Kis Ujság, 1951. március (5. évfolyam, 50-75. szám)

1951-03-30 / 74. szám

6 Péntík, móréin* SO kis Újság — A magyar sport nagy versenyekkel ünnepli a fe*szabadulás évfordulóját Hadsereg mezei futóverseny — Stafétátutós Budapesten keresztül Motorosviadal az országhatártól — Céllötök küzdelme Most állítják össze az április 4-i spoTtműsort, amely n a ma gar sporttársadalom nur/:/ versenyekkel ünnepli hazánk felszabadulása iák hatodik évfordulóját. A sport ni n­­den ágában lesznek különböző ver­senyek, ezenkívül olyan viadalokat is rendeznek, amilyenek még Magyarországon nem voltak. Április 4-én az új Lóversenytéren tartják meg a Hadsereg mezei futó­­bajnokságát: Az 1500 méteres távon a résztvevők teljes felszereléssel küzdenek, az 5000 méteres távon at­létamezben és tornacipőben vesznek részt a versenyzők. A küzdelem reg­gel 8 órakor kezdődik és fél 12-kor ér véget. Ezalatt az ország mind'n részéből bejelentett csapatok küzde­­denek a csapatbajnok! és az egyéni bajnoki címért. A Hadsereg mezei futóbajnokságban rendfokozatra való tekintet nélkül részlvesznek a legjobbak, akik az előkészületek során rátermettségük­kel kitűntek. A Honvéd Snor kiiznont nagy kö­rültekintéssel végzi az előkészü­letek és a rendezés nagy mun­­káját. Ilyen tömegverseny Magyarországon valóban még nem volt. De mozgó­sítja a budapesti sportegyesületrket az a stafétafutás, mely a gellért­hegyi Szovjet Emlékműtől indul el és Budapesten keresztül a Szabad­­ság-tcri Szovjet Emlékműnél fejező­dik be. A felszabadulási váltó, amely teljesen újszerű, ezután hagyomá­nyos lesz és minden év április 4-én megren­dezik. A SZOT alapfokú tornászcsapat­­bajnoki versenyén a Textilesek kate­góriájában feltűnt az erzsébeti Gyer­mekruhagyár női tornászcsapata. A női tornászokat Trieboldt Jenő, a Tcx­­ti.es SE kitűnő atlétája, a sokoldalú sportszakember részesíti elméleti és gyakorlati oktatásban. A jó edző és a gyár női dolgozói tehetségének és szorgalmának az eredménye: megnyerték a közép­döntőt és vasárnan riszt-,-esznek a selejtező mérkőzésen. Erre lázasan készülődnek, mert to­vább szeretnének jutni a döntőbe, ahol a legjobb négy budapesti csapul mérkőzik a legjobb négy vidéki csa­pattal. Titkos Pál, az Országos Testneve­lési és Sport Bizottság labdarúgó­­osztály;'ndk vezetője nyilatkozott az I. osztályú labdarúgócsapatok eddigi szerepléséről és az eddig látottakról. — A Budapesti Honvéd — mon­dotta — jól kezdett, a legutóbbi ké! mérkőzésükön a Csepeli Vasas és a Budapesti Dózsa ellen azonban már visszaeső mutatkozott a csapat játé­kában. Az együttes gyengébb szerep­lésére rányomja bélyegét, hogy két állandó játékosa, Patgi és Bányai betegsége miatt nem játszhat. A Bás­tya igen váltat ózó formát mu'ab Nagv része van ebben, hogy Sándor és Pa'o'ás a csatársor két erőssége ez utóbbi hetekben gyengébben szere­pelt. A Kinizsi váratlanul igen jól Nyeltünk! A résztvevők a Fővárosi Tcnucs v; ndorzászlójáért v rsenyi’znek. A váltó stafétát a Budapesti Tes'nevc­­lési és Sport BizctLág rendezi és azon sportcgyesületeink férfi és női stafétákat indítanak, de résztvesz­­nek a középisko.