Kereskedelmi Szakoktatás, 1902. szeptember – 1903. június (11. évfolyam, 1-10. szám)

1902-12-31 / 4. szám

13. KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS. XI. évf. vag­y a könyvön a bírálók részéről kívánatosnak jelzett javításokat eszközölje. A szerző jelentését a Tanács a bírálók és szakértő tanács­tagok, a szükséghez képest állandó tankönyv bíráló bizottsági tagok­nak bevonásával elnökileg tárgyalja, megállapodik a könyv engedé­lyezése tárgyában az illetékes miniszer elé terjesztendő javaslatára nézve, nemkülönben megállapítja azt is, hogy a bírálatokból s a szerző észrevételeiből mennyi és mily alakban kerüljön a Tanács hivatalos közlönyében nyilvánosságra. 12. §. Az elnökség a bírálatra leküldött műről szóló jelentést a bírálatokkal, a szerző megjegyzéseivel s az ügyiratokkal együtt a vonatkozó miniszeri leiratnak a tanácshoz való leérkezésétől számított legfeljebb öt hónap alatt az engedélyezésre vagy nem engedélyezésre vonatkozó javaslatával az illetékes miniszer elé terjeszti. 13. §• Az engedélyezés vagy nem engedélyezés tárgyában vég­érvényesen az illetékes miniszer dönt, a­ki erre vonatkozó elhatáro­zását közli az engedélyezést kérelmezővel, hasonlóképen értesíti az engedélyezésről a másik miniszert is, s felügyelő közegei útján közli azt az illető iskolákkal s az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanác­csal, az utóbbihoz egyszersmind leküldve a műre vonatkozó bírálatokat, a rájuk vonatkozó szerzői ellenészrevételeket s tárgyalási anyagot, nemkülönben a könyv egy példányát megőrzés végett. Egy­­egy példány a bírálóknál marad, egy az illetékes ministeriumban s egy az illetékes iskolafaj felügyelő közegéhez (főigazgatójához) jut­tatandó. A Tanács elnöksége gondoskodik róla, hogy a miniszer hatá­rozatának leérkezése után a könyvre vonatkozó bírálatok a részéről megállapított alakban s a bírálók megnevezésével a Tanács hivatalos közlönyében közzététessenek. Az uj kiadásról szóló bírálatot is közli a miniszer a szerzővel, de nem nyomtatja ki. 14. §. A használatba vételkor való könnyebb áttekinthetés végett a ministerek a vezetésük alatt álló intézetek számára engedélyezett iskolakönyvek és segédkönyvek iskolafajok szerint csoportosított jegyzékét időről-időre közzéteszik. 15. §. A miniszerek azokat az iskola- és segédkönyveket, a­me­lyekből a nyilvántartott jegyzék szerint legfeljebb tíz éven keresztül nem jelent meg új kiadás, a Tanácsnak felülvizsgálás végett kiadják, hogy a tudomány vagy tanter­v szempontjából elavult, illetőleg meg­haladott könyvek kiselejteztessenek. A felülvizsgálás — a szerző meghallgatásával — úgy történik, mint a rendes tankönyvbírálat. Érte az illetékes miniszer által folyó­­sítandó fél bírálati díj jár. 16. §. A vallás- és közoktatásügyi, illetőleg kereskedelemügyi miniszerek főhatósága alatt álló fentebb felsorolt kereskedelmi és ipari iskolákban a tanári testületek állapítják meg a jövő tanévben használandó iskolakönyvek jegyzékét, az engedély­ezett könyvek so­rából azokat választva, amelyeket viszonyaik szerint leginkább meg­felelőknek tartanak. E jegyzékeket az illető testületek minden év

Next