Kereskedelmi Szakoktatás, 1902. szeptember – 1903. június (11. évfolyam, 1-10. szám)

1902-12-31 / 4. szám

KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS 134 XI. évi. A tandíjmentes és ösztöndíjas alapok is nagymértékben szapo­rodtak az elmúlt évben. Első helyen áll az összes kereskedelmi is­kolák között Budapest akadémia 50 egész, 32 féltandíj mentessel és 25 jól dotált ösztöndíjjal. Említésre méltók még Miskolcz, Szeged, Nagy-Kanizsa, Zalaegerszeg, Budapest Székesfőváros, Pozsony, Új­vidék, Nagy-Becskerek és Fiume.. Közli: Dr. K. L. Szabályzat a kereskedelmi és iparoktatási intézetek tankönyveinek és segéd­könyveinek megbirálása, engedélyezése és használatba vétele tár­gyában. 1. §. A kereskedelmi- és iparoktatási intézetekben tankönyvül vagy segédkönyvül csupán a vallás- és közoktatásügyi, illetőleg a kereskedelemügyi m. kir. minister által engedélyezett könyv használ­ható. 2. §. A vallás- és közoktatásügyi ministert az iparos- és keres­­kedőtanonc-iskolák, női kereskedelmi tanfolyamok és felső kereske­delmi iskolák­, a kereskedelemügyi m. kir. ministert pedig a kéz­­míves-iskolák, ipari szakiskolák, nőipariskolák és felső ipariskolákra nézve illeti meg az engedélyezés joga. 3 § A ministerek e könyveket az Országos Ipari és Kereske­­­­delmi Oktatási Tanács véleménye alapján engedélyezik. 4. §. Az engedélyezés rendszerint általános, azaz valamennyi egynemű intézetre vonatkozik. Részletes engedélyezésnek csak akkor van helye, ha az illető tankönyv vagy segédkönyv egyes vidékek vagy iskolák különleges igényeinek kíván szolgálni. 5. §. Bizonyos iskolafajta engedélyezett könyv másféle iskolák­ban csak akkor használható, ha ezek számára is engedélyeztetett. Az ily további engedélyezést mindenkor külön kell kérelmezni az illetékes miniszernél. 6. §. Valamely könyvnek iskolai használatra való engedélyezé­sét a szerzőnek vagy jogutódjának, esetleg az ő meghatalmazásukra a könyv kiadójának kell kérelmezni az illetékes miniszerhez intézett folyamodványban, a­melyhez csatolandó: 1 a mű öt példánya; 2. a bíráló és a papirvizsgáló-díj lefizetését igazoló adóhivatali nyugtat­­vány és 3­ a szerző szak jelentése, a­melyben megemlíti, hogy mily iskolafaj számára irta könyvét s kifejti, hogy véleménye szerint me­lyek a könyv előnyei a már engedélyezett azonos rendeltetésű mű­vekkel szemben Á folyamodványban a könyv ára is megemlítendő. Kivételesen kéziratban is bemutatható az illető könyv vagy segéd­eszköz, s ez esetben egyelőre csak két példányban kell beterjeszteni; rajzmintalapok ez esetben egy példányban terjeszthetők be. 7. §. Az engedélyezés mindenkor csak egy kiadásra szól, minél­fogva minden új kiadásra külön-külön kell kérni az engedélyt 8. §. A biráló-dij az iparos- és kereskedőtanonc-iskolák, női

Next