ások stafétái is. A stafétákban minden sportág képviselve lesz. Verseny közben mikrofonon keresz­tül tudósítják a közönséget a viadal állásáról és helyzetéről. A 15 részt­vevő egyesüket a következő: Honvéd SE, Dózsa SE, Bás'ya SE, MTSE, Hiladás SE, Vasas SE, Építők SE, Lokomotív, Vörös Lobogó, Varö's Meteor, Kinizsi, Pe öfi. Előre, Sz kra, Postás. A verseny végeztével meg­koszorúzzák a Szabad -ág-téri Szov­jet Emlékművet. Itt Poimrácz Kál­mán, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bize t ágúnak elnöke mond ünnepi beszédet. Nagy-zabású mo'orosver­­seíiyt rendez a Dózsa Sport Egylet. A motorosok Zágontól indu’nak el és a céh a pestszentlőrinci és a vecsést határon levő Hősi Em­lékműnél lesz. A motoros túraversenyen igen so­kan vesznek rórzt. Bekapcsolódik a felszabadulási .sportünnepségek kere­tébe a Maggat Szabadságh rcos Szö­vetség, amely ekkor rendezi hagyo­mányos felszabadulási céllövö em­lékversenyét. A cé.’övö virdalt a Marclbány’­­téri, a Zágrábi-úti és a Brü .szelí­díti lőtéren bonyolítják le. A versenyeken rósztvehetnek azok az üzemi dolgozók is, akik eddig még semmiféle céllövö versenyen nem szerepeltek. Miután a Gyermekruhagyár női­­csapata legyőzte a Kistext, a Fésűs­­fonó és a Lörinczi Fonó együttesét is, sok reményük van a további si­keres szereplésre. A szakértők előtt is fellőni a női tornászok stílusos gyakorlata és energikus küzdeni­­tudása. A jól szereplő csapat tagjai: Horváth Magda, Planner Ibolya, Jakab Vali, Thélcsi Ilona, Csá­­nyl Ottöné, Magyar: Erzsébet, Szántóné és Oláh Ica. Ezenkívül jó tartalékok is állnak rendelkezésre. A szakszervezetek és tornászcsapatok közötti vetélkedés nagymértékben fel fogja lendíteni a dolgozók sportéletét. kezdett, a csapat főerőssége a véde­lem és ha a csatársor gólképességén javítani tudnak, még sok meglepetést is okozhatnak. A Dózsa formája fel­felé ível. Ezt mutatta a Honvéd el­leni mérkőzés is. Sólyom. Fábián, Vinkovits igen jól beilleszkedtek az együttesbe. A Diósgyőri Vasas erős­sége a véde'em. — A csatársor gó 1 k ép ességén azon­ban javítani, kell. A Győri Vasas gyenge szereplése után legtöbbször igen jó játékkal lepi meg a közön­séget. Hiányzik az együttesbe' a sé­rült Fehérvári és Józsa. A Dorogi Bányász otthonában szinte verhetet­len, idegienben azonban bárkitől ve­reséget szenvedhet. A további jó sze­replése érdekében ezen sürgősen javítania kell a csapatnak. Ugyanez mondlirtó el a Salgótarjáni együttes­éül is. A tarjániaikná! emellett a csa­társor gólképtelcnsége is feltűnő. A Btidaocsti Vasas egészen váltakozó teljesítményt nyújt. A Dózsa feleli aratott győzelme után már nem tudta folytatni jó szereplését a Bástya el­len. Az együttes még mindig csak első félidős, A játékosok erőnlétén kell javítani, hogy végig bírják a 90 percet. — A Szombathelyi Lokomotiv lelkes és szorgalmas csapat, emellett ott honában veszélyes bármelyik nagy csapatra is. A Csepe i Vaséi* három vereséggel kezdett. Igaz. hogy az első mérkőzéseken Kóczián Kő­­eztán II., Béres és Czibor személyé ben egyszerre négy új játékos került a csapatba. Szegeden azonban már bebizonyították, hogy kezd kia'a­­kulni az állandó együttes. A Szegedi Honvéd, a Vörös Lobogó Sortex és a Szegedi Pelöfi eddig egyformán gyengén szerepelt. Főleg a Csatár sorokban van a hiba, amit bizonyít, liogv a három csapat eddigi 12 mér­kőzésen mindössze 11 gólt rúgott. Ha meg akarják állni helyüket az NB I.