló­díj fejében. A kéziratban engedélyezett könyvnek utóbb nyomtatásban való felülvizsgálásáért 40, illetve 60 K jár. A nyomatott példányokból ez esetben mindig öt darabot kell beterjeszteni. A papiros megvizsgálásának díja kötetenkint és kiadásonkint 4 korona. 9. §. Az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács el­nöksége az illető miniszer részéről leküldött művet két bírálónak adja ki, akik e megbízásukat a könyv sorsának végleges eldöntéséig bizalmas természetűnek tekintik. Tankönyveket bírálhat — az elnökség tagjainak kivételével — a Tanács minden tagja, továbbá a Tanács által — a szabályzata 16. §. értelmében — választott állandó tankönybíráló-bizottság tagjai. A bírálók tartoznak bírálataikat a könyv vételétől számított nyolc hét lefolyása alatt az elnökséghez eljuttatni. A könyv bírálatáért befolyt díjban a két biráló egyenlő részben osztozik. A papiros minőségének megvizsgálását 4 korona dij ellenében a m. kir. Technológiai Muzeum végzi. 10. §• A bírálók a könyvet a következő szempontokból vetik vizsgálat alá: a) Nem esik-e a könyv az illető szaktudomány mai állásából tekintve kifogás alá, továbbá módszer és előadás tekintetében meg­felel-e az illető iskola és osztály tanulói szellemi fejlettségének? b) Megfelel-e az illető iskolára és tárgyra érvényben lévő taní­tási tervnek ? c) Mutat-e fel haladást és mennyiben az azonos rendeltetésű már engedélyezett tankönyvekkel szemben? d) Nem tartalmaz-e a könyv állam- vagy alkotmányellenes, illetőleg a vallás-erkölcsi nevelés szellemébe ütköző tanokat, részle­teket vagy kifejezéseket ? e) Helyes magyarsággal van-e megírva a könyv s a szerző kö­veti-e a Magyar Tudományos Akadémia, esetleg az illető iskolafajra nézve megállapított helyesírási szabályokat? f) Megfelel-e a könyv terjedelem, kiállítás és ár szempontjából a követelményeknek ? (A könyv túlságos nagy terjedelme az enge­délyezés megtagadását vonhatja maga után). 11. §. A bírálók kifogásaikat lehetőleg tömören sorolják fel; apróbb hibákat a bírálati példányban jelezhetnek. Összefoglalásképen nyilatkoznak az iránt, hogy a könyv engedélyezhető-e, vagy sem? A bírálók jelentéseit a Tanács elnöksége — egyelőre a bírálók nevének elhallgatásával — minden esetben kiadja a szerzőnek, három heti időt engedvén neki, hogy esetleges ellenészrevételeit megtegye,

Next