Kereskedelmi Szakoktatás, 1903. szeptember – 1904. június (12. évfolyam, 1-10. szám)

1903-11-30 / 4. szám

KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS. 154 XII. évf. a reájuk bízott feladatnak ? Kizárólag csak a bécsi viszonyok szem­pontjából tárgyalta a kérdést. Belohlavek linzi tanár sikertelenül buzgólkodott előadásának kapcsán : ,,Milyen előképzettségű tanulók vétessenek fel a felsőbb kereskedelmi tanintézetekbe?“ a mellett, hogy a kétosztályú keres­kedelmi iskolák tanulói is jogosítást nyerjenek a kereskedelmi aka­démiák látogatására. Reinlich porozsnitzi igazgató azt kívánta, hogy a felső keres­kedelmi iskolát végzetteknek az állam minden téren a főgimnáziumo­kat végzettekkel adja meg az egyenjogúsítást; kívánja, hogy az egy­éves önkéntesi jogosítás megszerzése és bemutatása, valamint a szol­gálat megkezdése tekintetében a főgimnáziumot végzettekkel egyenlő elbánásban részesüljenek. A kormány képviseletében megjelent Dr. Drabac a gyűlést értesítette, hogy ilyen irányú intézkedés kérdése már az illetékes ügyosztályokban tárgyalás alatt áll. Eisenkolb teplitzi igazgató a kétosztályú kereskedelmi iskolák tanárainak fizetésrendezési ügyéről tartott felolvasást. Schigut bécsi tanár azt a kérdést tette tanácskozás tárgyává: „Miként volna legjobban biztosítható a magániskolák tanárainak fizetése és nyugdíja?“ Az utolsó, de érdemben és tartalomban az elsők közé tartozó elő­adást Kleibel bécsi tanár tartotta arról a kérdésről: „Hol állíttassanak fel női kereskedelmi szaktanfolyamok és hány évfolyamúak legyenek ?“ Kleibel kétosztályúvá akarja őket fejleszteni, tanulóit a polgári isko­lából veszi, kivételt érdemlő esetekben az előtanulmányok tekinteté­ben a bizonyítványok helyét a szigorú felvételi vizsga helyettesíti. Ilyen tartalmas munkával tartották meg az osztrák kereskedelmi iskolai tanárok első gyűlésüket, melynek folytatása 1905-ben lesz Bécsben, de az egyes osztályok eddig is buzgó működést fejtenek ki. Dr. K. L. Knyaskó Lajos: Mindig bennső örömmel emlékezünk meg arról, ha a magyar tanügy egy-egy mukájának becsületes munkával szerzett érdemeit a tanítványok, a nagyközönség elismerik és ünnepük. A nagybecskereki m. kir. állami polgári és felső keresk. iskola igazgatója Knyaskó Lajos most töltötte be tanári működése 25-ik évét s ez alkalomból az ifjúság és tisztelői dec. hó 20-án ünnepélyt ren­deznek tiszteletére s a szívből fakadó ünneplés külső díszével tanú­sítják a hálát és tiszteletet a munkás férfiú iránt. Knyaskó Lajos férfikora teljes erejében, munkás élete egyre emelkedő pályájának még nem is felelőjén ünnepelhet, mert már egy derék életre valót dolgozott 48 éves koráig is. Dolgozott az iskolában, a társadalmi és irodalmi téren; a tanügy lelkes munkása, a magyar nemzeti társada­lomnak buzgó apostola, a magyar irodalom fáradhatatlan tanára és művelője megérdemelte eddigi munkásságával is a méltó ünneplést.

Next