-ben erősen javitaniók kell osatá'soruk játékán. — Eddig 29 mér' őzé‘t játszottak az I. osztályú-bajnokságban, de meg­állapíthatom, hogy csak kevés talál­kozó hozott magasszínvonalú, szép mérkőzést. Ennek oka, hogy csapa­taink még mindig nincsenek megfelelő formában, sok együttesben nincs meg a csapatrészek közötti összhang, a játékosok erőnléte, formája nem ki­elégítő. Éppen ezért fokozottabb munka vár az edzőkre, hiszen első­sorban az ő feladatuk a hibák ki­küszöbölése, javitaniók kell a csapa­tok játékán, jobb formába kell hozni játékosaikat, hogy változatos, egyre emelkedő színvonalú mérkőzésekben gyönyörködhessen a labdarúgó-szur­kolók hatalmas tábora — fejezte be nyilatkozatát Titkos Pál. Szigeti György veieíi a rangadót A esii,í!ríöki döntés szerint a vasárnapi Honvéd—Ep. Bá tv a labda­rúgó fcajno’ i rangadé* mérkőzést Szigeti György vezeti. Mindkét csa­pat pénteken tart nagy edzőmérkő­zést. 3:3-ra áll a sakkvilágba noki mérkőzés A sakkvilágbajnoki párosmérkőzés hatodik játszmájában Botvinnik győ­zött, ami meglepetés, mert félbesza­kításkor Bronsteinnek előnye volt. A mérkőzés állása 3:3. A hetedik játsz­ma pénteken lesz. A Bp Dózsa nyerte a pontversenyt Most készült el az 1950. évi úszó­éi vízilabda pontverseny eredménye. 1. Bp. Dózsa, 2. Bp. Kinizsi, 3. Bp. Vasas, A, Bp. Vörös Meteor, ö. Bp. Lokomotiv, 0. Vasas MÄVAG, 7. Bp. Bástya, 8. Bp. Honvéd, 9. Előre, 10. Szolnoki Dózsa, 11. Egri Pedagógus, 12. Csepeli Vasas. Kisorsolták a vízilabda­­bajnokság mérkőzéseit Az Országos Testnevelési és Sport Bizottság rendezésében május S-éri kezdődnek meg a Magy r Népköz­­társaság 1951. évi országos vízilabda bajnokságának küzdelmei. A két­fordulós bajnokság I. osztályában tíz csapat vesz részt. Az I. osztály­ból a két utolsó helyezett kiesik, s helyére a megyei bajnokcsapat s a budapesti II. osztály győztesei kö­zötti körmérkőzés dönti el, hogy' melyik két csapat kerül fel az I. osz­tályba. Kemény küzdelem Szeged vivóbajnokságáért Szeged női tőrbajnokságának vég­eredménye: 1. Csáki (Lokomotív), 2. Stibi (Postás), 3. Meaning (Loko­motív), -I. Juhász (Pos'ás), 5. Jan­csii (Lokomotív), (5 Vajda (Lokomo­tív!, 7. Pusztai (Postás), 8. Lakatos (Postás). A férfi kardbajnokság így végző­dött: 1. Mönus dr. (Postás), 2. Bir- Htxg (Postás), 3. Magái (Postás), 4. Gguricza (Lokomotív). 5. Örlei (Pos­tás), 6. Szabom) a (Lokomotív), 7. Vadász (Lokomotív), 8. Deák (Dó­zsa), 9. Markovits (Dózsa). Tizenkét csapat a tekebajnokságért Budapesti T. osztályú férfi teke csapatbajnokság mérkőzései vasár­nap kezdődnek. Tizenkét I. osztályú csapat küzd a bajnoki címért. A bajnokság állása A labdarúgó bajnokságban a Bp. Honvéd vezet: öt mérkőzésen 9 pon­tot szerzett. Utána a Bp. Bástya kö­vetkezik, amely négy mérkőzésen 6 penthoz jutott. 3. Bp. Kinizsi, 4. Bp. Dózsa, 5. Diósgyőri Vasas, 6. Győri Vasas. Mindegyikük 5—5 pont­tal rendelkezik. 7. Dorogi Bányász, 8. Salgótarjáni Bányász, 9. Bp. Vasas. 10. Szombathelyi Lokomotiv. 4—1 pontot szereztek. A Csepeli Vasas, a Szegedi Honvéd és a Sortex 2—2 ponttal rendelkezik, míg utolsó he­lyen áll a Szegedi Petőfi 1 poniial. Válfozás a Kinizsiben A Kinizsi labdarúgócsapata vasár­ain Szegeden játszik. A mérkőzésre különvonatot indít az IBUSZ. A csa­patösszeállításban változás lesz. így állnak fel: Szabó 11. — Magyar, Kéri, Dalnoki — Ombódi, Lakat — Szabó /., Guba, Háti, Mészáros, Óvári. Tarta­lék: Tóth és Kispéter. Az ifjúsági Háritól remélik a középcsatár-kérdés megoldását. Hátravonat középcsatárt fog játszani. Stílus cs energia jellemzi a Gyermekruhagyár női tornászcsapatát Titkos Pál labdarúgó kritikája A budapesti hulladékgyűjtés pompás eredményei A szén’esi fémgyűjtésből 3800 alumimumfazekat, 1172 darab vizesvödröt és 6000 darab kilincset lehel készíteni Az országos hulladékanyaggyüjtés — mint illetékes helyen értesültünk — minden megyében tovább folyik. A begyűjtési mozgalom azonban az utóbbi napo.,ban magára a fővárosra, Budapestre koncentrálódott és való­ban pompás eredményekkel járt. Az eddigi adatok szerint Budapesten 200 vagonon felüli huLaclák­­anyagot gyüj öltik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezekből a lim-lomokból, főleg a nap­fényre került hulladék vusanyagok­­ból legalábbis 500 traktort lehet gyári álon r. vádi.ani. Ez az eredmény kézzelfoghalóan bi­zonyítja, hogy a „Méhes“ országos akciójának jelentősége nemzetgazda­sági szempontból napról-napra nő. A gyűjtés különösen az is oiák hozzá­járulásával ért el sikereket. így pél­dául a Trefort-iskola tanulói, de szá­mos más iskola növendékei is élén­ken tevékenykednek a gyűjtés terén. A Medve-utcai fiúiskola tanulói Varga Béla igazgató vezetésével olyan sikereket értek el, hogy a begyűjtött anyagért az ifjak 350 forintot kap­lak, ezt a jutalmat sportfelszerelés beszerzésére használják fel. Ez az iskola egymaga 15 mázsa ócskavasat, 80 kilogramm rongyot, 45 kiló gramm papírt és 300 darab üvegárut gyűjtött. A vidékiek sem maradnak el. Egy nagykanizsai iskola növendékei például elhatározták, hogy állandó jellegűvé teszik a mozgalmat, a zala­­megyei úttörők pedig házról-házra járva felvilágosítják a fejlőiteket a gyűjtés fontosságáról és nemzet­­gazdasági szempontjairól. Egy kisfiú például azzal állított be egyik bánok­­szentgyörggi házba, hogy azt mon­dotta a házigazdának: „Bácsi, kérem, mi hulladékanyagot gyűjtünk és én be akarom bizonyí­tani a bácsinak, hogy hogyan lehet az ócskavasból hasznos szerszámokat készítenil“ Ebben a házban aztán Valóban ez az egy fiú egymaga 21 kilogramm használható ócskavasat talált. Ha­sonló a helyzet egyéb falvakon, pél­dául Pacsán, I-etengén és Fetső­­rajkon. A „Méhes“ húsz tagvállalata újab­ban kongresszusi versenyt Indított el, amelynek kiértékelése most fo­lyik. Annyit már elárulhatunk, hogy a hajdúmegycl „Méh“-válialat nyerte el elsőnek a „Méhes“ kongresszusi vándozászlaját, mert hat cikkcsopor­tot gyűjtött és a díj kiosztásánál a tervteljesítés volt a döntő szempont. A szentesi eredmény edd g: 1G va­gon vas, 70 mázsa rongy. 20 mázsa egyéb fém és 35 mázsa papír. Itt kü­lönösen a Petőfi-utcai iskola igaz­gatója, Tóth László, aki egyszersm d úttörő-vezető is, járt elől a gyűjtés­ben. Röpgyűléseke! tartott az isko­lában, mire a többi iskolák is ugyan­ezt határozták el A Szentesi Ifjúság annyi vasanyagot gyűjtött össze, hogy abból 1172 darab tízl teres m­­zesvödröt leh:t gyártani, az egyéb fémekből pedig n m kevesebb, mint 3800 alumíniumfazekat és több m nt b'000 darab kilincset! A Szentesen összegyűjtött papírból — 100 o’du­­las könyvet alapu’véve — több mint 36 000 darab iskolai könyvet lehet elkészíteni, ' Március 15-éri a budapesti Vár­színházban, az MSZT ünnepi ülésén adlak át a budai gyűjtés résztvevői­nek a jutalomlárgyakat. A begyűjtés első győztese Dénes Ist­ván 12 éves úttörő, egy hídépítő munkás fia, aki a „Méhestől“ gyö­nyörű kerékpárt kapott ajándékba. Ezzel kapcsolatban megemeiítjük, hogy a vidéken március 19-én kez­dődött a begyüj'és Makón és Moson­magyaróváron. A „Méhes“ begyűj­tési akc'ója Pécsett is igen nagy meglepetéssel járt. lit ugyanis vidám műsorral, szórakoztató és nevelő elő­adásokkal ébresztették fel a fiatalok figyelmét Március 16-án a I. kerületi budapesti Tanács kultúrtermében, Budán kerü'í sor a jutalmazásokra. A legszebb díjakat Mahala Káro'yné, Erős Dezső és Farkas Pálné krpták. Az Attila-utcai álta'ános iskolában a tanu'ók voltak azok, akik szorgal­mas munkával és lelkesedéssel hoz­­zájáruVak a környék gyűjtési ered­ményeinek sikeréhez. Különösen azért, mert az iskola pedagógusai, felismeve annak jé’entőségét, meg­magyarázták az ifjúságnak a gyűjtés je'legiét és célját, mire az egész isko­lában a tanulók igen jólsikerült dol­gozatokban számoltak ve a léniá­ról. A „Méhes“ akciója tehát — ezt már nyugodtan ine-jük jósolni — mindenül! a teljes siker jegyében fo'yik tovább. H. J. A KÖLT« IFJÚSÁGA: (Pus­kin ifjúsága v filmen) TATRA (Pesterzsébet) %6, 8. V. 3. FELSZABADULT FÖLD: fúj magyar film) SZIKRA (I.: Iiiü-kórút 120) A. :7, 9 (prolongálva 3. hét!). — MÁJUS 1 (Mártírok útja 55) V«5. 947, 9. — MUNKÁS (Kápo'na-u. 3/b) 5. V«8, v. »43. — KORZÓ (Újpest) 1, Vi7, 'tó. — BRIGÁD (Pestszentlőrinci 1 46. 148, v. »tó. — DÓZSA (Róbert K.-körút 61) ! tó, s/*7. 9, v. Vi3. ZSUKOVSZKIJ: (magyarul beszélő szovjet film) FÓRUM (Kossuth L.-utca 18) 4, »07, %9. FELSZABADULÁS (Flórián­­tér 3) »44. 'lie, 8, v. V>2. KÜLÖNÖS HÁZASSÁG: (Mikszáth Kálmán regénye színes filmen) VÖRÖS CSIL­LAG (Lenin-körút 45) »,45. :ít7, 9. v. »tó (prol. 7. hétre!) — UGOCSA (Ugocsa­­utca 10) 4. !/i7, */s9. HATALMAS ERŐ: (magyarul beszélő szov­jet film) SZABADSÁG (Bartók B.-út 6t) 4, U7, 'tó — SAVOY (Ütlői-út 4) - ’W,'/45, 8. — KOSSUTH (Pesterzsébet) AC. ‘la. v. ‘hi. — STEFÁNIA (Kis­pest) 446, 948. v. 3tó. BÁTOR EMBEREK: DUNA (Fürst S.-u. 7) »45, 4)7. 9,: v. */:3 (prol. 6. hétrel). — TÁNCSICS (Csepel) 5,. */»8. v. %3 (pro­longálva!) — ROYAL (Kispest) 6. 1 í9, v. %4. — BÁSTYA (Lenin-körút 8) 10, 12. ‘la. ‘Is5, ‘1*7, 9. — ZUGLÓI (Angol­­utca 26) 4, ‘U7, ‘Is9. HAMUPIPŐKE: (mesefilm) ÚTTÖRŐ fBaj­­esy-Zsilinszky-út 38) 4. 6. vas. 10. 2, 4. 6 (prolongálva!). MAGYAR DOKUMENTUM-FILMHÉT: 1. Ma­gvar és szovjet híradó. 2. A PÁRT LAPJA. 3. GYAPOT. 4. VASUTAS SZTAHANOVISTÁK. 5. EGY KERE­­CSENYSÓLYOM TÖRTÉNETE: FÁKLYA (Lenin-körút 88) délután »45-től este 11-ig és vas. d. e. »,411-től este 11-ig folytatólag. — FÉNY (Ujpes!) délután 5-től- este »/:10-ig és vas. d. e. »411-kor és d. u. »44-től este 'tóO-ig folytatólag. GYORSVÄGÄS: Kísérőfilm a Táncsics­moziban. A MUNKA HŐSE: kísérőfilm a Royal­­moziban (Kispest) hódítsatok meg a levegőt-. Kisóró­fiiin a Partizán-moziban. A nagy hazafi, I—ti. rész: (magyarul be­szélő szovjet film) ELIT (Szí. István­­- körút 16) csak 146-kor, v. 2, »/»7. -— V.JLÄK1 (Bécsi-út 99) csak G-kor. v. 142 és ö-kor. Tűz és förgeteg: (történelmi film) ’ ÓBUDA (Selmeci-u. 44) 4. »47, »/:9. v. 3/:2. Kárliozottak összeesküvése: (magyarul be­szélő színes szovjet film) TÁTRA (Ül.ői-út 63) »tó, »47. »49. v. ‘it3. — ADMIRAL (Mártírok útja 5) »/.5. >/<7. ‘la, v. »43. — ALKOTÁS (Alkotás-u. 11) 'tó, ‘hl, »49, v. »43. Titkos megbízatás: (magyarul beszélő szov­jet ülni) ELŐRE (Delej-u. 41) 6, 8, v. 4 (csütörtökön szünnap!) — PLÚTÓ (K ­­. rppesi-út 44) 4, 6, 8, v. 2.. Potyomldn-púncélos: fa szovjet filmművészet halhatatlan alkotása) PARTIZÁN (Üllői­­út 101) 'tó, »47. »49, v. 'tó. Vihar Grúziában, I. rész: (történelmi film) ÉVA (Erzsébet királyné-út 36/b) ’4, 6, 8, v. 2. — HUNNIA (Bartók B.-út 130) 4. 6, 8. Vihar Grúziában, II. rész: BODOGBÁF (József-körút 63) ‘.tó. »tó. %S. — BÉKE Szent László-iit 48) 4, 6.. 8: Világos út: (vidám zenés szovjet film) BOXY (Rákóczi-út 82) »411. »tó, »43, ’tó, V:7. »49. Ördögszakadék: PATRIA (Népszínház-11. 1.3) 644, 6, */j9 (prolongálva!). HÍRADÓ MOZI fLenin-körút 13): 1 Masvnr és szovjet híradó. 2. MAKSZIMENKO­­BRIGÁD (macvar dokumeníumfi’m). 3. MOTOROS TEREPVERSENY (magyar doki! mentem film). 4. TAVASZ ÉBRE­DÉSE (színes szovjet rajzfilm). Reggel 9-től este 11-ig folytatólag. CIRKUSZ A MOZIBAN minden vasárnap új műsorral. 2 órás vidám artista pa­rádé d. e. 11 órai kezdettel SZIKRA (Lenin-körút 120) — KOSSUTH (PeM- erzsébet I. | SZONYtü l MtiidcnSaita szőnyegek vé­tele. eladása- Ungar, Rá­kóczi-út negvvenkettŐ. Te­lefon: 221—343.__________ I «Mio1 ZEE Kit till) I itadványi Imrénél zongora­­. iaví;ás. hangolás. Ü.i címe: Aggleieki-utca 2. Telefon: 135—120. | B U i O R | Csillárt Voßcl csillárüzem lói részletre Horváth Mi­­liálv-iér egv. (Baros-utca-) |adás-vetei I Ó E Ä K A T, óraszerkez*' leket veszek. LÖWENFF.LD órabolt, Budapest, Nép­­szinház-utca 35. -Nagy­fuvaros-utcánál, Hirdessen a Kis Újságban kis Újság 5. évfolyam 74. szám Kiadja a Független Kisgazda Párt A kiadásért felel KATONA JENŐ felelős szerkesztő Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Eötvős-utca 12. Telefon: 420—700 Hirdetési osztály: Bajcsy-Zsilinszky-út 34. Telefon: 125—340 Csekkszámlaszám: 61.080 Az előfizetés ára havonként 12 forint. Csekkszámlaszám: 61023. Nyomatott:.Független-nyomda, Br.. VI., Eőtvős-utca 12, Felelős: Fékü Vilmos

Next

/
Thumbnails
Contents